Rotria

WŁADZE => Acta Apostolicae Sedis => Archiwum AAS => Wątek zaczęty przez: Leon II w Poniedziałek, 04 Lis 2013, 21:47:49

Tytuł: Rozporządzenie WK ws. kształtu i uprawnień Kurii Rotryjskiej
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Poniedziałek, 04 Lis 2013, 21:47:49
Cytuj
(http://rotria.boo.pl/gfx/herb.png)

Rozporządzenie Wicekanclerza Kurii Rotryjskiej
ws. kształtu i uprawnień Kurii Rotryjskiej
na podst. par. 2., art. 25. Bulli Exsurge Domine§ 1.
Rozporządzenie reguluje zasady pracy Kurii Rotryjskiej.

§ 2.
1. Ustanawia się do istnienia następujące Kongregacje, tworzące Kurię Rotryjską, wraz z ich przewodniczącymi:
a) Kongregację Spraw Zagranicznych - Sekretarz Stanu,
b) Kongregację Nauki i Kultury - Mecenas Patriarszy,
c) Kongregację Wojny - Gonfaloniere Wojsk Patriarszych.
2. Przewodniczący Kongregacji ma prawo do powołania swojego zastępcy w postaci podsekretarza, określając jego zadania i kompetencje w stosownym rozporządzeniu.
3. Przewodniczący i Podsekretarze Kongregacji mają prawo do wydawania rozporządzeń w zakresie obejmującym ich kompetencje

§ 3.
Kongregacja Spraw Zagranicznych:
a) ustala kierunek polityki zagranicznej Państwa Kościelnego Rotria,
b) wskazuje Patriarsze kandydatów na stanowiska dyplomatyczne,
c) negocjuje traktaty i konkordaty w imieniu Państwa Kościelnego Rotria.

§ 4.
Kongregacja Nauki i Kultury:
a) nadzoruje i wspiera pracę placówek kulturalnych i naukowych,
b) powołuje i odwołuje placówki kulturalne oraz edukacyjne wraz z kierownictwem,
c) ustala kształt instytucji kulturalnych i naukowych,
d) dba o zabezpieczenie i rozwijanie dóbr kultury oraz promuje kulturę i tradycję rotryjską.

§ 5.
Kongregacja Wojny:
a) zarządza Wojskami Patriarszymi, ich powoływaniem, szkoleniem,
b) podejmuje decyzje w zakresie obronności miast i obiektów znajdujących się na terenie Państwa Kościelnego Rotria,
c) planuje strategie obronne dla Państwa Kościelnego Rotria,
d) czuwa nad zabezpieczeniem bezpieczeństwa mieszkańców, obywateli i duchownych Państwa Kościelnego Rotria w kraju i poza jego granicami, w szczególności zaś mając na uwadze bezpieczeństwo Patriarchy i Kolegium Kardynalskiego,
e) zarządza obiektami obronnymi, ich budową i renowacją,
f) dba o aspekty reprezentacyjne Wojsk Patriarszych.

§ 6.
1. Przewodniczącym Kurii Rotryjskiej jest Wicekanclerz Kurii.
2. Do zadań Wicekanclerza należy:
a) wskazywanie Patriarsze kandydatów na stanowiska przewodniczących kongregacji,
b) kierowanie pracą i wspieranie w działaniach poszczególnych kongregacji,
c) zwoływanie posiedzeń Kurii oraz przyjmowanie raportów ws. działalności poszczególnych resortów,
d) kontrolowanie i nadzorowanie poczynań poszczególnych Kongregacji.
3. Wicekanclerz może, o ile uzna to za konieczne, uchylić każde rozporządzenie prefektów kongregacji lub ich podsekretarzy.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. Jednocześnie tracą moc prawną rozporządzenia Rozporządzenie WK ws. kształtu i uprawnień Kurii Rotryjskiej (z póź. zm.) z dnia 11.10.2012 oraz Rozporządzenie WK ws. zmiany Rozporządzenie Wicekanclerza ws. kształtu i uprawnień Kurii Rotryjskiej z dnia 14.08.2013.Dano w Pałacu Kwirynalskim, dnia IV miesiąca XI Roku Pańskiego MMXIII


/-/ kardynał Lorenzo Pietro de Medici
Wicekanclerz Kurii Rotryjskiej