Rotria

WŁADZE => Acta Apostolicae Sedis => Bulle => Wątek zaczęty przez: Cesare Francesco de Medici w Piątek, 29 Lis 2013, 17:32:00

Tytuł: Bulla Pietati proximum
Wiadomość wysłana przez: Cesare Francesco de Medici w Piątek, 29 Lis 2013, 17:32:00
Cytuj
(http://www.rotria.boo.pl/herb2.png)


Bulla
Pietati proximum

Pius, Episcopus Rotriae, Pontifex Maximus, Servum Servorum Dei etc., etc., etc.,
dilectus fratres et sororesin in Rotria, salutem et Apostolicam Benedictionem.


Chcąc uporządkować niektóre kwestie związane z niespójnością prawa Świętej Stolicy i całego Kościoła Matki Naszej postanawiamy wydać niniejszy dokument, który rzeczone nieścisłości ureguluje. Wolę naszą wcielamy w życie z momentem publikacji niniejszego aktu.

Art. 1.
Artykuł 5. Bulli Alexandriny naszego umiłowanego poprzednika Aleksandra zyskuje brzmienie:

Art. 5.
1. Ustanawia się następujące honorowe tytuły kościelne, których nadawanie należy do prerogatyw Patriarchy, przedstawione wraz ze zwrotami grzecznościowymi, które przysługują ich posiadaczom:
a) Protonotariusz Apostolski – infułat;
b) Prałat Honorowy Jego Świątobliwości – monsignore;
c) Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości – monsignore.
2. Ustanawia się następujące honorowe tytuły kościelne:
a) Kanonik;
b) Prałat.
3. Tytuły wymienione w ustępie 2. mają prawo nadawać duchowni w randze co najmniej biskupa tylko w swoich diecezjach, prezbiterom tam inkardynowanym.
4. Tytuły honorowe wymienione w ustępach 1. i 2. przysługują wyłącznie prezbiterom.


Art. 2.
Dodajemy ustęp kolejny to jest o piąty do artykułu 6. Bulli Alexandriny:

5. Niniejsze tytuły stanowią jedynie godności honorowe i nie wiąże się z nimi realna władza.

Art .3.
Zmieniamy treść artykułu 4. Bulli Episcopis Ecclesiae:

Art. 4.
1. Przywilejem Patriarchy jest zwoływanie Synodu Biskupiego. Obrady Synodu powinny być odsunięte od oczu osób postronnych, tj. tych, którzy nie otrzymali nominacji biskupiej lub imiennego przyzwolenia na uczestnictwo w obradach w charakterze słuchacza. Obrady Synodu objęte są tajemnicą.
2. Synody Biskupie dzielą się na:
a) zwyczajne - zwoływane celem omówienia kwestii związanych z Kościołem.
b) nadzwyczajne - poświęcone konkretnemu zagadnieniu lub tematowi, który jest dostatecznie istotny by skupić uwagę biskupów.
3. Uczestnictwo biskupa w Synodzie jest obowiązkowe. Odstępstwem od obowiązku może być jedynie imienna dyspensa Patriarchy.
4. Patriarcha ma pełną dowolność w ustalaniu miejsca, charakteru i przebiegu Synodu Biskupiego. Ma również prawo do odtajniania obrad Synodu.
5. Po upływie okresu pół roku od zakończenia obrad Synodu Patriarsze przysługuje prawo do odtajnienia treści.
6. Synod powinien zostać podsumowany stosownym dokumentem podpisanym przez Patriarchę, wydanym w formie bulli. Dokument powinien zawierać przesłanie wynikające z obrad Synodu.


Art. 4.
Postanawiamy zmienić artykuł 2. Bulli Status Animarum Apostolicae Sedis:

Art. 2.
Rejestr Administracyjny zawierać będzie informacje dotyczące:
a) nazwy diecezji;
b) liczby duchownych, sprawujących posługę na danym terenie;
c) liczby obiektów budowlanych, wchodzących w skład danej jednostki administracyjnej Kościoła;
d) ilości i statusu wszelkich dodatkowych organizacji, zrzeszeń i instytucji, podległych władzom Kościoła.


Art. 5.
Nadajemy nadajemy nowe znaczenie ar 2. Bulli Status Animarum Apostolicae Sedis:

Art. 6.
Prefekt Apostolski pozyskuje dane dotyczące kościołów partykularnych bezpośrednio od zarządcy danej jednostki administracyjnej. Zarządca jednostki administracyjnej Kościoła zobowiązany jest przedstawić informacje objęte art. 2. niniejszej Bulli w terminie do 14 dni od dnia otrzymania informacji ze strony Prefekta Apostolskiego o potrzebie aktualizacji danych w Rejestrze. W razie zignorowania niniejszych zapisów przez zarządcę Prefekt Apostolski ma prawo złożyć skargę u Patriarchy.


Art. 6.
Postanawiamy nadać nowe brzmienie ustępowi 1. artykułu 2. Bulli Universi Dominici Gregis:

1. Z wprowadzeniem okresu sediswakancji wiąże się opróżnienie urzędów Kurii Rotryjskiej oraz Dworu Patriarszego.

Art. 7.
Nadajemy niniejsze brzmienie artykułowi 10. Bulli E Pluribus Unum:

Art. 10.
1. Zatwierdza się istnienie Rotryjskiej Prowincji Kościelnej, obejmującej terytorium Państwa Kościelnego Rotria.
2. O włączeniu diecezji krajów niekonkordatowych  do Rotryjskiej Prowincji Kościelnej decyduje Biskup Rotrii wedle własnego uznania.


Art. 8.
Unieważniamy Bullę o zmianie Bulli de Audlicis Patriarchae z dnia 18 marca 2012 roku.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XXIX mensis October, anno Domini bis millesimo tredecimo, Pontificatus Nostri primo./-/Sanctitas Vestra Pius III
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.


(http://www.rotria.boo.pl/pieczec1.png)