Rotria

SOBORY I SYNODY => II Sobór Florencki => Wątek zaczęty przez: Giovanni Battista Aldobrandini w Wtorek, 05 Maj 2015, 20:52:57

Tytuł: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Giovanni Battista Aldobrandini w Wtorek, 05 Maj 2015, 20:52:57
Cytuj
(http://funkyimg.com/i/WAe4.png)

Wasza Świątobliwość!
Wasze Eminencje i Ekscelencje!
Czcigodni Prezbiterzy i Drodzy Bracia!

Przedstawiam poniżej projekt nowej bulli zasadniczej, nazwanej "Mandatum novum", czyli "Nowe przykazanie". Jej najważniejsze założenia:

1. Likwidacja obywatelstwa jako wytworu prawa epoki nowożytnej, nieznany w epoce, w której istnieje Rotria.
2. Wchłonięcie Sygnatury Apostolskiej do Świętego Oficjum.
3. Pełna władza ustawodawcza i wykonawcza dla Patriarchy Rotrii.
4. Nowa hierarchia praw.
5. Brak szczegółowego wyliczenia praw obywatelskich.
6. Sediswakancja i konklawe uregulowane w osobnej Konstytucji Apostolskiej.
7. Zmiana Kurii w Kancelarię Apostolską (fakultatywną).
8. Orzeczenia Świętego Oficjum źródłem prawa.
9. Możliwość funkcjonowania wojsk lenników.

Bulla jest prosta, czytelna i przejrzysta. Więcej mówić nie będę - należy projekt bowiem dokładnie przeczytać i zapoznać się. A potem rozmawiać. Zapraszam do lektury i dyskusji.

prof. zw. dr net. Giovanni Battista kardynał Aldobrandini
Legat Soborowy


(http://i61.tinypic.com/29wpavk.png)


Cytuj
(http://rotria.boo.pl/herb-alexanderIV.png)
BULLA WĘGIELNA
"Mandatum novum"


Alexander Quartus, Patriarcha et Episcopus Rotriae, Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Servum Servorum Dei, Soverano Status Pontificius, Pater Regni et Ducis, etc., etc., etc., in perpetuam rei memoriam.

PREAMBUŁA
W trosce o przyszłość naszą i naszej Ojczyzny,
nie zapominając o chwalebnej przeszłości,
stojąc na progu III Państwa Kościelnego,
my - obywatele Rotrii,
wierząc w Boga Wszechmocnego w Trójcy Świętej jedynego,
Pana Naszego,
który jest dla nas źródłem wiary, nadziei i miłości,
postanawiamy, iż stać będziemy na straży jedności i suwerenności Naszej Ojczyzny,
przysięgając chronić ją przed wszelkim złem i zepsuciem moralnym,
w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem oraz przed własnym sumieniem,
ustanawiamy ten akt normatywny
jako nowe podstawowe źródło praw dla naszego państwa.ROZDZIAŁ I
Patrimonium Sancti Pauli

Artykuł 1.
(Państwo Kościelne Rotria)

1. Ustanawia się dwie oficjalne nazwy państwa: Państwo Kościelne Rotria oraz Patrimonium Sancti Pauli.
2. Państwo Kościelne Rotria, zwane dalej Rotrią jest monarchią teokratyczno - elekcyjną.
3. Rotria jest ostoją Kościoła Rotryjskiego.


Artykuł 2.
(¬ródło i podział władzy)

1. Władza suwerenna w Rotrii należy do Patriarchy.
2. Władzę ustawodawczą i wykonawczą w Rotrii pełni Patriarcha.
3. Władzę sądowniczą w Rotrii pełni Patriarcha i Święte Oficjum.


Artykuł 3.
(Język urzędowy i stolica)

1. Językiem urzędowym w Rotrii jest język polski.
2. Dla podkreślenia walorów kulturowych oraz estetycznych dopuszczalne jest użycie języka łacińskiego.
3. Stolicą Rotrii jest Apostolskie Miasto Rotria.

Artykuł 4.
(Waluta)

1. Walutą Rotrii jest Lir Rotryjski.
2. Jeden Lir Rotryjski równy jest 100 Centesimom Rotryjskim.

Artykuł 5.
(Symbole narodowe)

1. Flagę Rotrii określa załącznik nr 1.
2. Godło Rotrii określa załącznik nr 2.
3. Hymn Rotrii określa załącznik nr 3.
4. Herb Rotrii stanowi herb każdorazowego Patriarchy Rotrii.

Artykuł 6.
(Hierarchia praw)

¬ródłem prawa jest najwyższa władza apostolska Patriarchy Rotrii.

1) Niniejsza Bulla Węgielna;
2) Konstytucje Apostolskie;
3) Bulle Patriarsze;
4) Adhortacje soborowe;
5) Adhortacje synodalne;
6) Ratyfikowane umowy międzynarodowe;
7) Dekrety Motu Proprio oraz Brewe;
8) Rozporządzenia urzędników patriarszych;
9) Orzeczenia Świętego Oficjum;
10) Akty prawa miejscowego;
11) Normy prawa zwyczajowego.

Artykuł 7.
(Powszechna moc obowiązująca)

1. Bulla Węgielna obowiązuje na całym terytorium Państwa Kościelnego.
2. Wszelkie akty prawne weń uchwalane nie mogą pozostawać w sprzeczności z Bullą Węgielną oraz z innymi aktami, szczególnie wyższymi w hierarchii.
3. Wszelkie akty prawne podlegają oficjalnej publikacji. Akty nieopublikowane nie mają zastosowania.


ROZDZIAŁ II
Prawa i obowiązki obywateli

Artykuł 8.
(Prawa i wolności mieszkańców Rotrii)
Przyrodzona, niezbywalna i nienaruszalna godność człowieka jest źródłem wszelkich jego praw i wolności

Artykuł 10.
(Obowiązki mieszkańców Rotrii)
1. Wszyscy mieszkańcy Państwa Kościelnego zobowiązani są do wierności wobec prawowitego Patriarchy Rotrii.
2. Każdy mieszkaniec Państwa Kościelnego zobowiązany jest do przestrzegania prawa, ponoszenia świadczeń publicznych i obrony państwa przed zagrożeniami zewnętrznymi.


ROZDZIAŁ III
Patriarcha Rotrii


Artykuł 11.
(Patriarcha)
1. Najwyższym Przedstawicielem władzy świeckiej i kościelnej w Rotrii jest Patriarcha.
2. Osoba Patriarchy jest nietykalna.
3. Patriarcha sprawuje wszelką władzę ustawodawczą i wykonawczą w Państwie Kościelnym Rotria.

Artykuł 12.
(Kompetencje Patriarchy)
Patriarcha:
1) stoi na czele Państwa Kościelnego Rotria oraz prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną,
2) reprezentuje Rotrię na zewnątrz,
3) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe,
4) pełni funkcje legislacyjne i wydaje Konstytucje Apostolskie, Bulle, Brewe i Dekrety Motu Proprio;
5) określa kształt i kompetencje organów państwowych i kościelnych,
6) powołuje i odwołuje urzędników państwowych i kościelnych,
7) mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Państwa Kościelnego w innych państwach,
8 ) jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych,
9) ustanawia i znosi organy terenowe Kościoła Rotryjskiego,
10) ustanawia i znosi funkcje kościelne i tytuły honorowe,
11) ustanawia i znosi ordery i odznaczenia,
12) nadaje, obniża i odbiera funkcje kościelne i tytuły honorowe,
13) nadaje i odbiera ordery i odznaczenia,
14) stosuje prawo łaski,
15) ogłasza i znosi Stan Wyjątkowy i Stan Wojenny,
16) mianuje i odwołuje Kamerlinga sprawującego władzę w jego imieniu, na podstawie odrębnych przepisów,
17) pełni funkcje sądownicze określone w dalszych przepisach niniejszej Bulli,
18) zwołuje Sobory Powszechne jako ciało doradcze w sprawach Kościoła Rotryjskiego, których działanie regulowane jest przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego,
19) zwołuje Synody Biskupie jako ciało doradcze w sprawach związanych z administracją Państwa Kościelnego, których działanie regulowane jest przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Artykuł 13.
(Kadencja, opróżnienie Tronu Patriarszego oraz wybór Patriarchy oraz regencja)
1. Kadencję, opróżnienie Tronu Patriarszego oraz wybór Patriarchy regulują przepisy odpowiedniej Konstytucji Apostolskiej dotyczącej sediswakancji i konklawe.
2. W przypadku przejściowej niemożności sprawowania władzy przez Patriarchę, ustanawiana jest w drodze bulli regencja.
3. Osobę regenta oraz zakres i warunki regencji określa bulla wprowadzająca regencję.


ROZDZIAŁ IV
Kancelaria Apostolska

Artykuł 14.
1. Kancelaria Apostolska, zwana dalej Kancelarią jest organem doradczym i pomocniczym Patriarchy Rotrii.
2. Kancelaria pomaga Patriarsze w sprawowaniu funkcji legislacyjnej poprzez przygotowywanie dokumentów, a także nadzoruje pozostałych urzędników niższego szczebla powołanych przez Patriarchę.
3. W skład Kancelarii wchodzi Kanclerz, Wicekanclerz, Sekretarz Stanu, Notariusz Patriarszy.
4. Powołanie i odwoływanie urzędników Kancelarii jest fakultatywne i zależy wyłącznie od woli Patriarchy.
5. Na czele Kancelarii stoi Kanclerz, którego główną rolą jest doradztwo Patriarsze w sprawach wewnętrznych.
6. Zastępcą Kanclerza jest Wicekanclerz, którego podstawowym zadaniem jest czuwanie nad poprawnością legislacji w Państwie Kościelnym.
7. Pomoc w prowadzeniu polityki zagranicznej dla Patriarchy świadczy Sekretarz Stanu.
8. Notariusz Patriaszy dba o sprawy techniczne związane z obsługą forum Państwa Kościelnego Rotria.
9. Wszyscy urzędnicy w Kancelarii są równi, a Kanclerz jest jedynie pierwszym wśród równych.
10. Urzędnicy administracji państwowej nie mogą prowadzić żadnej działalności, która stałaby w sprzeczności z pełnionymi przez nich obowiązkami.


Artykuł 15.
(Akty prawne urzędników państwowych)
1. Urzędnicy Kancelarii Apostolskiej oraz podlegli im urzędnicy niższego szczebla na podstawie Bulli Węgielnej oraz innych aktów prawnych w celu ich wykonania wydają rozporządzenia.
2.Patriarcha może uchylić rozporządzenie wydane przez któregokolwiek z urzędników


ROZDZIAŁ V
Święte Oficjum

Artykuł 16.
(Święte Oficjum)

1. Święte Oficjum wykonuje zadania z zakresu wszelkiego wymiaru sprawiedliwości oraz sądownictwa na zasadach określonych w Kodeksie Prawa Kanonicznego oraz odrębnych przepisach.
2. W skład Świętego Oficjum wchodzą Inkwizytorzy na czele z Wielkim Inkwizytorem, których powołuje Patriarcha Rotrii.
3. Święte Oficjum dokonuje powszechnie obowiązującej wykładni prawa, a jego orzeczenia są źródłem prawa.
4. Od wyroków Świętego Oficjum przysługuje prawo odwołania się do Patriarchy, który ponownie rozpatruje sprawę i wydaje wyrok.
5. Kardynałowie mają przywilej sądzenia jedynie przez Patriarchę, jednak jego wyroki są dla nich nieodwołalne.


ROZDZIAŁ VI
Wojsko Patriarsze

Artykuł 17.
(Gwardia Apostolska i wojska lenników)
1. Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Rotryjskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju stoi Gwardia Apostolska Państwa Kościelnego Rotria, zwane dalej "Gwardią Apostolską", jako jedyna formacja zbrojna w Państwie Kościelnym Rotria.
2. Księstwa lenne oraz niższa szlachta ziemska mogą posiadać jednostki własnego wojska w liczbie ustalonej przez Patriarchę w momencie nadania lenna.

Artykuł 18.
(Skład Gwardii Apostolskiej)
W skład Gwardii Apostolskiej wchodzą:
1. Gwardia Szlachecka;
2. Gwardia Palatyńska;
3. Żandarmeria Rotryjska.

Artykuł 19.
(Gonfalonier Gwardii Apostolskiej)
Na czele Gwardii Apostolskiej stoi Gonfaloniere Wojsk Patriarszych.

Artykuł 20.
(Odesłanie do przepisów szczególnych)
Szczegółową regulację dotyczącą wojska patriarszego pozostawia się odrębnej Konstytucji Apostolskiej.


ROZDZIAŁ VI
Stan Wyjątkowy i Stan Wojenny

Artykuł 21.
(Stan Wyjątkowy)
1. W sytuacji szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, ustroju i prawnego porządku publicznego wprowadza się Stan Wyjątkowy.
2. Stan Wyjątkowy może być wprowadzony na całości, bądź części terytorium Państwa Kościelnego Rotria.
3. Stan Wyjątkowy wprowadzany jest na mocy Bulli Patriarchy.
4. W czasie obowiązywania Stanu Wyjątkowego niefunkcjonują żadne prawa.

Artykuł 22.
(Stan Wojenny)

W sytuacji ogłoszenia przez Państwo Kościelne wojny z krajem ościennym, bądź w sytuacji ataku państwa obcego na Państwo Kościelne Rotria, Patriarcha może ogłosić Stan Wojenny.

ROZDZIAŁ VII
Przepisy derogacyjne, przejściowe i załączniki


Artykuł 23.
(Zmiana Bulli Węgielnej)
Zmiana niniejszego aktu następuje wyłącznie za zgodą Patriarchy, w formie uchwały soborowej przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów.

Artykuł 24.
(Przepisy przejściowe)
Niniejsza Bulla wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die ..., mensis ...., anno Domini bis millesimo quintodecimo, Pontificatus Nostri primo.


Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Giovanni Battista Aldobrandini w Środa, 06 Maj 2015, 11:03:54
Proszę o wypowiedzi na temat projektu.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Basilio Aldobrandini w Środa, 06 Maj 2015, 12:48:46
Brakuje załączników określających symbole narodowe.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Giovanni Battista Aldobrandini w Środa, 06 Maj 2015, 13:01:17
Tak, ja niestety ich nie opracuje. Jestem graficznym abnegatem. Zupełnie się na tym nie znam. Tutaj otwiera się możliwość dla któregoś z Ojców.


PS. Bulla dodatkowo reguluje kwestie regencji - dotychczas tylko zawartą w prawie zwyczajowym.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Basilio Aldobrandini w Środa, 06 Maj 2015, 14:53:56
Czyli będziemy mieć nowe symbole narodowe?
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Giovanni Battista Aldobrandini w Środa, 06 Maj 2015, 14:57:00
Tak.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: x. Giuseppe Bertelli w Środa, 06 Maj 2015, 17:29:56
Czcigodni Ojcowie Soborowi!

Na początku chciałbym nawiązać do nazwy. Mandatum novum - nowe przykazanie. W budowie słowotwórczej tego wyrazu możemy wyodrębnić wyraz podstawowy, którym jest przykazać. Co zatem znaczy owo przykazać? Znaczy to wydać rozkaz, kazać. Bulla jest niejako rozkazem, ale niektórzy mogą uważać, że ma ono raczej zabarwienie pejoratywne. Może się więc źle kojarzyć. Według mnie bardziej znamienną nazwą będą słowa przewodnie encykliki Leona XIII, "Rerum Novarum" - rzeczom nowym, przemianom.

Co z Kurią? Czy nie będzie już miała władzy ustawodawczej? Czy Patriarcha stanie się władcą absolutnym? Co z obywatelami? Czy nie będą już mieli prawa głosu?

Kolejnym pytaniem, które nasuwa się po przeczytaniu owej bulli, jest fakt, iż mamy mieć nowe godło i herb? Czy nie możemy mieć tylko herbu, albo tylko godła? Nie widzę potrzeby, żeby istniały oba rodzaje. Nawet w realnych państwach nie jest to praktykowane.

W artykule 6 powyższej bulli napisane jest o źródłach prawa zwyczajowego? Czy będą one spisane? W artykule 10 brakuje mi wspomnienia o przysiędze obywatelskiej względem Patriarchy. Dlaczego prawa i obowiązki zostały tak mocno okrojone? Gdzie podział się rozdział traktujący o Kościele Rotryjskim? Nie podoba mi się pomysł o Kancelarii Apostolskiej. Dlaczego jej skład został okrojony? Co z kulturą i wojskiem?

Wnoszę o powołanie Komisji, której celem będzie przygotowanie nowego projektu tej ustawy zasadniczej.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Giovanni Battista Aldobrandini w Środa, 06 Maj 2015, 18:26:11
1. Kwestia nazwy - jak najbardziej do dyskusji.
2. Kancelaria Apostolska będzie tylko organem doradczym. Nie będzie miała władzy ustawodawczej, bo to nie funkcjonuje. Najlepiej działa jednoosobowy legislator jakim jest Patriarcha. Kuria nie pracuje od czasu Wicekanclerza Berdena, a więc ponad pół roku.
3. Kwestie godła i herbu - jedno będzie stale,  jedno zależne od pontyfikatu Patriarchy.
4. Prawo zwyczajowe jest niespisane. Gdy jest spisane to jest prawem pisanym.
5. Wojsko będzie regulowane konstytucją apostolską o charakterze szczególnym.
6. Urzędnicy kulturalni będą podlegli bezpośrednio Patriarsze oraz Kanclerzowi.


Żadnych komisji nie będzie,  Jego Świątobliwość wyraził się jasno i  ostatecznie.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: x. Giuseppe Bertelli w Środa, 06 Maj 2015, 18:37:34
No to po co jest Sobór jeżeli wszystko jest już z góry ustalone?
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Giovanni Battista Aldobrandini w Środa, 06 Maj 2015, 20:17:25
Odniosłem się do Brata uwag, a Brat ich nie skomentował.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Aleksander IV w Środa, 06 Maj 2015, 20:30:41
Nic z góry nie zostało ustalone. Gdyby tak było, korzystając z aktualnie przysługujących nam uprawnień, przeprowadzilibyśmy reformy. Wiedząc jednak, że żaden człowiek nie jest doskonały, postanowiliśmy oprzeć się o mądrość Ojców Soborowych, aby wypracować najlepszy i najkorzystniejszy model dla III Państwa Kościelnego.

W kwestiach poruszonych przez Monsignore Bertellego:
1. Herb ma z definicji być oznaką Państwa Kościelnego używaną wyłącznie przez patriarchę, np.: w dokumentach, aktach prawa wydawanych przez patriarchę lub przez niego podpisywanych, zaproszeniach, notach dyplomatycznych - słowem we wszystkich oficjalnych aktywnościach, które podejmuje Patriarcha. Zaś godło w postaci tiary patriarszej i kluczy, będzie używane przez urzędników państwowych, jako insygnium Państwa Kościelnego. W rozporządzeniach, przemowach, etc... Stąd to rozdzielenie.

2. Co do nazwy bulli, popieramy propozycję zmiany.

3. W kwestii władzy ustawodawczej, mamy następującą propozycję: Synod Powszechny, w którym prawo głosu przysługiwać będzie wszystkim duchownym w stopniu prezbitera i biskupa, będzie zatwierdzał, bądź nie, ustawy proponowane przez Patriarchę lub Kancelarię Apostolską. Pozwoli to pobudzić aktywność na polu legislacyjnym.

4. W kwestii samej Kancelarii Apostolskiej - proponujemy zmianę nazwy na Kamerę Apostolską, na czele której stanie Kamerling, a jej skład będzie przez niego ustalany. Kamerling będzie wydawał rozporządzenia w imieniu całej kamery w granicach jego uprawnień, które będą kontrasygnowane przez poszczególnych urzędników Kamery. Generalnie, głównym uprawnieniem Kamery Apostolskiej będzie władza wykonawcza w stosunku do państwa: polityka wewnętrzna, kultura, wojsko, sprawy zagraniczne, wykonywanie ustaw. Kamera powinna składać się z: Kamerlinga, Sekretarza Stanu, Mecenasa Patriarszego i Gonfaloniere Wojsk.

5. Obywatelstwa nie powinno być, bo jest to nowożytny wynalazek, nieprzystający do naszego klimatu. Wszelkie prawa obywatelskie w stosunku do państwa, będą przysługiwały duchownym. Chodzi tu przede wszystkim o prawo głosu na soborach i synodach. Zaś prawa człowieka, w postaci poszanowania życia i zdrowia, wolności i własności, powinny na równej zasadzie przysługiwać wszystkim mieszkańcom. Prawdopodobnie bullę powinno się wzbogacić o podstawowe prawa przysługujące mieszkańcom i osobom przebywającym w Rotrii, takie jak wspomniane wcześniej, z zastrzeżeniem, iż mogą być one ograniczone, bądź odebrane wyłącznie decyzją władzy sądowniczej.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Giovanni Battista Aldobrandini w Środa, 06 Maj 2015, 21:22:35
W Rotrii kolegialne tworzenie prawa jest pozbawione sensu zwłaszcza patrząc na to, że w realnym Państwie Kościelnym papież miał władze absolutną. Kuria to zbędny urząd. Co robi Gonfaloniere? Jedną defilade na kilka miesięcy? Co robi Mecenas? Powoła urzędnika raz na kilka miesięcy? Realnie potrzebny jest tylko sekretarz stanu do pomocy i reprezentacji w sprawach zagranicznych.


Jeżeli już quasi parlament to składający się z książąt lennych, ale mający tylko prawa weta co do konstytucji apostolskich. I to jednogłośnego oraz względnego.

Zresztą Sobory i Synody mają uprawnienia prawotwórcze. Po co dawać je kolejnym organom? Naprawdę nie mnóżmy bytów ponad potrzeby.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Adriano Vittorino w Czwartek, 07 Maj 2015, 10:04:58
Dostojni,

ja apeluje tylko o uwzględnienie świeckiego aspektu państwa. Nie może być tak, ze także w sprawach państwowych wszystkie decyzje podejmują duchowni. Pomysł parlamentem/radą złożoną z książąt lennych jest jednym z dobrych rozwiązań tej kwestii.
Nie wiem czy nie powinno się wymagać by do objęcia księstwa wymagana była świeckość kandydata.
Także urzędy, które nie mają kościelnego charakteru mogłyby być obsadzane przez świeckich (oczywiście w miarę możliwości personalnych).
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Giovanni Battista Aldobrandini w Czwartek, 07 Maj 2015, 11:33:19
Wasza Książęca Mość!

Wymóg świeckości książąt dyskryminowałby duchownych, których jest większość w Rotrii. Wiele osób wybiera ten kraj właśnie ze względu na drogę duchowną. Świeckość państwa? Rotria jest Państwem Kościelnym z samej nazwy. Kościół Rotryjski i Państwo Kościelne są nieodłącznie ze sobą złączone.

Natomiast co do parlamentu - był to alternatywny pomysł popierany także przez Jego Świątobliwość. Widzę to tak: Signoria składająca się z lenników Patriarchy oraz kardynałów - Książąt Rotrii, która obraduje nad dokumentami patriarszymi dotyczącymi wyłącznie państwa. Może je przyjąć bądź jednogłośnie odrzucić.

Tylko czy odrzucenie miało by być ostateczne, bezwzględne?
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Carlos Lorenzo de Medici y Zep w Czwartek, 07 Maj 2015, 12:29:49
Nie wiem czy nie powinno się wymagać by do objęcia księstwa wymagana była świeckość kandydata.
Także urzędy, które nie mają kościelnego charakteru mogłyby być obsadzane przez świeckich (oczywiście w miarę możliwości personalnych).

Już niech tak Wasza Książęca Mość nie szaleje bo na arenie zostanie Książęca Mość, Dostojny Dziadek Królewska Wysokość Vittorio, Książęca Mość Fernando Alvarez i ja.

ja apeluje tylko o uwzględnienie świeckiego aspektu państwa. Nie może być tak, ze także w sprawach państwowych wszystkie decyzje podejmują duchowni.

Może raz jeszcze przypomnę nazwę kraju: Państwo Kościelne Rotria, nie Państwo Świeckie Rotria. Wiadomo przecież, że decyzję podejmą duchowni.

Pomysł parlamentem/radą złożoną z książąt lennych jest jednym z dobrych rozwiązań tej kwestii.

Omawialiśmy to za pontyfikatu Piusa IV. Signoria nie działała w ogóle i była zbyteczna, a książę nadal chce ją odbudowywać. Po pierwsze to nie w stylu renesansowego Państwa Kościelnego, po drugie demokracja ukrzyżowała Jezusa :P
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Adriano Vittorino w Czwartek, 07 Maj 2015, 13:28:11
Choćby było i 2 świeckich mieszkańców, bo chce im się odwzorowywać tą warstwę, to co z nimi? Czy chcąc mieć jakiś wpływ na kraj muszę koniecznie być kardynałem albo Skarlandczykiem (reinkarnacją kardynała zresztą)? Czy w renesansowym państwie kościelnym nie było świeckich? Czy nie zajmowali żadnych urzędów? Czy patriarcha nie jest "Najwyższym Przedstawicielem władzy świeckiej i kościelnej"? Czy będąc lennikiem władcy nie mogę żądać z jego strony zainteresowania moimi sprawami?
Jestem zwolennikiem absolutyzmu, nie chcę demokratycznego parlamentu tylko coś na kształt rady książęcej mającej wpływ na świecki aspekt państwa, choćby przez możliwość przedstawienia pomysłów?
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Aleksander IV w Czwartek, 07 Maj 2015, 13:54:42
Rada Książęca, będąca czymś na kształt Senatu jest pomysłem, który uważamy za bardzo dobry. Jeśli kompetencją tej rady miało by być opiniowanie dokumentów dotyczących państwa oraz doradzanie Patriarsze w sprawach świeckich, byłoby to bardzo wskazane.

Zaś w kwestii świeckich - Wicekanclerzem, a wiec najwyższym urzędnikiem świeckim jest aktualnie książę d'Este y Córdoba, który duchownym nie jest. Żaden urząd związany z państwem, nie jest i nie może być zamknięty i niedostępny dla świeckich.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Adriano Vittorino w Czwartek, 07 Maj 2015, 14:31:52
Rada Książęca, będąca czymś na kształt Senatu jest pomysłem, który uważamy za bardzo dobry. Jeśli kompetencją tej rady miało by być opiniowanie dokumentów dotyczących państwa oraz doradzanie Patriarsze w sprawach świeckich, byłoby to bardzo wskazane.

Zaś w kwestii świeckich - Wicekanclerzem, a wiec najwyższym urzędnikiem świeckim jest aktualnie książę d'Este y Córdoba, który duchownym nie jest. Żaden urząd związany z państwem, nie jest i nie może być zamknięty i niedostępny dla świeckich.

I o to chodzi, dziękuję Wasza Świątobliwość. Pomijając oczywiście kwestię pochodzenia Wicekanclerza.

Chciałbym, żeby wzmianka o dowolności i równouprawnieniu wyboru miedzy byciem duchownym i świeckim  znalazła się w ustawie zasadniczej. 
Przecież sama idea Konstytucji nie jest renesansowa więc co stoi na przeciw docenić świeckich większą liczbą akapitów?

Albo to albo zupełne pójście w drugą stronę:
1. Państwo Kościelne = wszyscy "obywatele" są w hierarchii kościelnej i kropka.
2. Bycie duchownym = bycie "obywatelem" Rotrii
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Aleksander IV w Czwartek, 07 Maj 2015, 14:40:19
Jak już wcześniej wspomnieliśmy, jesteśmy orędownikiem państwa bez obywatelstwa jako statusu prawnego. Poszanowanie fundamentalnych praw człowieka będzie gwarantowane wszystkim przebywającym pod jurysdykcją Stolicy Apostolskiej. Szczególnych praw politycznych nie będzie posiadał nikt, gdyż nie będzie instytucji wyborów. Prawo do kandydowania, czy głosowania nie będzie potrzebne. Urzędy duchowne obejmować będą duchowni bez względu na przynależność państwową; świeckie nominowani prze Patriarchę duchowni i świeccy, bez znaczenia skąd pochodzą. Z kolei lennicy, z racji swojej pozycji również posiadać mają odpowiednie dla swojego statusu prawa, jak choćby uczestnictwo we wspomnianej wcześniej Radzie Książęcej. W związku z powyższym uważamy, że w takim modelu państwa obywatelstwo jest zwyczajnie niepotrzebne. Inna sprawa, iż nie przystaje do klimatu.

Pamiętajmy, iż jako chrześcijanie mamy w etyce pojęcie bliźniego, które jest niezależne od rasy, wyznania, poglądów, zachowań, etc. Dla wszystkich mamy jeden kodeks etyczny, spisany w Piśmie Świętym. Dlatego też Państwo Kościelne powinno z definicji gwarantować wszystkim poszanowanie tych samych praw i takie same zasady postępowania w przypadku ich złamania.

Zachęcamy do debaty tych, którzy jeszcze do niej nie dołączyli.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Giovanni Battista Aldobrandini w Czwartek, 07 Maj 2015, 16:07:54
Kardynałowie tworzą Radę doradzającą Patriarsze. Naprawdę mnożymy byty ponad potrzeby bez powodu! Niech Księstwa lenne będą miejscem rozwoju dla świeckich. Może należy zastanowić się nad zwiększeniem autonomii dla księstw w stosunku do prowadzenia polityki wewnętrznej i zagranicznej. Natomiast Państwo Kościelne ma pozostać kościelnym.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Krzysztof Hans van der Ice w Czwartek, 07 Maj 2015, 17:44:23
Ja jestem za nowymi aktami prawnymi ale obywatestwa bym nie skreślał ponieważ pozwala ono na odróżnienie mieszkańca Rotrii od takich ludzi jak ja którzy to przybywają z innych państw.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Giovanni Battista Aldobrandini w Czwartek, 07 Maj 2015, 17:50:15
Jest od tego narodowość.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Giacinto Martino de Mancini OFD w Piątek, 08 Maj 2015, 19:46:22
Dostojni,

Przeczytałem projekt i chciałbym, aby mi wytłumaczono:
1. Dlaczego zostanie zniesione obywatelstwo? Argument o tym, że to wytwór nowożytności do mnie jakoś nie przemawia - przecież nie robimy idealnej kopii barkowego Państwa Kościelnego. Spójrzmy na nazwy urzędów w Kancelarii Apostolskiej, np. Kanclerzem mógł być tylko kardynał, Wicekanclerzem duchowny nie-kardynał i tylko, gdy nie było kardynała.
Po za tym, podejrzewam, że gdy zlikwidujemy obywatelstwo zrobi nam się bałagan, e.g. kto bedzie mógł służyć w Gwardii?

2. Proponuję, aby Książęta byli stałymi członkami Kancelarii Apostolskiej. Myżlę, że nie trzeba tworzyć kolejnych instytucji.

3. Jeśli chodzi o Synod Powszechny.

Cytuj
3. W kwestii władzy ustawodawczej, mamy następującą propozycję: Synod Powszechny, w którym prawo głosu przysługiwać będzie wszystkim duchownym w stopniu prezbitera i biskupa, będzie zatwierdzał, bądź nie, ustawy proponowane przez Patriarchę lub Kancelarię Apostolską. Pozwoli to pobudzić aktywność na polu legislacyjnym.

Proponuję, żaby pozostawić istniejące już weto obywatelskie, a nie tworzyć kolejne instytucje.

4. Popieram zmianę nazwy tejże bulli zgodnie z propozycją x. Giuseppe Bertelliego.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Giovanni Battista Aldobrandini w Sobota, 09 Maj 2015, 12:29:54
Zatem co robimy dalej? W niedzielę lub poniedziałek spróbuję przedstawić zebrane tutaj pomysły w całość.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Don Tommaso I de Mancini w Sobota, 09 Maj 2015, 13:45:16
Czcigodni Ojcowie Soborowi,

Co prawda wierzę w szczere i dobre intencje autora projektu, jednak nie zmieni to faktu, że jest to po prostu bubel, który nikomu, a w szczególności nam poddanym, nie daje żadnych prawnych gwarancji. Sam w sobie projekt ten też jest pełen wewnętrznych sprzeczności. O tym więcej powiem w poniedziałek, gdyż dziś i jutro mam na to zbyt mało czasu.

Legat Aldobrandini wprowadził swoisty zamordyzm - nie tylko nie zgadzając się na utworzenie komisji, ale też torpedując praktycznie każdą propozycję ograniczenie władzy patriarszej. My, wierni Ojcowie Soborowi, jednak na to zgody nie dajemy - informuję zatem, że grupa składająca się ze mnie, księdza Bertelliego, a także Ekscelnecji della Popoly, spisze nowy, konkurencji i o niebo lepszy projekt nowej konstytucji. Zaprezentujemy go we wtorek/środę.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Carlos Lorenzo de Medici y Zep w Sobota, 09 Maj 2015, 14:23:54
Na pewno nie będę wspierał demokratycznego zamordyzmu w postaci parlamentów, senatów i rad. Jasno się w lipcu zeszłego roku wypowiedzieliśmy: http://www.rotria.boo.pl/forum/index.php?topic=3758.0

Powołamy niepotrzebne urzędy, które nie będą działać. I albo zastanowimy się czy idziemy we współczesność, albo cofamy wszystko do określonej epoki. Nie można mieć dwóch aspektów jednocześnie.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Giovanni Battista Aldobrandini w Sobota, 09 Maj 2015, 14:50:06
Czekam na konkurencyjny projekt. Znając tempo prac członków "komisji" w związku z ich studiami to zapewne poznamy ich dzieło we wtorek/środę. Ale w czerwcu/lipcu.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Giovanni Battista Aldobrandini w Sobota, 16 Maj 2015, 15:11:57
Przesłałem Ojcu Świętemu projekt z uwzględnieniem jego poprawek. Mam nadzieję, że dziś go zaprezentuję. Wracamy do pracy!
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Giovanni Battista Aldobrandini w Sobota, 16 Maj 2015, 23:13:50

Cytuj
(http://rotria.boo.pl/herb-alexanderIV.png)
BULLA WĘGIELNA
"Rerum novarum"


Alexander Quartus, Patriarcha et Episcopus Rotriae, Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Servum Servorum Dei, Soverano Status Pontificius, Pater Regni et Ducis, etc., etc., etc., in perpetuam rei memoriam.

PREAMBUŁA
W trosce o przyszłość naszą i naszej Ojczyzny,
nie zapominając o chwalebnej przeszłości,
stojąc na progu III Państwa Kościelnego,
my - obywatele Rotrii,
wierząc w Boga Wszechmocnego w Trójcy Świętej jedynego,
Pana Naszego,
który jest dla nas źródłem wiary, nadziei i miłości,
postanawiamy, iż stać będziemy na straży jedności i suwerenności Naszej Ojczyzny,
przysięgając chronić ją przed wszelkim złem i zepsuciem moralnym,
w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem oraz przed własnym sumieniem,
ustanawiamy ten akt normatywny
jako nowe podstawowe źródło praw dla naszego państwa.ROZDZIAŁ I
Patrimonium Sancti Pauli

Artykuł 1.
(Państwo Kościelne Rotria)

1. Ustanawia się dwie oficjalne nazwy państwa: Państwo Kościelne Rotria oraz Patrimonium Sancti Pauli.
2. Państwo Kościelne Rotria, zwane dalej Rotrią jest monarchią teokratyczno - elekcyjną.
3. Rotria jest ostoją Kościoła Rotryjskiego.


Artykuł 2.
(¬ródło i podział władzy)

1. Władza suwerenna w Rotrii należy do Patriarchy.
2. Władzę ustawodawczą i wykonawczą w Rotrii pełni Patriarcha.
3. Władzę ustawodawczą pełni także Synod Powszechny.
3. Władzę sądowniczą w Rotrii pełni Patriarcha i Święte Oficjum.


Artykuł 3.
(Język urzędowy i stolica)

1. Językiem urzędowym w Rotrii jest język polski.
2. Dla podkreślenia walorów kulturowych oraz estetycznych dopuszczalne jest użycie języka łacińskiego.
3. Stolicą Rotrii jest Apostolskie Miasto Rotria.

Artykuł 4.
(Waluta)

1. Walutą Rotrii jest Lir Rotryjski.
2. Jeden Lir Rotryjski równy jest 100 Centesimom Rotryjskim.

Artykuł 5.
(Symbole narodowe)

1. Flagę Rotrii określa załącznik nr 1.
2. Godło Rotrii określa załącznik nr 2.
3. Hymn Rotrii określa załącznik nr 3.
4. Herb Rotrii stanowi herb każdorazowego Patriarchy Rotrii.

Artykuł 6.
(Hierarchia praw)

¬ródłem prawa jest najwyższa władza apostolska Patriarchy Rotrii.

1) Niniejsza Bulla Węgielna;
2) Konstytucje Apostolskie;
3) Bulle Patriarsze;
4) Adhortacje soborowe;
5) Adhortacje synodalne;
6) Ratyfikowane umowy międzynarodowe;
7) Dekrety Motu Proprio oraz Brewe;
8) Rozporządzenia urzędników patriarszych;
9) Orzeczenia Świętego Oficjum;
10) Akty prawa miejscowego;
11) Normy prawa zwyczajowego.

Artykuł 7.
(Powszechna moc obowiązująca)

1. Bulla Węgielna obowiązuje na całym terytorium Państwa Kościelnego.
2. Wszelkie akty prawne weń uchwalane nie mogą pozostawać w sprzeczności z Bullą Węgielną oraz z innymi aktami, szczególnie wyższymi w hierarchii.
3. Wszelkie akty prawne podlegają oficjalnej publikacji. Akty nieopublikowane nie mają zastosowania.


ROZDZIAŁ II
Prawa i obowiązki obywateli

Artykuł 8.
(Prawa i wolności mieszkańców Rotrii)
Przyrodzona, niezbywalna i nienaruszalna godność człowieka jest źródłem wszelkich jego praw i wolności

Artykuł 10.
(Obowiązki mieszkańców Rotrii)
1. Wszyscy mieszkańcy Państwa Kościelnego zobowiązani są do wierności wobec prawowitego Patriarchy Rotrii.
2. Każdy mieszkaniec Państwa Kościelnego zobowiązany jest do przestrzegania prawa, ponoszenia świadczeń publicznych i obrony państwa przed zagrożeniami zewnętrznymi.


ROZDZIAŁ III
Patriarcha Rotrii


Artykuł 11.
(Patriarcha)
1. Najwyższym Przedstawicielem władzy świeckiej i kościelnej w Rotrii jest Patriarcha.
2. Osoba Patriarchy jest nietykalna.
3. Patriarcha sprawuje wszelką władzę ustawodawczą i wykonawczą w Państwie Kościelnym Rotria.

Artykuł 12.
(Kompetencje Patriarchy)
Patriarcha:
1) stoi na czele Państwa Kościelnego Rotria oraz prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną,
2) reprezentuje Rotrię na zewnątrz,
3) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe,
4) pełni funkcje legislacyjne i wydaje Konstytucje Apostolskie, Bulle, Brewe i Dekrety Motu Proprio;
5) określa kształt i kompetencje organów państwowych i kościelnych,
6) powołuje i odwołuje urzędników państwowych i kościelnych,
7) mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Państwa Kościelnego w innych państwach,
8 ) jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych,
9) ustanawia i znosi organy terenowe Kościoła Rotryjskiego,
10) ustanawia i znosi funkcje kościelne i tytuły honorowe,
11) ustanawia i znosi ordery i odznaczenia,
12) nadaje, obniża i odbiera funkcje kościelne i tytuły honorowe,
13) nadaje i odbiera ordery i odznaczenia,
14) stosuje prawo łaski,
15) ogłasza i znosi Stan Wyjątkowy i Stan Wojenny,
16) mianuje i odwołuje Kamerlinga sprawującego władzę w jego imieniu, na podstawie odrębnych przepisów,
17) pełni funkcje sądownicze określone w dalszych przepisach niniejszej Bulli,
18) zwołuje Sobory Powszechne jako ciało doradcze w sprawach Kościoła Rotryjskiego, których działanie regulowane jest przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego,
19) zwołuje Synody Biskupie oraz Synody Powszechne jako ciało doradcze w sprawach związanych z administracją Państwa Kościelnego, których działanie regulowane jest przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego,
20) ma prawo weta w stosunku do uchwał Synodu Powszechnego.

Artykuł 13.
(Kadencja, opróżnienie Tronu Patriarszego oraz wybór Patriarchy oraz regencja)
1. Kadencję, opróżnienie Tronu Patriarszego oraz wybór Patriarchy regulują przepisy odpowiedniej Konstytucji Apostolskiej dotyczącej sediswakancji i konklawe.
2. W przypadku przejściowej niemożności sprawowania władzy przez Patriarchę, ustanawiana jest w drodze bulli regencja.
3. Osobę regenta oraz zakres i warunki regencji określa bulla wprowadzająca regencję.


ROZDZIAŁ IV
Kamera Apostolska

Artykuł 14.
1. Kamera Apostolska, zwana dalej Kancelarią jest organem doradczym i pomocniczym Patriarchy Rotrii.
2. Kamera pomaga Patriarsze w sprawowaniu funkcji legislacyjnej poprzez przygotowywanie dokumentów, a także nadzoruje pozostałych urzędników niższego szczebla powołanych przez Patriarchę lub nich samych.
3. Kamera Apostolska jako całość posiada inicjatywę ustawodawczą.
4. W skład Kancelarii wchodzi Kamerling, Sekretarz Stanu, Notariusz Patriarszy, Mecenas Patriarszy, Gonfaloniere Wojsk Patriarszych.
5. Powołanie i odwoływanie urzędników Kamery jest fakultatywne i zależy wyłącznie od woli Patriarchy.
6. Na czele Kamery stoi Kamerling, którego główną rolą jest doradztwo Patriarsze w sprawach wewnętrznych.
7. Mecenas Patriarszy zajmuje się opieką nad kulturą i sztuką w Państwie Kościelnym, a Gonfaloniere Wojsk Patriarszych stoi na czele patriarszej armii.
8. Pomoc w prowadzeniu polityki zagranicznej dla Patriarchy świadczy Sekretarz Stanu.
9. Notariusz Patriaszy dba o sprawy techniczne związane z obsługą forum Państwa Kościelnego Rotria.
10. Urzędnicy administracji państwowej nie mogą prowadzić żadnej działalności, która stałaby w sprzeczności z pełnionymi przez nich obowiązkami.


Artykuł 15.
(Akty prawne urzędników państwowych)
1. Urzędnicy Kamery Apostolskiej oraz podlegli im urzędnicy niższego szczebla na podstawie Bulli Węgielnej oraz innych aktów prawnych w celu ich wykonania wydają rozporządzenia.
2.Patriarcha może uchylić rozporządzenie wydane przez któregokolwiek z urzędników.

ROZDZIAŁ V
Synod Powszechny


Artykuł 16.
(Synod Powszechny)

Synod Powszechny jest zebraniem wszystkich duchownych rotryjskich w celu dysputy oraz uchwalania adhortacji posynodalnych dotyczących istotnych kwestii w państwie.

Artykuł 17.
(Inicjatywa ustawodawcza)

Projekty adhortacji mogą przedstawiać Synodowi:
1. Kamera Apostolska jako całość.
2. Poszczególni Książęta lenni.
3. Obywatele w liczbie 10.
4. Patriarcha Rotrii.

Artykuł 18.
(Ustrój Synodu i jego obrady)

1. Synodowi przewodzi Wikariusz Generalny Stolicy Apostolskiej.
2. Synod zwołuje Wikariusz Generalny Stolicy Apostolskiej na żądanie uprawnionych do wniesienia projektu adhortacji. Synod może również zwołać Patriarcha Rotrii.
3. Synod podejmuje uchwały większością głosów.

Artykuł 19.
(Prawo weta)

Patriarcha Rotrii ma prawo weta absolutnego w stosunku do adhortacji Synodu Powszechnego.


ROZDZIAŁ VI
Święte Oficjum

Artykuł 20.
(Święte Oficjum)

1. Święte Oficjum wykonuje zadania z zakresu wszelkiego wymiaru sprawiedliwości oraz sądownictwa na zasadach określonych w Kodeksie Prawa Kanonicznego oraz odrębnych przepisach.
2. W skład Świętego Oficjum wchodzą Inkwizytorzy na czele z Wielkim Inkwizytorem, których powołuje Patriarcha Rotrii.
3. Święte Oficjum dokonuje powszechnie obowiązującej wykładni prawa, a jego orzeczenia są źródłem prawa.
4. Od wyroków Świętego Oficjum przysługuje prawo odwołania się do Patriarchy, który ponownie rozpatruje sprawę i wydaje wyrok.
5. Kardynałowie mają przywilej sądzenia jedynie przez Patriarchę, jednak jego wyroki są dla nich nieodwołalne.


ROZDZIAŁ VII
Wojsko Patriarsze

Artykuł 21.
(Gwardia Apostolska i wojska lenników)
1. Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Rotryjskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju stoi Gwardia Apostolska Państwa Kościelnego Rotria, zwane dalej "Gwardią Apostolską", jako jedyna formacja zbrojna w Państwie Kościelnym Rotria.
2. Księstwa lenne oraz niższa szlachta ziemska mogą posiadać jednostki własnego wojska w liczbie ustalonej przez Patriarchę w momencie nadania lenna.

Artykuł 22.
(Skład Gwardii Apostolskiej)
W skład Gwardii Apostolskiej wchodzą:
1. Gwardia Szlachecka;
2. Gwardia Palatyńska;
3. Żandarmeria Rotryjska.

Artykuł 23.
(Gonfalonier Gwardii Apostolskiej)
Na czele Gwardii Apostolskiej stoi Gonfaloniere Wojsk Patriarszych.

Artykuł 24.
(Odesłanie do przepisów szczególnych)
Szczegółową regulację dotyczącą wojska patriarszego pozostawia się odrębnej Konstytucji Apostolskiej.


ROZDZIAŁ VIII
Stan Wyjątkowy i Stan Wojenny

Artykuł 25.
(Stan Wyjątkowy)
1. W sytuacji szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, ustroju i prawnego porządku publicznego wprowadza się Stan Wyjątkowy.
2. Stan Wyjątkowy może być wprowadzony na całości, bądź części terytorium Państwa Kościelnego Rotria.
3. Stan Wyjątkowy wprowadzany jest na mocy Bulli Patriarchy.
4. W czasie obowiązywania Stanu Wyjątkowego niefunkcjonują żadne prawa.

Artykuł 26.
(Stan Wojenny)

W sytuacji ogłoszenia przez Państwo Kościelne wojny z krajem ościennym, bądź w sytuacji ataku państwa obcego na Państwo Kościelne Rotria, Patriarcha może ogłosić Stan Wojenny.

ROZDZIAŁ IX
Przepisy derogacyjne, przejściowe i załączniki


Artykuł 27.
(Zmiana Bulli Węgielnej)
Zmiana niniejszego aktu następuje wyłącznie za zgodą Patriarchy, w formie uchwały soborowej przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów.

Artykuł 28.
(Przepisy przejściowe)
Niniejsza Bulla wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die ..., mensis ...., anno Domini bis millesimo quintodecimo, Pontificatus Nostri primo.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Aleksander IV w Wtorek, 26 Maj 2015, 20:57:12
W związku z nieobecnością kardynała Aldobrandiniego, osobiście poprowadzimy dalsze obrady Soboru.

Wzywamy zatem Ojców Soborowych, by po dotychczasowej przerwie stawili się we Florencji, służąc swą mądrością i doświadczeniem w pracach nad przedłożonym dokumentem.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Giovanni Battista Aldobrandini w Środa, 27 Maj 2015, 13:13:27
Do wieczora czekam na opinie w tej dyspucie. W przypadku ich braku, rozpoczynam 24 godzinne głosowanie.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Basilio Aldobrandini w Środa, 27 Maj 2015, 18:39:48
Osobiście nie mam żadnych zastrzeżeń co do bulli. Jedyne co można zmienić to " 8) ", w artykule 6, dając spację między "8", a ")".
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Giacinto Martino de Mancini OFD w Środa, 27 Maj 2015, 18:56:20
Eminencjo Legacie,

zgłosiłem swoje zastrzeżenia, ale nikt nie raczył się do nich odnieść. Po za tym, to kto ustali długość rządów Patriarchy? Kto może dokonywać zmian w niniejszej bulli?
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Basilio Aldobrandini w Środa, 27 Maj 2015, 19:15:44
kto ustali długość rządów Patriarchy?

Artykuł 13.:
Cytuj
1. Kadencję, opróżnienie Tronu Patriarszego oraz wybór Patriarchy regulują przepisy odpowiedniej Konstytucji Apostolskiej dotyczącej sediswakancji i konklawe.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Giovanni Battista Aldobrandini w Środa, 27 Maj 2015, 19:24:15
Teoretycznie obywatelstwo nie jest potrzebne i tak jego otrzymanie było formalnością. Kwestia Kancelarii - poza zmianą nazwy na Kamerę jej kształt zostaje podobny do obecnej Kurii. Natomiast pozostałe wątpliwości wyjaśnił mój Syn.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Giovanni Battista Aldobrandini w Środa, 27 Maj 2015, 19:48:06
Myślę, że możemy przystąpić do głosowania. Głosujemy do jutra, do godziny 20.00


Czy jesteś za przyjęciem nowej bulli zasadniczej o treści zaprezentowanej 16 maja 2015 r.?


ZA!
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: x. Giuseppe Bertelli w Środa, 27 Maj 2015, 19:54:36
Widać za co dziś dostaje się dzisiaj biskupa. Za zajmowanie się głupotami, bo  8) to się zrobiło i "odprawienie Mszy" o zdrowie naszej śpiącej królewny. PARANOJA, PARANOJA i jeszcze raz PARANOJA. Nie dziwcie się, że nikt nie chce osiadać w Rotrii. Widząc taki cyrk i to marnej jakości to nawet człowiek z upośledzeniem umysłowym, którego taki cyrk bawi i zachwyca, nie chciałby osiąść w Rotrii.  Jestem za całkowitą likwidacją Rotrii, bo lepiej zbudować na nowo, niż na zgniłych fundamentach, które mogą się zawalić oraz za porzuceniem planów budowy III Rotrii.
Nie pozdrawiam
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Giovanni Battista Aldobrandini w Środa, 27 Maj 2015, 20:00:19
Gdzie twój konkurencyjny projekt? Przygotowywany wraz z Mancinim i della Popoly? Oprzyjmy Rotrię na was - na aktywnych profesjonalistach, którzy nigdy nie zawodzą, są najwierniejsi prawu i każdemu Patriarsze. Oto właśnie Rotria!
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: x. Giuseppe Bertelli w Środa, 27 Maj 2015, 20:05:59
Nic nie poradzę, że kard. Mancini ma problemy z komputerem. Przypominam, że do KAPELANA HONOROWEGO ZWRACAMY SIĘ MONSIGNORE. Świń z Eminencją nie pasłem, a więc trochę szacunku! Lepiej oprzeć Rotrię na przydupasach Patriarchy, której wazeliny pod dostatkiem....
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Basilio Aldobrandini w Środa, 27 Maj 2015, 20:47:28
Nie sądzę, Bracie Bertelli, że za korektę tekstu zostałem wyniesiony do godności biskupiej (tym bardziej, że ową uwagę zgłosiłem dzień po ogłoszeniu decyzji JŚ). Być może nie dostrzegł Brat mojej pracy na przełomie ostatnich miesięcy, o której nie będę tutaj już wspominał. Tak samo za nieracjonalny uważam argument, iż poprzez kreacje biskupie nowi mieszkańcy nie chcą osiadać się na naszych terenach. Być może to obóz, którego Brat jest członkiem, tworzy niepotrzebne zamieszanie, przez co odstrasza potencjalnych przyszłych obywateli.
Zwraca Brat uwagę mojemu Ojcu, iż niestosowanie się odnosi. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Nazywanie kogoś "śpiącą królewną" lub "przydupasem" jeszcze bardziej nie przystoi dostojnikowi kościelnemu. Tak nie powinna zachowywać się osoba, która będąc obywatelem Rotrii, reprezentuje ją poza granicami. Śmiem twierdzić, iż po drodze zgubił Brat wartości, które powinny wyróżniać chrześcijanina. Radzę cofnąć się, pozbierać je i zaszyć w końcu ten dziurawy worek. Nienawiść i wszelkie emocje powinniśmy odłożyć na bok, a najlepiej całkowicie je usunąć, by zająć się teraz modernizacją Rotrii, aby uświetnić i udoskonalić to, co stworzyli nasi znamienici przodkowie, a czego my obecnie jesteśmy kontynuatorami.


ZA /jeśli chodzi o przyjęcie nowej bulli/
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: x. Giuseppe Bertelli w Środa, 27 Maj 2015, 21:12:19
Monsignore, monsignore... :) Słaba ta praca :( Chłopcze, ty jesteś tutaj raptem od dwóch miesięcy, a dokonań nie widać. Brat chyba nie widzi co się w Rotrii dzieje. Pomieszał Brat chyba real ze światem wirtualnym. To, że jestem w Rotrii, nie oznacza, że jestem chrześcijaninem :) Brat na razie niczego kontynuatorem, no chyba, że lizania dupy Patriarsze, bo widać, że dobry w tym Brat jest. Dostać biskupa za nic? Dobra sztuka. Niesamowicie, żeby być biskupem w kilka sekund trzeba było być wdupowłazem. Jakich lubrykantów Brat używał? Może się Brat pochwalić? A może czas ujawnić Brata drugą tożsamość? ;)
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Aleksander IV w Czwartek, 28 Maj 2015, 00:08:28
Monsignore Bertelli,

Wielce sobie cenimy wolność, także wolność wypowiadania swoich poglądów, myśli i sądów. Cenimy również kulturę osobistą, o której Monsignore raczył zapomnieć. Nie uszanował również Monsignore miejsca, w którym zabrał głos; miejsce obrad świętego soboru zasługuje na choćby minimum szacunku.

Pragniemy przypomnieć, iż to my, jako Biskup Powszechny oceniamy zasługi i decydujemy o gratyfikacji tychże, nie mając obowiązku podawać do publicznej wiadomości argumentacji naszych decyzji. Jako Pasterz całego Kościoła lepiej niż ktokolwiek inny znamy poczynania i zasługi duchownych, a to, iż niektóre z nich znane są wyłącznie nam, nie czyni ich bezwartościowymi. Nominacja Basilio Aldobrandiniego na biskupa, nie została wydana z powodów podanych przez Monsignore, gdyż umizgi ani nam nie pochlebiają, ani nie są przez nas nagradzane, zaś nominat nie wykazuje tych cech, przez Monsignore wytkniętych.

Choć na ogół tego nie robimy, postanowiliśmy przedstawić argumentację dla wydanej nominacji. Biskup-nominat, cechuje się pokorą i posłuszeństwem wobec Stolicy Apostolskiej, a jest to niestety rzadka ostatnimi czasy cecha, którą dobrzy pasterze winni wykazywać. Na dodatek, Ekscelencja Aldobrandini podołał zadaniu załagodzenia konfliktu w Trizodnalu, którego przyczyną były działania Monsignore Bertellego. Będąc więc przekonani o czystości serca, wzorowej postawie i zdolnościach nominata, powierzyliśmy mu urząd biskupi.

W tym miejscu nawołujemy Monsignore Bertellego, by za swe niewłaściwe słowa przeprosił i odpokutował, zaś mając uwagi do dyskutowanych spraw, w sposób rzeczowy i konkretny, używając argumentów, nie potwarzy, przedstawił je Ojcom Soborowym, którzy zbadają ich słuszność w swej mądrości.

Jednocześnie uważamy za właściwe przedłużenie dyskusji nad projektem i odłożenie głosowania na później, tak by wracający do aktywności duchowni, mogli wnikliwie przeanalizować i rozważyć w sercu przedstawiony projekt.


Apostolskim pozdrowieniem,
(+) Alexander IV P.M.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Giovanni Battista Aldobrandini w Czwartek, 28 Maj 2015, 16:33:08
Zgodnie z wolą Jego Świątobliwości możemy dalej dyskutować. Oby nie przerodziło się to w kolejne 2 tygodnie ciszy.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Giovanni Battista Aldobrandini w Piątek, 29 Maj 2015, 12:16:03
Wieczorem zostanie wznowione głosowanie, jeżeli do tego czasu nikt nie zgłosi następnych uwag.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Aleksander IV w Piątek, 29 Maj 2015, 14:23:18
Jako, iż Konstytucja Apostolska ma być dokumentem wydawanym przez Patriarchę, wnioskujemy, by długość kadencji była opisana w niniejszej bulli, tak, by żaden nasz następca nie mógł dowolnie wydłużyć, swojego pontyfikatu.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Giovanni Battista Aldobrandini w Piątek, 29 Maj 2015, 15:53:17
Słuszna uwaga.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Giovanni Battista Aldobrandini w Piątek, 29 Maj 2015, 18:34:43
Cytuj
(http://rotria.boo.pl/herb-alexanderIV.png)
BULLA WĘGIELNA
"Rerum novarum"


Alexander Quartus, Patriarcha et Episcopus Rotriae, Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Servum Servorum Dei, Soverano Status Pontificius, Pater Regni et Ducis, etc., etc., etc., in perpetuam rei memoriam.

PREAMBUŁA
W trosce o przyszłość naszą i naszej Ojczyzny,
nie zapominając o chwalebnej przeszłości,
stojąc na progu III Państwa Kościelnego,
my - obywatele Rotrii,
wierząc w Boga Wszechmocnego w Trójcy Świętej jedynego,
Pana Naszego,
który jest dla nas źródłem wiary, nadziei i miłości,
postanawiamy, iż stać będziemy na straży jedności i suwerenności Naszej Ojczyzny,
przysięgając chronić ją przed wszelkim złem i zepsuciem moralnym,
w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem oraz przed własnym sumieniem,
ustanawiamy ten akt normatywny
jako nowe podstawowe źródło praw dla naszego państwa.ROZDZIAŁ I
Patrimonium Sancti Pauli

Artykuł 1.
(Państwo Kościelne Rotria)

1. Ustanawia się dwie oficjalne nazwy państwa: Państwo Kościelne Rotria oraz Patrimonium Sancti Pauli.
2. Państwo Kościelne Rotria, zwane dalej Rotrią jest monarchią teokratyczno - elekcyjną.
3. Rotria jest ostoją Kościoła Rotryjskiego.


Artykuł 2.
(¬ródło i podział władzy)

1. Władza suwerenna w Rotrii należy do Patriarchy.
2. Władzę ustawodawczą i wykonawczą w Rotrii pełni Patriarcha.
3. Władzę ustawodawczą pełni także Synod Powszechny.
3. Władzę sądowniczą w Rotrii pełni Patriarcha i Święte Oficjum.


Artykuł 3.
(Język urzędowy i stolica)

1. Językiem urzędowym w Rotrii jest język polski.
2. Dla podkreślenia walorów kulturowych oraz estetycznych dopuszczalne jest użycie języka łacińskiego.
3. Stolicą Rotrii jest Apostolskie Miasto Rotria.

Artykuł 4.
(Waluta)

1. Walutą Rotrii jest Lir Rotryjski.
2. Jeden Lir Rotryjski równy jest 100 Centesimom Rotryjskim.

Artykuł 5.
(Symbole narodowe)

1. Flagę Rotrii określa załącznik nr 1.
2. Godło Rotrii określa załącznik nr 2.
3. Hymn Rotrii określa załącznik nr 3.
4. Herb Rotrii stanowi herb każdorazowego Patriarchy Rotrii.

Artykuł 6.
(Hierarchia praw)

¬ródłem prawa jest najwyższa władza apostolska Patriarchy Rotrii.

1) Niniejsza Bulla Węgielna;
2) Konstytucje Apostolskie;
3) Bulle Patriarsze;
4) Adhortacje soborowe;
5) Adhortacje synodalne;
6) Ratyfikowane umowy międzynarodowe;
7) Dekrety Motu Proprio oraz Brewe;
8) Rozporządzenia urzędników patriarszych;
9) Orzeczenia Świętego Oficjum;
10) Akty prawa miejscowego;
11) Normy prawa zwyczajowego.

Artykuł 7.
(Powszechna moc obowiązująca)

1. Bulla Węgielna obowiązuje na całym terytorium Państwa Kościelnego.
2. Wszelkie akty prawne weń uchwalane nie mogą pozostawać w sprzeczności z Bullą Węgielną oraz z innymi aktami, szczególnie wyższymi w hierarchii.
3. Wszelkie akty prawne podlegają oficjalnej publikacji. Akty nieopublikowane nie mają zastosowania.


ROZDZIAŁ II
Prawa i obowiązki obywateli

Artykuł 8.
(Prawa i wolności mieszkańców Rotrii)
Przyrodzona, niezbywalna i nienaruszalna godność człowieka jest źródłem wszelkich jego praw i wolności

Artykuł 10.
(Obowiązki mieszkańców Rotrii)
1. Wszyscy mieszkańcy Państwa Kościelnego zobowiązani są do wierności wobec prawowitego Patriarchy Rotrii.
2. Każdy mieszkaniec Państwa Kościelnego zobowiązany jest do przestrzegania prawa, ponoszenia świadczeń publicznych i obrony państwa przed zagrożeniami zewnętrznymi.


ROZDZIAŁ III
Patriarcha Rotrii


Artykuł 11.
(Patriarcha)
1. Najwyższym Przedstawicielem władzy świeckiej i kościelnej w Rotrii jest Patriarcha.
2. Osoba Patriarchy jest nietykalna.
3. Patriarcha sprawuje wszelką władzę ustawodawczą i wykonawczą w Państwie Kościelnym Rotria.

Artykuł 12.
(Kompetencje Patriarchy)
Patriarcha:
1) stoi na czele Państwa Kościelnego Rotria oraz prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną,
2) reprezentuje Rotrię na zewnątrz,
3) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe,
4) pełni funkcje legislacyjne i wydaje Konstytucje Apostolskie, Bulle, Brewe i Dekrety Motu Proprio;
5) określa kształt i kompetencje organów państwowych i kościelnych,
6) powołuje i odwołuje urzędników państwowych i kościelnych,
7) mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Państwa Kościelnego w innych państwach,
8 ) jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych,
9) ustanawia i znosi organy terenowe Kościoła Rotryjskiego,
10) ustanawia i znosi funkcje kościelne i tytuły honorowe,
11) ustanawia i znosi ordery i odznaczenia,
12) nadaje, obniża i odbiera funkcje kościelne i tytuły honorowe,
13) nadaje i odbiera ordery i odznaczenia,
14) stosuje prawo łaski,
15) ogłasza i znosi Stan Wyjątkowy i Stan Wojenny,
16) mianuje i odwołuje Kamerlinga sprawującego władzę w jego imieniu, na podstawie odrębnych przepisów,
17) pełni funkcje sądownicze określone w dalszych przepisach niniejszej Bulli,
18) zwołuje Sobory Powszechne jako ciało doradcze w sprawach Kościoła Rotryjskiego, których działanie regulowane jest przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego,
19) zwołuje Synody Biskupie oraz Synody Powszechne jako ciało doradcze w sprawach związanych z administracją Państwa Kościelnego, których działanie regulowane jest przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego,
20) ma prawo weta w stosunku do uchwał Synodu Powszechnego.

Artykuł 13.
(Kadencja, opróżnienie Tronu Patriarszego oraz wybór Patriarchy oraz regencja)
1. Opróżnienie Tronu Patriarszego oraz wybór Patriarchy regulują przepisy odpowiedniej Konstytucji Apostolskiej dotyczącej sediswakancji i konklawe.
2. W przypadku przejściowej niemożności sprawowania władzy przez Patriarchę, ustanawiana jest w drodze bulli regencja.
3. Osobę regenta oraz zakres i warunki regencji określa bulla wprowadzająca regencję.
4. Pontyfikat Patriarchy trwa 6 miesięcy.


ROZDZIAŁ IV
Kamera Apostolska

Artykuł 14.
1. Kamera Apostolska, zwana dalej Kancelarią jest organem doradczym i pomocniczym Patriarchy Rotrii.
2. Kamera pomaga Patriarsze w sprawowaniu funkcji legislacyjnej poprzez przygotowywanie dokumentów, a także nadzoruje pozostałych urzędników niższego szczebla powołanych przez Patriarchę lub nich samych.
3. Kamera Apostolska jako całość posiada inicjatywę ustawodawczą.
4. W skład Kancelarii wchodzi Kamerling, Sekretarz Stanu, Notariusz Patriarszy, Mecenas Patriarszy, Gonfaloniere Wojsk Patriarszych.
5. Powołanie i odwoływanie urzędników Kamery jest fakultatywne i zależy wyłącznie od woli Patriarchy.
6. Na czele Kamery stoi Kamerling, którego główną rolą jest doradztwo Patriarsze w sprawach wewnętrznych.
7. Mecenas Patriarszy zajmuje się opieką nad kulturą i sztuką w Państwie Kościelnym, a Gonfaloniere Wojsk Patriarszych stoi na czele patriarszej armii.
8. Pomoc w prowadzeniu polityki zagranicznej dla Patriarchy świadczy Sekretarz Stanu.
9. Notariusz Patriaszy dba o sprawy techniczne związane z obsługą forum Państwa Kościelnego Rotria.
10. Urzędnicy administracji państwowej nie mogą prowadzić żadnej działalności, która stałaby w sprzeczności z pełnionymi przez nich obowiązkami.


Artykuł 15.
(Akty prawne urzędników państwowych)
1. Urzędnicy Kamery Apostolskiej oraz podlegli im urzędnicy niższego szczebla na podstawie Bulli Węgielnej oraz innych aktów prawnych w celu ich wykonania wydają rozporządzenia.
2.Patriarcha może uchylić rozporządzenie wydane przez któregokolwiek z urzędników.

ROZDZIAŁ V
Synod Powszechny


Artykuł 16.
(Synod Powszechny)

Synod Powszechny jest zebraniem wszystkich duchownych rotryjskich w celu dysputy oraz uchwalania adhortacji posynodalnych dotyczących istotnych kwestii w państwie.

Artykuł 17.
(Inicjatywa ustawodawcza)

Projekty adhortacji mogą przedstawiać Synodowi:
1. Kamera Apostolska jako całość.
2. Poszczególni Książęta lenni.
3. Obywatele w liczbie 10.
4. Patriarcha Rotrii.

Artykuł 18.
(Ustrój Synodu i jego obrady)

1. Synodowi przewodzi Wikariusz Generalny Stolicy Apostolskiej.
2. Synod zwołuje Wikariusz Generalny Stolicy Apostolskiej na żądanie uprawnionych do wniesienia projektu adhortacji. Synod może również zwołać Patriarcha Rotrii.
3. Synod podejmuje uchwały większością głosów.

Artykuł 19.
(Prawo weta)

Patriarcha Rotrii ma prawo weta absolutnego w stosunku do adhortacji Synodu Powszechnego.


ROZDZIAŁ VI
Święte Oficjum

Artykuł 20.
(Święte Oficjum)

1. Święte Oficjum wykonuje zadania z zakresu wszelkiego wymiaru sprawiedliwości oraz sądownictwa na zasadach określonych w Kodeksie Prawa Kanonicznego oraz odrębnych przepisach.
2. W skład Świętego Oficjum wchodzą Inkwizytorzy na czele z Wielkim Inkwizytorem, których powołuje Patriarcha Rotrii.
3. Święte Oficjum dokonuje powszechnie obowiązującej wykładni prawa, a jego orzeczenia są źródłem prawa.
4. Od wyroków Świętego Oficjum przysługuje prawo odwołania się do Patriarchy, który ponownie rozpatruje sprawę i wydaje wyrok.
5. Kardynałowie mają przywilej sądzenia jedynie przez Patriarchę, jednak jego wyroki są dla nich nieodwołalne.


ROZDZIAŁ VII
Wojsko Patriarsze

Artykuł 21.
(Gwardia Apostolska i wojska lenników)
1. Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Rotryjskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju stoi Gwardia Apostolska Państwa Kościelnego Rotria, zwane dalej "Gwardią Apostolską", jako jedyna formacja zbrojna w Państwie Kościelnym Rotria.
2. Księstwa lenne oraz niższa szlachta ziemska mogą posiadać jednostki własnego wojska w liczbie ustalonej przez Patriarchę w momencie nadania lenna.

Artykuł 22.
(Skład Gwardii Apostolskiej)
W skład Gwardii Apostolskiej wchodzą:
1. Gwardia Szlachecka;
2. Gwardia Palatyńska;
3. Żandarmeria Rotryjska.

Artykuł 23.
(Gonfalonier Gwardii Apostolskiej)
Na czele Gwardii Apostolskiej stoi Gonfaloniere Wojsk Patriarszych.

Artykuł 24.
(Odesłanie do przepisów szczególnych)
Szczegółową regulację dotyczącą wojska patriarszego pozostawia się odrębnej Konstytucji Apostolskiej.


ROZDZIAŁ VIII
Stan Wyjątkowy i Stan Wojenny

Artykuł 25.
(Stan Wyjątkowy)
1. W sytuacji szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, ustroju i prawnego porządku publicznego wprowadza się Stan Wyjątkowy.
2. Stan Wyjątkowy może być wprowadzony na całości, bądź części terytorium Państwa Kościelnego Rotria.
3. Stan Wyjątkowy wprowadzany jest na mocy Bulli Patriarchy.
4. W czasie obowiązywania Stanu Wyjątkowego niefunkcjonują żadne prawa.

Artykuł 26.
(Stan Wojenny)

W sytuacji ogłoszenia przez Państwo Kościelne wojny z krajem ościennym, bądź w sytuacji ataku państwa obcego na Państwo Kościelne Rotria, Patriarcha może ogłosić Stan Wojenny.

ROZDZIAŁ IX
Przepisy derogacyjne, przejściowe i załączniki


Artykuł 27.
(Zmiana Bulli Węgielnej)
Zmiana niniejszego aktu następuje wyłącznie za zgodą Patriarchy, w formie uchwały soborowej przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów.

Artykuł 28.
(Przepisy przejściowe)
Niniejsza Bulla wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die ..., mensis ...., anno Domini bis millesimo quintodecimo, Pontificatus Nostri primo.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Giacinto Martino de Mancini OFD w Piątek, 29 Maj 2015, 22:26:19
Cytuj
PREAMBUŁA
[...]stojąc na progu III Państwa Kościelnego,
my - obywatele Rotrii

Cytuj
ROZDZIAŁ II
Prawa i obowiązki obywateli

Cytuj
Projekty adhortacji mogą przedstawiać Synodowi:
3. Obywatele w liczbie 10.

Którz to są ci obywatele?
Kto będzie mieszkańcem? Na jakiej podstawie się nim można stać?
Kto będzie mógł służyć w Gwardii?
Kto będzie mógł pełnić urzędy administracyjne?

Rotria to nie jest tylko Patriarcha, to są również obywatele -mam wrażenie, że część o tym zapomniała...
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Giacinto Martino de Mancini OFD w Sobota, 30 Maj 2015, 16:50:20
Teraz zauważyłem, że w powyższy post jest źle
napisany. Miał wyglądać tak:

Cytuj
PREAMBUŁA
[...] stojąc na progu III Państwa Kościelnego,
my - obywatele Rotrii
Cytuj
ROZDZIAŁ II
Prawa i obowiązki obywateli

Cytuj
Projekty adhortacji mogą przedstawiać Synodowi:
3. Obywatele w liczbie 10.

Którz to są ci obywatele?
Kto będzie mieszkańcem? Na jakiej podstawie się nim można stać?
Kto będzie mógł służyć w Gwardii?
Kto będzie mógł pełnić urzędy administracyjne?

Rotria to nie jest tylko Patriarcha, to są również obywatele -mam wrażenie, że część o tym zapomniała...
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Basilio Aldobrandini w Poniedziałek, 01 Cze 2015, 11:33:03
Myślę, że powinniśmy kontynuować obrady.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: x. Giuseppe Bertelli w Poniedziałek, 01 Cze 2015, 15:40:32
A ja myślę, że obrady Świętego Soboru powinny zostać wstrzymane.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Basilio Aldobrandini w Poniedziałek, 01 Cze 2015, 16:03:52
Postawa Brata doprowadziła już do wielkiej straty, jaką był mój Ś.P. Ojciec. Miał Monsignore stworzyć własny projekt, którego do tej pory nie widać. Jest okazja do zmiany, więc proszę korzystać.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: x. Giuseppe Bertelli w Poniedziałek, 01 Cze 2015, 16:34:27
To jest potwarz i kalumnia, ale daruje bratu. Niech zna Brat moje wielką łaskawość.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Aleksander IV w Wtorek, 02 Cze 2015, 00:02:47
A ja myślę, że obrady Świętego Soboru powinny zostać wstrzymane.

Mógłby Monsignore wskazać ku temu powód?
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: x. Giuseppe Bertelli w Wtorek, 02 Cze 2015, 15:09:30
Brak aktywności innych obywateli.
Tytuł: Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
Wiadomość wysłana przez: Giacinto Martino de Mancini OFD w Czwartek, 04 Cze 2015, 20:48:33
Jeśli Wasza Świątobliwość i Ojcowie Soborowi chcą prowadzić dysputę, to proszę odpowiedzieć na moje pytania dotyczące bulli.