Rotria

WŁADZE => Acta Apostolicae Sedis => Archiwum AAS => Wątek zaczęty przez: Markos Viktorjosigos w Czwartek, 08 Paź 2009, 17:54:24

Tytuł: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Czwartek, 08 Paź 2009, 17:54:24
Od dnia dzisiejszego będą tutaj umieszczane wszystkie nowe prawa. Muszą one zostać ogłoszone, a więc tutaj będą na bieżąco dodawane przeze mnie, Szambelana lub Prywatnego Sekretarza.

---------------------------

Ordonans Patriarchy ws. zarządzenia wyborów uzupełniających do Konsylium Apostolskiego


Art. 1.
Zarządza się wybory uzupełniające do Konsylium Apostolskiego.

Art. 2.
Wybory mają na celu wybór jednego Oficjała.

Art. 3.

Wybory odbędą się według poniższego kalendarza:

08 października - 09 października 2009 roku: zgłaszanie kandydatur
10 października - 11 października 2009 roku: oddawanie głosów
12 października 2009 roku: ogłoszenie wyników

Art. 4.
Ordonans zyskuje moc prawną z chwilą ogłoszenia.

(-) Sanctitas Vestra Hadrianus I
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc


-----------------------------------------

Kandydatury zgłaszać w postaci Prywatnej Wiadomości do użytkownika o nazwie ,,Komisja Wyborcza".
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Don Tommaso I de Mancini w Czwartek, 08 Paź 2009, 17:58:16
Do aktu wkradł się mały błąd. Mamy październik, a nie wrzesień.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincent Lucchese w Czwartek, 08 Paź 2009, 18:24:44
Czemu tutaj? Skoro jest dziennik?
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Czwartek, 08 Paź 2009, 18:54:12
¬le przekopiowałem. W Dzienniku Ustaw na stronie jest prawidłowo. Dla pewności, zmieniam.

Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Poniedziałek, 12 Paź 2009, 22:15:23
My, Hadrian I, Biskup Rotrii, Sługa Sług Bożych, etc., etc., etc., postanawiamy, co następuje:


Art. 1.

Odwołuje się Brata Lorenzo kard. de Medici ze stanowiska Prefekta Generalnego.

Art. 2.
Dymisjonuje się obecny skład Prefektury Generalnej.

Art. 3.
Powołuje się Brata Michała Miotke na stanowisko Prefekta Generalnego.

Art. 4.
Nakazuje się Bratu Michałowi Miotke w ciągu 7 dni od daty wydania tego aktu prawnego przedstawić Patriarsze proponowany skład rządu.

Art. 5.
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


(-) Sanctitas Vestra Hadrianus I
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincent Lucchese w Poniedziałek, 12 Paź 2009, 22:17:13
Dziękuje za okazane mi zaufanie. Ku Chwale Pana Jedynego Jezusa Chrystusa przyjmuję nominację.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: x mgr lic Maksymilian Steph w Poniedziałek, 12 Paź 2009, 22:24:25
A mnie nie pozostało nic innego jak tylko pogratulować :)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vittorio Paolino w Czwartek, 15 Paź 2009, 00:53:48
Gratulacje.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: ks. Gabriel Grey w Czwartek, 15 Paź 2009, 15:04:44
Również gratuluję choć za bratem nie przepadam.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vittorio Paolino w Czwartek, 15 Paź 2009, 22:44:54
:) Prosto i do rzeczy :P.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Czwartek, 19 Lis 2009, 23:36:50
Bracia, zamieszczajmy tutaj wszelkie akty prawne. Żeby nie było bałaganu. Kuria Patriarchalna się nimi zajmie i umieści je na stronie. Prosze również, aby tu nie komentować. A więc:
Cytuj

Bulla o Gwardii Apostolskiej

Art. 1.
1. Tworzy się niniejszym Gwardię Apostolską, która jest jedyną organizacją militarną w Państwie Kościelnym Rotria.

Art. 2.
1. Do zadań Gwardii Apostolskiej należy:
- obrona integracji terytorialnej i nienaruszalności granic lądowych i powietrznych Państwa Kościelnego Rotria;
- obrona wolności i suwerenności Państwa Kościelnego Rotria;
- walka zbrojna w obronie sojuszników Państwa Kościelnego Rotria na rozkaz Patriarchy;
- ochrona obywateli Państwa Kościelnego Rotria w razie wojny;
- ochrona Patriarchy, Kamerlinga, Prefekta Generalnego i innych urzędników państwowych;
- utrzymywanie porządku na terenie Państwa Kościelnego Rotria;
- pełnienie roli organu ścigania;
- udzielanie pomocy humanitarnej osobom dotkniętym przez klęski żywiołowe, kataklizmy bądź działania zbrojne;
- spełnianie roli reprezentacyjnej w czasie parad i odwiedzin zagranicznych dygnitarzy;
- w okresie Sediswakancji czuwanie nad spokojnym przebiegiem Konklawe;
- prowadzenie szkoleń obrony cywilnej dla wszystkich obywateli w razie zagrożenia wojny;
- spełnianie innych zadań, powierzonych przez Patriarchę.

Art. 3.
1. Najwyższym Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Państwa Kościelnego Rotria jest Patriarcha.
2. W razie regencji bądź okresu Sediswakancji uprawnienia Najwyższego Zwierzchnika przejmuje Kamerling, a w razie jego braku bądź niemożności sprawowania tej roli, Prefekt Generalny.
3. Na czele Gwardii Apostolskiej stoi Dowódca Gwardii Apostolskiej.
4. Dowódca Gwardii Apostolskiej powoływany jest przez Patriarchę i pełni swą funkcję do momentu odwołania przez Biskupa Rotrii.
5. Dowódca Gwardii Apostolskiej zarządza bieżącymi sprawami Gwardii poprzez wydawanie zarządzeń.
6. Każda decyzja Dowódcy Gwardii Apostolskiej wymaga zatwierdzenia przez Patriarchę, chyba że udzielił on Dowódcy pełnej swobody w jakiejś kwestii bądź dowodzi z rozkazu Patriarchy w bitwie.

Art. 4.
1. Gwardia Apostolska dzieli się na Gwardię Lądową i Gwardię Powietrzną.

Art. 5.
1. Rekrutacją do Gwardii Apostolskiej kieruje Dowódca Gwardii Apostolskiej, który zobowiązany jest przyjąć każdego, kto spełnia wymogi.
2. Gwardzistą może zostać każdy, kto:
- ma obywatelstwo rotryjskie;
- ukończył obowiązkowe szkolenie w Akademii Wojskowej;
- złożył odpowiedni wniosek według wzoru, opracowanego przez Dowódcę Gwardii Apostolskiej;
- nie został skazany prawomocnym wyrokiem przez żaden upoważniony do tego organ Państwa Kościelnego Rotria;
- jest chrześcijaninem;
3. Gwardzista zostaje przyjęty na służbę w chwili złożenia przysięgi wierności Patriarsze według następującej roty:

Ja (imię i nazwisko), w obliczu Boga, Jego Syna i Ducha Świętego, przysięgam służyć wiernie Biskupowi Rotrii, bronić niepodległości i suwerenności Państwa Kościelnego Rotria, stać na straży prawa i spełniać wszystkie powinności gwardzisty, oraz dochować bezwzględnej wierności Patriarsze. Tak mi dopomóż Bóg.


4. W razie szczególnego zagrożenia konfliktem zbrojnym, Patriarcha może wydać ordonans wzywający do pospolitego ruszenia; w tym wypadku, każdy obywatel Państwa Kościelnego Rotria zobowiązany jest do stawienia się w Koszarach Gwardii Apostolskiej i do zbrojnej walki zgodnie z rozkazem Patriarchy, pod groźbą natychmiastowej utraty obywatelstwa.

Art. 6.
1. Tworzy się następujące stopnie wojskowe dla Gwardii Lądowej i Powietrznej:
- szeregowy;
- sierżant;
- chorąży;
- porucznik;
- kapitan;
- pułkownik;
- generał.
2. Stopnie wojskowe nadaje na wniosek Dowódcy Gwardii Apostolskiej Patriarcha Rotrii.
3. Każdemu gwardziście w czasie pełnienia służby czynnej przysługuje żołd, którego wysokość określa rozporządzenie Kanclerza Skarbu.
4. Każdy gwardzista, może na skutek choroby bądź po odsłużeniu dwóch miesięcy służby czynnej przejść do rezerwy; gwardzista rezerwy pobierać może połowę żołdu, który przysługuje gwardziście służby czynnej.
5. Każdy gwardzista ma prawo uzyskać tygodniową przepustkę po odsłużeniu miesiąca za zgodą Dowódcy Gwardii Apostolskiej; jeżeli gwardzista nie skorzysta z prawa do przepustki po upływie miesiąca służby, przysługujący mu tydzień przepustki będzie mógł wybrać w dowolnym terminie, za wyjątkiem okresu wojny.

Art. 7.
1. W wypadku niesubordynacji Dowódca Gwardii Apostolskiej wnosi prośbę o ukaranie gwardzisty przed oblicze Patriarchy.
2. Patriarcha może powierzyć poprowadzenie rozprawy i wydanie wyroku Trybunałowi Rotryjskiemu, bądź zająć się tym osobiście. 
3. Gwardzista może być osądzony tylko na podstawie Kodeksu Wojskowego, chyba, że popełniony czyn stanowi nie tylko złamanie reguł Kodeksu Wojskowego, lecz łamie prawo Państwa Kościelnego Rotria.

Art. 8.
1. Dowódca Gwardii Apostolskiej ma prawo do wystąpienia przed patriarchą z wnioskiem o ogłoszenie stanu wyjątkowego bądź stanu wojennego w momencie, gdy według jego opinii państwu zagraża konflikt zbrojny bądź rozruchy wewnętrzne.

Art. 9.
1. Bulla wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Zmiana niniejszej Bulli może zostać dokonana przez Patriarchę w dowolnym czasie, a każda zmiana wchodzi w życie po upływie 24 godzin od ogłoszenia jej.

(-) Sanctitas Vestra Hadrianus I
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc

Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Poniedziałek, 23 Lis 2009, 19:43:47
Cytuj
My, Hadrian I, Biskup Rotrii, Sługa Sług Bożych, etc., postanawiamy, co następuje:


Art. 1.
1. Nadaje się tytuł naukowy profesora teologii Bratu dr Michałowi Miotke.

Art. 2.
1. Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-)Sanctitas Vestra Hadrianus I
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vittorio Paolino w Wtorek, 24 Lis 2009, 01:56:03
Gratuluję.  Nikt już z Bratem nie zadrze :P.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: ks prof Alessandro de Medici w Środa, 02 Gru 2009, 18:26:25
Ja również Bratu gratuluję ;).

WŚ, a co z moimi nominacjami (znaczy się w G.A ;))?
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Środa, 02 Gru 2009, 20:11:09
Dodałem, ale nie umieszczałem ich tutaj. Są w dziale Ordonanse na stronie w Dzienniku Praw ;)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Środa, 02 Gru 2009, 22:06:04
Gratulacje Ekscelencjo Prefekcie Generalny:)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Czwartek, 03 Gru 2009, 19:34:32
Cytuj
Brewe o tytułach arystokratycznych i szlacheckich

Art. 1.
1. Ustanawia się niniejszym tytuły arystokratyczne, którymi w hierarchii od najwyższego są:
- książę (księżna);
- markiz (markiza);
- hrabia (hrabina);
2. Ustanawia się niniejszym tytuły szlacheckie, którymi w hierarchii od najwyższego są:
- baron (baronessa);
- kawaler (dama);
 
Art. 2.
1. Każdej osobie nobilitowanej przysługuje odpowiedni zwrot grzecznościowy:
- księciu i księżnej ,,Wasza Wysokość”;
- markizowi ,,Prześwietny Markizie”, markizie ,,Prześwietna Markizo”;
- hrabiemu ,,Wielmożny Hrabio”, hrabinie ,,Wielmożna Hrabino”;
- baronowi ,,Szlachetny Baronie”, baronessie ,,Szlachetna Baronesso“;
- kawalerowi ,,Szlachetny Panie” lub ,,Szlachetny Rycerzu”, damie ,,Szlachetna Pani” lub ,,Szlachetna Damo”;

Art. 3.
1. Tytuły arystokratyczne i szlacheckie nadaje osobom zasłużonym dla Państwa Kościelnego Rotria Patriarcha Państwa Kościelnego.
2. W przypadku nadania tytułu arystokratycznego lub szlacheckiego osobie nie będącej obywatelem Państwa Kościelnego Rotria, nobilitacja jest równoznaczna z nadaniem obywatelstwa, pod warunkiem złożenia przysięgi obywatelskiej według roty wspomnianej w Bulli Węgielnej.
3. Odmowa złożenia przysięgi obywatelskiej przez obywatela obcego jest równoznaczne z odrzuceniem przez niego nobilitacji.
4. Nadanie tytułu arystokratycznego zobowiązuje nobilitowanego do złożenia przysięgi wierności Patriarsze według następującej roty:

Ja (imię i nazwisko i tytuł przyjmowany) przyjmując z rąk Waszej Świątobliwości tytuł arystokratyczny przysięgam przed obliczem Boga, Syna Jego i Ducha Świętego być zawsze wiernym tronowi Biskupa Rotrii. Tak mi dopomóż Bóg!

5. W przypadku nadania tytułu dziedzicznego przysięgę musi złożyć tylko głowa rodu w imieniu całej rodziny.

Art. 4.
1. Każdy wyróżniony tytułem szlacheckim lub arystokratycznym ma prawo do publicznego używania herbu.
2. Herb nadaje Patriarcha.
3. Herby przechowywane są w Instytucie Heraldycznym, a za ich przechowywanie odpowiada Prefekt Kultury lub osoba przez niego powołana do tego zadania.

Art. 5.
1. Każdy tytuł szlachecki lub arystokratyczny może być nadawany dożywotnio lub dziedzicznie.
2. Charakter nadawanego tytułu określa dyplom nobilitacyjny.

Art. 6.
1. Patriarcha ma prawo pozbawić tytułu szlacheckiego lub arystokratycznego osobę, która:
- złamała prawo Państwa Kościelnego Rotria i została skazana prawomocnym wyrokiem;
- postąpiła wbrew złożonej przysiędze wierności;
- przez długi okres czasu (min. 3 miesiące) nie wykazywała żadnej aktywności;
- odmówiła złożenia przysięgi lub nie uczyniła tego w przeciągu siedmiu dni od dnia wydania dyplomu nobilitacyjnego.

Art. 7.
1. Zezwala się obcym arystokratom i szlachcicom przebywającym w Państwie Kościelnym Rotria na używanie herbu oraz tytułu, pod warunkiem, że nobilitacji dostąpiły w państwie uznawanym przez Państwo Kościelne Rotria; w przeciwnym razie wymagana jest zgoda Patriarchy.

Art. 8.
1. Brewe wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Brewe może zostać zmienione przez Patriarchę w każdym momencie, a wprowadzone zmiany obowiązują po upływie 24 godzin od momentu ogłoszenia ich.

(-) Sanctitas Vestra Hadrianus I
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincent Lucchese w Czwartek, 03 Gru 2009, 20:54:31
Polecam wprowadzenie zapisu:

Każdy tytuł arystokratyczny musi zostać nadany zgodnie z obowiązującą hierarchią.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Wtorek, 08 Gru 2009, 21:17:03
Cytuj
Dyplom nobilitacyjny

My Hadrian I, z Bożej łaski Suweren Państwa Kościelnego Rotria, Biskup Rotrii, Sługa Sług Bożych, etc. doceniając zasługi oddane Stolicy Apostolskiej przez rodzinę de Medici, postanawiamy, co następuje:1. Nadaje się dziedzicznie tytuł arystokratyczny księcia Jego Eminencji kardynałowi Lorenzo de Medici i wszystkim jego potomkom.
2. Kardynałowi Lorenzo de Medici przysługuje tytuł: Jego Wysokość książę na Firenze i Bari, pan Segesty.
3. Kardynał Lorenzo de Medici otrzymuje dla siebie oraz wszystkich swoich potomków świecki herb arystokratyczny, przedstawiony w załączniku I.
4. Nobilitowanego zobowiązuje się do złożenia w imieniu rodu odpowiedniej przysięgi wierności Patriarsze.
5. Dyplom nobilitacyjny zyskuje moc prawną z chwilą złożenia na nim Naszego podpisu.

ZAŁˇCZNIK I

(http://www.rotria.boo.pl/kultura/herby/prince_medici.png)

(-) Sanctitas Vestra Hadrianus I
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

Cytuj
Hadrianus I episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Michaelo Miotke eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuam memoriam.


1. My Hadrian I nominujemy na arcybiskupa Brata Michała Miotke.
2. Brat Michał Miotke uzyskuje tytuł grzecznościowy (Wasza Ekscelencjo).
3. Brat Michał Miotke jest zobowiązany w przeciągu siedmiu dni przedstawić swój herb arcybiskupi.
4. Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Sanctitas Vestra Hadrianus I
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincent Lucchese w Wtorek, 08 Gru 2009, 21:18:57
Dziękuje po raz kolejny za okazaną dobroć. Niech i ten tytuł mobilizuje mnie do dalszej pracy.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Wtorek, 08 Gru 2009, 21:39:27
Cytuj
My, Hadrian I, Biskup Rotrii, Sługa Sług Bożych, etc., postanawiamy, co następuje:

Art. 1
1. Nadaje się tytuł naukowy profesora teologii Bratu dr Tomaszowi du Vallon.

Art. 2

1. Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-)Sanctitas Vestra Hadrianus I
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Środa, 09 Gru 2009, 10:47:37
Bratu Michałowi gratuluję nominacji na arcybiskupa a Bratu Tomaszowi na profesora teologii.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: ks prof Alessandro de Medici w Środa, 09 Gru 2009, 16:13:19
A ja gratuluję WE tytułu książęcego :)...
Wasza Książęca Mość :).

Ja nie ośmielę się WŚ zadawać pytania, co ze mną... poczekam na wolę WŚ w mojej sprawie...
Jest WŚ osobą której w microświecie bardzo ufam, bo nawet w chwilach mej niedoli WŚ mi pomagał... Dziękuję...
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincent Lucchese w Środa, 09 Gru 2009, 16:32:24
A co ma być z Bratem? O czymś nie wiem?
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Środa, 09 Gru 2009, 18:18:34
Myślę, że Brat Fryderyk także dąży do sakry biskupiej. Każda praca każdego obywatela zostanie nagrodzona.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Eleonora Caterina de Medici w Środa, 09 Gru 2009, 18:42:17
Ja również gratuluję i życzę owocnej pracy:) Mam nadzieję, że dla mnie też znajdzie się jakaś praca.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincent Lucchese w Środa, 09 Gru 2009, 19:16:41
Myślę, że w hierarchii kościelnej winny brać górę zasługi ewangelizacyjne. Do działalności świeckiej mamy tytuły szlacheckie i arystokratyczne.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: ks prof Alessandro de Medici w Środa, 09 Gru 2009, 19:37:22
Dziękuję WŚ za każde dobre słowo...

Zapomniał bym!

Bracie Miotke, z całego serca Bratu gratuluję nowej funkcji, nowych zadań, nowego powołania...
Bracie du Vallon, Bratu również gratuluję promocji nauczycielskiej...

Chciał bym prosić JŚ, by udzielił Waszym Eminencjom Bożego Błogosławieństwa, gdyż mnie nie wypada tak zacnym osobowością...

Jeszcze raz wszystkim gratuluję :))

WŚ, a co z akredytacją KAN? Bo nie wiem, czy ja również zasługuję na posługiwanie się tytułem profesora w Rotrii :).
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincent Lucchese w Środa, 09 Gru 2009, 20:31:12
Bracie, błogosławieństwo każdego człowieka jest dla mnie wysokiej wartości. Jeśli czujesz potrzebę, udziel go mi. :)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: ks prof Alessandro de Medici w Środa, 09 Gru 2009, 20:55:28
Tak więc dobrze, chociaż mi nieco wstyd udzielać Błogosławieństwa swemu przełożonemu :).

Niech Cię Pan Błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską w wierze, niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem.
Wszechmogący Boże, Ty zsyłając na ziemię Jezusa Chrystusa otworzyłeś nam Bramy Niebios, Pobłogosław Michałowi Miotke, by trwając w wierze, nigdy się nie zawahał, nigdy nie zwątpił i po wsze czasy nosił imię Twe na swych ustach.

Błogosławieństwo Pana naszego Jezusa Chrystusa niech zstąpi na Ciebie i prowadzi Cię w codziennym życiu. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego!
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Abp Tomasz du Vallon w Czwartek, 10 Gru 2009, 14:58:17
Gratuluje Bracie oraz dziękuje za tytuł.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: ks prof Alessandro de Medici w Sobota, 12 Gru 2009, 00:30:08
Informuję Szanownych Braci, iż dzięki inicjacji Brata Miotke i mojej skromnej osobie, Biblioteka Narodowa została wzbogacona o kilka ważnych artykułów. Życzę Braciom przyjemnej lektury ;).
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Eleonora Caterina de Medici w Sobota, 12 Gru 2009, 11:58:04
A jak mogę się dostać do biblioteki (jakiś link) ?
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: ks prof Alessandro de Medici w Sobota, 12 Gru 2009, 12:15:38
Już mówię Miłościwej Pani.

Szukamy wątku Prefektury Generalnej itd. klikamy na Prefektura Kultury, po czym u samej góry znajduję się poddział Biblioteka Narodowa.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Eleonora Caterina de Medici w Sobota, 12 Gru 2009, 15:44:50
Czcigodny Ojcze, dziękuję za informacje :)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: ks prof Alessandro de Medici w Poniedziałek, 14 Gru 2009, 14:53:26
nie ma za co ;)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Środa, 23 Gru 2009, 18:45:48
My, Hadrian I, Biskup Rotrii, Sługa Sług Bożych, etc., etc., etc., postanawiamy, co następuje:

§ 1.
Odwołuje się Brata Michała Miotke ze stanowiska Prefekta Generalnego i wszystkich innych zajmowanych stanowisk państwowych.

§ 2.

Dymisjonuje się obecny skład Prefektury Generalnej.

§ 3.
Powołuje się Brata Lorenzo kard. de Medici na stanowisko Prefekta Generalnego.

§ 4.
Nakazuje się Bratu Lorenzo kard. de Medici w ciągu 7 dni od daty wydania tego aktu prawnego przedstawić Patriarsze proponowany skład rządu.

§ 5.
Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Sanctitas Vestra Hadrianus I
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vittorio Paolino w Czwartek, 24 Gru 2009, 05:16:37
Gratuluję Bratu Lorenzowi, dziękując Bratu Michałowi.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Abp Tomasz du Vallon w Czwartek, 24 Gru 2009, 09:03:27
Ja także gratuluje nowemu Prefektowi Generalnemu.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincent Lucchese w Czwartek, 24 Gru 2009, 09:57:11
Krolestow Hegemonii i zaslepienia.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: ks prof Alessandro de Medici w Czwartek, 24 Gru 2009, 11:55:29
I ja gratuluję, ale przyznam, że zadziwiła mnie da dymisja ;)...

Ale gratuluję jeszcze raz...
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Czwartek, 24 Gru 2009, 13:18:45
Cóż, Bracia, Brat Michał uznał, iż działania nasze przepełnione są żądzą władzy, że nie widzimy tego co Boskie, a pożądamy tego, co ziemskie. Uznał nas za zepsutych - mówię o niemal wszystkich Rotryjczykach. I mojej osobie również nie szczędził przygan. Zawsze je przyjmowałem i brałem pod rozwagę - nie ma ideałów, więc krytykę nalezy przyjąć i rozważyć. Ale kiedy jest ona bezmyślna, lub żąda od ludzi czegoś, co dano tylko nielicznym, nie jest ona na miejscu.

Żałuję słów, które wzajem wymieniliśmy z Bratem Michałem, bo to one doprowadziły do dymisji. Niestety, nie jestem w stanie sprostać oczekiwaniom Brata Michała, który wymagał ode mnie wycofania się z jakiejkolwiek formy polityki i zajęcia się jedynie sprawami ewangelizacji. Powtarzam: Rotria jest mikronacją i musi prowadzić jakąś politykę. Żałuję, ale nie jestem tak uduchowiony jak Brat Michał, który najchętniej zająłby się tylko misją, a porzucił inne formy działalności. Nie rozumie on tylko jednego: nie każdy jest taki jak on, nie każdy chce tego co on i nie cała Rotria to on. Mam nadzieję, że to zrozumie kiedyś, tak jak ja wiele po naszej rozmowie zrozumiałem.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Abp Tomasz du Vallon w Piątek, 25 Gru 2009, 17:50:49
Kiedy można się spodziewać przedstawienia nowego rządu i jego pracy ,Bracie Prefekcie Generalny.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Piątek, 25 Gru 2009, 18:51:46
Jutro.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: ks prof Alessandro de Medici w Piątek, 25 Gru 2009, 21:13:22
WŚ, ukończyłem u Brata Miotke studia magisterskie (teologia) i obiecał on, że powie WŚ o tym, by nadać tytuł... Czekam już 2 tygodnie na ów tytuł, i jeszcze się nie doczekałem, a chciał bym, by któryś z Braci przez WŚ wyznaczony poprowadził również mój przewód doktorski, gdyż nie chcę skończyć n zwykłym magistrze ;).

Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Abp Tomasz du Vallon w Piątek, 25 Gru 2009, 21:26:17
Jeżeli Brat zechce i JŚ pozwoli ja mógłbym się podjąć tego zadania.W końcu przeprowadzałem kiedyś przewód doktorski.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: ks prof Alessandro de Medici w Sobota, 26 Gru 2009, 01:37:16
Ja nie mam nic przeciwko...
Może to być nawet kleryk, byle bym miał możliwość ów ukończenia.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Sobota, 26 Gru 2009, 12:48:45
Skoro Brat Michał jest obecnie nieosiągalny, zezwalam Brat Tomaszowi na przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Tytuł magistra nadam po uzyskaniu potwierdzenia od Brata Michała. Postaram się je uzyskać jak najszybciej.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: ks prof Alessandro de Medici w Sobota, 26 Gru 2009, 13:28:32
Bardzo dziękuję...
zależy mi ;)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Sobota, 26 Gru 2009, 21:05:11
Rząd został powołany.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Czwartek, 31 Gru 2009, 15:48:18
Prezentuję pakiet nowych aktów prawnych. Oprócz nich sporzadziłem także projekt nowej Bulli Sykstyńskiej o konklawe, uznałem jadnakowoż, iż wprowadzanie jej przeze mnie przed samym konklawe mogłoby zostać poczytane za postępowanie niegode. Przekaże ją więc memu następcy.

Cytuj
Brewe o zmianie Brewe o erygacji diecezji i parafii oraz powołaniu Prymasów i proboszczów

Art. 1.
1. Do Art. 3. ppkt. b) Brewe o erygacji diecezji i parafii oraz powołaniu Prymasów i proboszczów o brzmienu: b) Arcybiskupstwo Elderlandu – parafia p.w. św. Jana, dopisuje się: parafia p.w. św. Marka;
2. Do Art. 3 ppkt. g) Brewe o erygacji diecezji i parafii oraz powołaniu Prymasów i proboszczów o brzmieniu: g) Biskupstwo Misyjne Austro-Węgier – parafia p.w. św. Stefana, dopisuje się: parafia p.w. św. Szczepana;

Art. 2.
Unieważnia się Art. 4. Brewe o erygacji diecezji i parafii oraz powołaniu Prymasów i proboszczów.

Art. 3.
Brewe wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Sanctitas Vestra Hadrianus I
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

Cytuj
Ordonans ws. powołania proboszczów

§ 1.

Parafia – osoba, którą powołuje się na daną parafię:

a) Parafia p.w. św. Augustyna – Hadrian I;
b) Parafia p.w. św. Jana – ks. Pietro Augusto Gaudio;
c) Parafia p.w. św. Marka – ks. Pasquale O'Boyle
d) Parafia p.w. św. Cyryla i Metodego – Victor kard. de Zepp;
e) Parafia p.w. św. Kazimierza – ks. Fryderyk August;
f) Parafia p.w. śś. Stanisława i Wacława – ks. August Bierzyński;
g) Parafia p.w. św. Jadwigi – abp Tomasz du Vallon;
h) Parafia p.w. św. Joanny d'Arc – ks. Lestat de Lioncourt;
i) Parafia p.w. św. Stefana – ks. Franciszek Polski;
j) Parafia p.w. św. Szczepana – ks. Gabriel Grey;
k) Parafia p.w. św. Piotra i Pawła – inf. Pietro Mancini;
l) Parafia p.w. św. Wojciecha – bp Michał Miotke.

§ 2.
Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Sanctitas Vestra Hadrianus I
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.


Cytuj
Bulla Dictatus patriarchae

My HADRIAN I BISKUP ROTRII SŁUGA SŁUG BOŻYCH ETC. Wielebnym braciom, kardynałom, arcybiskupom, biskupom i ukochanym synom Opatom, Przeorom, Infułatom Kanonikom oraz Prałatom, do których niniejszy list dojdzie, pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo. Anno Domini 29.12.2009 na mocy danego nam prawa ogłaszamy Bulle Dictatus patriarchae, którą niegdyś wprowadził umiłowany poprzednik nasz, spoczywający w pokoju Innocenty I, a którą zniosła Bulla Węgielna.

Art. 1.
Tylko sam Biskup Rotrii może być prawnie nazwany biskupem powszechnym.

Art. 2.
Tylko on sam może biskupów składać z godności lub do nich przywracać

Art. 3.
Jemu wolno w razie potrzeby biskupów z miejsca na miejsce przenosić

Art. 4.
W całym Kościele wolno mu duchownych mianować, gdzie by chciał.

Art. 5.
Jedynie jemu samemu wolno, stosownie do wymagań czasu, nowe gminy zakładać, ze zgromadzenia kanoników tworzyć opactwo, z drugiej strony dzielić bogate biskupstwo a ubogie łączyć.

Art. 6.
Żaden synod nie może bez jego rozkazu nazywać się powszechnym.

Art. 7.
Żadna księga kanonów (tj. praw kościelnych) nie ma mieć ważności bez jego woli.

Art. 8.
Orzeczenie jego w sprawach Kościoła, kanonów oraz dogmatów przez nikogo nie może być zaczepione, on sam zaś może unieważniać wszystkich innych.

Art. 9.
Nie może on być sądzony.

Art. 10.
Nikomu nie wolno (sądownie) skazywać apelującego do stolicy apostolskiej, jeśli prawo państwa takową apelację dopuszcza.

Art. 11.
Bez zgromadzenia synodalnego może on biskupów składać z godności i na nowo przywracać.

Art. 12.
Tylko Patriarcha klątwę może nakładać.

Art. 13.
Z obłożonymi przez niego klątwą nie wolno przebywać w jednym domu.

Art. 14.
A jeśli kto by tych praw nie przestrzegał spotka go surowa kara.

Art. 15.
Dokument ten jest podstawą władzy każdego Patriarchy jest nie podważalny i nie naruszalny, a zmieniony być może tylko za zgodą Soboru.

Art. 16.
Bulla wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Sanctitas Vestra Hadrianus I
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Abp Tomasz du Vallon w Piątek, 01 Sty 2010, 20:08:26
Nominacja kapłańska - Franco Andretti


1. Ja Tomasz du Vallon , Arcybiskup Kościoła Rotryjsko-Katolickiego, nominuję na kapłana Brata Franco Andretti.
2. Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Abp Tomasz du Vallon
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vittorio Paolino w Niedziela, 03 Sty 2010, 01:55:46
Dziękuję za nominację.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincent Lucchese w Niedziela, 03 Sty 2010, 09:15:27
Kim jest ta osoba?
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Cosimo Pietro de Medici w Niedziela, 03 Sty 2010, 13:41:23
Akt prawny umieściłem już w DP  http://www.rotria.boo.pl/prawko.php?id=111 (http://www.rotria.boo.pl/prawko.php?id=111)
No i właśnie, któż to jest? Wypadałoby się przedstawić bracie Franco  ;)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: ks prof Alessandro de Medici w Niedziela, 03 Sty 2010, 13:58:46
Pięknie Brat to zrobił ;)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Cosimo Pietro de Medici w Niedziela, 03 Sty 2010, 16:00:41
Dodałem kolejny akt prawny - dzisiejsze Rozporządzenie Dowódcy, nie wiedziałem do, której kategorii dodać te rozporządzenie bo w DP nie ma miejsca na "Rozporządzenia Dowódcy Gwardii Apostolskiej", dlatego akt ten umieściłem w "Pozostałe" - najwyżej brat Marco poprawi  ;)

http://www.rotria.boo.pl/prawko.php?id=112 (http://www.rotria.boo.pl/prawko.php?id=112)

Dostrzegłem błąd: 2 razy w tytule jest Rozporządzenie Dowódcy GA  :-\ - więc poprawka jest konieczna, a więc robię ukłon w stronę brata Marca w celu usunięcia błędu.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: ks prof Alessandro de Medici w Niedziela, 03 Sty 2010, 17:01:07
bardzo dziękuję ;).
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vittorio Paolino w Niedziela, 03 Sty 2010, 22:57:55
Bracie Dowódco,

W imieniu Ich Eminencji dziękuję za troskę.  Wątpię jednak, żeby w czasie Konklawe były zwiększone potzeby ochrony :).

Bracie Tomaszu,

Mam nadzieję, że nominacja odbyła się za zgodą Biskupa Rotrii.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: ks prof Alessandro de Medici w Poniedziałek, 04 Sty 2010, 07:28:40
Mimo wszystko, moim zadaniem jest zapewnienie bezwzględnej ochrony wszystkim Rotryjskim obywatelom, a szczególnie teraz, gdyż nie ma władcy, a Kamerling zwołał Braci Kardynałów na Konklawe, którego zgodnie z Bullą opuścić nie może, tylko w sprawach nadzwyczajnych...
Moim zadaniem jest obrona wszystkich obywateli, a w szczególności Braci Kardynałów pod czas Konklawe, by nic nie przeszkadzało w wyborze Patriarchy. Muszę wykonać to zadanie nawet, zasłaniając Braci Kardynałów swoją osobą, ale myślę, że do ataków na Rotrię nie nadejdzie ;). Szczególnie teraz, gdy wydałem rozkaz zamknięcia granic Państwa. Przejść będą mogły tylko osoby, które posiądą przepustkę, czyli list z moją pieczęcią. Wtedy żaden z żołnierzy nie zatrzyma, żadna kontrola nie będzie ów osoby obowiązywała. Mam nadzieję, że tak radykalne kroki na pewno zmniejszą zagrożenie na czas Konklawe ;). WE księże Kamerlingu, proszę się o nic nie martwić, tylko dokonywać wyboru nowego Ojca Świętego ;).
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Abp Tomasz du Vallon w Wtorek, 05 Sty 2010, 14:38:12
Oczywiście. Prosił mnie o to JŚ Hadrian I.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Octavien Catalan w Wtorek, 05 Sty 2010, 19:49:44
Jeśli chodzi o nominacje na parafię niezbyt ciepło mnie powitano w Cro Town w Elderlandzie. Chciałem porozmawiać z baronem o nowej parafii ale się nie dało. Baron twierdzi, że nie powiadomiono go o mojej nominacji.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincent Lucchese w Wtorek, 05 Sty 2010, 20:36:52
Przybędę Bracie i zapoznam się z sytuacją. :) Może wspólnie coś uda się ustalić.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Octavien Catalan w Wtorek, 05 Sty 2010, 21:35:57
Będę wdzięczny bracie. Nie było się sensu wykłócać z baronem ale nie wiem o co tak naprawdę mu chodziło. Postąpiłem tak jak radził JE de Zepp.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Octavien Catalan w Środa, 06 Sty 2010, 10:20:10
co radzi w tej sprawie JŚ? JEDNOCZEŚNIE GRATULUJE WYBORU!
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Środa, 06 Sty 2010, 11:08:14
Czcigodny Bracie ! Z uwagi na to, iż trzeba powołać nowego prymasa KE, cała procedura rozpocznie się na nowo. Wyznaczę przedstawicieli którzy skontaktują się z władzami KE i przedstawią nominację duchownych na urzędy diecezjalne oraz parafialne.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Środa, 06 Sty 2010, 17:20:31
Cytuj
Ordonans ws. powołania Prefekta Generalnego


My, Pius II, Biskup Rotrii, Sługa Sług Bożych, etc., etc., etc., postanawiamy, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Brata Alessandro de Medici na stanowisko Prefekta Generalnego.

§ 2.
Nakazuje się Bratu Alessandro de Medici w ciągu 7 dni od daty wydania tego aktu prawnego przedstawić Patriarsze proponowany skład rządu.

§ 3.
Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


(-) Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

Cytuj
Ordonans ws. zwołania wyborów do Konsylium Apostolskiego

§ 1.
Zarządza się wybory do Konsylium Apostolskiego.

§ 2.
Wybory odbędą się według poniższego kalendarza:

07 stycznia - 09 stycznia 2010 roku: zgłaszanie kandydatur
10 stycznia - 13 stycznia 2010 roku: oddawanie głosów
14 stycznia 2010 roku: ogłoszenie wyników

§ 3.
Ordonans zyskuje moc prawną z chwilą ogłoszenia.


(-) Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.


Cytuj
Ordonans ws. powołania Sekretarza Kurii Patriarchalnej


My, Pius II Biskup Rotrii, Sługa Sług Bożych, etc., postanawiamy co następuje:


§ 1.

Powołuje się Brata Karla Macieja na stanowisko Sekretarza Kurii Patriarchalnej.

§ 2.
Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


(-) Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.


Cytuj
Ordonans ws. powołania Prywatnego Sekretarza Jego Świątobliwości


My, Pius II, Biskup Rotrii, Sługa Sług Bożych, etc., etc., etc., postanawiamy, co następuje:


§ 1.
Powołuje się Brata Marco kard. de Zepp na stanowisko Prywatnego Sekretarza Jego Świątobliwości.

§ 2.
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


(-) Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

Cytuj
Ordonans ws. powołania Szambelana Patriarszego


My, Pius II, Biskup Rotrii, Sługa Sług Bożych, etc., etc., etc., postanawiamy, co następuje:


§ 1.
Powołuje się Brata Pietro Mancini na stanowisko Szambelana Patriarszego.

§ 2.
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


(-) Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: ks prof Alessandro de Medici w Środa, 06 Sty 2010, 17:51:47
Bardzo dziękuję :)!
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Środa, 06 Sty 2010, 18:45:47
Dziękuję bardzo Waszej Miłości.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Cosimo Pietro de Medici w Środa, 06 Sty 2010, 19:32:14
Również dziękuję Waszej Świątobliwości za powołanie mnie ponownie na urząd Sekretarza Kurii Patriarchalnej.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: ks prof Alessandro de Medici w Środa, 06 Sty 2010, 20:34:43
Skład rządu został przedstawiony ;).
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Don Tommaso I de Mancini w Środa, 06 Sty 2010, 20:56:05
Dziękuję za nominację.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Środa, 06 Sty 2010, 22:23:11
Cytuj
Ordonans ws. powołania Wielkiego Inkwizytora

My, Pius II Biskup Rotrii, Sługa Sług Bożych, etc., postanawiamy co następuje:


§ 1.
Powołuje się Brata abp Michała Miotke na stanowisko Wielkiego Inkwizytora.

§ 2.
Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cytuj
Ordonans ws. powołania Trybuna Rotryjskiego

My, Pius II Biskup Rotrii, Sługa Sług Bożych, etc., postanawiamy co następuje:

§ 1.
Powołuje się Brata Victora kard. de Zepp na stanowisko Trybuna Rotryjskiego.

§ 2.
Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cytuj
Ordonans ws. powołania Kamerlinga

My, Pius II Biskup Rotrii, Sługa Sług Bożych, etc., postanawiamy co następuje:

§ 1.
Powołuje się Brata Marcosa kard. de Zepp na stanowisko Kamerlinga.

§ 2.
Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cytuj
Ordonans ws. powołania Reprezentanta Państwa Kościelnego przy OPM

My, Pius II Biskup Rotrii, Sługa Sług Bożych, etc., postanawiamy co następuje:

§ 1.
Powołuje się Brata Marcosa kard. de Zepp na stanowisko Reprezentanta Państwa Kościelnego przy OPM.

§ 2.
Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vittorio Paolino w Środa, 06 Sty 2010, 23:19:28
Sam dziękuję, i gratuluję Braciom nominacji.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: ks prof Alessandro de Medici w Czwartek, 07 Sty 2010, 13:28:12
Gratuluję Braciom nominacji, wspaniały wybór ;).
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Cosimo Pietro de Medici w Czwartek, 07 Sty 2010, 16:09:02
Również gratuluję braciom nominacji, Informuję, że wszystkie akta prawne wydane wczoraj zostały opublikowane dziś w DP, sporo tego było...  ;)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Czwartek, 07 Sty 2010, 16:17:27
Dziękuję Bracie.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Piątek, 08 Sty 2010, 16:51:44
Cytuj
Nominacja kapłańska - Klemens Flawiusz


1.
Ja, książę Marcos Paulos Victorjosigos de Zepp , Karydnał Kościoła Rotryjsko-Katolickiego, nominuję na kapłana Brata Klemensa Flawiusza.

2.
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) książę kardynał Marcos Paulos Victorjosigos de Zepp
Kardynał Kamerling Kościoła Rotryjskiego
Prywatny Sekretarz Jego Świątobliwości
Książę Surmenii


Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Piątek, 08 Sty 2010, 17:58:35
Cytuj
Bulla o zmianie Bulli o Funkcjach Kościelnych i jednostkach terenowych Kościoła Rotrio-Katolickiego


Art. 1.
Pkt. 1. Art. 1. Bulli zyskuje brzmienie:
1. Przez funkcje kościelną rozumie się urząd, który zarządza lub pomaga w zarządzaniu jednostką terenową Kościoła Rotryjsko-Katolickiego.

Art. 2.
Do art. 4. dodaje się pkt. 2. o brzmieniu:
2. Wyjątkiem od ust. 1. jest funkcja kościelna kapłana, którą może nadać za zgodą Patriarchy każdy biskup.

Art. 3.

Do art. 5. dodaje się pkt. 4, 5 i 6 o brzmieniu:
4. Kardynałowie dzielą się na kardynałów archidiakonów i kardynałów diakonów.
5. Kardynał archidiakon zajmuje najwyższe miejsce w hierarchii kościelnej po Patriarsze.
6. Kardynał diakon stoi w hierarchii poniżej kardynała archidiakona.

Art. 4.
Bulla wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cytuj
Bulla o zmianie Bulli o Dworze Patriarszym i hierarchii kościelnej.

Art. 1.
1. W art. 4 ust. 1. słowo ,,Patriarszej” zyskuje brzmienie ,,Patriarchalnej”.
2. W art. 4. ust. 1c) słowa „dziennikiem urzędowym” zyskują brzmienie „Dziennikiem Ustaw”.

Art. 2.
Ustęp 3b) zyskuje brzmienie:
b) koordynowanie przebiegu uroczystości z udziałem Patriarchy.

Art. 3.
Art. 8 zyskuje brzmienie:
1. Tytułami Państwa Kościelnego są, w hierarchii od najwyższego, wraz z przysługującym zwrotem grzecznościowym:
a) Patriarcha, Jego Świątobliwość;
b) Kardynał Archidiakon, Jego Eminencja;
c) Kardynał Diakon, Jego Eminencja;
d) Arcybiskup, Jego Ekscelencja;
e) Biskup, Jego Ekscelencja;
f) Protonotariusz Apostolski, Infułat;
g) Prałat Jego Świątobliwości, Monsignore;
h) Kanonik, Ojciec;
i) Ksiądz, Ojciec.

Art. 4.
Art. 9 ustęp 1. zyskuje brzmienie:
1. Patriarcha może nadać tytuł honorowy obywatelowi Państwa Kościelnego lub państwa obcego w uznaniu zasług na rzecz Stolicy Apostolskiej, rozwoju współpracy międzynarodowej, bądź osiągnięć w dziedzinie sztuki, kultury i nauki.

Art. 5.
Bulla wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cytuj
Pius II episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Fridericus Augustus eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuam memoriam.


1. My Pius II nadajemy tytuł honorowy kanonika Bratu Fryderykowi Augustowi.
2. Brat Fryderyk August uzyskuje tytuł grzecznościowy (Ojcze).
3. Brat Fryderyk August jest zobowiązany w przeciągu siedmiu dni przedstawić swój herb kanonika.
4. Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cytuj
Pius II episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Augustus Bierzyński eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuam memoriam.


1. My Pius II nadajemy tytuł honorowy kanonika Bratu Augustowi Bierzyńskiemu.
2. Brat August Bierzyński uzyskuje tytuł grzecznościowy (Ojcze).
3. Brat August Bierzyński jest zobowiązany w przeciągu siedmiu dni przedstawić swój herb kanonika.
4. Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Cosimo Pietro de Medici w Piątek, 08 Sty 2010, 20:15:50
Gratuluję braciom otrzymanie z rąk Jego Świątobliwości Piusa II tytułu kanonika  ;)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: ks prof Alessandro de Medici w Piątek, 08 Sty 2010, 20:17:55
Dziękuję :).
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Ś.P. Książę Alejandro de Catalan w Piątek, 08 Sty 2010, 21:17:53
Szambelan Patriarszy z polecenia Jego Świątobliwości Patriarchy

Czcigodni Bracia, z woli Wielebnego Ojca Piusa II nakazuje się:


Cytuj
Ordonans ws. zmiany Szambelana Patriarszego

My, Pius II, Biskup Rotrii, Sługa Sług Bożych, etc., etc., etc., postanawiamy, co następuje:

§ 1.
Odwołuje się Brata Pietro Mancini ze stanowiska Szambelana Patriarszego.

§ 2.
Powołuje się Brata Klemensa Flawiusza na stanowisko Szambelana Patriarszego.

§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.


Z upoważnieniem Patriarchy:

(-) ks. Klemens Flawiusz
Szambelan Patriarszy 
    
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: ks prof Alessandro de Medici w Piątek, 08 Sty 2010, 21:25:49
Gratuluję ;).
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Ś.P. Książę Alejandro de Catalan w Piątek, 08 Sty 2010, 21:33:14
Dziękuję Bracie ^^
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vittorio Paolino w Sobota, 09 Sty 2010, 08:53:45
Ja gratulować nie będę, bo już starczy, ale zwrócę uwagę na mały bład w art. 3., ust. 6.

Cytuj
Kardynał diakon stoi w hierarchii poniżej kardynała diakona.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Sobota, 09 Sty 2010, 10:03:23
Dziękuję Bracie, błąd został poprawiony.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vittorio Paolino w Sobota, 09 Sty 2010, 20:36:37
Służę, Wasza Świątobliwość.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Czwartek, 14 Sty 2010, 22:03:03
Cytuj
Nominacja kapłańska - Dalmacjusz Flawiusz


1.
Ja, książę Marcos Paulos Victorjosigos de Zepp , Karydnał Kościoła Rotryjsko-Katolickiego, nominuję na kapłana Brata Dalmacjusza Flawiusza.

2.
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) książę kardynał Marcos Paulos Victorjosigos de Zepp
Kardynał Kamerling Kościoła Rotryjskiego
Legat Patriarszy
Prywatny Sekretarz Jego Świątobliwości
Książę Surmenii
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Ś.P. Książę Alejandro de Catalan w Czwartek, 14 Sty 2010, 22:45:16
Gratulacje bracie !!
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vittorio Paolino w Piątek, 15 Sty 2010, 00:54:06
Rodzina, Bracie?
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: ks prof Alessandro de Medici w Piątek, 15 Sty 2010, 07:40:38
Gratuluję!
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Ś.P. Książę Alejandro de Catalan w Piątek, 15 Sty 2010, 15:40:54
Tak, rodzina ;)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Abp Tomasz du Vallon w Piątek, 15 Sty 2010, 15:44:32
Ja także gratuluje.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: ks prof Alessandro de Medici w Piątek, 15 Sty 2010, 20:03:33
Rozporządzenie Prefekt Generalnego

Art. 1
My, ks. prof. kanonik Alessandro de Medici postanawiamy co następuje:

1) Odwołujemy z funkcji Prefekta Kultury oraz Dyrektora Biblioteki abp. Michała Miotke
2) Z dniem dzisiejszym ogłaszamy vacat na tych stanowiskach, i posimy kandydatów chętnych na te stanowiska o wysłanie swojej kandydatury do mnie na PW.

Art. 2
Rozporządzenie obowiązuje z dniem ogłoszenia.

/-/ ks. prof. kanonik Alessandro de Medici,
Prefekt Generalny Państwa Kościelnego Rotria.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vittorio Paolino w Sobota, 16 Sty 2010, 01:24:47
Są jakieś powody: własna rezygnacja, za dużo obowiązków?
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: ks prof Alessandro de Medici w Sobota, 16 Sty 2010, 12:38:29
Niestety są :(.

Brat Miotke postanowił zrezygnować, gdyż to "nie jego misja" ;/
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vittorio Paolino w Sobota, 16 Sty 2010, 22:21:56
Aha.  Dziękuję, Bracie Prefekcie Generalny.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: ks prof Alessandro de Medici w Niedziela, 17 Sty 2010, 08:47:00
Całą przyjemność po mojej stronie, Bracie de Zepp.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: ks prof Alessandro de Medici w Wtorek, 19 Sty 2010, 19:10:28
Rozporządzenie

Art. 1
My, Alessandro de Medici, Prefekt Generalny Państwa Kościelnego Rotria postanawiamy co następuje:

1) Odwołujemy brata Pasquala O'Boyle z funkcji Prefekta Skarbu.
2) Powołuje się brata Pasquala O'Boyle na funkcję Prefekta Kultury.
3) Powołuje się brata abp Michała Miotke na funkcję Prefekta Skarbu oraz ustanawia się go Kustoszem Muzeum Narodowego oraz Dyrektorem Banku Centralnego.

* Nakazuje się Bratu abp Michałowi Miotke wypłatę zaległej pensji za ubiegły miesiąc w terminie do 14 dni.

4) Odwołuje się abp Tomasza du Vallona z funkcji Rektora Uniwersytetu Rotryjskiego
5) Ustanawia się Rektorem Uniwersytetu Rotryjskiego brata kard. Marco de Zepp.
6) Ustanawia się Wicerektorem Uniwersytetu Rotryjskiego ks. prof. Alessandro de Medici.

* Zobowiązuje się do przedstawienia propozycji wykładowców na dane działy.

7) Postanawia się nadal pozostawić abp Tomasza du Vallona Dyrektorem Kolegium Jezuickiego.

Art. 2
Rozporządzenie nabiera mocy prawnej z dniem dzisiejszym.

/-/ ks. prof. kanonik Alessandro de Medici,
Prefekt Generalny Państwa Kościelnego Rotria.Proszę Administrację o zmianę funkcji moderatorskich, dodatkowo proszę o ustanowienie mnie moderatorem jako wicedyrektora Uniwersytetu Rotryjskiego wraz z Eminencją de Zepp.
Proszę również o utworzenie oddzielnych działów na U.R tj.:

* Wydział Teologii,
* Wydział Historii,

Katedra Nauk Prawnych już istnieje. Za kilka dni przedstawię projekty wykładowców na dane działy.
Za wszystko składam Serdeczne Bóg Zapłać, i gratuluję Braciom.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Wtorek, 19 Sty 2010, 20:15:03
Jako, iż mamy już bank, ale w dalszym ciągu nie mamy Perfekta Skarbu, jako suweren Stolicy Apostolskiej postanowiliśmy wydać Ustawę o podatku na terenie Państwa Kościelnego. My, Pius II, Biskup Rotrii, Sługa Sług Bożych, etc., etc., etc., postanawiamy, co następuje:


USTAWA O PODATKACH NA TERENIE Państwa Kościelnego Rotria

Art. 1
Ustanawia się podatek jako główne źródło dochodu Państwa Kościelnego Rotria.

Art. 2
Ustala się następujące stawki podatkowe:
a) Podatek dochodowy  10%,
b) Podatek od sprzedaży produktów i usług  22%,
c) Podatek od darowizny  7%,
d) Podatek od handlu dziełami sztuki  22%.
  
Art. 3
1.Podatek dochodowy obowiązuje każdego, kto odbiera swój dochód z budżetu państwa na łączną sumę wyższą niż 10.000 lirów.
2. Podatek od sprzedaży produktów i usług składa do budżetu państwa sprzedający produkt lub usługę, których wartość jednostkowa wynosi więcej niż 200 lirów.
3. Podatek od darowizny obowiązuje odbierającego darowiznę o wartości wyższej niż 5.000 lirów.
4. Podatek od handlu dziełami sztuki obowiązuje nabywającego dzieło sztuki.

Art. 4
1. Egzekwowanie spłaty należności wobec państwa leży w gestii Prefekta Skarbu.
2. Wpłat podatku dokonuje się na konto Prefektury Skarbu.

Art. 5
Ustawa niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej ogłoszenia.


(-) Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Środa, 20 Sty 2010, 18:37:17
Nadanie obywatelstwa - Klemensowi Flawiuszowi

My, Pius II, Biskup Rotrii, Sługa Sług Bożych, etc., etc., etc., postanawiamy, co następuje:


§ 1.
Nadaje się obywatelstwo rotryjskie Bratu Klemensowi Flawiuszowi

§ 2.
Postanowienie jest skuteczne z chwila złożenia przez Brata Klemensa Flawiusza przysięgi obywatelskiej.

(-) Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc

Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Cosimo Pietro de Medici w Środa, 20 Sty 2010, 19:17:00
Cytuj
ROZPORZˇDZENIE WS. POWOŁANIA MUZEUM NARODOWEGO

Art. 4
Kustosz jest organem ustawodawczym, wykonawczym i sądowniczym Muzeum Narodowego.


W trakcie gdy publikowałem zaległe akty prawne w DP dostrzegłem pewien błąd, Jego Świątobliwość o tym poinformowałem i zmieniłem treść tego art. za zgodą JŚ na:


Cytuj
Art. 4.
Kustosz zajmuje się pielęgnowaniem dóbr kultury Państwa Kościelnego Rotria, które znajdują się w Muzeum Narodowym.

Uzasadnienie:


Muzeum Narodowe to placówka kulturalna ma zajmować się krzewieniem sztuki itp.... a nad placówką oświatową są właśnie organy ustawodawcze, wykonawcze, sądownicze, ale w żadnym wypadku Kustosz nie może stanowić na terenie Muzeum Narodowym odrębnego trójpodziału władzy.

Jeszcze jedna informacja:

Zmodyfikowałem post brata Alessandra z tym rozporządzeniem o Muzeum Narodowym i napisałem właśnie tam treść mojego powyższego postu i wyszło pewne zamieszanie... w takiej sytuacji usunąłem post brata Alessandra, który nie celowo zmodyfikowałem. Dlatego też przepraszam za to brata Prefekta Generalnego  ;)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincent Lucchese w Środa, 20 Sty 2010, 19:55:35
Akt prawny, którego korekty Brat dokonał jest mojego autorstwa. Tymi zmianami zburzył Brat mój zamysł i uniemożliwił mi sprawne prowadzenie placówki. Proszę przywrócić do pierwotnej postaci. Z góry dziękuję.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Środa, 20 Sty 2010, 20:30:18
Nie można ot tak zmienić tego zapisu. Więc będzie Brat Sekretarz musiał to przywrócić. Z drugiej strony, Muzeum podlega państwu, nie jest odrębną jednostka administracyjną, więc akt winien być zmieniony., Chce Brat sądzić obrazy i ustanawiać dla nich prawo?
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Środa, 20 Sty 2010, 20:37:43
Cytuj
Nadanie tytułu zawodowego magistra teologii - Brat Alessandro de Medici

§ 1

1. Ja książę kardynał Marcos Paulos Victorjosigos de Zepp, Rektor Uniwersytetu Rotryjskiego, nadaję tytuł zawodowy magistra teologii Bratu Alessandro de Medici.

§ 2

1. Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-)książę kardynał Marcos Paulos Victorjosigos de Zepp
Kardynał Kamerling
Książę Surmenii
Rektor Uniwersytetu Rotryjskiego
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Octavien Catalan w Środa, 20 Sty 2010, 21:08:26
Gratuluje bratu!
Ja cały czas jednak czekam na ten tytuł mimo iż praca wysłana i poprawiona.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Don Tommaso I de Mancini w Środa, 20 Sty 2010, 22:43:45
Także gratuluję i z serca błogosławię!
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: ks prof Alessandro de Medici w Czwartek, 21 Sty 2010, 08:26:48
Bóg Zapłać!

Rad jestem bardzo z tego powodu ;)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Ś.P. Książę Alejandro de Catalan w Czwartek, 21 Sty 2010, 15:30:43
W obliczu Boga Wszechmogącego, Syna Jego i Ducha Świętego, przysięgam uroczyście wierność Biskupowi Rotrii, posłuszeństwo wobec praw Państwa Kościelnego i poszanowanie jego wartości. Tak mi dopomóż Bóg.  !
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: ks prof Alessandro de Medici w Piątek, 22 Sty 2010, 23:39:26
Rozporządzenie Prefekta Generalnego
ws. Kolegium Jezuickiego

Art. 1
My, ks. prof. Alessandro de Medici, Prefekt Generalny Państwa Kościelnego Rotria postanawiamy co następuje:

1) Postanawiamy zmienić nazwę Kolegium Jezuickiego na Wyższe Seminarium Duchowne,
2) Dyrektora Kolegium zamienić na Rektora Wyższego Seminarium Duchownego,
3) Zawiesić Rektora Seminarium na czas nieokreślony (z jego własnej woli), przez co tą funkcję przejmę osobiście.

Art. 2
Rozporządzenie wchodzi w życiem z dniem dzisiejszym.

/-/ Sua Eminenza
Alessandro de' Medici
Prefetto del Pontificio Stati Rotria
Professore di diritto presso l'Accademia Reale delle Scienze.Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Wtorek, 26 Sty 2010, 21:17:27
Cytuj
Nadanie tytułu zawodowego magistra teologii - Brat Clemens Lucchese

§ 1

1. Ja książę kardynał Marcos Paulos Victorjosigos de Zepp, Rektor Uniwersytetu Rotryjskiego, nadaję tytuł zawodowy magistra teologii Bratu Clemensowi Lucchese.

§ 2

1. Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-)książę kardynał Marcos Paulos Victorjosigos de Zepp
Kardynał Kamerling
Książę Surmenii
Rektor Uniwersytetu Rotryjskiego
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Ś.P. Książę Alejandro de Catalan w Wtorek, 26 Sty 2010, 21:32:32
Serdeczne Bóg Zapłać :)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Wtorek, 26 Sty 2010, 23:18:28
Cytuj
Pius II episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Vincent Lucchese episcopus successoribus canonice substituendis, in perpetuam memoriam.


§ 1.
My Pius II powołujemy na urząd Kardynała diakona Brata Vincenta Lucchese.

§ 2.
Brat Vincent Lucchese zyskuje tytuł grzecznościowy (Wasza Eminencjo).

§ 3.
Brat Vincent Lucchese jest zobowiązany w przeciągu siedmiu dni przedstawić swój herb Kardynalski.

§ 4.
Ordonans wchodzi w życie z dniem 30 stycznia.

(-) Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.


Cytuj
My, Pius II Biskup Rotrii, Sługa Sług Bożych, etc., postanawiamy co następuje:


§ 1.
Odwołuje się Brata Vincenta Lucchese ze stanowiska Wielkiego Inkwizytora.

§ 2.
Powołuje się Brata Marcosa Paulosa Victorjosigosa de Zepp na stanowisko Wielkiego Inkwizytora.

§ 3.
Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincent Lucchese w Wtorek, 26 Sty 2010, 23:19:54
Jak przystało na Księcia Kościoła pragnę złożyć przysięgę wierności tronowi Patriarszemu i oddanie jego sprawie. Zawsze na uwadze mieć będę dobro całego państwa, a swoje poczynania i słowa opierał będę na Woli Bożej i Słowie Bożym. Tak, by przyczynić się do wzrostu mojej ojczyzny, własnego uświęcenia i prestiżu Patriarchy.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Wtorek, 26 Sty 2010, 23:29:45
Dziękuję Waszej Miłości z nominację! Jako Wielki Inkwizytor, wykonawca woli Naszego Pana, Piusa II, będę zawsze karzącym ramieniem sprawiedliwości w razie złamania prawa lub Jego nakazu. Tak mi dopomóż Bóg!

Gratuluje też memu Bratu, Vincentowi, kapelusza kardynalskiego. Dołączył Brat do najwyższej grupy w hierrachii Kościoła. To wielki zaszczyt ale i wielkie zobowiązanie. Kardynałowie bowiem są elektorami Patriarszego Tronu, Książętami Kościoła. Mają nad nim czuwać i dbać o jego dobro poprzez służenie radą i pomocą Patriarsze. Stając się kardynałem, duchowny staje się także najwierniejszym sługą Ojca Świętego. Wierzę, że skoro Najjaśniejszy Pan Pius II podjął decyzję o twej nominacji kardynalskiej musiał ufać, że taki się staniesz. Od dziś jesteś jednym z filarów tronu Biskupa Rotrii.

Niech ci Bóg błogosławi, Bracie kardynale!
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Michael von Lichtenstein w Środa, 27 Sty 2010, 00:02:08
Z radością pragnę powitać Brata w naszym Czcigodnym gremium, jakim jest Kolegium Kardynalskie. Łączę także najszczersze gratulacje, oraz życzenia wytrwałości i wszelkiej pomyślności w kardynalskiej posłudze! :)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vittorio Paolino w Środa, 27 Sty 2010, 04:38:42
Jak przeczytałem, że kardynałem zostanie jakiś Brat Vincent (o którym nigdy wcześniej nie słyszałem) pomyślałem sobie że JŚ sobie żartuje.  Ale jak już rozpoznałem Brata Vincenta - gratuluję.  Cieszę się z tej nominacji.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Środa, 27 Sty 2010, 07:03:39
Pozwolę sobie i ja pogratulować Bratu Vincentowi takiego zaszczytu :).
To wielkie wyróżnienie, z całego serca Bratu gratuluję.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Cosimo Pietro de Medici w Środa, 27 Sty 2010, 15:50:14
Gratuluję bracie Lucchese! Życzę wytrwałości, a także wielu łask w posłudze kardynalskiej.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Ś.P. Książę Alejandro de Catalan w Środa, 27 Sty 2010, 16:03:42
Gratuluję Ci Ojcze jeszcze raz :)
I pozowlę sobie pobłogosławić na przyszłość w posłudze kardynalskiej :)

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti ;)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Środa, 27 Sty 2010, 17:21:12
Sacri Ordines

Nominacja kapłańska - Vincenzo Botticelli


1. My, Pius II Biskup Rotrii, Sługa Sług Bożych, etc.,, nominujemy na kapłana Brata Vincenzo Botticelli.
2. Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Środa, 27 Sty 2010, 17:33:18
Dziękuję pokornie Waszej Miłości ;).

W dowód wielkiej miłości do Patriarchy, kościoła oraz braci kapłańskiej postanawiam złożyć śluby.

Ja, ks. Vincenzo Botticelli, przysięgam na Boga Najwyższego że będę wierny Stolicy Apostolskiej, Biskupowi Rotrii Piusowi II, oraz ślubuję mu wierność i miłość po wieki.

Ja, ks. Vincenzo Botticelli, sługa Boży, w obliczu Boga Najwyższego składam ślub czystości zwany dalej celibatem. Ślub ten zawieram w obliczu Jego Świętobliwości, Braci Kapłanów i innych obywateli. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący i Wszyscy Święci. Amen.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Ś.P. Książę Alejandro de Catalan w Środa, 27 Sty 2010, 18:19:01
Mam prośbę :) aby ktoś wydał dokument dotyczący mojego tytułu magistra teologi :)
Bo jest mi potrzebny :) aby nauczać w RON :)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Środa, 27 Sty 2010, 21:35:37
Cytuj
Bulla o zmianie Bulli o Prefekturze Generalnej

Art. 1.
Artykuł 2 zyskuje następujące brzmienie:

1. W skład Prefektury Generalnej wchodzą:
a) Kamerling
b) Prefekt Spraw Zagranicznych,
c) Prefekt Skarbu,
d) Prefekt Kultury.
2. Kamerling  może powołać spośród wszystkich Prefektów Prefekta Generalnego i powierzyć mu w drodze rozporządzenia pełnienie swoich obowiązków.

Art. 2.
Po artykule 2 dodaje się artykuł 2a w brzmieniu:

1. Do podstawowych kompetencji Kamerlinga, należy:
a) czuwanie nad działalnością Prefektury Generalnej;
b) prowadzenie wraz z Patriarchą i Legatem Patriarszym polityki zagranicznej Państwa Kościelnego Rotria;
c) wykonywanie specjalnych zadań dla Patriarchy;
d) powoływanie Prefekta Generalnego i powierzanie mu w drodze rozporządzenia pełnienie swoich obowiązków;

Art. 3.

Artykuł 3 zyskuje brzmienie:

Do podstawowych kompetencji Prefekta Generalnego należy:
a) pełnienie obowiązków Kamerlinga, jeśli zostanie do tego wyznaczony w drodze rozporządzenia;

Art. 4.
Artykuł 4 zyskuje brzmienie:

1. Do podstawowych kompetencji Prefekta Spraw Zagranicznych należy:
a) prowadzenie polityki zagranicznej Państwa Kościelnego Rotria wraz z Patriarchą i Kamerlingiem oraz zgadnie z wytyczonymi przez nich celami;
b) negocjowanie umów międzynarodowych z państwami obcymi;
c) uznawanie państw obcych w imieniu Państwa Kościelnego Rotria za zgodą Patriarchy lub Kamerlinga;
d) wycofanie uznania Państwa Kościelnego Rotria państwom obcym za zgodą Patriarchy lub Kamerlinga;
e) nawiązywane i rozwijanie stosunków dyplomatycznych z państwami obcymi za zgodą Patriarchy lub Kamerlinga;

Art. 5.

Artykuł 5 zyskuje brzmienie:

1. Do podstawowych kompetencji Prefekta Skarbu należy:
a) sprawowanie nadzoru nad Skarbem Państwa Kościelnego Rotria;
b) wypłacanie wynagrodzeń urzędnikom państwowym Państwa Kościelnego Rotria;
c) określanie cen wszelkich dóbr należących do Państwa Kościelnego Rotria;
d) reprezentowanie Państwa Kościelnego podczas negocjacji ws. systemu gospodarczego wraz z Kamerlingiem i Patriarchą lub zgodnie z ich wytycznymi.

Art. 6.
Artykuł 6 zyskuje brzmienie:

1. Do podstawowych kompetencji Prefekta Kultury należy:
a) prowadzenie polityki kulturalnej, oświatowej i promocyjnej Państwa Kościelnego Rotria;
b) prowadzenie polityki upowszechniania i rozwoju sportu na terytorium Państwa Kościelnego Rotria;
c) czuwanie nad zachowaniem dziedzictwa narodowego, tj. dorobku materialnego i kulturowego Państwa Kościelnego Rotria;
d) opisywanie i klasyfikowanie zabytków Państwa Kościelnego Rotria;

Art. 7.
Skreśla się artykuły 7 i 8.

Art. 8.
Bulla wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

/-/ Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

Cytuj
Ordonans ws. powołania Inkwizytorów

§ 1.
Powołuje się Brata Victorjosa Paulosigosa kard. de Zepp na urząd Inkwizytora.

§ 2.
Powołuje się Brata Vincenzo Botticelli na urząd Inkwizytora.

§ 3.
Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia

/-/ Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

/-/ książę Marcos Paulos Victorjosigos kard. de Zepp
Cardinalis Camerarius
Magnus Inquisitor
Princeps Surmeniae
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Czwartek, 28 Sty 2010, 21:11:51
Bulla o celibacie duchowieństwa

My Pius II biskup Rotrii sługa sług Bożych etc, etc. Wielebnym braciom, Arcybiskupom, Biskupom i ukochanym synom Opatom, Protonotariuszom, Kanonikom,  oraz innym Prałatom, do których niniejszy list dojdzie, pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo.


Art. 1.
Niniejsza Bulla ma na celu wprowadzenie celibatu duchowieństwa oraz związanych z nim regulacji.

Art. 2.
Ustanawia się niniejszym celibat duchowieństwa.

Art. 3.
Celibat obowiązuje wszystkich duchownych, posiadających nominację kapłańską.

Art. 4.
1. Celibat zabrania duchownym zawierania związków małżeńskich bez zgody Patriarchy.
2. W razie zawarcia związku małżeńskiego przez duchownego, oznacza to automatyczne zrzeczenie się wszelkich funkcji diecezjalnych oraz utratę możliwości wyboru na tron patriarszy przez tego duchownego; Patriarcha decyduje, czy danemu duchownemu pozostawić funkcje honorowe.

Art. 5.
1. Duchowni związani celibatem maja prawo przysposabiać członków rodziny jedynie za zgodą patriarchy Rotrii.
2. Potomstwo duchownych musi otrzymać oficjalną dyspensę, aby przystąpić do stanu duchownego.

Art. 6.
Surowo zabrania się duchownym przepisywania majątków kościelnych członkom rodziny lub komukolwiek.

Art. 7.
A jeśli kto by tych praw nie przestrzegał spotka go surowa kara.

Art. 6.

Bulla wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


/-/ Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc

Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Czwartek, 28 Sty 2010, 23:22:03
Cytuj
Nadanie tytułu zawodowego magistra teologii - Brat Clemens Lucchese

§ 1.

1. Ja książę kardynał Marcos Paulos Victorjosigos de Zepp, Rektor Uniwersytetu Rotryjskiego, nadaję tytuł zawodowy magistra teologii Bratu Vincenzo Botticelli.

§ 2.

1. Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) princeps Marcos Paulos Victorjosigos card. de Zepp
Cardinalis Camerarius
Rector Academiae Rotriae
Princeps Surmeniae

Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincent Lucchese w Piątek, 29 Sty 2010, 08:01:22
Z prędkością światła ostatnio te tytuły są przyznawane. Dziwne rzeczy się dzieją.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Octavien Catalan w Piątek, 29 Sty 2010, 09:38:22
Jeśli chodzi o bulle to bardzo dobra decyzja JŚ. Ostatnio panuje tam spory bałagan. Myślę, że ta zmiana naprawi to bo nadal nie wiadomo kto czym się zajmuje. Kiedy poznamy skład rządu??
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Piątek, 29 Sty 2010, 13:00:36
Bracie Vincent! Jakoś nie dostrzega dziwnych rzeczy, a jeśli chodzi o rząd i urzędy diecezjalne odpowiednie rozporządzenia będą wydane między 30-31 stycznia.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Piątek, 29 Sty 2010, 14:41:05
Ordonans ws. powołania Inkwizytora

§ 1.
Powołuje się Brata Karla Macieja na urząd Inkwizytora.

§ 2.
Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia

/-/ Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

/-/ książę Marcos Paulos Victorjosigos kard. de Zepp
Cardinalis Camerarius
Magnus Inquisitor
Princeps Surmeniae
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincent Lucchese w Piątek, 29 Sty 2010, 15:34:19
Kiedyś studia były próbą czasu, a teraz parę chwil i magister.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Piątek, 29 Sty 2010, 16:16:38
Jak tytuł magistra był przyznawany członkom Brata rodziny, to nie było sprzeciwu. A jak Brat otrzymał przez wspaniałomyślność Jego Świętobliwości kardynała po kilku miesiącach (niektórzy czekali i czekają pod 2 lata i więcej) to również nie ma sprzeciwu, a jeżeli kto inny by otrzymał, to zaraz była by wojna...
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincent Lucchese w Piątek, 29 Sty 2010, 19:08:58
Bracie... Wczoraj trzy razy przepraszałeś mnie, a dzisiaj po raz kolejny masz do mnie jakiś żal. Czy to dlatego, iż powiedziałem, że w mojej rodzinie nie ma miejsca dla Ciebie, gdyż udajesz na koncie kolegi? Chciałbym także zauważyć, że moi synowie bardzo długo studiowali. Jeden przez moją nieuwagę był zmuszony napisać 2 prace magisterskie. I to jeszcze wtedy, kiedy o rodzie Lucchese nikt nie myślał. Kolejny raz twój brak pokory daję górę. Co do mojej nominacji kardynalskiej. Jest ona decyzją JŚ, który uznał, iż słusznie będzie mnie uhonorować kapeluszem. Czy masz jeszcze jakieś wątpliwości?
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Piątek, 29 Sty 2010, 22:03:14
Musiał bym napisać stu tomową księgę ;).
Bo według mnie, jest Brat niesprawiedliwy.

Poza tym, Alessandro de Medici prowadził przewód magisterski obu Brata synów ;)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Sobota, 30 Sty 2010, 11:55:08
Nakazuję spokój, Bracia. To niedopuszczalne, aby kwestionowac decyzje Jego Świątobliwości i jego wiernych sług, na które wydał przyzwolenie. Co do tytułu magistra.

Cytuj
Co do mojej nominacji kardynalskiej. Jest ona decyzją JŚ, który uznał, iż słusznie będzie mnie uhonorować kapeluszem. Czy masz jeszcze jakieś wątpliwości?

Słowa Brata Vincento. A więc ja odpowiem tak: Co do tytułu magistra teologii. Jest ona moją decyzją podjętą za aprobata Jego Świątobliwości, który zunał, że wiedza teologiczna Brata Vincenzo jest wystarczająca.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Sobota, 30 Sty 2010, 12:00:14
Do kategorii Pozostałe, Bracie Sekretarzu ;)

Cytuj
Postanowienie Soboru Laterańskiego III ws. zmiany Bulli Węgielnej

Art. 1.
W całym tekście Bulli Węgielnej słowa ,,Konsylium Apostolskie” i ich pochodne zastępuje się sformułowaniem ,,Kolegium Apostolskie” i jego właściwymi formami pochodnymi.

Art. 2.
Artykuł 17 zyskuje brzmienie:

1. Z chwilą opróżnienia Tronu patriarszego następuje okres wakatu Stolicy Apostolskiej, zwany dalej Sediswakancją.
2. W okresie Sediswakancji władzę Patriarszą sprawuje Kamerling.
3. W przypadku niemożności sprawowania władzy przez Kamerlinga, jego obowiązki i uprawnienia przejmuje Prefekt Generalny, a w razie jego braku najstarszy stażem kardynał.
4. Kamerling ma obowiązek w terminie trzech dni zwołać Konklawe w celu wyboru nowego Patriarchy.
5. Jeżeli Kamerling nie dopełni obowiązku określonego w ust. 4, obowiązek ten przechodzi kolejno na Kardynałów w hierarchii starszeństwa.


Art. 3.
Artykuł 18 zyskuje brzmienie:

1. Konklawe zwoływane jest w celu wybrania nowego Patriarchy.
2. Konklawe musi zakończyć się wyborem nowego Patriarchy.
3. Organizację i sposób obrad Konklawe określa Bulla Sykstyńska.  


Art. 4.
Artykuł 20 zyskuje brzmienie:

1. Kolegium Apostolskie sprawuje władze ustawodawczą w Państwie Kościelnym Rotria i doradza Patriarsze i Prefekturze Generalnej.
2. W skład Kolegium Apostolskiego wchodzi Patriarcha oraz Oficjałowie, którymi są wszyscy kardynałowie, arcybiskupi i biskupi, z wyłączeniem kardynałów honorowych.
3. Pracami Kolegium kieruje Kamerling bądź wyznaczony przez niego zastępca.
4. Obrady Kolegium są jawne.


Art. 5.
Wykreśla się artykuły 21 i 22.

Art. 6.
Artykuł 23 zyskuje brzmienie:

1. Kolegium Apostolskie przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy członków, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
2. Inicjatywę ustawodawczą posiadają: Patriarcha, Prefekt Generalny, Prefekci i Oficjałowie.
3. Po przyjęciu ustawy przez Kolegium, kierujący obradami niezwłocznie przedkłada ją do podpisu Patriarsze.
4. Patriarcha może odmówić podpisania ustawy, jeżeli jest to uzasadnione interesem wewnętrznym bądź zewnętrznym Państwa bądź Kościoła Rotryjskiego.
5. W przypadku odmowy podpisania ustawy, dla ponownego jej uchwalenia wymagana jest zgoda Soboru.


Art. 7.
Artykuł 24 ustęp 3 zyskuje brzmienie:

3. Do udziału w Soborze uprawnieni są wszyscy duchowni Kościoła.

Art. 8.
Artykuł 25 ustęp 2 zyskuje brzmienie:

2. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić tylko Patriarcha z inicjatywy własnej, bądź na wniosek Kamerlinga.

Art. 9.
Artykuł 26 zyskuje brzmienie:

1. Prefektura Generalna jest rządem Stolicy Apostolskiej i kieruje jej polityką wewnętrzną i zewnętrzną w porozumieniu z Patriarchą.
2. Prefektura Generalna wykonuje zadania z zakresu władzy wykonawczej.
3. Na czele Prefektury Generalnej stoi Kamerling, powoływany i odwoływany przez Patriarchę.
4. Poszczególnych członków Prefektury Generalnej powołuje Patriarcha na wniosek Kamerlinga.
5. Organizację oraz kompetencje Prefektury Generalnej określa Bulla Patriarchy.


Art. 10.
Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Cosimo Pietro de Medici w Sobota, 30 Sty 2010, 18:10:31
Postanowienie Soboru Laterańskiego III ws. zmiany Bulli Węgieln opublikowałem w DP  ;)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vittorio Paolino w Niedziela, 31 Sty 2010, 06:55:52
Bracia!

Mimo iż nie wypowiedziałem się w odpowiednim temacie, teraz pragnę wyrazić swoje poparcie.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Wtorek, 02 Lut 2010, 19:38:29
Cytuj
Rozporządzenie Kamerlinga ws. mianowania Prefekta Generalnego

§ 1.
Powołuje się Brata Pasquale Lucchese na urząd Prefekta Generalnego.

§ 2.
Powierza się Bratu Pasquale Lucchese misję sformowania rządu.

§ 3.
Powierza się Bratu Pasquale Lucchese obowiązki szefa rządu do odwołania.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) princeps Marcos Paulos Victorjosigos card. de Zepp
Cardinalis Camerarius
Magnus Inquisitor
Princeps Surmeniae
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Octavien Catalan w Wtorek, 02 Lut 2010, 19:45:59
Dziękuje WE za zaufanie i wiarę w moje możliwości. :)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Ś.P. Książę Alejandro de Catalan w Wtorek, 02 Lut 2010, 19:57:22
Gratuluję Bracie !! :)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Wtorek, 02 Lut 2010, 21:28:53
Ja również Bratu gratuluję :)!
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Wtorek, 02 Lut 2010, 22:45:50
Cytuj
Nadanie tytułu zawodowego magistra teologii - Brat Pasquale Lucchese


§ 1.
Ja książę kardynał Marcos Paulos Victorjosigos de Zepp, Rektor Uniwersytetu Rotryjskiego, nadaję tytuł zawodowy magistra teologii Bratu Pasquale Lucchese.

§ 2.
Ja książę kardynał Marcos Paulos Victorjosigos de Zepp, Rektor Uniwersytetu Rotryjskiego, nadaję tytuł zawodowy magistra teologii Bratu Pablo de Larest.

§ 3.
1. Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) princeps Marcos Paulos Victorjosigos card. de Zepp
Cardinalis Camerarius
Rector Academiae Rotriae
Magnus Inquisitor
Princeps Surmeniae
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vittorio Paolino w Środa, 03 Lut 2010, 06:19:22
A kiedy możemy się spodziewać publikacji postanowień Soboru Trydenckiego?
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Środa, 03 Lut 2010, 18:53:30
W ten weekend ;)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Sobota, 06 Lut 2010, 15:26:28
Wasze Eminencje! Bracia i siostry!

Z przykrością oznajmiam, że z powodów realnych jeszcze przez kilka dni nie będzie JE kardynała Tomasza du Vallona, Brat ma bardzo dużo zajęć i wiele spraw związanych z życiem codziennym, jak i błędy z komputerem, co uniemożliwia mu korzystanie z internetu.

W imieniu JE Tomasza du Vallona,
ks. Vincenzo Botticelli
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincent Lucchese w Sobota, 06 Lut 2010, 15:53:08
To ks. czy ks. kanonik? W RON ks. kanonik, bynajmniej.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vittorio Paolino w Sobota, 06 Lut 2010, 16:26:44
Przepraszam, czy jest mi cos niewiadome?  Od kiedy Brat Tomasz tytułuje się Kardynałem?
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Sobota, 06 Lut 2010, 16:48:11
Sądzę, że to pomyłka Brata Vincenzo :)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Sobota, 06 Lut 2010, 16:50:47
Cytuj
Nominacja kapłańska - Pablo de Larest


1. Ja książe kardynał Marcos Paulos Victorjosigos de Zepp nominuję na kapłana Brata Pablo de Larest.
2. Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) princeps Marcos Paulos Victorjosigos card. de Zepp
Cardinalis Camerarius
Magnus Inquisitor
Princeps Surmeniae

Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Pedro I Catalan w Sobota, 06 Lut 2010, 19:39:13
Dziękuję. Czuję się zaszczycony mogąc służyć Bogu, ludziom i Rotrii jako kapłan.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Sobota, 06 Lut 2010, 21:57:25
Proszę wybaczyć, tak kazano mi powiedzieć, spełniam rozkazy.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Niedziela, 07 Lut 2010, 12:41:28
Kajam się i o przebaczenie proszę - wybaczcie staremu ;P

Brat Tomasz został, jak dobrze pamietam, kardynałem podczas koronacji. Nie ma jeszcze aktu, ale pojawi się już wkrótce.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Niedziela, 07 Lut 2010, 21:53:58
Bulla o zmianie Bulli o Prefekturze Generalnej


Art. 1.
Sformułowanie ,,Prefekt Kultury: oraz wszelkie jego odmiany zastępuje się sformułowaniem ,,Prefekt Kultury i Nauki" oraz jego właściwymi odmianami.

Art. 2.
Artykuł 7. zyskuje brzmienie:

1. Kamerling lub Prefekt Generalny za zgodą Kamerlinga mogą powołać w razie potrzeby Prefekta Specjalnego w drodze rozporządzenia.
2. Prefekt Specjalny ma za zadanie wykonywanie wszystkich obowiązków zleconych mu przez szefa rządu.

Art. 3.
Bulla wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

Poprawiłem literówkę w Art.1. PCPGM
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vittorio Paolino w Poniedziałek, 08 Lut 2010, 02:01:57
Bracie Markosie,

Zły tytuł nadał Brat swojemu postanowieniu :).

Nie wiedziałem, że Brat Tomasz dostąpił godności kardynalskiej.  Nie mogłem mu nawet złożyć gratulacji.  Tak więc, Bracie, gratuluję.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Abp Tomasz du Vallon w Poniedziałek, 08 Lut 2010, 10:55:23
Dziękuje bardzo.Przepraszam za moją nieobecność~ć ale mam problemy z internetem.Moja aktywność~ć przez kilka dni nie będzie jeszcze dostatecznie dobra.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Octavien Catalan w Poniedziałek, 08 Lut 2010, 11:57:32
Rozporządzenie Prefekta Generalnego ws. powołania członków Prefektury Generalnej
Art. 1.
1) Powołujemy na urząd Prefekta Kultury i Nauki ks mgr Clemensa Lucchese
2)Powołujemy na urząd Prefekta Spraw Zagranicznych księcia kard. Marcosa Victorjosigosa kard. de Zepp
Art.2.
Ogłaszam konkurs na stanowisko Prefekta Specjalnego tzw. ds. bieżących, który powoływany do działań będzie w sprawach doraźnych.
Art.3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ks mgr Pasquale Luchcese
Prefekt Generalny Państwa Kościelnego Rotria
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Franciszek Polski w Poniedziałek, 08 Lut 2010, 18:16:35
Rozporządzenie Prefekta Generalnego ws. powołania członków Prefektury Generalnej
Art. 1.
1) Powołujemy na urząd Prefekta Kultury i Nauki ks mgr Clemensa Lucchese
2)Powołujemy na urząd Prefekta Spraw Zagranicznych księcia kard. Marcosa Victorjosigosa kard. de Zepp
Art.2.
Ogłaszam konkurs na stanowisko Prefekta Specjalnego tzw. ds. bieżących, który powoływany do działań będzie w sprawach doraźnych.
Art.3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ks mgr Pasquale Luchcese
Prefekt Generalny Państwa Kościelnego Rotria
Clemensie gratuluję!!
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Poniedziałek, 08 Lut 2010, 18:34:52
Bracie Victorjosie, dziękuję :) Tak to jest, jak człowiek ma sklerozę i jeszcze jest roztargniony :D
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Ś.P. Książę Alejandro de Catalan w Poniedziałek, 08 Lut 2010, 20:30:26
:) Dziękuję Franciszku :)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Pedro I Catalan w Poniedziałek, 08 Lut 2010, 21:48:26
Ja również dołączam się do gratulacji. Jestem pewny że Rotria nie mogła by mnieć lepszego Prefekta Kultury i Nauki.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Ś.P. Książę Alejandro de Catalan w Poniedziałek, 08 Lut 2010, 23:27:56
Dziękuję :)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Środa, 10 Lut 2010, 10:36:59
Cytuj
Brewe o unieważnieniu Brewe o erygacji diecezji i parafii oraz powołaniu Prymasów i proboszczów

Art. 1.
Unieważnia się Brewe o erygacji diecezji i parafii oraz powołaniu Prymasów i proboszczów.

Art. 2.
Brewe wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.Ordonans ws. powołania zarządców archidiecezjalnych, diecezjalnych oraz parafialnych


My, Pius II, Biskup Rotrii, Sługa Sług Bożych, etc., etc., etc., postanawiamy, co następuje:

§ 1.
Osoba, którą się powołuje - diecezja, na którą zostaje powołana:

a) Victor kard. de Zepp - Prymas i Arcybiskup Surmenii;
b) Marco kard. de Zepp - Prymas i Arcybiskup Elderlandu;
c) Marco kard. de Zepp - Prymas i Biskup Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu;
d) abp Tomasz du Vallon - Prymas i Biskup Polski i Litwy;
e) abp Tomasz du Vallon - Prymas i Arcybiskup Skarlandu;
f) abp Michał Miotke  Prymas i Biskup Mikrosławii;
g) abp Michał Miotke - Prymas i Biskup Republiki Francuskiej;
h) bp Pietro Mancini - Biskup Misyjny Austro-Węgier;
i) ośrodek misyjny na Wyspie Św. Piotra, Auterra - vacat

§ 2.
Tworzy się w poszczególnych archidiecezjach i diecezjach następujące parafie:
a) Biskupstwo Rotrii - parafia p.w. św. Pawła;
b) Arcybiskupstwo Elderlandu - parafia p.w. św. Jana; parafia p.w. św. Marka;
c) Arcybiskupstwo Surmenii - parafia p.w. św. Cyryla i Metodego;
d) Arcybiskupstwo Skarlandu - parafia p.w. św. Jadwigi; parafia p.w. św. Jakuba;
e) Biskupstwo Polski i Litwy - parafia p.w. św. Kazimierza, parafia p.w. śś. Stanisława i Wacława;
f) Biskupstwo Republiki Francuskiej - parafia p.w. św. Joanny d'Arc; parafia p.w. św. Michała Archanioła;
g) Biskupstwo Misyjne Austro-Węgier - parafia p.w. św. Stefana; parafia p.w. św. Szczepana;
h) Biskupstwo Rzeczpospolitej Sclavinii i Trizondalu - parafia p.w. św. Piotra i Pawła ;
i) Biskupstwo Mikrosławii - parafia p.w. św. Wojciecha.

§ 3.
Parafia - osoba, którą powołuje się na daną parafię:

a) Parafia p.w. św. Pawła Apostoła- Pius II
b) Parafia p.w. św. Jana - ks. Gabriel Grey;
c) Parafia p.w. św. Marka - ks Pasquale Lucchese;
d) Parafia p.w. św. Cyryla i Metodego - Victor kard. de Zepp;
e) Parafia p.w. św. Jadwigi - abp Tomasz du Vallon;
f) Parafia p. w. św. Jakuba - ks. Pablo de Larest;
g) Parafia p.w. św. Kazimierza - ks. Vincenzo Botticelli;
h) Parafia p.w. śś. Stanisława i Wacława - o. August Bierzyński;
i) Parafia p.w. św. Joanny d'Arc - ks. Clemens Lucchese;
j) Parafia p.w. św. Michała Archanioła - ks. Karl Maciej;
k) Parafia p.w. św. Stefana - bp Pietro Mancini;
l) Parafia p.w. św. Szczepana - ks. Franciszek Wiśniowiecki;
ł) Parafia p.w. św. Piotra i Pawła - Marcos kard. de Zepp;
m) Parafia p.w. św. Wojciecha - abp Michał Miotke.
n) Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego- ks.Clemens Lucchese

§ 4.
Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.  

/-/Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Ś.P. Książę Alejandro de Catalan w Środa, 10 Lut 2010, 11:17:22
WŚ :) Chyba zapomniał o parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Wilnie na Litwie w RON gdzie również jestem proboszczem :)
Chyba że parafia zostaje zlikwidowana ??
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Środa, 10 Lut 2010, 15:59:52
Wasza Świętobliwość, powinienem się do tego ustosunkować.

Wielki Książę Radziwiłł poparł prośbę Brata Clemensa o utworzeniu nowej parafii na Litwie - gdzie było brak. Osobiście ufundował kościół, organy, teren itp. Parafia dobrze funkcjonuje, posiada wiernych, głosi Słowo Boże oraz listy Jego Świętobliwości. Jako Legat Prymasowski i z woli Jego Świętobliwości osoba pełniąca nieoficjalnie posługę prymasowską w RON, nie zgłaszam zastrzeżeń co do tej parafii i jej proboszcza, popieram ren projekt.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vittorio Paolino w Czwartek, 11 Lut 2010, 03:20:46
Pozwoli Wasza Świątobliwość - mam pytania.

1. Kiedy Skarland został podniesiony do rangi archidiecezji?
2. W Rotrii jest parafia św. Augustyna, lecz WŚ jest proboszczem parafii św. Pawła... Któreś trzeba zmienić.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Czwartek, 11 Lut 2010, 16:40:31
1. Dość dawno temu już, zdaje się, że jeszcza chyba za Sykstusa I ;)
2. Myślę, że ma być parafia św. Pawła - wprowadze korektę.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Czwartek, 11 Lut 2010, 17:21:24
Ordonans ws. skazania na banicję

§ 1.
Odbiera się Bratu Vincento Lucchese wszelkie nominacje kościelne.

§ 2.
Skazuje się Brata Vincento Luchese na dożywotnią banicję i ogłasza się go persona non grata w Państwie Kościelnym Rotria.

§ 3.
Skazuje się Brata Luisa Adonju na banicję i ogłasza się go persona non grata w Państwie Kościelnym Rotria.

§ 4.
Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Luis Lucchese w Czwartek, 11 Lut 2010, 17:39:53
Chyba się popłaczę :D Ale i tak wrócę :D
Adios Łotrios :D

PS. Jakim prawem i gdzie proces?
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Czwartek, 11 Lut 2010, 17:52:31
Prawem absolutnej władzy Patriarchy, Bracie :) Prawo do obrony? Co, chcecie nam wmówić, że nie nazywacie się Lucchese? Dobre sobie ;)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Czwartek, 11 Lut 2010, 18:51:25
Bardzo dobrze!
Wasze zbrodnie zostały w końcu ukarane!

Niech ten dzień chwalebnym będzie, że z Państwa naszego żmiję wygnano jak i jej potomstwo z ziemią sponiewierano, niech rozbrzmiewają dzwony w radości wielkiej, że nastanie pokój miłość i czyste serce.

Bracie Clemensie, czekamy na Ciebie - mam nadzieję, że odstąpisz od tej pijawki Lucchese, który dobroczyńcę i Ojca naszego urazić raczył, Alessandro de Medici poprzez krzywdy jakie ma wyrządził do grobu wpędził, wiele zła uczynił, chodź księciem Kościoła go ogłoszono. Czekamy na Ciebie.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Czwartek, 11 Lut 2010, 21:43:06
Ordynans ws. Dowódcę Gwardii Apostolskiej.

§ 1.
Powołuje się Brata Vincenzo Botticelli na stanowisko Dowódcy Gwardii Apostolskiej.

§ 2.
Powołuje się Brata Vincenzo Botticelli na stanowisko Dyrektora Akademii Wojskowej.

§ 3.
Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


/-/ Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Ś.P. Książę Alejandro de Catalan w Czwartek, 11 Lut 2010, 22:09:39
Gratulacje Bracie ! :)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Octavien Catalan w Czwartek, 11 Lut 2010, 23:26:17
Wasza Świętobliwość !
Z wielką dumą zwracam się do JŚ Piusa z prośbą o zgodę na utworzenie oraz błogosławieństwo dla rodu Farnese, który ma być jedynie dobrem dla Stolicy Apostolskiej oraz całej kultury włoskiej i hiszpańskiej.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vittorio Paolino w Piątek, 12 Lut 2010, 04:53:05
Powtórka z rozrywki.

Bracie Pasquale,

Kto, w zamierzeniu, miałby być częścią rodu?
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Piątek, 12 Lut 2010, 07:28:10
Dziękuję za gratulacje ;)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Octavien Catalan w Piątek, 12 Lut 2010, 08:18:07
Sugeruje mi eminencja złamanie prawa i wygnanie. :) Fajną przyszłość mi WE przywdziewa. Informuje, że postępuje zgodnie z prawem, a nawet powiem, że rozmawiałem z JŚ. Może to uspokoi eminencję.  ;)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Piątek, 12 Lut 2010, 11:31:43
Czcigodni Bracia! Wyrażam zgodę na założenie rodu Farnese mając nadzieję, iż po ostatnich wydarzeniach każdy ród tej ziemi, każdy kleryk zrozumie, że wierność względem tronu i patriarchy jest priorytetem. Niechaj ród ten wzrasta na chwałę Stolicy Apostolskiej!
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Piątek, 12 Lut 2010, 14:09:26
Gratuluję ! :)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Piątek, 12 Lut 2010, 19:27:45
Bracie Pasquale, nie wiem dokładnie, ale chyba memu ojcu chodziło o Vincenta Lucchese. Już kiedyś go wygnano ;) Chyab do tego odnosił się mój ojciec.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vittorio Paolino w Sobota, 13 Lut 2010, 03:06:23
Dwojako to zabrzmiało, ale chodziło mi właśnie o banicję br. Vincenta, który już raz ją przeżywał.  Do Brata, Bracie Pasuale jak i do Twego rodu, nic nie mam.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Octavien Catalan w Sobota, 13 Lut 2010, 08:54:39
Rozumiem WE. Przyznaję trochę pochopnie zareagowałem bo myślałem, że to do mnie się tyczy.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Ś.P. Książę Alejandro de Catalan w Sobota, 13 Lut 2010, 17:47:47
Cytuj
f) abp Michał Miotke  Prymas i Biskup Mikrosławii;
g) abp Michał Miotke - Prymas i Biskup Republiki Francuskiej;

Chcę się do tego odnieśc, kto teraz w tych miejschach zostanie prymasem ??
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Sobota, 13 Lut 2010, 17:57:18
Jeżeli Wasza Świętobliwość się zgodzi, w Republice Francuskiej tak jak i w Rzeczypospolitej Obojga Narodów mogę zostać z polecenia Waszej Miłości Legatem Prymasowskim pełniącym tam nieoficjalną rolę Prymasa. Szczerze powiedziawszy, zależało by mi nawet na tej posadzie.

Optymalnie rzecz biorąc, mógł bym opiekować się wtedy kościołem w dwóch sojuszniczych krajach - RON i RF.

Co Wasza Miłość na to?
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: x mgr lic Maksymilian Steph w Sobota, 13 Lut 2010, 18:06:28
hm... widzę, że całe zastępy Braci zaś ciągnie władza... A szkoda. No ale wiadomo kasa i stanowiska zaślepiają wszystko :) Może więcej rozważań a mnie polityki?
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Octavien Catalan w Sobota, 13 Lut 2010, 18:12:00
Masz rację. Całkowicie przeciwny jestem rozbudowanej administracji.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Sobota, 13 Lut 2010, 18:17:07
Wybaczcie Bracie, lecz Państwo Kościelne musi mieć swoją dyplomację i Misję Ewangelizacyjną poza granicami kraju - Prymas lub Legat Prymasowski pełnią funkcję jednocześnie Dyplomaty, kierując kościołem w danym państwie jak i Misjonarza - głosząc tam Ewangelię i prawdę o Jezusie Chrystusie - Panu naszym. Oba te zajęcia wzmacniają strukturę zewnętrzną Państwa Kościelnego oraz poprawiają wewnętrzną poprzez działania i sprowadzanie nowych wiernych i kleryków chcących głosić Bożą Nowinę.

Nie widzę w tym nic złego :)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Sobota, 13 Lut 2010, 19:38:37
Ukrócę rozważania Braci :) Oto ordonans, który zamieszczam za zgodą Naszego władcy, wyrażoną przez podpis:

Cytuj
Ordonans ws. powołania Prymasów i proboszczów

§ 1.
Osoba, którą się powołuje – diecezja, na którą zostaje powołana:
a) Victorjos Paulosigos kard. de Zepp – Prymas i Biskup Mikrosławii;
b) bp Pietro Mancini – Prymas i Biskup Republiki Francuskiej.

§ 2.
Likwiduje się parafię p.w. św. Joanny d’Arc w republice Francuskiej.

§ 3.
Tworzy się parafię p.w. Miłosierdzia Bożego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Wilnie.

§ 4.
Powołuje się Brata Clemensa Flawiusza na proboszcza parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Wilnie.

§ 5.
Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Sobota, 13 Lut 2010, 19:42:20
Cytuj
Ordonans ws. powołania Legata Patriarszego w Neverwerldzie

§ 1.
Powołuje się Brata Pietro Mancini na Legata Patriarszego w Monarchii Neverweld.

§ 2.
Zadaniem Legata jest rozwiązanie kwestii Kościoła Neverwerldu i prowadzenie misji ewangelizacyjnej w Monarchii Neverwerld.

§ 3.

Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vittorio Paolino w Sobota, 13 Lut 2010, 22:20:40
Dziękuję (?) Waszej Świątobliwości.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Sobota, 13 Lut 2010, 22:24:23
Gratuluję ;)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Sobota, 13 Lut 2010, 22:52:19
Tak, ojcze, Jego świątobliwości winieneś dziekowac ;D Ja tylko zamieściłem jego dokument ;)

Kolejne akty prawne:

Cytuj
Postanowienia Soboru Trydenckiego

Art. 1.

1. Wprowadza się Kalendarz Rozważań.
2. Kalendarz Rozważań wyznacza na każdą niedzielę miesiąca jednego duchownego, który jest zobowiązany napisać na ten dzień rozważanie bądź naukę.
3. Kalendarz Rozważań publikuje pierwszego dnia każdego miesiąca Wielki Inkwizytor.
4. Nieprzestrzeganie Kalendarza Rozważań podlega sądowi Kongregacji świętego Oficjum, która może nałożyć następujące kary:
a) upomnienie;
b) zawieszenie w prawach i przywilejach właściwych dla danej godności kościelnej;
c) odebranie urzędu i degradacja w hierarchii kościelnej;
d) wydalenie ze stanu duchownego.

Art. 2.
1. Kongregacja Świętego Oficjum ma za zadanie badać aktywność Prymasów i proboszczów poszczególnych jednostek terytorialnych Kościoła.
2. W wypadku, kiedy Kongregacja Świętego Oficjum uzna danego Prymasa za nieaktywnego ma prawo wystąpić do Patriarchy o ostrzeżenie, a jeśli nie przyniesie ono skutku – o obniżenie godności kościelnej.

Art. 3.
1. Nakazuje się Prefektowi właściwemu do spraw nauki przygotowanie arkuszy maturalnych dla nowych obywateli.
2. Nakazuje się Dyrektorowi Kolegium Jezuickiego oraz nauczycielom przygotowanie materiałów, przygotowujących do matury.

Art. 4.
1. Zmienia się patrona Państwa Kościelnego Rotria ze świętego Augustyna na świętego Pawła.
2. Zmienia się oficjalną nazwę Państwa Kościelnego Rotria na ,, Patrimonium Sancti Pauli”.
3. Pałac i Bazylika świętego Augustyna będą zwać się od teraz Pałacem i Bazyliką świętego Pawła.

Art. 5.
Postanowienia wchodzą w życie z chwilą podpisania ich przez Patriarchę.

(-) Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.


Cytuj
Ordonans ws. unieważnienia nominacji kapłańskich

§ 1.
Unieważnia się nominacje kapłańskie następujących Braci:
- Percian de Wega-Starck;
- Pietro Augustio Gaudio;
- Lestat de Lioncourt;
- Piotr de Treville;
- Franco Andretti;
- Dalamcjusz Flawiusz.

§ 2.
Powodem unieważnienia nominacji jest brak jakiejkolwiek formy aktywności i zaangażowania w życie Państwa Kościelnego lub Kościoła.

§ 3.
Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Ś.P. Książę Alejandro de Catalan w Niedziela, 14 Lut 2010, 00:10:14
                                                                      
Cytuj
 
  Rozporządzenie Prefekta Kultury i Nauki ws. Kolegium Jezuickiego
                         
§ 1.
Postanawiam zmienić nazwę Wyższego Seminarium Duchownego na Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Ks.mgr.Clemens Flawiusz
-Prefekt Kultury i Nauki Państwa Kościelnego Rotria
-Szambelan Patriarszy

Zmieniłem artykuły na paragrafy i poprawiłem bład: szkoła podstawowa nie może nazywać się Wyższa Szkoła... :)
Marcos
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Ś.P. Książę Alejandro de Catalan w Niedziela, 14 Lut 2010, 11:20:25
;)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Ś.P. Książę Alejandro de Catalan w Niedziela, 14 Lut 2010, 14:23:31
Hmm moim zdaniem nie powinna byc szkoła podtsawowa a wyższa z tego względu iż zdaje się tam maturę....
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Niedziela, 14 Lut 2010, 17:12:08
Czy w szkole wyższej zdaje się maturę?

Nie, w średniej ;) A skoro nie ma podstawowej, jak ma być średnia :D
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Pedro I Catalan w Niedziela, 14 Lut 2010, 17:21:43
Ja proponuję nazwę "Niższe Seminarium Duchowne im. św. Jana Bosko"
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Cosimo Pietro de Medici w Niedziela, 14 Lut 2010, 18:19:09
A ja proponuje: Kolegium Jezuickie. Stara nazwa dobrze brzmiała teraz tylko przyszła moda na zmiany nazwy placówki edukacyjnej, która ma za zadanie wykształcić młodych mieszkaców na obywateli Państwa Kościelnego...

Czy Prefektura Kultury i Nauki nie ma nic lepszego do roboty? I w tej chwili to nie moja jakaś złośliwość tylko mi się po prostu te zmiany nazewnictwa  nie podobają (już raz nazwę zmienił PG śp. Alessando de Medici) A to wcale w żaden sposób:

1. Nie sprawi, że nagle do grona obywateli wirtualnej Stolicy Apostolskiej dołączy np. dziesięć aktywnych osób.
2. Nie poprawi funkcjonalności "Szkoły Podstawowej im. Jana Bosko" - nie uważam, że teraz źle funkcjonuje, ale nic faktycznie się nie zmieni w tej kwestii tylko nazwa.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Ś.P. Książę Alejandro de Catalan w Niedziela, 14 Lut 2010, 19:21:31
Chodzi o to że wielu nowych mieszkańców wogule nie kojarzy Kolegium Jezuickiego ze szkołą co do mnie, nie zmienię zdania, nie uważam nazwy "Kolegium Jezuickie" za dobrą :)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Cosimo Pietro de Medici w Niedziela, 14 Lut 2010, 19:35:14
Chodzi o to że wielu nowych mieszkańców wogule nie kojarzy Kolegium Jezuickiego ze szkołą co do mnie, nie zmienię zdania, nie uważam nazwy "Kolegium Jezuickie" za dobrą :)

Jest PORADNIK DLA NOWYCH w dziale "Powitania" i:

8.   Na tym etapie najlepiej jest złożyć wniosek o obywatelstwo. Otworzy ci to drogę do posad w rządzie, da ci również prawo wyboru Oficjałów. Jeżeli zostałeś osobą świecką, wniosek o obywatelstwo złóż wtedy, gdy już jakiś czas udzielałeś się na forum i np. podałeś jakiś pomysł władzom czy też założyłeś w Rotrii własną firmę. UWAGA! Aby otrzymać obywatelstwo należy najpierw ukończyć ,,szkołę podstawową”, którą w Rotrii jest Kolegium Jezuickie. W tym celu skontaktuj się z Dyrektorem, księciem arcybiskupem Tomaszem du Vallon lub z nauczycielem WOS-u, księciem Marco kardynałem de Zepp (numery Gadu-Gadu i e-maile w punkcie 5.).

Pogrubiłem najważniejsze zdanie w pkt. 8 proszę bracie przeczytaj je  ;) Jeżeli ktoś umie czytać ze zrozumiem to dowie się, ze Kolegium Jezuickie to inaczej "Szkoła Podstawowa".
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Octavien Catalan w Niedziela, 14 Lut 2010, 22:00:44
Cytuj
Rozporządzenie Prefekta Generalnego ws. powołania członków Prefektury Generalnej
Art. 1.
1) Powołujemy na urząd Prefekta Specjalnego ks dr Vincenzo Botticelli
Art.2.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Art.3.
Pouczam, iż ww. prefekt winien działać zgodnie z Bullą o zmianie Bulli o Prefekturze Generalnej

ks mgr Ottavio Filippo Farnese
Prefekt Generalny Państwa Kościelnego Rotria
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Niedziela, 14 Lut 2010, 23:35:40
Bardzo dziękuję ;)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Abp Tomasz du Vallon w Poniedziałek, 15 Lut 2010, 15:20:04
Co do Kolegium osobiście uważam ,że ważniejsze jest brak odpowiedniej kadry nauczycieli.
Tak samo jest z UR. Ostatnio w OPM miałem za zadanie akredytować Uniwersytet Królewski
w Dreamopolis i zrobiłem to z wielką chęcią ponieważ to jest prawdziwy uniwersytet.
Oto dane o tym Uniwersytecie :
Uniwersytet obecnie prowadzi 3 wydziały: prawa,
historyczny i stosunków międzynarodowych oraz pracuje nad utworzeniem
wydziału socjologii mikronacji i nauk przyrodniczych.
Ponadto informuję, iż Uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania
stopni i tytułów naukowych oraz zatrudnia następujące osoby:
- prof. jur. net. Artur I Piotr,
- prof. jur. net. Edward I Artur,
- dr rer. nat. net. Paweł W. Krieg,
- dr jur. net. Robert I,
- dr jur. net. Mateusz Conroy wicehrabia Shakur,
- dr rer. his. net. Krzysztof hrabia Jazłowiecki.

A niestety UR nie może poszczycić się takimi pracownikami i działanie więc lepiej Bracia myślcie jak by to zmienić niż zastanawiać się jak co powinno się nazywać.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Poniedziałek, 15 Lut 2010, 15:35:29
Racja Bracie....

Jeżeli o mnie chodzi, podejmę się każdej wyznaczonej mi pracy...
Może to być nauczyciel jak i wykładowca...
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Cosimo Pietro de Medici w Poniedziałek, 15 Lut 2010, 15:41:32
Ja z miłą chęcią bym zajął się pracą na UR, ale nie dokończyłem studiów magisterskich z teologii... nie mogę się jakoś zmobilizować, ale może jutro napisze do brata w sprawie kontynuacji moich studiów magisterskich z teologii, a została mi tylko praca magisterska i wszystko zawaliłem...
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Ś.P. Książę Alejandro de Catalan w Poniedziałek, 15 Lut 2010, 15:44:34
Teraz można na UR uczyć dopiero od tytułu profesora :), a od doktora na okres próbny :)
Po uzyskaniu magistra można uczyć w SP :)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Abp Tomasz du Vallon w Poniedziałek, 15 Lut 2010, 16:11:07
O ile mi wiadomo na razie mamy trzech profesorów ,tak ?
Nie wiem czy zezwolenie na prace od stopnia profesora jest dobrym rozwiązaniem tym bardziej ,że ja i kard. de Zepp pełnimy jeszcze funkcje w swoich Ojczyznach ale skoro władza tak uważa to zapewne musi tak być.
Mam pytanie do Prefekta Generalnego.
Czy rząd ma zamiar w najbliższym czasie przedstawić plan działania ?
Bo na razie efektów rządzenia niestety nie widać nad czym bardzo ubolewam ,widać natomiast
słabą aktywność instytucji państwowych.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Ś.P. Książę Alejandro de Catalan w Poniedziałek, 15 Lut 2010, 16:16:50
Z kard. Marcosem to ustaliliśmy przeszło w głosowaniu jednogłośnie :) kard. Marcos powiedział że nie będzie problemu :)
Chodzi m.in. o respekt studenta do wykładwocy :)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Poniedziałek, 15 Lut 2010, 20:20:44
Bracie Tomaszu, Brat jest profesorem teologii i może ją wykładać. Ja profesorem historii, a mój ojciec prawa. Wszystko w najlepszym porządku ;)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Ś.P. Książę Alejandro de Catalan w Wtorek, 16 Lut 2010, 15:52:41
Cytuj
Rozporządzenie o utworzeniu Laboratoriów Narodowych

Art. 1.
1. Tworzy się niniejszym Laboratoria Narodowe.
2. Laboratoria Narodowe dzielą się na:
- Laboratorium Wojskowe;
- Laboratorium Przyrodnicze;
- Laboratorium Archeologiczne.

Art. 2.
Laboratoria Narodowe są instytucją zajmującą się badaniami naukowymi i rozwojem naukowym PKR.

Art. 3.
1. Zwierzchnikiem Laboratoriów jest Prefekt Kultury i Nauki.
2. Prefekt Kultury i Nauki powołuje dyrektorów poszczególnych laboratoriów.
3. Dyrektorowie rozpoczynają badania na zlecenie Prefekta Kultury i Nauki, lub proszą o zgodę na rozpoczęcie badań.

Art. 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia

(-)Ks.mgr. Clemens Wiśniowiecki
-Prefekt Kultury i Nauki Państwa Kościelnego Rotria
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Ś.P. Książę Alejandro de Catalan w Wtorek, 16 Lut 2010, 16:02:12
Cytuj
Rozporządzenie ws. powołania Dyrektora Laboratoriów Wojskowych
 
§ 1.
Powołuje się Brata Vincenzo Botticelli na dyrektora Laboratoriów Wojskowych
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-)Ks.mgr.Clemens Wiśniowiecki
-Prefekt Kultury i Nauki Państwa Kościelnego Rotria
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Ś.P. Książę Alejandro de Catalan w Wtorek, 16 Lut 2010, 16:16:09
Cytuj
Rozporządzenie o utworzeniu Instytutu Historycznego

Art. 1.
1. Tworzy się niniejszym Instytut Historyczny
Art. 2.
1.Instytut Historyczny jest instytucją zajmującą się opisywaniem historii i tworzeniem prac nt. historii
Art. 3.
1. Prefekt Kultury i Nauki powołuje dyrektora Instytutu Historycznego
Art. 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia

(-)Ks.mgr. Clemens Wiśniowiecki
-Prefekt Kultury i Nauki Państwa Kościelnego Rotria
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Ś.P. Książę Alejandro de Catalan w Wtorek, 16 Lut 2010, 16:22:03
Cytuj
Rozporządzenie ws. powołania Dyrektora Instytutu Historycznego
 
§ 1.
Powołuje się JE kard. Tomasza du Vallona na dyrektora Instytutu Historycznego
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-)Ks.mgr.Clemens Wiśniowiecki
-Prefekt Kultury i Nauki Państwa Kościelnego Rotria
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Ś.P. Książę Alejandro de Catalan w Wtorek, 16 Lut 2010, 18:09:33
Cytuj
Rozporządzenie ws. powołania Dyrektora Laboratoriów Przyrodniczych
  
§ 1.
Powołuje się ks.kanonika Leopolda de Medici na dyrektora Laboratoriów Przyrodniczych
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-)Ks.mgr.Clemens Wiśniowiecki
-Prefekt Kultury i Nauki Państwa Kościelnego Rotria
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Wtorek, 16 Lut 2010, 18:14:35
Wszystkim Gratuluję ;)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Ś.P. Książę Alejandro de Catalan w Wtorek, 16 Lut 2010, 18:17:55
A ja gratuluję Tb Bracie ;) :P ;)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Ś.P. Książę Alejandro de Catalan w Niedziela, 28 Lut 2010, 16:53:34
Cytuj
Rozporządzenie ws. Instytutu Heraldycznego
§ 1.
Odwołuje się Ojca Augusta IV z urzędu dyrektora Instytutu Heraldycznego

§ 2.
Powołuje się Brata Pablo de Larest na dyrektora Instytutu Heraldycznego

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-)Ks.mgr Clemens Wiśniowiecki
-Prefekt Kultury i Nauki
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Środa, 17 Mar 2010, 10:34:24
Ordonans ws. powołania Kanclerza


My, Pius II, Biskup Rotrii, Sługa Sług Bożych, etc., etc., etc., postanawiamy, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Brata Marco de Zepp na stanowisko Kanclerza.

§ 2.
Nakazuje się Bratu Marco de Zepp w ciągu 7 dni od daty wydania tego aktu prawnego przedstawić Patriarsze proponowany skład rządu.

§ 3.
Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


/-/ Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Środa, 17 Mar 2010, 13:09:48
Wasza Wysokość, kardynale Marco de Zepp!

Jeżeli zajdzie potrzeba i będzie ku temu Brata wola, proszę pamiętać, że chętnie pomogę i zawsze może Brat na mnie liczyć.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Środa, 17 Mar 2010, 16:16:35
Dziękuję pokornie Waszej Świątobliwości. Zrobię wszystko, aby nie zawieść Waszej Miłości.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Piątek, 19 Mar 2010, 16:19:03
Ja książę Ferdynand kanonik Radziwiłł, obejmując mandat Radnego przysięgam wierność Patriarsze. Ślubuję ponadto uroczyście iż zawsze będę działał mając na uwadze dobro Państwa Kościelnego Rotria. Tak mi dopomóż Bóg.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Piątek, 19 Mar 2010, 20:31:49
Jutro wieczorem Jego Świątobliwość lub ja poprowadzimy pierwsze obrady. Tam złożymy przysięgi ;)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Czwartek, 25 Mar 2010, 22:38:20
Nowe akty:

Cytuj
Ordonans ws. mianowania członków Kolegium Ministrów

§ 1.
Na wniosek Kanclerza mianuje się:
- Jego Eminencję Victorjosa Paulosigosa kard. de Zepp na Ministra Spraw Zagranicznych;
- Jego Eminencję Marcosa Paulosa Victorjosigosa kard. de Zepp na Ministra Skarbu;
- Jego Wysokość księcia Alejandra de Catalán na Ministra Kultury, Nauki i Sportu.

§ 2.
Ordonans zyskuje moc prawną z chwilą ogłoszenia.

/-/ Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

Cytuj
Ordonans ws. zatwierdzenia obywatelstwa i tytułu naukowego

§ 1.
Zatwierdza się obywatelstwo księcia Alejandro de Catalán.

§ 2.
Zatwierdza się tytuł magistra teologii księcia Alejandro de Catalán.

§ 3.
Ordonans zyskuje moc prawną z chwilą ogłoszenia.

/-/ Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

Cytuj
Ustawa o budowie aktów prawnych

Art. 1.
Każdy akt prawny winien się składać z:
a) wstępu,
b) treści,
c) podpisu.

Art. 2.
Wstęp jest częścią nieartykułowaną aktu i winien zawierać:
a) tytuł aktu, składający się z rangi aktu prawnego oraz określenia przedmiotu jego regulacji;
b) datę ogłoszenia aktu prawnego;
c) imię głowy państwa w chwili ogłaszania aktu;
d) w czasie trwania regencji imię regenta.

Art. 3.
1. Treść jest częścią artykułowaną aktu prawnego i konstruuje się ją zgodnie z zasadami prawodawstwa, a więc:
a) dla aktów rangi ustawy bądź dekretu (bulli lub brewe) budujemy je kolejno z: artykułów, ustępów, punktów, liter oraz tiret;
b) dla aktów niższych budujemy je kolejno z: paragrafów, punktów, liter oraz tiret.
2. Artykuły lub paragrafy powinny być pogrubione.

Art. 4.
Każdy akt prawny aby miał moc prawną musi posiadać podpis osoby upoważnionej.

Art. 5.
Wzór aktów rangi ustawy, bulli lub brewe przedstawiono w załączniku I.

Art. 6.

Wzór aktów rangi rozporządzenia i innych niższych aktów prawnych przedstawiono w załączniku II.

Art. 7.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.


ZAŁˇCZNIK I

Ustawa/Bulla/Brewe o [przedmiot regulacji]
Akt prawny ogłoszony dnia dzień-cyfrą-arabską miesiąc-słownie rok-cyframi-arabskimi roku
gdy
Patriarchą był [imię Patriarchy w mianowniku]
(a Regentem w jego imieniu był [imię regenta w mianowniku wraz z posiadanymi tytułami])
zaś Radnymi byli: [imiona Radnych]

Art. 1.
1. Art. jest pogrubiony.
2. Ten ustęp dzieli się na punkty:
1) pierwszy punkt;
2) drugi punkt, który dzieli się na litery:
a) pierwsza litera;
b) druga litera, która dzieli się na tiret:
- tiret pierwsze;
- tiret drugie.

(-) [Podpis]

ZAŁˇCZNIK II

Ordonans/Rozporządzenie/Zarządzenie ws. [przedmiot regulacji]
Akt prawny ogłoszony dnia dzień-cyfrą-arabską miesiąc-słownie rok-cyframi-arabskimi roku
gdy
Patriarchą był [imię Patriarchy w mianowniku]
(a Regentem w jego imieniu był [imię regenta w mianowniku wraz z posiadanymi tytułami]),
zaś Radnymi byli: [imiona Radnych]

§ 1.
1) Paragraf jest pogrubiony.
2) Ten punkt dzieli się na litery:
a) pierwsza litera;
b) druga litera, która dzieli się na tiret:
- tiret pierwsze;
- tiret drugie.

(-) [Podpis]

Cytuj
Bulla Syksyńska


Pius II, Patriarcha Rotrii, Suweren Państwa Kościelnego Rotria etc. Wielebnym braciom, Kardynałom, Arcybiskupom, Biskupom i ukochanym synom Infułatom, Prałatom, Kanonikom, wszystkim innym duchownym, oraz arystokratom i szlachcie Państwa Kościelnego Rotria, do których niniejszy list dojdzie, Nasze pozdrowienie. Dnia 24 marca Anno Domini 2010 na mocy danego mi prawa ogłaszamy Bullę Sykstyńską, nazwaną tak na część wielkiego naszego poprzednika, który niniejsze regulacje jako pierwszy wprowadził.Władcą całego Państwa Kościelnego Rotria jest Patriarcha, ważnym tedy pozostaje sprawa jego wyboru. Aby przyszłe pokolenia poznały reguły przez nas ustanowione, a wybór Patriarchy Państwa Kościelnego Rotria określające, spisujemy je w bulli niniejszej. Mianowicie my, Pius II, z Bożej Łaski Patriarcha Rotrii, Suweren Państwa Kościelnego Rotria etc., etc., ustanawiamy, iż cztery będą drogi do wyboru włodarza Państwa Kościelnego Rotria, a będą to:

Art. 1.
Inspiracja - jeśli któryś z kardynałów, czując natchnienie wykrzyknie imię nowego Patriarchy, ów nim się staje tylko jeśli wymagana większość 2/3 wszystkich kardynałów również wykrzyknie jego imię, czyniąc go tym samym nowym Patriarchą.

Ja kardynał… (imię kardynała) ogłaszam kardynała… (imię kardynała nominowanego) Nowym Patriarchą!

Art. 2.
Adoracja - następuje, gdy jeden z kardynałów dostrzeże w drugim światło i padnie przed nim w adoracji; jeśli wymagana większość 2/3 wszystkich kardynałów również je dostrzeże, wtedy adorowany zostaje Patriarchą.

Ja kardynał … (imię kardynała) padam do twych stóp… (imię kardynała nominowanego), ogłaszając wszem i wobec, że tyś jest Nowym Patriarchą Rotrii!

Art. 3.
Scrutinium - w tej metodzie każdy kardynał oddaje jeden głos; każdy głos określający kandydata na Patriarchę należy opatrzyć własnym imieniem ( Ja kardynał…( imię głosującego) mianuję kardynała… (imię nominowanego) Patriarchą Rotrii). Następnie Skrutator ( Kamerling, lub kardynał najwyższy rangą i stażem) liczy głosy; gdy nikt nie uzyska wymaganej większości 2/3 głosów, następuje drugie, trzecie i w miarę potrzeby kolejne głosowania.

Art. 4.
Akces – ma miejsce, gdy nie można uzyskać wymaganej większości 2/3 głosów. Impas przełamuje jeden kardynał bądź wielu, głośno oświadczając o przeniesieniu głosu na kogoś innego, co zwykle oznacza przekazanie go kardynałowi z największym poparciem. Jeśli wystarczająco dużo kardynałów przeniesie głosy na danego kandydata, wtedy ów zostaje Patriarchą. Kardynał występując z loży ogłasza: Przenoszę głos na (imię kardynała nominowanego). Ostatni kardynał łamiący impas oświadcza: Przenoszę głos na (imię kardynała nominowanego) tym samy czyniąc go Nowym Patriarchą.

Art. 5.
Konklawe jest zwoływane przez Kamerlinga w celu wybrania nowego Patriarchy Państwa Kościelnego Rotria.

Art. 6.
Patriarchą może zostać każdy obywatel Państwa Kościelnego Rotria, o ile posiada nominację kapłańską Kościoła Rotryjskiego.

Art. 7.
Konklawe spotyka się raz na trzy miesiące, a jego obrady są utajnione przed nie-kardynałami. Konklawe trwa tydzień.

Art. 8.
Przez pierwsze cztery dni kardynałowie mogą zgłaszać swoich kandydatów. Czas ten można skrócić, jeżeli pozostali kardynałowie zaświadczą, iż nie chcą zgłaszać swych kandydatów.

Art. 9.
Przez pozostałe trzy (lub więcej w przypadku skrócenia czasu zgłaszania kandydatur) dni kardynałowie oddają głosy na poszczególnych kandydatów (scrutinium). Wtedy też można stosować adorację i inspirację.

Art. 10.
Każdy kardynał może wstrzymać się od głosu lub zagłosować na jednego z kandydatów.

Art. 11.
Podczas pierwszej tury głosowania każdy kardynał, którego przywileje nie są w żaden sposób ograniczone, oddaje jeden głos na wybranego przez siebie kandydata.

Art. 12.
Jeżeli pierwsza tura głosowania nie wyłoni nowego Patriarchy (tzn. żaden z kandydatów nie uzyska przewagi), następuje druga tura głosowania. Każdy kardynał może zmienić wtedy swój głos.

Art. 13.
Jeżeli druga tura głosowania także nie przyniesie rozwiązania, kardynałowie powinni szukać kompromisu (akces). Jeżeli zajmie im to więcej niż tydzień, Kamerling-Interrex może przedłużyć konklawe jeszcze o tydzień.

Art. 14.
Jeżeli głosy kardynałów po dwóch tygodniach nie przyniosą rozstrzygnięcia, Patriarchę wybierać będą - spośród zgłoszonych na początku kandydatów - w referendum wszyscy mieszkańcy posiadający obywatelstwo rotryjskie lub specjalną wizę, nadającą wszystkie prawa obywatelskie. W tym wypadku wszystkie wcześniejsze głosy zostają anulowane i wszyscy głosują ponownie.

Art. 15.
Ustępujący Patriarcha może zostać wybrany na ponowną kadencję nieograniczoną ilość razy. Po ponownym wyborze, nie zmienia swojego imienia ani liczebnika przy nim.

Art. 16.
Bulla wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia i może być dowolnie zmieniona przez Patriarchę, ale nie później niż miesiąc przed Konklawe, a zmiany wchodzą w życie 24 godziny po ich ogłoszeniu.

/-/ Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vittorio Paolino w Czwartek, 01 Kwi 2010, 00:42:09
Dziękuję Bracie.  Już rozpocząłem swoją działalność.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Sobota, 03 Kwi 2010, 11:29:11
Rozporządzenie
ws. nadania tytułu naukowego

Ja, Arcyksiążę Ferdynand kanonik Radziwiłł, Doktor Teologii Uniwersytetetu Rotryjskiego, Doktor Prawa Uniwersytetytu Jagiellońskiego, wydaję niniejszy akt prawny celem nadania tytułu zawodowego Magistra Teologii Uniwersytetu Rotryjskiego bratu Cosimo Leopoldo księciu kanonikowi de Medici.

Wyniki:

Egzamin z pytań
ocena: dobry +

Praca I
ocena: student zwolniony

Praca magisterska:
ocena: dostateczny +

Średnia ocen: dobry

Niniejszym zaświadcza się, że student posiada zdolności Teologiczne i zna częściowo dogmaty wiary chrześcijańskiej. Od dzisiaj w/w student otrzymuje patent Magistra Teologii co pozwala mu na nauczanie w podstawowych jednostkach oświatowych wykluczając Uniwersytety.

Studentowi gratuluję!

Studia Magisterskie ukończone pod przewodnictwem: Arcyksiążę dr Ferdynand książę kanonik Radziwiłł.

(-) Jego Arcyksiążęca Wysokość,
dr Ferdynand kanonik Radziwiłł,
Królestwa Polskiego Arcyksiążę,
Uniwersytetu Rotryjskiego Teologii Doktor,
Uniwersytetu Jagiellońskiego Prawa Doktor Honoris Causa.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Sobota, 03 Kwi 2010, 13:49:52
Bracie, na przyszłość proszę tego typu akty wysyłać mi najpierw do zatwierdzenia. Potem jako Rektor wydam zarządzenie o nadaniu tytułu, dobrze? ;)

Tak czy inaczej, gratuluję Bratu Cosimo Leopoldo!
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Niedziela, 04 Kwi 2010, 19:36:45
Pius II episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Ferdinandus Radziwill eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuam memoriam.

1. My Pius II nominujemy na biskupa Brata Ferdynanda Radziwiłła .
2. Brat Ferdynand Radziwiłł uzyskuje tytuł grzecznościowy (Wasza Ekscelencjo).
3. Brat Ferdynand Radziwiłł jest zobowiązany w przeciągu siedmiu dni przedstawić swój herb biskupi.
4. Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
Pius II episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Cosimus Leopoldus Medices eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuam memoriam.

1. My Pius II nominujemy na Protonotariusza Apostolskiego Brata Cosimo Leopoldo de Medici.
2. Brat Cosimo Leopoldo uzyskuje tytuł grzecznościowy (Infułat).
3. Brat Cosimo Leopoldo jest zobowiązany w przeciągu siedmiu dni przedstawić swój herb protonotarialny.
4. Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Niedziela, 04 Kwi 2010, 20:33:38
Bóg Zapłać Wasza Miłość!
Na chwałę Królestwa Niebieskiego!
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Cosimo Pietro de Medici w Poniedziałek, 05 Kwi 2010, 13:13:10
Dziękuję Waszej Miłości za nominację!
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Wtorek, 06 Kwi 2010, 14:39:07
Homo qui chalybs se pastor ovile Deus abe noster frater ad monus in humus pontifex - frater Hape Bosta.

Święcenia Kapłańskie.

1. Ja, Biskup Ferdynand arcyksiążę Radziwiłł oznajmiam Braciom, że z dniem dzisiejszym do grona Kapłanów dołączył Brat Hape Bosta.
2. Nadaję niniejszym Święcenia Kapłańskie Bratu Hape Bosta, niech głosi Dobrą Nowinę w imię Boże!

(-) Jego Arcyksiążęca Wysokość i Ekscelencja,
biskup Ferdynand doktor arcyksiążę Radziwiłł,
Biskup Świętego Kościoła Rotryjskiego,
Arcyksiążę Polski.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Cosimo Pietro de Medici w Wtorek, 06 Kwi 2010, 15:05:31
Bracie, na przyszłość proszę tego typu akty wysyłać mi najpierw do zatwierdzenia. Potem jako Rektor wydam zarządzenie o nadaniu tytułu, dobrze? ;)

Rozporządzenie wydane przez brata Ferdynanda ws. nadania tytułu naukowego jest niezgodne z obowiązującym Statutem Uniwersytetu Rotryjskiego, a oznacza to, że tytułem naukowym przez to posługiwać się nie mogę. Zapis w Statucie Uniwersytetu Rotryjskiego jasno mówi, że:

Dział III
Studia magisterskie


4. Po napisaniu i sprawdzeniu pracy magisterskiej przez wykładowcę, następuje obrona pracy przed Rektorem i wykładowcą po pomyślnej obronie Rektor nadaje studentowi tytuł zawodowy magistra.

Dlatego proszę bracie Marcosie o wydanie odpowiedniego aktu prawnego ws. nadania tytułu naukowego, który nie będzie stał w sprzeczności z zapisem Statutu Uniwersytetu Rotryjskiego, który wskazałem.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Wtorek, 06 Kwi 2010, 15:59:55
Brat Marcos został poinformowany o tym zajściu i przepraszam...
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Czwartek, 08 Kwi 2010, 15:18:21
Homo qui chalybs se pastor ovile Deus abe noster frater ad monus in humus pontifex - frater Karamedium.

Święcenia Kapłańskie.

1. Ja, Biskup Ferdynand arcyksiążę Radziwiłł oznajmiam Braciom, że z dniem dzisiejszym do grona Kapłanów dołączył Brat Karamedes.
2. Nadaję niniejszym Święcenia Kapłańskie Bratu Karamedesowi, niech głosi Dobrą Nowinę w imię Boże!

(-) Jego Arcyksiążęca Wysokość i Ekscelencja,
biskup Ferdynand doktor arcyksiążę Radziwiłł,
Biskup Świętego Kościoła Rotryjskiego,
Arcyksiążę Polski.


Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Czwartek, 08 Kwi 2010, 22:57:18
Do działu PRAWO MIĘDZYNARODOWE:

Cytuj
Ustawa o przyjęciu Traktatu uznaniowego pomiędzy Państwem Kościelnym Rotria a Federacją  Mikrosławii
Akt prawny ogłoszony dnia 27 marca 2010 roku
gdy
Patriarchą był Pius II,
zaś Radnymi byli:Marcos de Zepp, Pietro Mancini i Ferdynand Radziwiłł

Art. 1.
Wyraża się zgodę na ratyfikację przez Patriarchę traktatu przedstawionego w załączniku I.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-)

ZAŁˇCZNIK I

Traktat uznaniowy pomiędzy Państwem Kościelnym Rotria a Federacją  Mikrosławii

Apostolskie Miasto Rotria
27 marca Roku Pańskiego 2010

 

Jego Świątobliwość Pius II, Patriarcha Rotrii
W imieniu własnym oraz Państwa Kościelnego Rotria,

oraz

Jego Ekscelencja Juan Samirović el-Guevara, Skrijat Wszechsławii
w imieniu własnym oraz Federacji Mikrosławii,

zawierają  w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:
 

Art. 1.

1. Wysokie Układające się  Strony uznają się wzajemnie za niepodległe i niezależne części polskiego mikroświata.
2. Wysokie Układające się  Strony wyrzekają się wszelkiej przemocy wobec Drugiej Strony.

Art. 2.
Państwo Kościelne Rotria ma prawo wysłać do Federacji Mikrosławii ambasadora w celu reprezentowania swoich interesów. Federacja Mikrosławii ma prawo wysłać ambasadora do Państwa Kościelnego Rotria w celu reprezentowania swoich interesów.

Art. 3.
1. Ambasador rozpoczyna swoją  działalność po otrzymaniu od głowy państwa Strony Przyjmującej pozwolenia na swoją działalność.
2. Wniosek o pozwolenie na działalność składa minister spraw zagranicznych Strony Wysyłającej.

Art. 4.
1. Ambasador kończy swoją  działalność:
a) poprzez odwołanie go przez władze Strony Wysyłającej,
b) poprzez odebranie mu pozwolenia na działalność przez władze Strony Przyjmującej.
2. Strona Przyjmująca zobowiązana jest przedstawić przyczynę odebrania pozwolenia na działalność.

Art. 5.
1. Ambasadorzy mają zapewniony immunitet dyplomatyczny w czasie pełnienia swoich obowiązków na terenie Drugiej Strony.
2. Immunitet dyplomatyczny oznacza:
a) nie podleganie jurysdykcji karnej bądź cywilnej, chyba że sprawa jest niezwiązana z działalnością  dyplomatyczną ambasadora,
b) prawo przemieszczanie się  po terenie całej Drugiej Strony z wyłączeniem stref zamkniętych,
c) prawo do odmowy składania zeznań w charakterze świadka,
d) prawo do nieskrępowanego reprezentowania Państwa Wysyłającego.

Art. 6.
Wysokie Układające się  Strony zobowiązują się rozstrzygać wszelkie spory związane z postępowaniem ambasadorów w drodze dyplomatycznej.

Art. 7.
Wysokie Układające się  Strony mają prawo wypowiedzieć Traktat. Traci on moc trzy dni po notyfikacji Drugiej Strony o tym fakcie.

Art. 8.
Traktat wchodzi w życie z chwilą ratyfikacji go przez Wysokie Układające się Strony.

(-) Skrijat Wszechsławii
Juan Samirović el-Gueavara de Vetonija


(-) Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

Cytuj
Ustawa o przyjęciu Traktatu uznaniowego pomiędzy Państwem Kościelnym Rotria a Królestwem Skarlandu
Akt prawny ogłoszony dnia 3 kwietnia 2010 roku
gdy
Patriarchą był Pius II,
zaś Radnymi byli:Marcos de Zepp, Pietro Mancini i Ferdynand Radziwiłł

Art. 1.
Wyraża się zgodę na ratyfikację przez Patriarchę traktatu przedstawionego w załączniku I.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-)

ZAŁˇCZNIK I

Traktat uznaniowy pomiędzy Państwem Kościelnym Rotria a Królestwem Skarlandu

Apostolskie Miasto Rotria
3 kwietnia Roku Pańskiego 2010

 

Jego Świątobliwość Pius II, Patriarcha Rotrii
W imieniu własnym oraz Państwa Kościelnego Rotria,

oraz

Jego Królewska Mość Norbert I Catalan, Król Skarlandu
w imieniu własnym oraz Królestwa Skarlandu,

zawierają  w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:
 

Art. 1.

1. Wysokie Układające się  Strony uznają się wzajemnie za niepodległe i niezależne części polskiego mikroświata.
2. Wysokie Układające się  Strony wyrzekają się wszelkiej przemocy wobec Drugiej Strony.

Art. 2.
Państwo Kościelne Rotria ma prawo wysłać do Królestwa Skarlandu ambasadora w celu reprezentowania swoich interesów. Królestwo Skarlandu ma prawo wysłać ambasadora do Państwa Kościelnego Rotria w celu reprezentowania swoich interesów.

Art. 3.
1. Ambasador rozpoczyna swoją  działalność po otrzymaniu od głowy państwa Strony Przyjmującej pozwolenia na swoją działalność.
2. Wniosek o pozwolenie na działalność składa minister spraw zagranicznych Strony Wysyłającej.

Art. 4.
1. Ambasador kończy swoją  działalność:
a) poprzez odwołanie go przez władze Strony Wysyłającej,
b) poprzez odebranie mu pozwolenia na działalność przez władze Strony Przyjmującej.
2. Strona Przyjmująca zobowiązana jest przedstawić przyczynę odebrania pozwolenia na działalność.

Art. 5.
1. Ambasadorzy mają zapewniony immunitet dyplomatyczny w czasie pełnienia swoich obowiązków na terenie Drugiej Strony.
2. Immunitet dyplomatyczny oznacza:
a) nie podleganie jurysdykcji karnej bądź cywilnej, chyba że sprawa jest niezwiązana z działalnością  dyplomatyczną ambasadora,
b) prawo przemieszczanie się  po terenie całej Drugiej Strony z wyłączeniem stref zamkniętych,
c) prawo do odmowy składania zeznań w charakterze świadka,
d) prawo do nieskrępowanego reprezentowania Państwa Wysyłającego.

Art. 6.
Wysokie Układające się  Strony zobowiązują się rozstrzygać wszelkie spory związane z postępowaniem ambasadorów w drodze dyplomatycznej.

Art. 7.
Wysokie Układające się  Strony mają prawo wypowiedzieć Traktat. Traci on moc trzy dni po notyfikacji Drugiej Strony o tym fakcie.

Art. 8.
Traktat wchodzi w życie z chwilą ratyfikacji go przez Wysokie Układające się Strony.

(-) JKM Norbert I Catalan
Król Skarlandu


(-) Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
 

Cytuj
Ustawa o przyjęciu Traktatu uznaniowego pomiędzy Państwem Kościelnym Rotria a Federacją Al Rajn
Akt prawny ogłoszony dnia 4 kwietnia 2010 roku
gdy
Patriarchą był Pius II,
zaś Radnymi byli:Marcos de Zepp, Pietro Mancini i Ferdynand Radziwiłł

Art. 1.
Wyraża się zgodę na ratyfikację przez Patriarchę traktatu przedstawionego w załączniku I.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-)

ZAŁˇCZNIK I

Traktat uznaniowy pomiędzy Państwem Kościelnym Rotria a Federacją Al Rajn

Apostolskie Miasto Rotria
4 kwietnia Roku Pańskiego 2010

 

Jego Świątobliwość Pius II, Patriarcha Rotrii
W imieniu własnym oraz Państwa Kościelnego Rotria,

oraz

Jego Wysokość Sułtan Osama bin Ramzani, Sułtan Al Rajn
w imieniu własnym oraz Federacji Al Rajn,

zawierają  w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:
 

Art. 1.

1. Wysokie Układające się  Strony uznają się wzajemnie za niepodległe i niezależne części polskiego mikroświata.
2. Wysokie Układające się  Strony wyrzekają się wszelkiej przemocy wobec Drugiej Strony.

Art. 2.
Państwo Kościelne Rotria ma prawo wysłać do Federacji Al Rajn ambasadora w celu reprezentowania swoich interesów. Federacja Al Rajn ma prawo wysłać ambasadora do Państwa Kościelnego Rotria w celu reprezentowania swoich interesów.

Art. 3.
1. Ambasador rozpoczyna swoją  działalność po otrzymaniu od głowy państwa Strony Przyjmującej pozwolenia na swoją działalność.
2. Wniosek o pozwolenie na działalność składa minister spraw zagranicznych Strony Wysyłającej.

Art. 4.
1. Ambasador kończy swoją  działalność:
a) poprzez odwołanie go przez władze Strony Wysyłającej,
b) poprzez odebranie mu pozwolenia na działalność przez władze Strony Przyjmującej.
2. Strona Przyjmująca zobowiązana jest przedstawić przyczynę odebrania pozwolenia na działalność.

Art. 5.
1. Ambasadorzy mają zapewniony immunitet dyplomatyczny w czasie pełnienia swoich obowiązków na terenie Drugiej Strony.
2. Immunitet dyplomatyczny oznacza:
a) nie podleganie jurysdykcji karnej bądź cywilnej, chyba że sprawa jest niezwiązana z działalnością  dyplomatyczną ambasadora,
b) prawo przemieszczanie się  po terenie całej Drugiej Strony z wyłączeniem stref zamkniętych,
c) prawo do odmowy składania zeznań w charakterze świadka,
d) prawo do nieskrępowanego reprezentowania Państwa Wysyłającego.

Art. 6.
Wysokie Układające się  Strony zobowiązują się rozstrzygać wszelkie spory związane z postępowaniem ambasadorów w drodze dyplomatycznej.

Art. 7.
Wysokie Układające się  Strony mają prawo wypowiedzieć Traktat. Traci on moc trzy dni po notyfikacji Drugiej Strony o tym fakcie.

Art. 8.
Traktat wchodzi w życie z chwilą ratyfikacji go przez Wysokie Układające się Strony.

(-) Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.


(-) Osama bin Ramzani
Sułtan Federacji Al Rajn
 

Cytuj
KONKORDAT

zawarty między Państwem Kościelnym Rotria, a Rzeczpospolitą Obojga Narodów
w Apostolskim Mieście Rotria, dn. 8.04.2010 roku

Art. 1.
Federacja Koronna Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego w porozumieniu z Państwem Kościelnym potwierdzają swoją niezależność i autonomię. Federacja Koronna Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Państwo Kościelne uznają swoje istnienie.

Art. 2.
W celu utrzymania i umacniania więzi pomiędzy Układającymi się stronami oraz w celu wypełniania powierzonej każdemu z nich misji, Prymas, jako Nuncjusz Apostolski będzie rezydował w stolicy Federacji Koronnej Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, a ambasador Federacji Koronnej Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego w stolicy Państwa Kościelnego.

Art. 3.

Federacja Koronna Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego ma obowiązek zagwarantować Kościołowi Powszechnemu oraz jego osobom prawną i fizyczną swobodę utrzymywania stosunków i komunikowania się z Państwem Kościelnym, z Konferencjami Episkopatów, z Kościołami partykularnymi, a także między sobą i z innymi wspólnotami, instytucjami, organizacjami i osobami w kraju i za granicą.

Art. 4.
Przestrzegając prawa do wolności religijnej, Państwo zapewnia Kościołowi Powszechnemu bez względu na obrządek, prawo do swobodnego i publicznego pełnienia jego misji, łącznie z wykonywaniem jurysdykcji oraz zarządzaniem i administrowaniem jego sprawami na podstawie prawa kanonicznego jeśli nie godzi to w przepisy prawne Federacji Koronnej Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Art. 5.
1. Prymas wybierany jest przez władze Państwa Kościelnego spośród kandydatów przedstawionych im przez Króla Polski.
2. Urzędy kościelne obsadza kompetentna władza kościelna zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.
3. Mianowanie i odwoływanie biskupów należy wyłącznie do władz Państwa Kościelnego.

Art. 6.
Konkordat niniejszy podlega ratyfikacji. Wejdzie on w życie po podpisaniu go przez Króla Polski, oraz Patriarchę Państwa Kościelnego Rotria.

(-) Jego Królewska Mość Jerzy I,
z Bożej łaski i woli Narodu Król Rzeczypospolitej Obojga Narodów


(-) Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

Do działu USTAWY I UCHWAŁY:

Cytuj
Ustawa o wynagrodzeniach
Akt prawny ogłoszony dnia 5 kwietnia 2010 roku
gdy
Patriarchą był Pius II,
zaś Radnymi byli: Marcos de Zepp, Pietro Mancini i Ferdynand Radziwiłł

Art. 1.
Niniejsza ustawa reguluje wysokość pensji dla urzędników państwowych oraz określa sposób ich wypłaty.

Art. 2.
1. Pensje urzędnikom państwowym wypłaca się raz w miesiącu.
2. W przypadku pełnienia urzędu przez niecały miesiąc, wypłaca się wynagrodzenie za każdy pełny tydzień urzędowania pod koniec miesiąca.
3. Wypłaty pensji dokonuje prefekt właściwy ds. finansów z konta Skarbu Państwa.

Art. 3.
1. Stawki płac dla urzędników państwowych określa się następująco:
Patriarcha - 25,000 lirów.
Kamerling - 18,000 lirów.
Kanclerz - 18,000 lirów.
Ministrowie - 12,000 lirów.
Członkowie Kolegium Kardynalskiego - 7,000 lirów.
Radni - 7,000 lirów.
Trybuni - 7,000 lirów.
Dowódca Gwardii Apostolskiej - 6,000 lirów.
Sekretarz Kurii Patriarchalnej - 10,000 lirów.
Szambelan Patriarszy - 10,000 lirów.
Prywatny Sekretarz Jego Świątobliwości - 10,000 lirów.
Rektor uczelni państwowej - 5,000 lirów.
Dyrektor szkoły państwowej - 5,000 lirów.
Dyrektor placówki kulturalnej - 5,000 lirów.
Wykładowca – 3,000 lirów.
Nauczyciel – 3,000 lirów.
Inne – 2,000 lirów.
2. W przypadku określonym w art. 2 ust. 2. kwotę z ust. 1 art. 3. dzieli się przez cztery i mnoży przez ilość pełnych tygodni, w których pełniono urząd.
3. W przypadku, kiedy urzędnikowi przysługuje więcej niż trzy pensje, wypłaca się tylko sumę trzech najwyższych przysługujących pensji.

Art. 4.
Każdemu przysługuje prawo zrzeknięcia się pensji lub wynagrodzenia na rzecz instytucji, firmy lub osoby prywatnej.

Art. 5.
Każdemu przysługuje prawo do zrzeknięcia się pensji na rzecz państwa.

Art. 6.
1. Minister właściwy ds. finansów może podjąć decyzję o wypłacie premii urzędnikowi państwowemu za wzorowe pełnienie jego obowiązków.
2. Premia wynosi 25% pensji.

Art. 7.
1. Minister właściwy ds. finansów może podjąć decyzję o obniżeniu wynagrodzenia osobom, które nie wypełniały należycie swoich obowiązków.
2. Minister może obniżyć pensję o 50% lub 75% jej wartości.

Art. 8.
1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.  

/-/ Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

Cytuj
Ustawa o podatkach
Akt prawny ogłoszony dnia 5 kwietnia 2010 roku
gdy
Patriarchą był Pius II,
zaś Radnymi byli: Marcos de Zepp, Pietro Mancini i Ferdynand Radziwiłł

Art. 1.
Niniejsza ustawa określa rodzaje i wysokośc podatków w Państwie Kościelnym Rotria.

Art. 2.
Płacenie podatków jest obowiązkiem każdego, kto w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego otrzymał więcej niż 2 000 lirów za pracę, wykonaną na podstawie umowy bądź prawa państwowego, lub kto zakupił jakikolwiek towar albo otrzymał spadek.  

Art. 3.
Podatki są głównym źródłem dochodu Państwa Kościelnego Rotria.

Art. 4.
1. Podatek od dochodu ustanawia się na poziomie 10% od zarobionej kwoty.
2. Jeżeli podatnik pracuje w administracji państwowej, minister właściwy ds. finansów wypłaca mu pensję pomniejszoną o kwotę podatku.

Art. 5.
1. Pracodawca, zatrudniając pracownika, zobowiązany jest do sporzadzenia z nim umowę o pracę bądź umowy o dzieło, zawierającej:
a) Imię i nazwisko zatrudnionego,
b) czas zatrudnienia/czas na wykonanie dzieła,
c) stanowisko zatrudnionego/przedmiot umowy o dzieło,
d) pensję zatrudnionego,
e) pracodawca/organ wypłacający wynagrodzenie,
f) prawa przysługujące pracownikowi w przypadku zwolnienia/zerwania umowy o dzieło.
2. Ust. 1 nie dotyczy pracowników administracji państwowej bądź samorządowej.

Art. 6.
1. Podatek od handlu ustala się poziomie 22% od ceny produktu bądź usługi.
2. Podatek od handlu obowiązuje każdego, dokonał sprzedaży produktów i usług, których wartość wynosi więcej niż 200 lirów.

Art. 7.
1. Podatek od spadków i darowizn ustala się poziomie 7% od wartości spadku lub darowizny.
2. Podatek od darowizny obowiązuje odbierającego darowiznę o wartości wyższej niż 3.000 lirów.
3. Podatku nie musi płacić państwowa instytucja kulturalna.

Art. 8.
1. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.  

/-/ Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

Cytuj
Ustawa o Trybunale Rotryjskim
Akt prawny ogłoszony dnia 8 kwietnia 2010 roku
gdy
Patriarchą był Pius II,
zaś Radnymi byli: Marcos de Zepp, Pietro Mancini i Ferdynand Radziwiłł

Art. 1.
Trybunał Rotryjski jest organem władzy sądowniczej.

Art. 2.
Trybunał Rotryjski składa się z Trybunów Rotryjskich oraz Patriarchy.

Art. 3.
Trybunał Rotryjski wydaje wyroki w imieniu Państwa Kościelnego Rotria.

Art. 4.
Trybunów powołuje i znosi Patriarcha wedle swej woli.

Art. 5.
Trybunał Rotryjski rozpatruje sprawy wniesione przez obywateli Państwa Kościelnego Rotria na podstawie Kodeksu Karnego z zasadami postępowania sądowego.

Art. 6.
Trybunał Rotryjski:
a) orzeka o zgodności aktów prawnych z Bullą Węgielną;
b) na wniosek Patriarchy lub szefa rządu dokonuje powszechnie obowiązującej wykładni prawa;
c) orzeka w procesach cywilnych i karnych.

Art. 7.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Piątek, 09 Kwi 2010, 19:02:23
Cytuj
Ordonans ws. mianowania członków Kolegium Ministrów
Akt prawny ogłoszony dnia 9 kwietnia 2010 roku
gdy
Patriarchą był Pius II

§ 1.
Na wniosek Kanclerza:
- odwołuje się Jego Wysokość księcia Alejandra de Catalan ze stanowiska Ministra Kultury, Nauki i Sportu;
- powołuje się Jego Ekscelencję arcyksięcia Ferdynanda biskupa Radziwiłła na stanowisko Ministra Kultury, Nauki i Sportu.

§ 2.
Ordonans zyskuje moc prawną z chwilą ogłoszenia.

(-) Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Piątek, 09 Kwi 2010, 22:32:25
Cytuj
Ordonans ws. mianowania członków Dworu Patriarszego
Akt prawny ogłoszony dnia 9 kwietnia 2010 roku
gdy
Patriarchą był Pius II


My, Pius II Patriarcha Rotrii, Suweren Państwa Kościelnego Rotria, etc., postanawiamy co następuje:


§ 1.
Powołuje się Brata Cosimo Leopoldo de Medici na stanowisko Sekretarza Kurii Patriarchalnej.

§ 2.
Powołuje się Brata Pietro Mancini na stanowisko Szambelana Patriarszego.

§ 3.
Powołuje się Brata Marcosa de Zepp na stanowisko Prywatnego Sekretarza Jego Świątobliwości. 

§ 4.
Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

Cytuj
Ordonans ws. powołania Prymasa
Akt prawny ogłoszony dnia 9 kwietnia 2010 roku
gdy
Patriarchą był Pius II


My, Pius II Patriarcha Rotrii, Suweren Państwa Kościelnego Rotria, etc., postanawiamy co następuje:


§ 1.
Powołuje się Brata Ferdynanda Radziwiłła na urząd Prymasa Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

§ 2.
Brat Ferdynand Radziwiłł jest zobowiązany w przeciągu siedmiu dni przedstawić swój herb prymasowski. 

§ 3.
Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Pedro I Catalan w Piątek, 09 Kwi 2010, 22:51:07
Cytuj
Jego Królewska Mość Norbert I Catalan, Król Skarlandu
w imieniu własnym oraz Federacji Mikrosławii,

jeśli się nie mylę to powinno brzmieć: w imieniu własnym oraz Królestwa Skarlandu


Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Sobota, 10 Kwi 2010, 17:33:13
Cytuj
Ordonans ws. ogłoszenia żałoby narodowej
Akt prawny ogłoszony dnia 10 kwietnia 2010 roku
gdy
Patriarchą był Pius II


My, Pius II Patriarcha Rotrii, Suweren Państwa Kościelnego Rotria, etc., postanawiamy co następuje:


§ 1.
Ogłasza się żałobę narodową w dniach 10 kwietnia 2010 do 17 kwietnia 2010.

§ 2.
Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Poniedziałek, 12 Kwi 2010, 07:36:06
Rozporządzenie MKNiS

Art. 1
Ja, biskup Ferdynand arcyksiążę Radziwiłł, Minister Kultury, Nauki i Sportu Państwa Kościelnego Rotria, postanawiam co następuje:

* Mianuję Augusta Bierzyńskiego de Medici Heroldem w Instytucie Heraldycznym odpowiedzialnym przed Dyrektorem IH.
* Z dniem dzisiejszym zostaję nauczycielem w S.P im. św. Jana Bosko.
* Zamykam Laboratoria Narodowe im. Hadriana I ze względu na brak aktywności (proszę o usunięcie z forum).
* Wyznaczam 7 dni na wznowienie prac Instytutu Historycznego im. Piusa II, w przeciwnym razie zostanie on zamknięty.

Art. 2
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) Jego Arcyksiążęca Wysokość i Ekscelencja,
biskup Ferdynand arcyksiążę doktor Radziwiłł,
Minister Kultury, Nauki i Sportu Państwa Kościelnego Rotria.

Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Cosimo Pietro de Medici w Poniedziałek, 12 Kwi 2010, 14:55:39
Szkoda, że brat tak podchodzi do sprawy Laboratoriów, uważam, że nie powinny zostać one usunięte z forum tylko przeniesione do archiwum zwłaszcza, że duży wkład wniósł tam brat Alejandro.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Poniedziałek, 12 Kwi 2010, 15:17:32
Po części zgadzam się z mym synem.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Franciszek Polski w Poniedziałek, 12 Kwi 2010, 15:24:52
Po części zgadzam się z mym synem.
Proszę wybaczyć to pytanie:
Czy wyżsi duchowni mogą mieć dzieci?
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Poniedziałek, 12 Kwi 2010, 16:07:29
Czcigodny Bracie, określenie "syn" wcale nie oznacza, że dana osoba jest potomkiem np. Patriarchy (jest to zwrot stosowany w określeniu duchowieństwa i wiernych dla których Patriarcha jest Ojcem Kościoła) lecz w tym przypadku jest inaczej, Książę Cosimo Leopoldo jest mym synem. Duchowieństwo ma prawo posiadania potomstwa z przed wstąpienia do kast klerykalnych lub poprzez przysposobienie (adopcję). Tak się składa, iż większość dostojników v-kościoła pochodzi z szlachetnych rodów v-świata i posiada rozbudowane rody oraz powiązania dynastyczne. 
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: August Ludwik II w Poniedziałek, 12 Kwi 2010, 16:51:15
Dziekuję JE Biskupowi za nominację na urząd herolda  :D
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Poniedziałek, 12 Kwi 2010, 19:40:31
Cytuj
Bulla o jednostkach terenowych Kościoła Rotryjskiego

Art. 1.
Jednostkami terenowymi Kościoła Rotryjskiego są:
a) metropolie (prymasostwa);
b) arcybiskupstwa;
c) biskupstwa;
d) parafie.

Art. 2.
1. Na czele metropolii stoi Prymas, zwany też arcybiskupem metropolitą.
2. Prymas ma prawo:
- nominować duchownych zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Kościoła Rotryjskiego;
- nominować kapłanów na kanoników i protonotariuszy apostolskich wedle własnego uznania;
- nominować kapłana na biskupa za zgodą Patriarchy i podczas ceremonii w asyście co najmniej dwóch innych biskupów lub jednego arcybiskupa lub kardynała;
- nominować biskupa na arcybiskupa za zgodą Patriarchy i podczas ceremonii w asyście co najmniej dwóch innych arcybiskupów lub dwóch kardynałów;
- tworzyć parafie i nominować proboszczów dla nich;
- tworzyć za zgodą Kurii Patriarszej diecezje i archidiecezje na obszarze swej metropolii i mianować dla nich biskupów;
- rozporządzać dowolnie majątkiem swej metropolii;
- odebrać święcenia kapłańskie uzasadniając swoją decyzję.
3. Prymasi są powoływani i odwoływani przez Patriarchę.

Art. 3.
1. Na czele arcybiskupstwa stoi arcybiskup.
2. Arcybiskup ma prawo:
- nominować duchownych zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Kościoła Rotryjskiego;
- nominować kapłanów na kanoników wedle własnego uznania;
- nominować kapłana na biskupa za zgodą Patriarchy i podczas ceremonii w asyście co najmniej dwóch innych biskupów lub jednego arcybiskupa lub kardynała;
- tworzyć parafie i nominować proboszczów dla nich;
- tworzyć za zgodą Kurii Patriarszej diecezje na obszarze swego arcybiskupstwa i mianować dla nich biskupów.
3. Arcybiskupi są powoływani i odwoływani przez Prymasa za zgodą Patriarchy.

Art. 4.
1. Na czele biskupstwa stoi biskup.
2. Biskup ma prawo:
- nominować duchownych zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Kościoła Rotryjskiego;
- tworzyć parafie i nominować proboszczów dla nich;
3. Biskupi są powoływani i odwoływani przez arcybiskupa za zgodą Patriarchy.

Art. 5.
1. Na czele parafii stoi proboszcz.
2. Proboszczem może zostać każdy duchowny Kościoła Rotryjskiego.
3. Proboszczowie są powoływani i odwoływani przez biskupa lub arcybiskupa.

Art. 6.
Bulla wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

Cytuj
Ordonans ws. nadania obywatelstwa rotryjskiego

§ 1.
Nadaje się obywatelstwo Rotryjskie Bratu Augustowi Bierzyńskiemu de Medici.

§ 2.
Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Poniedziałek, 12 Kwi 2010, 20:18:44
Cytuj
Brewe o erekcji metropolii gnieźnieńskiej

My Pius II, Biskup Rotrii, Sługa Sług Bożych, etc., postanawiamy, co następuje:

Art. 1.
Tworzy się niniejszym metropolię gnieźnieńską.

Art. 2.
Metropolia gnieźnieńska jest organem terenowym Kościoła Rotryjskiego, obejmującym obszar całej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej lenn.

Art. 3.
1. Na czele metropolii gnieźnieńskiej stoi Prymas Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
2. Prymasem Rzeczypospolitej Obojga Narodów zostaje każdorazowo arcybiskup gnieźnieński, który ma prawo używać tytułu arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego.

Art. 4.
Metropolia gnieźnieńska składa się z arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, któremu podlegają inne arcybiskupstwa i biskupstwa na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, utworzone przez Prymasa Rzeczypospolitej Obojga Narodów za zgodą Kurii Patriarszej.

Art. 5.
Arcybiskup metropolita gnieźnieński ma przywilej noszenia purpury kardynalskiej bez tytułu kardynała i jego uprawnień.

Art. 6.
Brewe wchodzi w życie z chwila ogłoszenia.

/-/ Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

/-/ książę Marcos Paulos Victorjosigos kard. de Zepp
Kardynał Kamerling
Prywatny Sekretarz Jego Świątobliwości

/-/ książę Cosimo Leopoldo infułat de Medici
Sekretarz Kurii Rotryjskiej

/-/biskup Pietro Mancini
Szambelan Patriarszy

Cytuj
Ordonans ws. powołania Prymasa RON i arcybiskupa gnieźnieńskiego

§ 1.
Powołuje się Brata Ferdynanda Radziwiłła na urząd arcybiskupa gnieźnieńskiego.

§ 2.
Powołuje się Brata Ferdynanda Radziwiłła na urząd Prymasa Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

§ 3.
Bratu Ferdynandowi Radziwiłłowi przysługuje zwrot grzecznościowy (Wasza Ekscelencjo).

§ 4.
Brat Ferdynand Radziwiłł jest zobowiązany w przeciągu siedmiu dni przedstawić swój herb prymasowski.

§ 5.
Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

/-/ książę Marcos Paulos Victorjosigos kard. de Zepp
Kardynał Kamerling
Prywatny Sekretarz Jego Świątobliwości

/-/ książę Cosimo Leopoldo infułat de Medici
Sekretarz Kurii Rotryjskiej

/-/biskup Pietro Mancini
Szambelan Patriarszy
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Poniedziałek, 12 Kwi 2010, 20:22:52
Bardzo dziękuję za tak wielkie wyróżnienie  ;)
Bóg Zapłać!
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vittorio Paolino w Wtorek, 13 Kwi 2010, 02:13:27
Gratuluję i powodzenia.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Wtorek, 13 Kwi 2010, 06:01:54
Dziękuję Wasza Wysokość  ;)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Wtorek, 13 Kwi 2010, 18:55:44
Gratulacje, Bracie! :)

Cytuj
Ordonans ws. nadania obywatelstwa rotryjskiego

§ 1.
Nadaje się obywatelstwo rotryjskie Bratu Leopoldowi Kainslerowi.

§ 2.
Ordonans wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Franciszek Polski w Wtorek, 13 Kwi 2010, 19:35:24
Dziękuję bracie!
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Wtorek, 13 Kwi 2010, 20:13:05
Dziękuję Bracia za gratulacje  ;)!
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Środa, 14 Kwi 2010, 21:09:19
Cytuj
Bulla o Kurii Rotryjskiej

Art. 1.
Kuria Rotryjska pełni funkcję dworu Patriarchy i pomaga mu w zarządzaniu Kościołem.

Art. 2.
W Kurii Rotryjskiej zasiadają:
a) Sekretarz Kurii Rotryjskiej;
b) Szambelan Patriarszy;
c) Prywatny Sekretarz Jego Świątobliwości.

Art. 3.
1. Do podstawowych kompetencji Kurii Rotryjskiej należy:
- doradzanie Patriarsze w zarządzaniu Kościołem;
- podejmowanie wraz z Patriarchą decyzji o nominacjach i nobilitacjach;
- podejmowanie wraz z Patriarchą decyzji o tworzeniu archidiecezji i diecezji;
- zarządzanie wraz z Kardynałem Kamerlingiem Kościołem w czasie Sediswakancji i nieobecności Patriarchy.
2. Decyzje ws. nominacji, nobilitacji i tworzenia archidiecezji i diecezji są podejmowane większością głosów przez członków Kurii i Patriarchę.
3. W przypadku równowagi głosów decydujący jest głos Patriarchy.

Art. 4.
Do kompetencji Sekretarza Kurii Rotryjskiej należy:
a) pośredniczenie w kontaktach pomiędzy Patriarchą a obywatelami, bądź przedstawicielami państw obcych.
b) koordynowanie działalności Dworu Patriarszego.
c) administrowanie Dziennikiem Ustaw Państwa Kościelnego.
d) redagowanie dokumentów oraz pism urzędowych Patriarchy.

Art. 5.
1. Szambelan Patriarszy jest ceremoniarzem wszystkich uroczystości z udziałem Patriarchy.
2. Do kompetencji Szambelana Patriarszego należy:
a) przygotowywanie przebiegu uroczystości z udziałem Patriarchy.
b) koordynowanie przebiegu uroczystości z udziałem Patriarchy.

Art. 6.
Prywatny Sekretarz Jego Świątobliwości pełni funkcję doradcy oraz rzecznika prasowego Patriarchy.

Art. 7.
1. Wszystkich członków Kurii powołuje i odwołuje Patriarcha wedle swego uznania.
2. Członkowie Kurii pełnią swoją funkcję od momentu powołania do momentu wybrania nowego Patriarchy.

Art. 8.
1. Traci moc Bulla o Dworze Patriarszym.
2. Bulla wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Piątek, 16 Kwi 2010, 12:55:49
Demo lucreo pontifex ac egredior Deus ovile - frater Karamedium.

I. Ja, Arcybiskup Ferdynand profesor arcyksiążę Radziwiłł, Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński, Prymas Rzeczypospolitej Obojga Narodów w związku ze zmianą wiary i opuszczeniem Kościoła Rotryjskiego na rzecz religii "Dio Ormii Pierwszego Kręgu" unieważniam święcenia kapłańskie przez nas nadane panu Karamedesowi Tairchen.

II. Z dniem dzisiejszym ów persona zostaje wykluczona z grona Duchownym i Pasterzy Bożej Owczarni.

III. Postanowienie swoje pragnę uzasadnić wolą Brata Karamedesa, który w rozmowie powiedział, ze odchodzi.

(-) Jego Arcyksiążęca Wysokość i Ekscelencja,
Arcybiskup Ferdynand arcyksiążę Radziwiłł,
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński,
Prymas Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Leon II w Piątek, 16 Kwi 2010, 16:37:38
Pius II episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Augustus Bierzynski Medices eiusque successoribus canonice substituendis, in perpetuam memoriam.


1. My Pius II nadajemy tytuł honorowy Prałata Jego Świątobliwości Bratu Augustowi Bierzyńskiemu de Medici.
2. Brat August Bierzyński de Medici uzyskuje tytuł grzecznościowy (Monsignore).
3. Brat August Bierzyński de Medici jest zobowiązany w przeciągu siedmiu dni przedstawić swój herb prałata honorowego.
4. Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ Sanctitas Vestra Pius II
Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Pedro I Catalan w Piątek, 16 Kwi 2010, 16:48:50
Gratuluję Bracie Auguście.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: August Ludwik II w Piątek, 16 Kwi 2010, 17:32:38
Dziękuję Waszej Swiątobliwości  :D Jestem wielce rad, dziekuję także Bratu Pablo za gratulacje.
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Sobota, 17 Kwi 2010, 11:58:58
Gratuluję  :)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Sobota, 17 Kwi 2010, 18:22:23
Cytuj
Rozporządzenie MKNiS.

   Ja, Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński i Prymas Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Arcyksiążę i Następca Tronu RON oraz Minister Kultury Nauki i Sportu Państwa Kościelnego, na prośbę Dyrektora Instytutu Heraldycznego przekazuję wszystkie kompetencje Dyrektora Instytutu Heraldycznego Jego Wysokość księdzu Augustowi prałatowi Bierzyńskiemu de Medici, nadając równocześnie wszystkie przywileje Dyrektora IH.

(-) Sous Sublimitas at Escelensione,
Archiepiscopus Ferdinandus Radziwill,
es primas at episcopus Polonia,
Prefectum Humilitas Litterae at Sportum.

Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Sobota, 17 Kwi 2010, 19:45:39
Cytuj
Brewe o Chorągwi Patriarszej

Art. 1.
Chorągiew Patriarsza to flaga, która przysługuje tylko i wyłącznie Patriarsze.

Art. 2.
Chorągiew Patriarsza wywieszana jest na masztach przy budynkach, w których przebywa Patriarcha.

Art. 3.
Wzór Chorągwi Patriarszej znajduje się w załączniku.

Art. 4.
Herb w lewym górnym rogu Chorągwi zmienia się wraz z Patriarchą na jego herb patriarszy.

Art. 5.
Brewe wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/ książę Marcos Paulos Victorjosigos kard. de Zepp
Kamerling Rotrii
Prywatny Sekretarz Jego Świątobliwości

/-/ książę Cosimo Leopoldo infułat de Medici
Sekretarz Kurii Rotyjskiej

/-/ arcyksiążę biskup Piotr Zygmunt Kazimierz Józef Radziwiłł
Szambelan Patriarszy


ZAŁˇCZNIK
(http://img717.imageshack.us/img717/5631/800pxflagoftheunitedkin.png)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Ś.P. Książę Alejandro de Catalan w Poniedziałek, 19 Kwi 2010, 18:11:11
Jako że Kuria postanowiła, pozwoliła mi wrócić do PKR oto przysięgam !
Ja Alejandro de Catalan, przysięgam uroczyście wierność Patriarsze, posłuszeństwo wobec praw Państwa Kościelnego i poszanowanie jego wartości. Tak mi dopomóż Bóg !
I proszę o wybaczenie za wszelkie popełnione przeze mnie popełnione, niech Bóg mnie sterze abym więcej tak straszliwego błędu nie popełnił, ponownie TAK MI DOPOMÓŻ BÓG !
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Poniedziałek, 19 Kwi 2010, 18:29:58
Bracie, ja wybaczam i o wybaczenie moich win proszę  :)
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Cosimo Pietro de Medici w Poniedziałek, 19 Kwi 2010, 19:26:10
Bracie Ferdynandzie proszę żebyś pisał akta prawne zgodnie z ustawą o budowie aktów prawnych w chwili obecnej nie mogę opublikować rozporządzenia, które wydałeś bo jest niepoprawnie napisane.

W imieniu Jego Świątobliwości Piusa II:
/-/ książę Cosimo Leopoldo infułat de Medici
Sekretarz Kurii Rotryjskiej
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Poniedziałek, 19 Kwi 2010, 19:44:24
Trzeba w ogóle dodać formułkę nad nimi, ale tym sam się zajmę :D

Co do rozporządzeń: widzę, jak Bracia wszyscy znają nasze prawo! Zaraz wam Kamerling wszystkim da burę, z góry na dół :P Bo rozporządzenia mogę wydawać TYLKO ja :D Inni ministrowie mogą wnioskować do mnie o ich wydanie :P
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Wtorek, 20 Kwi 2010, 14:00:40
Zmieniamy prawo!  :D
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Wtorek, 20 Kwi 2010, 15:21:23
O nie! :P Po prostu proszę o wnioski :D
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Vincenzo Botticelli w Wtorek, 20 Kwi 2010, 15:34:17
O nie!  :D
Za dużo by tego było  ;D ;D ;D!
Tytuł: Odp: Dziennik Praw
Wiadomość wysłana przez: Markos Viktorjosigos w Wtorek, 20 Kwi 2010, 20:32:02
Prawo tak skonstruowano, aby nie było niepotrzebnie masy rozporządzeń, nad którymi już nikt nie ma kontroli xD Proszę więc o wnioski, Bracie :D