Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Leon II

Strony: 1 [2] 3 4 ... 17
16
Innocenty IV / Nominacja Inkwizytora
« dnia: Środa, 28 Maj 2014, 20:42:19 »
Cytuj

Pro eo Innocentius,Episcopus Rotriae, Pontifex Maximus, Servum Servorum Dei etc., etc., etc.


Sprawy dyscypliny wśród duchowieństwa, a także egzekwowania postanowień Kodeksu Prawa Kanoniczego dla Kościoła są kwestiami pierwszorzędnymi. Dlatego też do pomocy Wielkiemu Inkwizytorowi, Jego Eminencji Cesare de Medici, wzynaczam infułata Pio Marię Facibeniego na urząd Inkwizytora. Umiłowany Synu, swą pracą na wielu płaszczyznach przyczyniłeś się do wzrostu potęgi Rotrii dlatego też wierzę, że poradzisz sobie podczas tej odpowiedzialnej posługi, a pod okiem doświadczonego kardynała pomnożysz talenty dane przez Boga i nabierzesz potrzebnej wiedzy, by godnie reprezentować majestat Złotego Tronu.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XXVIII mensis Maius, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo.

/-/Eminentia Laurentius Medices
Regens Apostolicae Sedis17
Innocenty IV / Zmiana na stanowisku Wikariusza Generalnego
« dnia: Środa, 28 Maj 2014, 20:39:25 »
Cytuj

Pro eo Innocentius,Episcopus Rotriae, Pontifex Maximus, Servum Servorum Dei etc., etc., etc.


Z bólem serca przyjmuję rezygnację Jego Eminencji Franciszka Ferdynanda Habsburga z urzędu Wikariusza Generalnego Stolicy Apostolskiej. By jednak miejsce to nie zostało puste, gdyż sprawy Dworu Jego Świątobliwości jako Ojca Królów i Książąt są wielce ważne powołuję na to stanowisko kardynała Cesare Francesco de Medici. Umiłowany Synu, swą wieloletnią pracą udowodniłeś, że znasz delikatną strukturę dworu, a także że potrafisz sobie poradzić z każdą, nawet najtrudniejszą sprawą, co utwierdza mnie w słuszności powziętej decyzji.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XXVIII mensis Maius, anno Domini bis millesimo tredecimo, Pontificatus Nostri primo.

/-/Eminentia Laurentius Medices
Regens Apostolicae Sedis18
Innocenty IV / Zmiana na stanowisku Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej
« dnia: Środa, 28 Maj 2014, 20:36:11 »
Cytuj

Pro eo Innocentius,Episcopus Rotriae, Pontifex Maximus, Servum Servorum Dei etc., etc., etc.


Jako iż obowiązki Regenta Państwa Kościelnego Rotria są bardzo absorbujące postanawiam odwołać swoją osobę z urzędu Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej. Tym niemniej, mając na uwadze to, by w Kurii nie powstał wakat, bowiem polityka zagraniczna jest nieodłącznym elementem działalności Kościoła, powołuję na to miejsce Eminencję Franciszka von Habsburga. Umiłowany Synu, pokładam w Tobie wielkie nadzieje, gdyż swą wiedzą oraz obyciem w świecie wielokrotnie udowodniłeś zdolności dyplomatyczne. Niewątpliwym atutem jaki posiadasz jest doświadczenie, które zdobyłeś służąc Złotemu Tronowi. Niech Bóg obdarzy Cię swymi łaskami na czas tej posługi.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XXVIII mensis Maius, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo.

/-/Eminentia Laurentius Medices
Regens Apostolicae Sedis19
Archiwum AAS / Bulla Natura horret vacuum
« dnia: Środa, 28 Maj 2014, 19:23:37 »
Cytuj

Innocentius,Episcopus Rotriae, Pontifex Maximus, Servum Servorum Dei etc., etc., etc.,.

Bulla
Natura horret vacuum

Art. 1
Powołujemy do życia Komisję Legislacyjną, zwaną dalej Komisją.

Art. 2
Zadaniem Komisji Legislacyjnej będzie analiza obecnie obowiązującego systemu prawnego Państwa Kościelnego, włącznie z zasadnością i merytorycznym przekazem przepisów prawa.

Art. 3
Przekazujemy Komisji Legislacyjnej na czas jej działalności nasze kompetencje w zakresie możliwości nanoszenia zmian do aktów prawnych lub całkowitego ich zawieszenia, z wyłączeniem ustawy zasadniczej. Względem ustawy zasadniczej, dopuszczamy możliwość sporządzenia poprawek, które dla swej ważności wymagają aprobaty Signorii Rotryjskiej.

Art. 4
W przypadku podmiotów ujętych art. 3. niniejszej bulli, ostateczną decyzję ws. aktów, których status został zmieniony na mocy decyzji Komisji Legislacyjnej, pozostawiamy w gestii Signorii Rotryjskiej. Wszelkie akty zmienione, zawieszone lub zniesione przez Komisję Legislacyjną, powinny zostać zaakceptowane po zakończeniu obrad Komisji przez Signorię Rotryjską.

Art. 5
Komisja Legislacyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku, kiedy nieaktywność któregoś z członków Komisji prowadzić będzie do opóźnienia prac Komisji Legislacyjnej, przewodniczący Komisji ma możliwość wykluczenia owego członka z głosowania. Wówczas, Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, zaś w przypadku równej ilości głosów w trakcie głosowania – szalę przeważa głos przewodniczącego.

Art. 6
Komisja Legislacyjna obraduje jawnie, z wyjątkiem sytuacji, kiedy na mocy postanowienia przewodniczącego Komisji – obrady zostaną utajnione. Wówczas członków Komisji obowiązuje ścisła tajemnica, której ujawnienie stanie się podstawą odpowiedzialności karnej, równoznacznej z udostępnieniem tajemnicy państwowej. Zastrzega się jednakże, że rezultaty prac Komisji, włącznie ze wszystkimi decyzjami – muszą zostać ujawnione, aby uzyskały moc obowiązującą. 

Art. 7
Tworzymy urząd Przewodniczącego Komisji Legislacyjnej, w gestii którego leżeć będzie sprawne kierowanie obradami Komisji. W przypadku, kiedy przewodniczący dostrzeże taką konieczność – posiada możliwość powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Legislacyjnej. Dodatkowo, w skład Komisji wchodzą powołani na mocy niniejszej Bulli Członkowie Komisji Legislacyjnej.

Art. 8
Ustanawiamy następujący skład Komisji:

1) Przewodniczący Komisji Legislacyjnej: prof. dr hab. net. kard. Franciszek Ferdynand arcyksiążę von Habsburg
2) Członek Komisji Legislacyjnej: prof. net. kard. Lorenzo Pietro I książę de Medici
3) Członek Komisji Legislacyjnej: prof. net. kard. Cesare Francesco książę de Medici
4) Członek Komisji Legislacyjnej: prof. net. Vittorio Paolino książę apo Zepp
5) Członek Komisji Legislacyjnej: mgr net. Pio Maria hrabia Facibeni

Art. 9
Kardynałowie-Członkowie Komisji Legislacyjnej posiadają możliwość powołania swoich zastępców w postaci Sekretarzy. O takowym zamiarze, purpuraci zobowiązani są powiadomić Przewodniczącego Komisji.

Art. 10
Unieważniamy wydaną przez nas Bullę Lex Certa, uznawszy prym promulgowanego niniejszym dokumentu.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XXVIII mensis Maius, anno Domini bis millesimo quattuordecimo, Pontificatus Nostri primo.


/-/Eminentia Laurentius Medices
Regens Apostolicae Sedis

20
Dwór Patriarszy / Orędzie Regenta Państwa Kościelnego Rotria
« dnia: Wtorek, 27 Maj 2014, 22:25:36 »
Cytuj

Do Wielebnych Braci Arcybiskupów, Biskupów, Ukochanych Synów Przeorów, Opatów oraz innych Prałatów, Kleryków i świeckich Braci i Sióstr, do których niniejszy list dojdzie, ślę Apostolskie pozdrowienia.


Umiłowani Bracia i Siostry! 

Łaska i mądrość Naszego Ojca, Najjaśniejszego Pana Innocentego, uczyniła mnie Regentem Stolicy Apostolskiej. Dlatego też nim obejmę nadane mi stanowisko i przejmę na swe barki ciężar sprawowania władzy, pragnę złożyć hołd i podziękowania Jego Świątobliwości. Zapewniam, iż będę sumienie wypełniał powierzone mi zadania i zrobię wszystko, by podczas mej regencji uświetnić Stolicę Apostolską oraz Świętą Matkę Naszą, Kościół.

Drodzy Bracia i Siostry! Umiłowana Ojczyzna nasza, podobnie jak i wiele innych mikronacji, walczy z narastającym kryzysem. Ciężkie dni nastały dla całego polskiego mikroświata wobec braku nowych, którzy zechcieliby zaangażować się w trudne dzieło tworzenia państw wirtualnych. Nasz kryzys jednak nie jest spowodowany brakiem chętnych do pracy ludzi; u jego podstaw leżą nikczemne spory, które podzieliły zjednoczony Naród. Narastające konflikty personalne i zakulisowe intrygi pogłębiły stagnację rządową oraz zatruły duszę Świętej Matki Kościoła; wzajemne oskarżenia stały się kością niezgody, a nieostrożne słowa pozostawiły wśród nas wszystkich cierpki posmak. Najwyższy już czas zakończyć spory i wspólnymi siłami przywrócić świetność Państwu Kościelnemu! Dlatego też jako Regent, sprawując tymczasowo pieczę nad najwyższą i najbardziej uświęconą władzą, władzą Patriarchy i Biskupa Rotrii, wzywam i upraszam Was, Bracia i Siostry, z głębi mego serca: niczym Chrystus, zapomnijcie o dawnych urazach i udzielcie swym wrogom szczerego przebaczenia. Stańcie wraz ze mną, ochoczy do odbudowy Naszej Ojczyzny. Wierzę, że wspólnymi siłami możemy przywrócić blask świetności Państwu Kościelnemu Rotria. Podczas Regencji, nie szczędząc własnych sił i rzucając całe swe serce na szalę, spróbuję rozwiązać problem reformy prawnej, powołując Komisję Prawa złożoną z Braci kardynałów oraz ich sekretarzy, której celem będzie nakreślenie ogólnego programu reform. Kolejną kwestią, która z pewnością wymaga mej uwagi, będzie unieważnienie wszelkich traktatów międzynarodowych z państwami, które ogłosiły swoją upadłość lub od długiego czasu nie wykazują aktywności. Stolica Apostolska musi skupić się na państwach, które dzięki swej aktywności będą stanowiły wiarygodnych parterów Stolicy Apostolskiej na arenie międzynarodowej. Następnie zająć się należy ukróceniem wszelkich wykroczeń, zarówno przeciwko prawu państwowemu jak i kościelnemu. Nie dopuszczę, ażeby duchowieństwo poprzez swe niedbalstwo i gnuśność dopuszczało się naruszania świętych rytuałów, które spisane były na soborach poprzez naszych Czcigodnych poprzedników! W obronie uświęconej tradycji, która jest kamieniem węgielnym naszej Ojczyzny – non possumus! Wreszcie, pragnę ożywić również naszą kulturę i sztukę, która od pewnego momentu przechodzi okres stagnacji. Iskra Waszego zapału jest konieczna, aby pod sam nieboskłon buchnął wielki płomień Odrodzenia.

Umiłowani Bracia i Siostry! Wierzymy, że z Waszą pomocą zdołam odnieść sukces w swych planach. Przywrócimy Stolicy Apostolskiej dawny blask. Jedynie zgoda i wspólna praca doprowadzi nas do zwycięstwa.

Przyjmijcie me Apostolskie pozdrowienia i wyrazy szacunku.
Pax Vobiscum.


Dano w Pałacu Kwirynalskim, dnia XXVII maja, AD MMXIV.


/-/ Lorenzo I Pietro kardynał de Medici
Regent Państwa Kościelnego Rotria etc, etc.

21
Habemus Patriarcham / Sedes Vacans 21.03.2014r.
« dnia: Piątek, 21 Mar 2014, 11:44:04 »

Czcigodni Purpuraci, Możni Książęta, Bracia Biskupowie, Szanowna Szlachto, Infułacie,  Prałaci, Kanonicy i prezbiterzy, Drodzy Bracia i Siostry!

Pragnę ogłosić wszem i wobec, że pontyfikat Czcigodnego Ojca Świętego Piusa III dobiegł końca. Z dniem 21 marca Roku Pańskiego 2014 ogłasza się opróżnienie tronu patriarszego. Władza patriarsza na okres sede vacante zostaje powierzona Kamerlingowi Państwa Kościelnego Rotria. Informujemy również, że w czasie trwania wakatu Stolicy Apostolskiej ustaje władza rządzenia urzędów Kurii Rotryjskiej, a  jej kierownicy tracą godności państwowe powierzone im przez poprzedniego patriarchę. Naszym rozkazem jest by Gonfalonier Wojsk Patriarszych postawił Gwardię Apostolską w stan gotowości i wzmocnił ochronę Pałacu Apostolskiego oraz pałaców kardynalskich. Pod pieczę kamerlinga do czasu wyboru nowego biskupa Rotrii przechodzą następujące budowle: Pałac Kwirynalski, Pałac i Bazylika Laterańska, Pałac i Bazylika św. Pawła. Nakazuje się również zabezpieczyć i opieczętować prywatne apartamenty Jego Świątobliwości.


Dzwon św. Pawła w Bazyliki Laterańskiej oznajmia mieszkańcom Apostolskiego Miasta Rotria, że pontyfikat
Jego Świątobliwości dobiegł końca.


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1Ecj2VChOIY[/youtube]


Spiżowe Bramy Pałacu Kwirynalskiego i Laterańskiego Zostają Zamknięte!
/-/ Lorenzo I Pietro de Medici
Kamerling-Regent Stolicy Apostolskiej

22
Dwór Patriarszy / Konkordatu z Królestwem Surmeńskim
« dnia: Sobota, 01 Mar 2014, 14:33:52 »
Wasza Świątobliwość.

Pragnę przedstawić Wam propozycję konkordatu z Królestwem Surmeńskim. Wieżę, że w swej wielkiej mądrości Wasza Świątobliwość pozytywnie rozpatrzy mój wniosek.

Cytuj
Konkordat
pomiędzy Państwem Kościelnym Rotria a Królestwem SurmeńskimWysokie Układające się Strony:
Jego Świątobliwość Pius III
Patriarcha Rotrii, w imieniu własnym i Państwa Kościelnego Rotria
oraz
Dostojna Celestyna Sinalenno,
Archont Królestwa Surmeńskiego, w imieniu własnym i Królestwa Surmeńskiego,
zawierają w najlepszej wierze następujący Konkordat, traktujący również o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Państwa Kościelnego Rotria w Królestwie Surmeńskim, oraz przedstawicielstwa Królestwa Surmeńskiego w Państwie Kościelnym Rotria.
3. Przedstawicielem Państwa Kościelnego Rotria w Królestwie Surmeńskim będzie Prymas Surmenii.
4. Przedstawiciel Królestwa Surmeńskiego w Państwie Kościelnym Rotria posiadać będzie rangę ambasadora.
5. Przed powołaniem ambasadora lub Prymasa władze Strony wysyłającej zobowiązują się wystąpić o agrément dla niego. Do prośby o jego udzielenie agrément załącza listy uwierzytelniające. Władze Strony przyjmującej mogą odmówić udzielenia agrément, uzasadniając swoją decyzję.

Art. 3.
1. Ambasadorowi i prymasowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terenie państwa przyjmującego, ambasador lub prymas:
a) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego,
b) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego,
c) korzysta ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego,
d) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez siebie za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej lub forum państwa przyjmującego,
e) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania swoich przedstawicieli, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4.

Art. 4.
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość przedstawiciela, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 5.
1. Ambasador lub prymas może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora lub prymasa z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora lub prymasa państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia przedstawiciela państwa wysyłającego.

Art. 6.
Kościół Rotryjski oraz Królestwo Surmeńskie potwierdzają wzajemną niezależność i autonomiczność, oraz zobowiązują się do poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach.

Art. 7.
Królestwo Surmeńskie ma obowiązek zagwarantować Kościołowi Rotryjskiemu oraz jego osobom prawnym i fizycznym swobodę utrzymywania stosunków i komunikowania się z Państwem Kościelnym, z Konferencjami Episkopatów, z Kościołami partykularnymi, a także między sobą i z innymi wspólnotami, instytucjami, organizacjami i osobami w kraju i za granicą.

Art. 8.
1. Królestwo Surmeńskie uznaje osobowość prawną Kościoła Rotryjskiego jako całości, a także wszystkich jego diecezji na terytorium Królestwa Surmeńskiego.
2. Inne organizacje i jednostki Kościoła Rotryjskiego mogą starać się o uzyskanie osobowości prawnej w myśl przepisów prawa surmeńskiego za pośrednictwem kompetentnej władzy kościelnej.

Art. 9.
Przestrzegając prawa do wolności religijnej, Państwo zapewnia Kościołowi Powszechnemu bez względu na obrządek, prawo do swobodnego i publicznego pełnienia jego misji, łącznie z wykonywaniem jurysdykcji oraz zarządzaniem i administrowaniem jego sprawami na podstawie prawa kanonicznego z zastrzeżeniem, że nie może godzić to w przepisy prawne Królestwa Surmeńskiego.

Art. 10.
 1. Tworzenie właściwych Kościołowi struktur należy do kompetentnej władzy kościelnej; dotyczy to w szczególności erygowania, zmieniania i znoszenia prowincji kościelnych, archidiecezji, diecezji, ordynariatu polowego, administratur apostolskich, prałatur personalnych i terytorialnych, opactw terytorialnych, parafii, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz innych kościelnych osób prawnych.
 2. Żadna część terytorium surmeńskiego nie będzie włączona do archidiecezji, diecezji lub prowincji kościelnej mającej swą stolicę poza granicami Królestwa Surmeńskiego.
 3. Żadna diecezja mająca swą stolicę w Królestwie Surmeńskim nie będzie się rozciągała poza granice Królestwa Surmeńskiego.
4. Państwo Kościelne Rotria zobowiązuje się utworzyć dla Królestwa Surmeńskiego odrębną prowincję kościelną w postaci archidiecezji, na której czele stań będzie Prymas Surmenii w randze co najmniej arcybiskupa.

Art. 11.
1. Prymas Surmenii jest wybierany przez władze Państwa Kościelnego z zastrzeżeniem art. 2 ust. 5.
2. Urzędy kościelne obsadza kompetentna władza kościelna zgodnie z przepisami prawa rotryjskiego.
3. Mianowanie i odwoływanie biskupów należy wyłącznie do władz Państwa Kościelnego.

Art. 12.
1. Królestwo Surmeńskie zobowiązuje się respektować małżeństwa zawarte przed kompetentną władzą kościelną.
2. Małżeństwo zawarte w ośrodku kultu religijnego wywiera skutki cywilnoprawne, jeżeli:
a) między nupturientami nie istnieją przeszkody wynikające z prawa surmeńskiego,
b) złożą oni przy zawieraniu małżeństwa zgodne oświadczenie woli dotyczące wywarcia takich skutków i
c) o fakcie zawarcia małżeństwa został powiadomiony odpowiedni w myśl przepisów dotyczących zawarcia małżeństwa organ w terminie pięciu dni od zawarcia małżeństwa; termin ten ulega przedłużeniu, jeżeli nie został dotrzymany z powodu siły wyższej, do czasu ustania tej przyczyny.

Art. 13.
Wszystkim, którzy z jakiejkolwiek przyczyny przebywają przymusowo w danym miejscu bez możliwości opuszczenia go w celu uczestnictwa w praktykach religijnych, Królestwo Surmeńskie zobowiązuje się, w miarę swych możliwości, umożliwić uczestnictwo w tych praktykach.

Art. 14.
Kościelne osoby prawne, jak również Kościół Rotryjski jako całość, mogą zgodnie z przepisami prawa surmeńskiego nabywać, posiadać, użytkować i zbywać mienie nieruchome i ruchome oraz nabywać i zbywać prawa majątkowe.

Art. 15.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 16.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy Konkordat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego Konkordatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia Konkordatu drugiej stronie.

Art. 17.
Konkordat wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.

/-/

/-/

23
ARCHIWUM / Decreto Nobilitante-Casa d'Évreux-Braii
« dnia: Niedziela, 09 Lut 2014, 01:23:38 »
Cytuj

Decreto Nobilitante

Nel primo anno del regno di Lorenzo de 'Medici, Granduca di Toscana, agosto dodicesima
anno due mila tredici

E 'stato dato in Palazzo Medici-Riccardi.


Wielmożne Damy!
Granduca di Toscana nella sua bontà ti Celestina Sinalenno dà un titolo nobiliare Contessa

W drodze wielkiej przyjaźni, jaką darzymy czcigodną Archont wraz z jej rodziną pragniemy dożywotnio przypieczętować tą przyjaźń włączają Wielmożną Damę oraz jej córkę do grona wielmoży toskańskich. Niniejszym nobilitujemy Celestynę Sinalenno i jej córkę Aleksandrę nadając im tytuł hrabin d'Évreux-Braii herbu d'Évreux-Braii. Powierzamy Wielmożnym Hrabinom pełnię praw i przywilejów wynikających z tej godności. Od dziś zwać się będziecie Celestyną hrabiną d'Évreux-Braii oraz Aleksandrą hrabiną d'Évreux-Braii. Cośmy tutaj zapisali, w życie wcielamy.


Come abbiamo scritto, così decidiamo di.

Herb Rodu d'Évreux-Braii

Lorenzo Pietro I de Medici
Granduca di Toscana e Duca di Firenze
Cardinale Camerlengo


24
Dwór Wielkiej Księżnej / Karnawał Florencki !!!
« dnia: Sobota, 08 Lut 2014, 23:53:57 »
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0uYGhb2Kn0k[/youtube]

Wielkie Księstwo Toskanii ma dzisiaj swoje niepowtarzalne święto. Ludzie zgromadzeni na Piazzetta, małym florenckim placu, zwrócili swe głowy ku wielkiemu balkonowi posiadłości Medici-Ridarcdi. Wszystkie ulice, place oraz pomniejsze domostwa zostały przystrojone proporczykami w kolorach Florencji, Wielkiego Księstwa oraz herbu rodu de Medici. Pomimo lutowego chłodu mieszkańcy z zaciekawieniem oglądają występy kuglarzy i kabaretów w oczekiwaniu na najważniejsze wydarzenie. Tuż koło godziny 20.00 na balkonie pojawił się trubadur ogłaszający, iż rozpoczyna się najpiękniejsze święto Toskanii - florencki karnawał. W pałacach od rana panował ruch. Szlachetnie urodzeni obywatele Toskanii wiedzieli o przybyciu przedstawicieli Królestwa Surmeńskiego do Rotrii - z tego bowiem powodu Wielki Książę Toskanii organizował Wielki Bal.


Zegar na florenckim ratuszu wybijał cicho godzinę 21. gdy pod Pałac Medici-Ricardi raz po raz podjeżdżała kolejna kareta. Z nich wysiadały piękne panie w dostojnych sukniach i panowie we frakach i innych przebraniach. Każdy z nich natomiast swą tożsamość skrył pod maską. Każda z nich była inna. Jedni wybrali na szeroką skalę zdobioną, inni klasyczną a znów inni zdecydowali się przybrać maski straszne, szkaradne. Dzwony Bazyliki św. Marka oznajmiły wszystkim zgromadzonym gościom w Sali Lustrzanej pałacu, iż przybył najznamienitszy z gości - Wielki Książę Toskanii. Jego strój zwrócił uwagę wszystkich. Gospodarz był ubrany w czarny frak, a na to założył czarną pelerynę. Twarz jego zdobiła maska. Jednak nie byle jaka. Wykonana przez najlepszych urbinowskich złotników. Wokół oczu dostrzec można było małe kryształy, które w świetle żyrandoli mieniły się wszystkimi kolorami. Gospodarzowi towarzyszyła najbliższa rodzina oraz dwór. Tuż za nim do sali weszła pani Archont wraz z córką.Ekscelencje były ubrany iście jak z najlepszego francuskiego żurnala. Podobnie jak kardynał de Medici, na ich twarzach można było znaleźć maski. Przedstawiały one wyobrażenie bogini Amfitryty i Apolliny. Matki i córki. Pałac również przeszedł metamorfozę. W Sali Lustrzanej znalazły się pomniki wypożyczone z Muzem Narodowego przedstawiające Aresa i Afrodytę w miłosnym tańcu, Posejdona wzburzonego z trójzębem oraz Atenę w zbroi gromiącą wzrokiem rozpustników. Ogród również przeszedł stosowne zmiany. Udało mi się wytworzyć sztuczną mgłę, która dodawała miejscu tajemniczości. Zamontowało wiele drobnych światełek, które powodowały półmrok. Ludzie śmiali się oraz rozmawiali. Część z nich z lubością zajęła miejsca blisko stołu, bowiem sam on wzbudzał zachwyt. Kuchnia pałacowa przygotowała ucztę jak bajki. Przepiórki, kaczki nadziewane jabłkiem i inne ptaki, a także, małże, ostrygi to tylko nieliczne dania jakie można było tam odnaleźć. Jedna właśnie z hrabin nakładała sobie na kawioru różnego koloru od czarnego począwszy na czerwonym skończywszy.


Gospodarz zadbał również o wyśmienitą muzykę. Bal uświetniał występ najlepszej orkiestry wiedeńskiej z Opery Narodowej Monarchii Austro-Węgierskiej. Grano Bacha, Lully, Mozarta... Szlachta bawiła się wyśmienicie podczas walców. Raz po raz zmieniano. Raz wiedeński, raz angielski. Zabawa trwała bardzo długo.   

Wielki Książę Toskanii po pierwszych tańcach, rozmowach i uśmiechach wyszedł na podwyższenie i poprosił o chwilę uwagi. Odczytał w tym czasie dekret nobilitujący dla Archont Sinalenno oraz Jej córki - Aleksandry. Rozległy się liczne oklaski dla nowych toskańskich arystokratek. Wielkoksiążęcy festiwal trwać będzie jeszcze przez 4 dni. Wielka feta przeniosła się na ulicę. W dniu jutrzejszym do pałacu zjadą Królowa Eleonora, która dołączy do swego męża oraz Albert Niderlandzki ze świtą. Wszyscy czekają z niecierpliwością co zdarzy się jutroKONIEC DNIA I


25

Wizyta Delegacji Surmeńskiej w Wielkim Księstwie Toskanii

Dnia 8 miesiąca lutego Roku Pańskiego 2014 do Stołecznego Miasta Florencji przybył Jego Królewska Mość Wicekról Marcos Viktorjosigos de Zep wraz Jej Ekscelencją Archontem Królestwa Surmeńskiego Celestyną Sinalenno oraz Jej córka Aleksandrą. Wielki Książę Toskanii postanowił, że przywita dostojnych gości w porcie rzecznym w pobliżu pałacu Medici-Riccardi. Orszak łodzi paradnych ozdobionych w symbole Surmenii oraz Dynastii de Zep wolno suną w stronę portu rzecznego na którym znajduje się wielki szkarłatny baldachim obszyty złotem w symbole miasta Florencji i Rodu Medyceuszy.


Łodzie dopływają do portu i rozbrzmiewają fanfary. Wielki Książę w otoczeniu swego dworu wita gości. Później wraz z Jego Królewską Mością oraz Ekscelencją Archont i jej córką udają się na uroczystą mszę do Katedry florenckiej celebrowaną przez dostojników rotryjskich. Po mszy Wielki Książę ugości Dostojnych przybyszów w pałacu Medici-Riccardi gdzie będą toczyły się nieoficjalne rozmowy na temat współpracy Stolicy Apostolskiej i Królestwa Surmeńskiego.

26
Kancelaria Sygnatury / Wniosek o upublicznienie uzasadnienia
« dnia: Środa, 15 Sty 2014, 23:35:40 »
Cytuj

WNIOSEK O UPUBLICZNIENIE UZASADNIENIA

Lorenzo Pietro de Medici,
Kardynał Kamerling Państwa Kościelnego Rotria,

do

Franciszka Ferdynanda von Habsburg-Lotharingen,
Trybuna Sygnatury Apostolskiej[/i]

Wasza Eminencjo,

Zwracam się z prośbą do Waszej Eminencji o publikację uzasadnienia orzeczenia Sygnatury Apostolskiej sygnowanego SA/TK 2/2013 wydanego dnia 12 listopada Roku Pańskiego 2013.  Prośbę swoją motywuję chęcią poznania argumentów jakie kierowały Sygnaturą Apostolską przy wydawaniu wyżej wymienionego orzeczenia.  Sprawa księstw rotryjskich, które są tematem konstytucji apostolskiej „Ducati Patrimoni Sancti Pauli” zmienionej orzeczeniem Sygnatury Apostolskiej, są bliskie wielu mieszkańcom Państwa Kościelnego Rotria oraz mojej osobie.  Chciałbym, aby decyzja podjęta przez Sygnaturę Apostolską była jasna a jej argumenty znane wszystkim zainteresowanym. 

Z wyrazami szacunku,

/-/ Lorenzo Pietro de Medici
Kamerling Państwa Kościelnego Rotria

27
Prasa zagraniczna / Kurier Dreamlandzki
« dnia: Niedziela, 12 Sty 2014, 15:44:49 »
Umiłowania Bracia.

Przedstawiam wam najnowsze artykuły z Kuriera Dreamlandzkiego, zapraszam do lektury.
28
Dwór Patriarszy / Stolica Apostolska Rotria- Trizondal.
« dnia: Sobota, 11 Sty 2014, 14:17:33 »
Wasza Świątobliwość.

Pragnę Wam Ojcze Święty przedstawić oficjalne stanowisko Sekretarza Trizondalu ds. Polityki Zagranicznej, pokładam nadzieję, że Wasza Świątobliwość pozytywnie odniesie się do zamieszczonej propozycji. Poniżej przedstawiam list Jego Ekscelencji Krzysztofa Hansa:Z wyrazami, szacunku i najwyższej estymy,

/-/ kard. Lorenzo Pietro de Medici
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, Kardynał Kamerling

29
Plac Navona / V Festiwal Kultury Rajńskiej
« dnia: Piątek, 10 Sty 2014, 17:38:16 »
Umiłowani Bracia!

Dziś dostałem zaproszenie dla Państwa Kościelnego Rotria do wzięcia udziału w V Festiwal Kultury Rajńskie. Co o tym Bracia sądzicie? Jeśli jesteście zainteresowani, należy wybrać naszych przedstawicieli oraz zgromadzić grafikę oraz opisy przedstawiające nasze rzemiosło. Festiwal rozpoczyna się 12 lutego.

Pragnę również poznać opinię Mecenasa Patriarszego.

Cytuj
V Festiwal Kultury Rajńskiej będzie odbywał się pod tytułem "Rzemiosło artystyczne bogactwem mojej Ojczyzny".

Zgodnie z tytułem Festiwalu każde państwo powinno zaprezentować:

- 2 wyroby złotnicze,
- 2 wyroby rusznikarstwa,
- 1 wyrób płatnerski lub mieczownictwa,
- 1 wyrób emalierstwa,
- do wyboru 1 wyrób z fajkarstwa, kowalstwa artystycznego, konwisarstwa, witrażownictwa lub zegarmistrzostwa.

30
Plac Navona / Raport demograficzny-zima 2014
« dnia: Środa, 08 Sty 2014, 12:38:05 »
Wsza Świątobliwość, Wasze Eminencje, Ekscelencje, Szanowna Szlachto, Drodzy Bracia.

Przedstawiam wam najnowszy raport demograficzny-zima 2014. W rankingu Stolica Apostolska zajęła 5 miejsce, czyli podskoczyła dwa miejsca wyżej w odniesieniu do poprzedniego raportu demograficznego.

Pragnę pogratulować Jego Świątobliwości, stabilnego i rozwojowego pontyfikatu, a wam Bracia podziękować za aktywną pracę i wkład w rozwój Państwa Kościelnego Rotria. Niechaj Państwo nasze nadal rośnie w siłę ciesząc się spokojem i stabilnością. Gratulacje należą się również Naszej Córce Kościoła- Królestwu Agurii, które dumnie zajmuje czwarte miejsce na liście raportu demograficznego.


Strony: 1 [2] 3 4 ... 17