Autor Wątek: BULLA MAXIMA  (Przeczytany 673 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Michael von Lichtenstein

  • Przyjaciel kraju
  • ****
  • Wiadomości: 301
  • Reputacja +0/-0
    • Zobacz profil
    • www.teutonia.one.pl
    • Email
BULLA MAXIMA
« dnia: Piątek, 21 Sty 2011, 11:24:50 »
Data obowiązywania: 16 sierpnia 2010

Cytuj
BULLA MAXIMA
PAŃSTWA KOŚCIELNEGO ROTRIA

PEAMBUŁA
My Celestyn I, z Bożej łaski Suweren Państwa Kościelnego Rotria, z woli Kardynałów zasiadający na tronie Patriarchy Rotrii, wraz z umiłowanymi Braćmi naszymi, obywatelami Państwa Kościelnego Rotria,
czerpiąc z tradycji przodków,
pełni doświadczeń z czasów i troski o losy państwa,
dążąc do przekazania Naszym następcom kraju silnego,
ustanawiamy w dobrej wierze Bullę Maximę jako ustawę zasadniczą i
opokę dla przyszłych pokoleń stanowiącej gwarancję bezpieczeństwa i pomyślności.

DZIAŁ I
Państwo Kościelne

Artykuł 1.
(Państwo Kościelne Rotria)
1. Państwo Kościelne Rotria, zwane dalej Rotrią jest Monarchią teokratyczno - elekcyjną.
2. Rotria jest państwem niepodległym i suwerennym, nawiązującym do historycznego Państwa Kościelnego istniejącego w latach 756 –1870 w Europie.
3. Rotria jest ostoją Kościoła Rotryjskiego.

Artykuł 2.
(¬ródło i podział władzy)
1. Władza Suwerenna w Rotrii należy do Patriarchy i Obywateli.
2. Władzę ustawodawczą w Rotrii pełni Patriarcha wraz z  Synodem Powszechny.
3. Władzę wykonawczą w Rotrii pełni Patriarcha i Prefektura Generalna.
4. Władzę sądowniczą w Rotrii pełni Patriarcha i Trybunał Rotryjski.


Artykuł 3.
(Język urzędowy i stolica)
1. Językiem urzędowym w Rotrii jest język polski.
2. Dla podkreślenia walorów kulturowych oraz estetycznych dopuszczalne jest użycie języka łacińskiego.
3. Stolicą Rotrii jest Apostolskie Miasto Rotria.

Artykuł 4.
(Waluta)
1. Walutą Rotrii jest Lir Rotryjski.
2. Jeden Lir Rotryjski równy jest 100 Centesimom Rotryjskim.

Artykuł 5.
(Symbole narodowe)
1. Flagę Rotrii określa załącznik nr 1.
2. Godło Rotrii określa załącznik nr 2.
3. Hymn Rotrii określa załącznik nr 3.

Artykuł 6.
(Hierarchia praw)
Prawo Rotrii w hierarchii ważności stanowią:
1)Niniejsza Ustawa Zasadnicza
2)Bulle Patriarchy i Ustawy Synodu Powszechnego
3)Ratyfikowane umowy międzynarodowe
4)Brewe i Rozporządzenia
5)Ordonanse i Postanowienia
7)Normy prawa zwyczajowego

Artykuł 7.
(Powszechna moc obowiązująca)
Ustawa Zasadnicza obowiązuje na całym terytorium Państwa Kościelnego.
Wszelkie akty prawne weń uchwalane nie mogą pozostawać w sprzeczności z Ustawą Zasadniczą. Wszelkie akty prawne podlegają oficjalnej publikacji. Akty nieopublikowane nie mają zastosowania.

DZIAŁ II
Prawa i obowiązki obywateli

Artykuł 8.
(Obywatelstwo)
1. Obywatelstwo rotryjskie przyznawane jest w trybie i na warunkach określonych przez odrębne przepisy.
2. Każdy, komu zostanie przyznane przez Patriarchę Rotrii obywatelstwo zobowiązany jest do złożenia w przeciągu siedmiu dni od daty otrzymania obywatelstwa przysięgi według następującej roty:
„ Przysięgam uroczyście wierność Patriarsze Rotrii, posłuszeństwo wobec praw Państwa Kościelnego i poszanowanie jego wartości, a jego dobro będzie dla mnie zawsze najwyższym nakazem.”

Artykuł 9.
(Prawa obywateli)
1. Państwo Kościelne Rotria gwarantuje swoim obywatelom prawo do życia, rozwoju i sprawiedliwego sądu.
2. Wszyscy obywatele Rotrii są równi wobec prawa i wolni.
3. Każdy obywatel Rotrii ma prawo do:
1) uczestnictwa w życiu publicznym,
 nieskrępowanego zrzeszania się,
2)głoszenia swoich poglądów,
3)informacji o działaniach władz i osób publicznych.
4. Państwo Kościelne gwarantuje swoim obywatelom wszelkie prawa socjalne, ekonomiczne, solidarnościowe i kulturalne.
5. Każdy obywatel Państwa Kościelnego ma wolność sumienia i wyznania.
6. Niektóre prawa obywateli mogą zostać zawieszone w momencie wprowadzenia Stanu Wyjątkowego lub Stanu Wojennego.

Artykuł 10.
(Obowiązki obywateli)
1. Każdy obywatel zobowiązany jest do dochowania przysięgi obywatelskiej.
2. Wszyscy obywatele Państwa Kościelnego zobowiązani są do wierności wobec prawowitego Patriarchy Rotrii.
3. Każdy obywatel Państwa Kościelnego zobowiązany jest do przestrzegania prawa, ponoszenia świadczeń publicznych i obrony państwa przed zagrożeniami zewnętrznymi.
4. Patriarcha posiada obywatelstwo Rotryjskie z mocy prawa.

DZIAŁ III
Kościół Rotryjski

Artykuł 11.
(Kościół Rotryjski)
1. Kościół Rotryjski, jest v-organizacją propagującą kulturę oraz wartości chrześcijańskie.
2. Kościół Rotryjski wzoruje się na hierarchii i organizacji Kościoła Katolickiego.
3. Kościół Rotryjski w swej działalności kierować się będzie aspektami wyłącznie edukacyjno-poznawczymi, nie godząc swoją działalnością w uczucia religijne osób trzecich, nie naruszając powagi wiary chrześcijańskiej.

Artykuł 12.
(Integralność Kościoła)
1. Kościół Rotryjski jest w sposób nierozerwalny związany z Państwem Kościelnym.
2. Instytucje państwowe oraz kościelne stanowią jedność.
3. Ilekroć w niniejszym akcie jest mowa o organach władzy, należy przezeń rozumieć organizacje pełniące kompetencje zarówno świeckie, jak i kościelne.

Artykuł 13.
(Organy terenowe Kościoła)
1. Kościół Rotryjski pełni swoją misję poza granicami Rotrii za pośrednictwem organów terenowych.
2. Kształt i organizację organów terenowych określa patriarcha w drodze odrębnych przepisów.

Artykuł 14.
(Funkcje kościelne i tytuły honorowe)
1. Funkcje kościelne i tytuły honorowe są wyrazem najwyższego uznania zasług oraz powagi pełnionej funkcji.
2. Funkcje i tytuły ustanawia i znosi Patriarcha Rotrii.

DZIAŁ IV
Patriarcha i Kolegium Kardynalskie


Artykuł 15.
(Patriarcha)
1. Najwyższym Przedstawicielem władzy świeckiej i kościelnej w Rotrii jest Patriarcha.
2. Osoba Patriarchy jest nietykalna.

Artykuł 16.
(Kompetencje Patriarchy)
Patriarcha:
1)stoi na czele państwa Rotryjskiego,
2)reprezentuje Rotrię na zewnątrz,
3) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe,
4)wydaje bulle, brewe i ordonanse.
5) określa kształt i kompetencje organów państwowych i kościelnych,
6) powołuje i odwołuje urzędników państwowych i kościelnych,
7) mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Państwa Kościelnego w innych państwach,
8 ) jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych,
9) ustanawia i znosi organy terenowe Kościoła Rotryjskiego,
10) ustanawia i znosi funkcje kościelne i tytuły honorowe,
11) ustanawia i znosi ordery i odznaczenia,
12) nadaje, obniża i odbiera funkcje kościelne i tytuły honorowe,
13) nadaje i odbiera ordery i odznaczenia,
14) nadaje i odbiera obywatelstwo rotryjskie,
15) stosuje prawo łaski,
16) ogłasza i znosi Stan Wyjątkowy i Stan Wojenny,
17) mianuje i odwołuje Kamerlinga sprawującego władzę w jego imieniu, na podstawie odrębnych przepisów,

Artykuł 17.
(Opróżnienie Tronu Patriarszego)
1. Opróżnienie Tronu Patriarszego następuje wskutek:
1)upływu trzymiesięcznej kadencji,
2)zrzeczenia się tronu przez Patriarchę,
3) śmierci,
4)rzeczywistego wypadku uniemożliwiającego skuteczne pełnienie funkcji Patriarchy.
2. Opróżnienie Tronu Patriarszego obwieszcza Kamerling.

Artykuł 18.
(Sediswakancja)
1. Z chwilą opróżnienia Tronu patriarszego następuje okres wakatu Stolicy Apostolskiej, zwany dalej Sediswakancją.
2. W okresie Sediswakancji władzę Patriarszą sprawuje Kamerling.
3. W przypadku niemożności sprawowania władzy przez Kamerlinga, jego obowiązki i uprawnienia przejmuje Prefekt Generalny, a w razie jego braku najstarszy stażem kardynał.
4. Kamerling ma obowiązek w terminie trzech dni zwołać Konklawe w celu wyboru nowego Patriarchy.
5. Jeżeli Kamerling nie dopełni obowiązku określonego w ust. 4, obowiązek ten przechodzi kolejno na Kardynałów w hierarchii starszeństwa.

Artykuł 19.
(Wybór Patriarchy)
1. Konklawe zwoływane jest w celu wybrania nowego Patriarchy.
2. Konklawe musi zakończyć się wyborem nowego Patriarchy.
3. Organizację i sposób obrad Konklawe określą przepisy szczególne.

Artykuł 20.
(Godność kardynalska)
1. Tytuł kardynalski jest oznaką najwyższej godności w Państwie i Kościele Rotryjskim.
2. Kardynałem może zostać każdy Rotryjczyk, bądź obywatel państwa obcego, niezależnie od sprawowania innych urzędów.
3. Kardynałów w sposób nieskrępowany kreuje i znosi Patriarcha.

DZIAŁ V
Synod Powszechny

Artykuł 21.
(Synod Powszechny)
1. Synod Powszechny, zwany dalej Synodem sprawuje wraz z Patriarchą władzę ustawodawczą w Państwie Kościelnym Rotria.
2. Synod sprawuje kontrolę nad działalnością Prefektury Generalnej w zakresie określonym przepisami niniejszej ustawy zasadniczej oraz przepisów szczególnych.
3. W skład Synodu wchodzą z mocy prawa wszyscy aktywni w rozumieniu odrębnych przepisów obywatele rotryjscy.
4. Obrady Synodu są jawne.

Artykuł 22.
(Przewodniczący Synodu Powszechnego)
1. Pracami Synodu Kieruje Przewodniczący wybierany z jego grona na dwumiesięczną kadencję. Wybór Przewodniczącego przeprowadza Patriarcha.
2. Przewodniczący powołuje i odwołuje Wiceprzewodniczącego, który zastępuje go podczas nieobecności.

Artykuł 23.
(Proces legislacyjny)
1. Synod  przyjmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy członków, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
2. Inicjatywę ustawodawczą posiadają: Patriarcha, Prefekt Generalny, Prefekci, grupa co najmniej 3 uprawnionych obywateli.
3. Po przyjęciu ustawy przez Synod, kierujący obradami niezwłocznie przedkłada ją do podpisu Patriarsze.
4. Patriarcha może odmówić podpisania ustawy, jeżeli jest to uzasadnione interesem wewnętrznym bądź zewnętrznym Państwa.
5. W przypadku odmowy podpisania ustawy, dla ponownego jej uchwalenia wymagana jest kwalifikowana większość 3/5.

Artykuł 24.
(Moc ustawy bulli patriarszych)
Bulle Patriarchy mają moc ustawy. Ilekroć Konstytucja lub ustawy dla unormowania poszczególnej dziedziny z zakresu ustawodawstwa wymagają ustawy, dziedzina ta może być unormowana również Bullą Patriarchy.

DZIAŁ VI
Prefektura Generalna i Trybunał Rotryjski


Artykuł 25.
(Prefektura Generalna)
1. Prefektura Generalna prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną z zakresie niezastrzeżonym dla innych organów.
2. W skład Prefektury generalnej wchodzi Prefekt Generalny wraz z Prefektami.
3. Na czele Prefektury Generalnej stoi Prefekt Generalny, powoływany i odwoływany przez Patriarchę.
4. Prefektów powołuje Patriarcha na wniosek Prefekta Generalnego.
5. Organizację oraz kompetencje Prefektury Generalnej określa Bulla Patriarchy.

Artykuł 26.
(Akty prawne urzędników państwowych)
1.Kierownicy centralnych urzędów państwowych na podstawie Ustawy Zasadniczej, Bulli oraz ustaw w celu ich wykonania wydają rozporządzenia.
2.Patriarcha może uchylić rozporządzenie  wydane przez organy władzy wykonawczej.
 
Artykuł 27.
(Kontrola parlamentarna)
1.Synod w wykonaniu prawa kontroli parlamentarnej nad działalnością władzy wykonawczej, może zażądać ustąpienia Prefekta Generalnego, w przypadku działania na szkodę państwa bądź zaniedbywania przezeń swych obowiązków – z zastrzeżeniem konieczności imiennego wskazania kandydata na jego miejsce.
2.Jeżeli za wnioskiem opowie się bezwzględna większość uprawnionych do głosowania obywateli, Patriarcha odwołuje Prefekta Generalnego.

Artykuł 28.
(Trybunał Rotryjski)

1.Trybunał Rotryjski wykonuje kompetencje z zakresu wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa konstytucyjnego i administracyjnego, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. W skład Trybunału Rotryjskiego wchodzą Patriarcha i Trybuni.
3.  Szczegółową organizację oraz kompetencje Trybunału Rotryjskiego określi ustawa.

DZIAŁ VII
Stan Wyjątkowy i Stan Wojenny

Artykuł 29.
(Stan Wyjątkowy)
1. W sytuacji szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, ustroju i prawnego porządku publicznego wprowadza się Stan Wyjątkowy.
2. Stan Wyjątkowy może być wprowadzony na całości, bądź części terytorium Państwa Kościelnego Rotria.
3. Stan Wyjątkowy wprowadzany jest na mocy ordonansu Patriarchy.
4. W czasie obowiązywania Stanu Wyjątkowego, zawieszone zostają wymienione przez Patriarchę w ordonansie prawa obywatelskie.

Artykuł 30.
(Stan Wojenny)

W sytuacji ogłoszenia przez Państwo Kościelne wojny z krajem ościennym, bądź w sytuacji ataku państwa obcego na Państwo Kościelne Rotria, Patriarcha może ogłosić Stan Wojenny.
 
DZIAŁ VIII
Przepisy derogacyjne, przejściowe i załączniki

Artykuł 31.
(Zmiana Ustawy Zasadniczej)
Zmiana niniejszego aktu następuje wyłącznie za zgodą Patriarchy, w formie ustawy przyjętej przez Synod bezwzględną większością głosów przy udziale co najmniej 2/3 uprawnionych.

Artykuł 32.
(Przepisy derogacyjne)
Z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy zasadniczej tracą moc wszystkie pozostałe akty normatywne.

Artykuł 33.
(Przepisy przejściowe)
Niniejsza ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
« Ostatnia zmiana: Piątek, 05 Sie 2011, 09:33:26 wysłana przez ks. dr Viktorjos P. apo Zep »
(-) Michael von Lichtenstein h. Wąż,
     Król Teutonii
     Diuk Księżycowych Klifów
     Baron Naservii