Autor Wątek: Traktat zawiązujący Konfederacje Łacińską  (Przeczytany 492 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Canonicus Arthuro de Catalan

 • Przyjaciel kraju
 • ****
 • Wiadomości: 273
 • Reputacja +0/-0
  • Komunikator ICQ - 9784409
  • Zobacz profil
Traktat zawiązujący Konfederacje Łacińską
« dnia: Niedziela, 23 Sty 2011, 22:58:28 »
Cytuj
TRAKTAT ZAWIˇZUJˇCY KONFEDERACJĘ ŁACIŃSKˇ

WYSOKIE UKŁADAJˇCE SIĘ STRONY

Jego Świątobliwość Celestyn I, Patriarcha Rotrii w imieniu Państwa Kościelnego Rotria,
Jego Królewska Mość Einar I, Król Nordii w imieniu Królestwa Nordii,
Jego Ekscelencja Adam Zygmunciak, Prezydent Rzeczypospolitej Eskwilińskiej w imieniu Rzeczypospolitej Eskwilińskiej,
Jego Ekscelencja Voyteque de Stress Prezydent Republiki Francuskiej w imieniu Republiki Francuskiej,
Jego Ekscelencja Camillus Plautius Scaevola, Konsul Republiki Tyrencji w imieniu Republiki Tyrencji.

* PRAGNˇC pogłębić przyjaźń szczęśliwie istniejącą pomiędzy naszymi Narodami,

* UTRWALAJˇC współpracę międzynarodową w duchu sprawiedliwości, pokoju, wzajemnego partnerstwa i dobrobytu,

* MAJˇC NA UWADZE, jak ważkie dla integracji państw polskiego mikroświata będzie pogłębienie związków przyjaźni między Narodami,

* ZDECYDOWANI umacniać wzajemną obronę na wypadek zagrożeń,

* WYRAŻAJˇC NIEWZRUSZONˇ WOLĘ dbałości o wspólny rozwój oraz interesy polityczne, militarne i gospodarcze,

* ZDETERMINOWANI współdziałać w celu obrony swych krajów na wszelkich płaszczyznach;

zawierają następujący traktat
Rozdział I.
PRZEPISY OGÓLNE


Artykuł I.

Wysokie Układające się Strony w celu poszerzenia współpracy międzynarodowej, obrony wspólnych, nienaruszalnych i integralnych praw oraz interesów, zawiązują niniejszą Konfederację o charakterze politycznym, militarnym i gospodarczym pomiędzy swoimi państwami. Zasady działania Konfederacji, określa niniejszy traktat i porozumienia wykonawcze.

Artykuł II.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym traktatem, a w których państwa Konfederacji współdziałają na podstawie niniejszego dokumentu, stosować się będzie porozumienia wykonawcze wydawane przez Wysokie Układające się Strony na sesjach nadzwyczajnych Konfederacji.

Artykuł III.

1.   Naczelnym organem Konfederacji jest Rada Konfederacji, zwana dalej Radą, w skład której wchodzą Radni  państw członkowskich Konfederacji.
2.   Każde z państw członkowskich deleguje do Rady nie więcej niż jednego Radnego.
3.   Szczegółowy tryb delegowania reprezentantów określi porozumienie wykonawcze.

Artykuł IV.

1.   Pracami Rady kieruje Naczelnik Rady powoływany i odwoływany przez Radę z jej grona większością 2/3 głosów, przy udziale co najmniej połowy Radnych.
2.   Kadencja Naczelnika Rady trwa trzy miesiące i nie może on zostać wybrany ponownie na bezpośrednio następującą kadencję.

Artykuł V.

1.   Rada podejmuje decyzje na zwoływanych przez Naczelnika posiedzeniach rady.
2.   Zwołanie posiedzenia rady winno być zapowiedziane z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.   W przypadku spraw niecierpiących zwłoki Naczelnik może zwołać posiedzenie nadzwyczajne  pomijając termin określony w ust. 2, jeżeli zgodę wyrażą wszystkie państwa członkowskie.
4.   Rozstrzygnięcia Rady zapadają jednogłośnie w bezpośrednim, jawnym i równym głosowaniu.
5.   Posiedzenie rady gości to państwo członkowskie, którego przedstawiciel pełni funkcję Naczelnika.
6.   Nadzwyczajne posiedzenie  rady organizowane jest w państwie właściwym ze względu na naturę i przyczynę jego zwołania.
7.   W przypadkach szczególnie uzasadnionych  możliwe jest odstępstwo od ust. 5, jeżeli państwa członkowskie wyrażą na to zgodę.

Artykuł VI.

Podstawy  funkcjonowania Konfederacji stanowią zasady solidarności, wzajemnej pomocy i uczciwego partnerstwa, wymiany cennych doświadczeń pomiędzy sygnatariuszami niniejszego traktatu.

Rozdział II.
AKCES I WYKLUCZENIE

Artykuł VII.

Akces państw trzecich do Konfederacji następuje za jednomyślną zgodą wszystkich członków Konfederacji.

Artykuł VIII.
1.   Konfederacja nie będzie rozszerzona o dodatkowych członków w ciągu miesiąca od wejścia w życie niniejszego traktatu. Strony mogą odstąpić od tego zapisu, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe i uzasadnione okoliczności.
2.   Okres karencji przewidziany pomiędzy poszczególnymi rozszerzeniami Konfederacji wynosi jeden miesiąc.

Artykuł IX.

1.   Państwo członkowskie może zostać wykluczone z grona Konfederacji jedynie w przypadku zaniedbania zobowiązań sojuszniczych bądź działania na szkodę interesów Konfederacji bądź poszczególnych jej członków.
2.   Wykluczenie członka z grona konfederacji następuje za jednomyślną zgodą pozostałych członków, wyrażoną w jawnym głosowaniu.

Rozdział III.
WSPÓLNA POLITYKA OBRONNA

Artykuł X.

Jakakolwiek forma agresji na jednego z członków Konfederacji będzie uważana za agresję na każdego z członków Konfederacji z osobna. Państwa Sygnatariusze zobowiązują się udzielić wszelkiej, właściwej powadze sytuacji, pomocy militarnej, politycznej, dyplomatycznej i gospodarczej, chyba że Państwo zaatakowane dobrowolnie z niej zrezygnuje.
Artykuł XI.

W przypadku koniecznej obrony granic członka Konfederacji poprzez działania prewencyjne, w celu obrony integralności terytorialnej Strony, członkowie Konfederacji zobowiązują się wspomóc dyplomatycznie, militarnie i ekonomicznie członka Konfederacji.

Artykuł XII.

1.   Siły zbrojne członków Konfederacji będą przeprowadzać wspólne manewry wojskowe co najmniej raz w ciągu roku.
2.   Manewry przeprowadzane są, kolejno, w [ALFABETYCZNIE CZŁONKOWIE].
3.   Manewry dodatkowe zarządza nadzwyczajne posiedzenie rady.

Artykuł XIII.

Przedstawiciele sił zbrojnych Państw Paktu będą utrzymywać regularny kontakt w celu monitorowania, analizowania i konsultacji  sytuacji geopolitycznej i militarnej.

Artykuł XIV.

Mobilizacja sił zbrojnych członków Paktu następuje na wniosek jednego z sygnatariuszy odpowiednio do tego umocowanych, jeżeli zagrożona jest jego integralność terytorialna, bądź inne uzasadniające ją fundamentalne interesy.

Rozdział IV.
POLITYKA ZAGRANICZNA

Artykuł XV.

Państwa Sygnatariusze prowadzą politykę zwartego frontu wobec zagrożeń zewnętrznych.

Artykuł XVI.

1.   Państwa Konfederacji, w razie zagrożenia integralności terytorialnej sygnatariusza Konfederacji przez państwo trzecie, zobowiązują się do powzięcia wszelkich dostępnych środków do jego obrony.
2.   Przez zagrożenie integralności terytorialnej rozumie się tak bezpośrednie ogłoszenie zajęcia terenów należących do członka Konfederacji, jak i pośrednie wsparcie tych działań.

Artykuł XVII.

1.   Państwa Konfederacji będą wymieniać się strategicznymi z punktu widzenia państw sojuszniczych informacjami dotyczącymi polityki zagranicznej własnej i państw trzecich, w szczególności:
1.   uznania państwowości innej organizacji,
2.   wycofania uznania państwowości innego organizmu państwowego,
3.   zerwania stosunków dyplomatycznych pomiędzy państwem trzecim,
4.   postawienia ultimatum państwu trzeciemu,
5.   wydalenia ambasadora państwa trzeciego.
2.   Wymiana informacji, o której mowa w ustępie pierwszym, następuje w drodze doraźnych działań dyplomatycznych, chyba że wystąpią wyraźne korzyści z przedstawienia wiadomości podczas posiedzenia rady.

Artykuł XVIII.
W celu ustalenia jednolitego stanowiska wobec spraw bieżących, sygnatariusze Konfederacji kontaktują się ze sobą na drodze doraźnych działań dyplomacji swoich Państw, bądź podczas posiedzeń.

Rozdział V.
BEZPIECZEŃSTWO STRON INTERNETOWYCH

Artykuł XIX.

W razie awarii serwera członka Konfederacji lub innego zdarzenia technicznego, które uniemożliwia poprawne funkcjonowanie Państwa, członkowie Konfederacji zobowiązani są, w miarę możliwości, nieodpłatnie i w jak najszybszym czasie, udzielić pomocy zagrożonemu sygnatariuszowi.

Rozdział VI.
PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł XX.

Niniejszy Traktat wejdzie w życie z chwilą ratyfikacji przez co najmniej dwie Wysokie Układające się Strony.


Artykuł XXI.

Wystąpienie z Konfederacji jest skuteczne po upływie 14 dni od dnia notyfikacji przez państwo występujące.

Niniejszy  Traktat sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z Wysokich Układających się Stron.
Arthuro de Catalan

Offline Cosimo Pietro de Medici

 • Kardynał
 • Filar państwa
 • *****
 • Wiadomości: 1206
 • Reputacja +31/-19
  • Zobacz profil
  • Email
Odp: Traktat zawiązujący Konfederacje Łacińską
« Odpowiedź #1 dnia: Poniedziałek, 24 Sty 2011, 17:03:22 »
Po zapoznaniu się z powyższym traktatem, w imieniu Państwa Kościelnego Rotria oświadczam, że:

   * został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,
   * jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,
   * będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Patriarszą.

Dano w Apostolskim Mieście Rotria, dnia 24 stycznia 2011 r.


(l.s.) Leon I,
Patriarcha Rotrii
/-/ Cosimo Pietro de Medici

Kamerling Stolicy Apostolskiej
Prymas Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Książę Toskanii i Palestriny