Autor Wątek: Statut Uniwersytetu Rotryjskiego  (Przeczytany 748 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Vincenzo Botticelli

  • Gość
Statut Uniwersytetu Rotryjskiego
« dnia: Sobota, 10 Sie 2013, 20:42:22 »
Cytuj

PREAMBUŁA

My, profesorowie akademiccy dbając o jak najwyższą jakość edukacji oraz
trwałość Uniwersytetu Rotryjskiego,
przechowując w swej pamięci najważniejsze cnoty chrześcijańskie


u s t a n a w i a m y

Statut Uniwersytetu Rotryjskiego
i nakazujemy bezwzględne dostosowanie się do niego.

Rozdział I
Zasady Ogólne


§1.
1. Uniwersytet Rotryjski, zwany dalej UR jest szkołą publiczną.
2. Swe działania opiera na niniejszym statucie.
3. Dokument ten zobowiązuje wszystkich członków wspólnoty akademickiej Uniwersytetu do przestrzegania.

§2.
Nadzór pedagogiczny nad UR sprawuje Wicekanclerz Kurii Rotryjskiej bądź osoba wyznaczona przez niego.

§3.
1. Głównym zadaniem UR jest kształcenie studentów oraz kadry naukowej w duchu chrześcijaństwa umożliwiając jednocześnie prowadzenie obiektywnych badań naukowych.
2. Uniwersytet ma służyć obywatelom Rotrii, obywatelom krajów zaprzyjaźnionych oraz całemu Mikroświatowi.
3. Uniwersytet ma możliwość podjęcia współpracy z innymi jednostkami oświatowymi bądź kulturowymi na mocy umowny akademickiej. 

§4.
Uniwersytet działa w poszanowaniu prawa Państwa Kościelnego Rotria, podstawowych praw chrześcijańskich oraz etyki zawodowej, jaką cechować winni się nauczyciele akademiccy.   

§5.
Wykłady na UR są otwarte dla wszystkich.

Rozdział II
Struktura Organizacyjna Uniwersytetu

§6.
1. Największą jednostką organizacyjną UR jest Wydział.
2. Na czele Wydziału stoi dziekan.
3. Dziekan musi posiadać przynajmniej tytuł doktora net.
4. Dziekana powołuje Rektor.
5. Wydział organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe.

§7.
UR wykonuje swoje zadania przez jednostki organizacyjne, które prowadzą:
a) działalność podstawową, polegającą na kształceniu studentów oraz kadry naukowej, dydaktycznej, prowadzeniu badań naukowych, rozwijaniu i upowszechnianiu kultury narodowej oraz szerzeniu wiedzy w społeczeństwie;
b) działalność pomocniczą o charakterze doświadczalnym, gospodarczym lub usługowym;
c) działalność administracyjną podporządkowaną działalności podstawowej.


Rozdział III
Władze Uniwersytetu

§8.
1. Organami UR są Rektor oraz Rada Uczelni

§9.
1. Rada Uczelni jest doradczym kolegialnym organem UR.
2. W skład Senatu wchodzą:
a) Rektor jako Przewodniczący,
b) wykładowcy,
c) Jego Świątobliwość bądź osoba wyznaczona przez Niego.

§10.
1. Posiedzenia Rady Uczelni zwołuje Rektor, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
2. W razie nieobecności Rektora, posiedzenia prowadzi osoba wyznaczona przez Rektora z pośród grona Rady.
3. Pod koniec każdego roku kalendarzowego Rektor ma obowiązek przygotować specjalne posiedzenie sprawozdawcze z pracy Uniwersytetu.
 
§11.
1. Rektor jest najwyższym jednoosobowym organem Uniwersytetu.
2. Rektorowi przysługuje tytuł honorowy „Rector Academiae Rotriae”
3. Rektor powoływany i odwoływany jest przez Jego Świątobliwość.
4. Rektor kieruje Uniwersytetem i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uniwersytetu niezastrzeżonych dla innych organów.
5. Rektor musi posiadać tytuł profesora net. na Uniwersytecie Rotrii bądź innej, akredytowanej przez UR uczelni wyższej.
6. Rektor w celu wykonywania swych kompetencji wydaje zarządzenia.

§12.
1. Rektor może ustanowić prorektorów jako swoich zastępców.
2. Zasady zastępstwa oraz szczegółowy podział obowiązków określa Rektor w rozporządzeniu.

§13.
Do kompetencji Rady Uczelni należą w szczególności:
a) zmiana Statutu;
b) uchwalanie regulaminu studiów na Uniwersytecie oraz wprowadzania do niego zmian;
c) ocena działalności Uniwersytetu, zatwierdzanie rocznych sprawozdań z jego działalności;
d) podejmowanie rozstrzygnięć w innych sprawach określonych niniejszym Statutem;
e) dbanie o wysoki poziom etyczny pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu oraz wypowiadanie się w sprawach etyki zawodowej;
f) wyrażanie opinii w imieniu społeczności akademickiej Uniwersytetu oraz opinii w sprawach przedłożonych przez rektora,

§14.
1. Rada Uczelni ma prawo powoływać stałe i doraźne komisje senackie.
2. Zadaniem stałych komisji jest opiniowanie i przygotowywanie wniosków odnoszących się do oznaczonej dziedziny działalności Uniwersytetu. Komisje doraźne są powoływane dla rozpatrzenia określonej sprawy.
3. Członków komisji wybiera Rada Uczelni. W skład komisji wchodzi, przynajmniej jeden członek. Jeżeli uchwała o powołaniu komisji przewiduje, że w jej skład wchodzą też przedstawiciele studentów są oni wybierani przez studentów.
4. Kadencja komisji stałej i doraźnej kończy się z chwilą podjęcia przez Radę Uczelni uchwały stwierdzającej wykonanie przez komisję powierzonego jej zadania lub uchwały stwierdzającej likwidację komisji.


Rozdział IV
Studia

§15.
1. Regulamin Studiów jest jednym z podstawowych dokumentów regulujących tryb i formę studiów na Uniwersytecie.
2. Regulamin Studiów i inne regulaminy wiążące Uniwersytet przyjmowane są przez Rektora w drodze rozporządzenia.

§16.
Jednostki dydaktyczne mogą ustalić indywidualny regulamin studiów, który podlega zatwierdzeniu przez Rektora oraz Radę Uczelni.

§17.
1. Studentem i doktorantem może zostać każdy obywatel Rotrii.
2. Studentem i doktorantem może zostać również obywatel innego wirtualnego państwa, na zasadach określonych w stosownych umowach międzynarodowych, porozumieniach międzyuczelnianych oraz zarządzeniach Rektora.

Rozdział V
Zwyczaje

§18.
Uniwersytet ma swoje święto, które zostanie obrane zgodnie z rozporządzeniem Rektora UR w porozumieniu z Radą Uczelni.

§19.
1. UR posiada hymn oraz pieczęć.
2. Wyłączne prawo do używania pieczęci uniwersytetu mają Organy UR.
3. Hymnem UR jest "Gaudeamus Igitur".


§20.
Najwyższą godnością naukową nadawaną przez Rektora Uniwersytetu jest tytuł "Doktora Honoris Causa" przyznawany dla osób, które szczególnie zasłużyły się nauce, kulturze i życiu społecznemu.

§21.
Osobom szczególnie zasłużonym dla Uniwersytetu mogą być przyznawane wyróżnienia w dwóch stopniach:
a) I stopnia
b) II stopnia

§22.
Uroczyste promocje doktorskie i profesorskie odbywają się zgodnie z decyzją Rektora określone w rozporządzeniu

§23.
1. W zgodzie z tradycjami akademickimi Rektor oraz Dziekani poszczególnych wydziałów, Profesorowie i Doktorzy mają prawo występować w togach.
2. Forma i barwa tóg są wynikiem decyzji Rektora w drodze rozporządzenia.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

§24.
Zmian w statucie dokonuje Rektor na mocy uchwały Rady Uczelni, podjętej zwykłą większością głosów

§25.
Statut zacznie obowiązywać w dniu podpisania przez Rektora Uniwersytetu.


Załączniki:


1. Pieczęć Uniwersytetu:
2. Hymn Uniwersytetu:

Gaudeamus igitur

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus.
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
Post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus,
nos habebit humus.

Vita nostra brevis est, brevi finietur.
Vita nostra brevis est, brevi finietur.
Venit mors velociter, rapit nos atrociter,
nemini parcetur, nemini parcetur! (ref.)

Ubi sunt, qui ante nos, in mundo fuere?
Ubi sunt, qui ante nos, in mundo fuere?
Vadite ad superos, transite ad inferos.
Ubi? Iam fuere.
Ubi? Iam fuere!

Vivat Academia, vivant professores.
Vivat Academia, vivant professores!
Vivat membrum quodlibet, vivant membra quælibet,
semper sint in flore, semper sint in flore!

Vivat et res publica et qui, illam regit.
Vivat et res publica et qui, illam regit.
Vivat nostra civitas, mæcenatum caritas.
Quæ nos hic protegit, quæ nos hic protegit.

Vivant omnes virgines, faciles, formosæ.
(lub graciles, formosæ)
Vivant omnes virgines, faciles, formosæ. (ibid.)
Vivant et mulieres, teneræ, amabiles,
bonæ, laboriosæ,
bonæ, laboriosæ!


(-) prof. zw. dr hab. net. Franz Ferdinand von Habsburg-Lothringen
Rector Academiae Rotriae


Statut Uniwersytetu Rotrii został przez nas przeanalizowany, przyswojony i nadany.
Działo się to w Pałacu Kwirynalskim, dnia dziesiątego, miesiąca sierpnia, w roku Pańskim MMXIII, gdy obecnymi byli Magnificencja Rektor Giovanni infułat Ganganelli oraz wykładowcy akademiccy./-/Sanctitas Vestra Sixtus III
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.


« Ostatnia zmiana: Środa, 04 Cze 2014, 23:23:14 wysłana przez Franz Ferdinand von Habsburg-Lothringen »