Autor Wątek: Bulla Adhibe Rationem Difficultatibus  (Przeczytany 476 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Vincenzo Botticelli

  • Gość
Bulla Adhibe Rationem Difficultatibus
« dnia: Wtorek, 13 Sie 2013, 02:04:52 »
Cytuj
Bulla
"Adhibe rationem difficultatibus"

Sixtus, Episcopus Rotriae, Pontifex Maximus, Servum Servorum Dei etc., etc., etc.,
dilectus fratres et sororesin in Rotria et Mundi, salutem et Apostolicam Benedictionem.


W trosce o Kościół Powszechny, a dążąc do zaniechania sytuacji, których skuteczność ongiś doprowadziła do podziału między obywatelami Stolicy Apostolskiej, aby zabezpieczyć Lud Boży przed możliwością wystąpienia jakiejkolwiek nieprawidłowości lub skazy na pierwotnym rysie duchowieństwa, kierując się arcypasterskim obowiązkiem ustanawiamy prawo, jak następuje. Zmiany zaś te zyskuję moc w pełni wiążącą z chwilą ich ogłoszenia, ad maiorem Dei gloriam!


Art. 1.
Kanon 83. Kodeksu Prawa Kanonicznego zyskuje brzmienie:

Kan. 83 - Zwykłą przeszkodą, nie pozwalającą przyjąć każdej powierzonej nominacji, są związani:
 1° mężczyzna żonaty;
 2° kto popełnił przestępstwo apostazji, herezji lub schizmy;
 3° kto sprawuje urząd lub zarząd zakazany duchownym;
 4° kto dopuścił się przestępstwa przeciwko władzy kościelnej i wolności Kościoła;
 5° kto dopuścił się przestępstwa uzurpacji kościelnych zadań oraz przestępstwa w ich wykonywaniu;
 6° kto dopuścił się przestępstwa podszywania pod inną godność lub posiadania nietożsamej postaci, będących rozróżnionymi płcią, statusem lub jakąkolwiek inną cechą, a co wykazało postępowanie przeprowadzone na polecenie Biskupa Rotrii.


Art. 2.
Kanon 86. Codex Iuris Canonici zyskuje brzmienie:

Kan. 86 - § 1. Jedynie Stolica Apostolska może dyspensować od przeszkód przyjęcia nominacji kapłańskiej.
 § 2. Od przeszkód może dyspensować również ordynariusz, jeśli takiej zgody udzielił mu Biskup Rotrii.
 § 3. Od przeszkody wynikającej z posiadania zdublowanej tożsamości wirtualnej nie przypada żadna możliwość dyspensowania, a jedynie surowa i sprawiedliwa kara najwyższej cenzury.


Art. 3.
Kanon 101. Codex Iuris Canonici zyskuje brzmienie:

Kan. 101 – Ekskomunikowanego pozbawia się:
 1° możności sprawowania urzędów lub posług albo jakichkolwiek innych zadań, bądź wykonywania aktów rządzenia w jakiejkolwiek formie w całym Kościele Powszechnym;
 2° praw korzystania z przywilejów wcześniej mu udzielonych, w tym wynikających z faktu posiadania obywatelstwa i statusu ziemskiego, których utrata jest następstwem wymierzenia poruszanej kary;
 3° możliwości otrzymania w Kościele i Państwie Kościelnym godności, urzędu lub innego zadania, zaś co się tyczy samego terenu Państwa, zmuszony jest do wiekuistego jego opuszczenia z mocy prawa;
 4° dochody z tytułu godności, urzędu, sprawowanego zadania i posiadanej ewentualnie w Kościele pensji przed nałożeniem kary - nie stanowią jego własności.


Art. 4.
Kanon 107. Codex Iuris Canonici zyskuje brzmienie:

Kan. 107 - Inkwizytor dopiero wtedy powinien wszcząć postępowanie sądowe celem wymierzenia kary, gdy uznał, że ani braterskim upomnieniem, ani naganą, ani też innymi środkami pasterskiej troski nie można w sposób wystarczający naprawić zgorszenia, wyrównać naruszonej sprawiedliwości i doprowadzić do poprawy winnego.
 1° szczególnym przypadkiem wszczęcia postępowania jest wola samego Biskupa Rotrii.
 2° jeśli istnieje ku temu wola Patriarchy, ma ów prawo nieskrępowanie, bez przeprowadzania ścisłego procesu, zaś samemu podejrzewając przewinienie lub posiadając dowód rokujący w sprawie, wymierzyć każdą z kar kościelnych, obowiązujących w Kościele i Państwie Kościelnym. Kara nałożona bullą przez Biskupa Rotrii nie musi być konsultowana z jakąkolwiek władzą kościelną, zaś jej skuteczność jest natychmiastowa i nieusuwalna w prawie.


Art. 5.
Kanon 132. Codex Iuris Canonici zyskuje brzmienie:

Kan. 132 - § 1. Najwyższy wyraz fałszu, popełniony wbrew prawu moralnemu, kościelnemu i państwowemu, a sprowadzający natychmiastową karę ekskomuniki z mocy samego prawa popełnia ten, kto:
 1° prowadzi życie niezgodne z duchem własnej odrębności, a w szczególności objawiające się przez posiadanie innej tożsamości, występującej pod zmienioną godnością personalną, płcią lub obyczajowością, jakkolwiek niezwiązanej z drugą osobowością;
 2° podszywa się pod inną osobę, której godność funkcjonuje w świecie, mając świadomość popełnianego sprzeniewierzenia i wykorzystujący fakt podszycia do czynów haniebnych, będących na szkodę prawowitemu właścicielowi imion ważnie nadanych.
 § 2. Aby udowodnić sprzeniewierzenie zawarte w 1°. niniejszego kanonu wymaga się, aby sędzia sprawę rozpatrujący wykazał dowód rozdzielności personalnej, co do którego wiarygodności nikła jest wątpliwość, bądź który wyraźnie świadczy o winie posądzonego. Podobne zastosowanie ma się w przypadku 2°. chyba, że okoliczności szczególne postanowią inaczej.
 § 3. W przypadku, gdy sprawę pod rozpatrzenie przyjął sam Biskup Rotrii, stosuje się odrębne uwarunkowania, przez niego samego określone. Patriarcha winien rokować zawsze na korzyść posądzonego chyba, że szczególne ujawnione okoliczności, w tym także te pochodzące ze społecznego zarzutu stanowią inaczej.
 § 4. O ile od przestępstwa ujętego w § 1., 1°. niniejszego kanonu, jako przypadku najwyższej wagi naruszenia prawa przez skalanie jednolitej tożsamości płciowej nie stosuje się żadnych możliwości uchylenia wiążącej ekskomuniki, o tyle w przypadku odnotowanym w § 1. , 2°., decyzyjność w kwestii zastosowania ekskomuniki pozostawia się samemu Biskupowi Powszechnemu i jego ustanowionym doradcom w sprawie.Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XIII mensis Augustus, anno Domini bis millesimo tredecimo, Pontificatus Nostri primo.


/-/Sanctitas Vestra Sixtus III
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.


« Ostatnia zmiana: Czwartek, 29 Sie 2013, 21:08:33 wysłana przez Cesare Francesco de Medici »