Autor Wątek: Orzeczenie SA/TK 1/2013 ws. zbadania zgodności, Vittorio Paolino apo Zepp  (Przeczytany 354 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Vincenzo Botticelli

  • Gość
Cytuj
Sygn. akt SA/TK 1/2013
 


WYROK
W IMIENIU PATRIARCHY
PAŃSTWA KOŚCIELNEGO ROTRIA
Dnia 26 września MMXIII

Sygnatura Apostolska w Apostolskim Mieście Rotria w składzie:
Przewodniczący: prof. dr hab. net. Franciszek Ferdynand von Habsburg

po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy, na rozprawie w dniach 25 i 26 września 2013 r. sprawy (sygn. akt SA/TK 1/2013) z wniosku księcia księstwa Urbino Vittoria Paolina apo Zeppa o zbadanie zgodności:

1. decyzji Herolda Wielkiego Państwa Kościelnego Rotria z dn. 10 sierpnia 2013 r.

o r z e k a:

1. Decyzja Herolda Wielkiego Państwa Kościelnego Rotria z dn. 10 sierpnia 2013 r. jest zgodna z Ustawą o Instytucie Heraldycznym uchwaloną przez Signorię Rotryjską w dniu 22 marca 2012 r.;
2. Decyzja Herolda Wielkiego Państwa Kościelnego Rotria z dn. 10 sierpnia 2013 r. jest zgodna z Konstytucją Apostolską „Ducati Patrimoni Sancti Pauli” z późn. zm., ogłoszoną przez Patriarchę Państwa Kościelnego Rotria dn. 2 marca 2013 r.

ponadto p o s t a n a w i a:

1) Umorzyć postępowanie w zakresie badania zgodności Decyzji Herolda Wielkiego Państwa Kościelnego Rotria z dn. 10 sierpnia 2013 r. z „zasadami heraldyki europejskiej”, na które powołał się wnioskodawca;
2) Umorzyć postępowanie w zakresie badania zgodności Decyzji Herolda Wielkiego Państwa Kościelnego Rotria z dn. 10 sierpnia 2013 r. w przedmiocie domniemanego sporu kompetencyjnego między Heroldem Wielkim Państwa Kościelnego a książętami lennymi, uznając niezasadność wniosku w tej kwestii;
3) Nakazać dostosowanie stosowanych dotychczas herbów szlachty księstw lennych do wymogów ujętych Decyzją Herolda Wielkiego Państwa Kościelnego Rotria z dn. 10 sierpnia 2013 r. w terminie do 21 dni od dnia uprawomocnienia niniejszego wyroku, z wyjątkiem przypadków ujętych w uzasadnieniu.

U Z A S A D N I E N I E:
   
       W przedmiocie sprawy, Sygnatura Apostolska uznała zgodność Decyzji Herolda Wielkiego Państwa Kościelnego Rotria z dn. 10 sierpnia 2013 r. z Ustawą o Instytucie Heraldycznym uchwaloną przez Signorię Rotryjską w dniu 22 marca 2012 r. Art. 6. w/w Ustawy stanowi, że „Herold Wielki Rotrii odpowiada za przestrzeganie zasad heraldyki świeckiej jak i kościelnej oraz regulacji zasad heraldycznych”, dając tym samym dowolność Heroldowi Wielkiemu Państwa Kościelnego Rotria w kwestii decyzyjności w sprawach związanych z regulacją zasad heraldycznych w wymiarze świeckim i kościelnym, a także powierzając wykonalność tych regulacji samemu Heroldowi Wielkiemu pod rygorem przestrzegania zasad heraldyki świeckiej i kościelnej. Przepisów ów oznacza, że Herold Wielki zobowiązany jest do przestrzegania tych zasad heraldycznych, które sam ustanowił dla Państwa Kościelnego. Sytuacją szczególną w tym przypadku jest decyzja Patriarchy Państwa Kościelnego Rotria, która nadaje tarczę herbową. Kiedy zostanie ona przyznana decyzją Biskupa Rotryjskiego, nie podlega zasadom heraldyki świeckiej lub kościelnej, ustanowionym przez organ właściwy ds. heraldyki świeckiej i kościelnej dla Państwa Kościelnego.
   Sygnatura Apostolska uznała zgodność Decyzji Herolda Wielkiego Państwa Kościelnego Rotria z dn. 10 sierpnia 2013 r. z Konstytucją Apostolską „Ducati Patrimoni Sancti Pauli” z późn. zm., ogłoszoną przez Patriarchę Państwa Kościelnego Rotria dn. 2 marca 2013 r. Mimo przepisów zawartych w konstytucji dotyczących zwierzchności książąt lennych nad szlachtą podległych im księstw, nie zawiera owa konstytucja unormowań związanych z innymi sytuacjami heraldycznymi niż te, w których herb przyznawany jest przez Patriarchę Rotrii. Wówczas stosuje się przepisy heraldyczne obowiązujące dla całości państwa, bowiem Instytut Heraldyczny posiada status instytucji centralnej, kompatybilnej decyzyjnie dla całego obszaru państwowego, z księstwami lennymi włącznie.
   W przedmiocie zapytania o skutek działania reguły prawa rzymskiego „lex retro non agit” dla sprawy, stosuje się następującą wykładnię prawną dla zagadnienia. Paremia nieretroaktywności prawa może być stosowaną jedynie w przypadku, gdy ustawodawca ustanawia przepisy prawa w sposób, który wiązałby skutki prawne ze zdarzeniami prawnymi mającymi miejsce w konkretnej przeszłości. Względem rozpoznawanej przez Sygnaturę Apostolską sprawy, decyzja Herolda Wielkiego nie jest ustawodawczym, normatywnym aktem prawa, wiążącym skutki prawne ze zdarzeniami przeszłymi. Jest regulacją określającą zasady tworzenia herbów kościelnych i świeckich, bazującą na zasadzie stanowienia bądź nowelizacji konkretnych praktyk heraldycznych, zgodną z Ustawą o Instytucie Heraldycznym (w/w poz.). Nie stoi zatem w sprzeczności ze wspomnianą paremią, bowiem nie wyciąga konsekwencji prawnych, ale nakazuję aktualizację istniejących już herbów w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Należy uwzględnić dodatkowo – mimo zapytania wnioskodawcy, że „normatywny akt prawny nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jego brzmienia lub celu”.
Paremia ta tyczy się głównie władzy ustawodawczej i nie stanowi zasady egzekwowanej przez rotryjskie prawo, w szczególności w aspekcie nieustawowym.


(-) prof. dr hab. net. Franciszek Ferdynand von Habsburg
Przewodniczący Składu Orzekającego,
Trybun Sygnatury Apostolskiej
« Ostatnia zmiana: Piątek, 27 Wrz 2013, 13:11:24 wysłana przez Franciszek Ferdynand von Habsburg »