Autor Wątek: Statut Apostolskiego Seminarium Duchownego  (Przeczytany 505 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Cosimo Pietro de Medici

  • Kardynał
  • Filar państwa
  • *****
  • Wiadomości: 1206
  • Reputacja +31/-19
    • Zobacz profil
    • Email
Statut Apostolskiego Seminarium Duchownego
« dnia: Niedziela, 19 Paź 2014, 14:27:17 »
Cytuj
STATUT

z dnia 19 października 2014 rokuApostolskiego Seminarium DuchownegoRozdział I.
Przepisy ogólne§1.
1. Apostolskie Seminarium Duchowne, zwane dalej Seminarium jest szkołą publiczną.
2. Swe działania opiera na niniejszym statucie.
3. Dokument ten zobowiązuje wszystkich członków wspólnoty Seminarium do przestrzegania.

§2.
Nadzór pedagogiczny nad Seminarium sprawuje Mecenas Patriarszy.


§3.
1. Głównym zadaniem Seminarium jest kształcenie kandydatów na prezbiterów w duchu Kościoła Rotryjskiego.
2. Seminarium ma służyć obywatelom Rotrii, obywatelom krajów zaprzyjaźnionych oraz całemu Mikroświatowi.
3. Rektor Seminarium ma możliwość tworzenia filii Seminarium na terenie państw, z którymi Rotria ma podpisany konkordat, i na terenie których działa Kościół Rotryjski.


§4.
Seminarium działa w poszanowaniu prawa Państwa Kościelnego Rotria, podstawowych praw chrześcijańskich oraz etyki zawodowej, jaką cechować winni się nauczyciele oraz uczniowie.

§5.
Wykłady w Seminarium są otwarte dla wszystkich.Rozdział II.
Struktura organizacyjna Seminarium


§6.
1. Apostolskie Seminarium Duchowne składa się z Seminarium macierzystego znajdującego się w Państwie Kościelnym Rotria oraz filii Seminarium, mogących mieć miejsce w państwach powiązanych z Rotrią konkordatem.
2. Organami Seminarium są Rektor oraz zarządcy filii.
3. Na czele Seminarium stoi Rektor, który jest najwyższym, jednoosobowym organem Seminarium.
4. Rektor powoływany jest przez Mecenasa Patriarszego spośród kapłanów rotryjskich.
5. Rektor kieruje Seminarium i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.
6. Rektor w celu wykonywania swych kompetencji wydaje zarządzenia.
7. Na czele filii Seminarium znajdujących się poza Państwem Kościelnym Rotria stoją biskupi diecezjalni lub administratorzy apostolscy.
8. Filie korzystają z materiałów edukacyjnych znajdujących się w głównej siedzibie Apostolskiego Seminarium Duchownego.

Rozdział III.
Nauka w  Seminarium

§7.
1. Naukę w Seminarium może rozpocząć każdy mężczyzna, który czuje powołanie do bycia rotryjskim duchownym.
2. Formacja seminaryjna składa się z:
a) rozmowy wstępnej, dotyczącej zainteresowań, planów, umiejętności i motywacji kandydata. Zakończenie rozmowy wstępnej skutkuje decyzją o przyjęciu w poczet alumnów i wnioskiem do Patriarchy o nadanie nominacji diakonatu.
b) nauki w Seminarium,
c) egzaminu końcowego.
3. Zakończenie nauki w Apostolskim Seminarium Duchownym skutkuje złożeniem przez Rektora wniosku do Patriarchy o nadanie absolwentowi nominacji prezbiteriatu.
4. Szczegółowy program nauczania określa Rektor w zarządzeniu.


§8.

1. Ukończenie Apostolskiego Seminarium Duchownego odbywa się poprzez zdanie egzaminu końcowego.
2. Egzamin końcowy przeprowadza Rektor Apostolskiego Seminarium Duchownego lub zarządca Filii, w której kształcił się alumn.
3. Aby przystąpić do egzaminu należy zgłosić taką wolę przed Rektorem Apostolskiego Seminarium Duchownego lub zarządcą Filii.
4. Szczegółowy program nauczania oraz sposób egzaminowania określa Rektor w zarządzeniu.
5. Osoba, która pozytywnie zdała egzamin końcowy, otrzymuje od Rektora właściwe zaświadczenie.

Rozdział IV
Przepisy końcowe

§9.
Zmiana niniejszego Statutu następuje w drodze rozporządzenia kierownika kongregacji właściwej do spraw nauki.

§10.
Statut zacznie obowiązywać od dnia ogłoszenia.

/-/Sanctitas Vestra Clemens III
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc./-/ Cosimo Pietro de Medici

Kamerling Stolicy Apostolskiej
Prymas Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Książę Toskanii i Palestriny