Autor Wątek: Ustawa o Gwardii Apostolskiej  (Przeczytany 499 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Cosimo Pietro de Medici

  • Kardynał
  • Filar państwa
  • *****
  • Wiadomości: 1206
  • Reputacja +31/-19
    • Zobacz profil
    • Email
Ustawa o Gwardii Apostolskiej
« dnia: Niedziela, 19 Paź 2014, 14:29:52 »
Cytuj
USTAWA

z dnia 19 października 2014 rokuo Gwardii ApostolskiejRozdział I.
Przepisy ogólne
Art.1.

Obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli Państwa Kościelnego Rotria.


Art.2.

1. Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Rotryjskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju stoi Gwardia Apostolska Państwa Kościelnego Rotria, zwane dalej "Gwardią Apostolską", jako jedyna formacja zbrojna w Państwie Kościelnym Rotria.
2. Gwardia Apostolska może ponadto brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach zapewniających bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne oraz z zakresu ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.


Rozdział II
Gwardia Apostolska


Art. 3

Wszystkie formacje Gwardii Apostolskiej są zobowiązane do:
1. Współdziałania z międzynarodowymi jednostkami wojskowymi na zasadach określonych w ratyfikowanych aktach prawa międzynarodowego;
2.  Wykonywania innych działań określonych przez osobne akty prawne.


Art. 4.

W skład Gwardii Apostolskiej wchodzą:
1. Gwardia Szlachecka;
2. Gwardia Palatyńska;
3. Żandarmeria Rotryjska.Art. 5.

1. Patriarcha Rotrii jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych
2. Patriarcha Państwa Kościelnego Rotria, sprawując zwierzchnictwo nad Gwardią Apostolską, w szczególności:
a) określa główne kierunki rozwoju Gwardii Apostolskiej oraz jej przygotowanie do obrony państwa;
b) prawuje zarząd ostateczny nad Gwardią Apostolską w całym zakresie jej działalności oraz zarządza jej mobilizację;
3. Wydaje, na wniosek Gonfaloniera Wojsk Patriarszych lub z własnej inicjatywy, nominacje członków korpusu oficerskiego i korpusu generalskiego.

Art. 6.
1. Gonfalonier Wojsk Patriarszych sprawuje, w imieniu Patriarchy Państwa Kościelnego Rotria, zarząd nad Gwardią Apostolską, na zasadzie i w zakresie określonym prawem.
2. Gonfaloniera Wojsk Patriarszych powołuje Patriarcha Państwa Kościelnego Rotria na wniosek Wicekanclerza Kurii Rotryjskiej.
3. Opróżnienie urzędu Gonfaloniera następuje wskutek:
a) odwołania z zajmowanego stanowiska przez Patriarchę Państwa Kościelnego Rotria;
b) złożenia rezygnacji przez Gonfaloniera;
c) powołania Kurii Rotryjskiej w nowym składzie, po ustaniu okresu sede vacante;
d) śmierci;
e) rzeczywistych zdarzeń losowych uniemożliwiających skuteczne pełnienie funkcji Gonfaloniera.
4. Z chwilą wprowadzenia okresu sede vacante, Gonfalonier nie traci swojego urzędu oraz nie może zostać z niego złożony, z wyjątkiem sytuacji ujętych w pkt. 3c-e.
5. W przypadku nastania okoliczności ujętych pkt. 3 c - e, do momentu zakończenia sediswakancji, obowiązki Gonfaloniera sprawuje Kamerling Państwa Kościelnego Rotria.


Rozdział III.
Żandarmeria Rotryjska


Art. 7.

1. W skład Żandarmerii Rotryjskiej wchodzą żandarmi powołani rozporządzeniem na najniższy stopień przez Gonfaloniera Wojsk Patriarszych.
2. Żandarmem może zostać każdy niekarany prawomocnym wyrokiem Sygnatury Apostolskiej mężczyzna, którego stan zdrowia pozwala na pełnienie obowiązków żandarma.
3. Kandydaci na żandarmów są zobowiązani przejść szkolenie i zdać egzamin teoretyczny i praktyczny.
4. Formę szkolenia i sposób egzaminowania określi w rozporządzeniu Gonfaloniere Wojsk Patriarszych.
5. Każdy żandarm jest zobowiązany przejść skrócone szkolenie teoretyczne i praktyczne, zakończone egzaminem, każdego roku swojej służby.

Art. 8.

Głównymi zadaniami Żandarmerii Rotryjskiej są:

1. Ochrona bezpieczeństwa granic państwa;

2. Obrona suwerenności i interesów państwa;

3. Przeciwdziałanie aktom terroryzmu;

4. Utrzymywanie porządku publicznego i egzekucja postanowień prawa;

5. Dostarczenie pomocy humanitarnej osobom poszkodowanym przez żywioł lub wojnę.
6. Pomoc innym formacjom Gwardii Apostolskiej w razie uzasadnionych potrzeb.

Rozdział IV.
Gwardia Palatyńska


Art. 9

1. W skład Gwardii Palatyńskiej  wchodzą gwardziści powołani rozporządzeniem na najniższy stopień przez Gonfaloniera Wojsk Patriarszych.
2. Gwardzistą  może zostać każdy niekarany prawomocnym wyrokiem Sygnatury Apostolskiej mężczyzna, którego stan zdrowia pozwala na pełnienie obowiązków gwardzisty.
3. Kandydaci na gwardzistów są zobowiązani przejść szkolenie i zdać egzamin teoretyczny i praktyczny.
4. Formę szkolenia i sposób egzaminowania określi w rozporządzeniu Gonfaloniere Wojsk Patriarszych.
5. Każdy gwardzista jest zobowiązany przejść skrócone szkolenie teoretyczne i praktyczne, zakończone egzaminem, każdego roku swojej służby.

Art. 10

Głównymi zadaniami Gwardii Palatyńskiej są:

1. Dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców Pałacu Kwirynalskiego;
2. Ochrona obrad Kurii Rotryjskiej;
3. Czuwanie nad bezpieczeństwem Dworu Patriarszego;
4. Dbanie o bezpieczeństwo i porządek w trakcie stanu sede vacante.
5.  Pomoc innym formacjom Gwardii Apostolskiej w razie uzasadnionych potrzeb.

Rozdział V
Gwardia Szlachecka


Art. 11


1. W skład Gwardii Szlacheckiej wchodzą gwardziści powołani rozporządzeniem na najniższy stopień przez Gonfaloniera Wojsk Patriarszych.
2. Gwardzistą  może zostać każdy wysoko urodzony, niekarany prawomocnym wyrokiem Sygnatury Apostolskiej mężczyzna, którego stan zdrowia pozwala na pełnienie obowiązków gwardzisty.
3. Kandydaci na gwardzistów są zobowiązani przejść szkolenie i zdać egzamin teoretyczny i praktyczny.
4. Formę szkolenia i sposób egzaminowania określi w rozporządzeniu Gonfaloniere Wojsk Patriarszych.
5. Każdy gwardzista jest zobowiązany przejść skrócone szkolenie teoretyczne i praktyczne, zakończone egzaminem, każdego roku swojej służby.

Art. 12

Głównymi zadaniami Gwardii Szlacheckiej są:
1. Dbanie o bezpieczeństwo Ojca Świętego;
2. Towarzyszenie Patriarsze przy wszystkich uroczystościach;
3. Pilnowanie wejścia do patriarszego apartamentu;
4. Pełnienie funkcji reprezentacyjno-honorowych;
5. Pomoc innym formacjom Gwardii Apostolskiej w razie uzasadnionych potrzeb.


Rozdział VI
Służba wojskowaArt. 13
Wyróżnia się następujące stopnie wojskowe, przyporządkowane do odpowiedniego korpusu:

a) korpus szeregowych:

- soldato (szeregowy);

- caporale (kapral);

- sergente (sierżant);

b) korpus podoficerów:

- tenente (porucznik);

- capitano (kapitan);

c) korpus oficerów:

- maggiore (major);

- colonnello (pułkownik);

d) korpus generałów:

- generale (generał).Art. 14.

1. Każdy żołnierz i oficer za należycie pełnioną służbę i położone zasługi na rzecz Gwardii Apostolskiej może otrzymać:

- pochwałę dowódcy;

- premię finansową lub rzeczową;

- awans na wyższy stopień.

2. Za nienależycie pełnioną służbę, każdy żołnierz i oficer może spodziewać się:

- nagany;

- degradacji;

- wydalenia ze służby;

- kary więzienia wojskowego.

3. Wyżej wymienione nagrody i kary dla żołnierzy nadaje Gonfaloniere Wojsk Patriarszych na drodze rozporządzenia.


Rozdział VII
Przepisy końcowe


Art. 15

1. Traci moc Ustawa o Wojskach Patriarszych z dn. 23 Lutego 2013 r. oraz Ustawa o zmianie ustawy o Wojskach Patriarszych.

2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/Sanctitas Vestra Clemens III,
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc./-/ Cosimo Pietro de Medici

Kamerling Stolicy Apostolskiej
Prymas Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Książę Toskanii i Palestriny