Autor Wątek: Statut Uniwersytetu Rotryjskiego  (Przeczytany 647 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Cosimo Pietro de Medici

  • Kardynał
  • Filar państwa
  • *****
  • Wiadomości: 1206
  • Reputacja +31/-19
    • Zobacz profil
    • Email
Statut Uniwersytetu Rotryjskiego
« dnia: Piątek, 31 Paź 2014, 16:46:27 »
Cytuj
PREAMBUŁA

My, nauczyciele akademiccy dbając o jak najwyższą jakość edukacji oraz
trwałość Uniwersytetu Rotryjskiego,
przechowując w swej pamięci najważniejsze cnoty chrześcijańskie
u s t a n a w i a m y
Statut Uniwersytetu Rotryjskiego
i nakazujemy bezwzględne dostosowanie się do niego.

Dział I
Zasady ogólne

§ 1

1. Uniwersytet Rotryjski jest publiczną szkołą wyższą. Jako samorządna uczelnia działa na podstawie dekretu, statutu oraz zwyczajów ukształtowanych w swojej akademickiej tradycji.
2. Uniwersytet Rotryjski jest powołany do kształcenia i wychowywania oraz prowadzenia  badań naukowych. Swoją działalnością i osobistym przykładem członków jej społeczności Uniwersytet przygotowuje do rozwiązywania zadań, jakie stwarza współczesny świat, uczestniczy w procesie rozwoju nauki, sztuki  i innych dziedzin kultury, kształci studentów oraz kadrę naukową w imię idei na chwałę Boga i Kościoła z poszanowaniem praw i wolności.
3. Uniwersytet Rotryjski wykonuje swoje zadania, utrzymując więzi z innymi ośrodkami oraz instytucjami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi, oświatowymi, a także kulturalnymi.

§ 2

1. Uniwersytet Rotryjski działa w myśl zasady wolności badań naukowych i nauczania.
2. Podstawową zasadą nauczania na Uniwersytecie jest ukazywanie twórczej myśli badawczej.

§ 3

1. Uniwersytet Rotryjski jest dobrem wspólnym swojej społeczności.
2. Społeczność Uniwersytetu tworzą nauczyciele akademiccy, studenci, doktoranci i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

§ 4

Każdy pracownik Uniwersytetu powinien służyć podstawowemu zadaniu uczelni, jakim jest rozwój i przekazywanie wiedzy oraz tworzenie warunków niezbędnych do nauczania, wychowywania i pracy naukowej.

§ 5

1. Wykłady są dostępne dla wszystkich.
2. Postanowienie o zamknięciu poszczególnych wykładów wydaje Rektor na wniosek kierownika odpowiedniej jednostki.

§ 6

Siedzibą Uniwersytetu Rotryjskiego jest Apostolskie Miasto Rotria.

§ 7

1. W poszanowaniu własnej tradycji Uniwersytet  zachowuje i rozwija zwyczaje akademickie.
2. Wyrazem tradycji i zwyczajów Uniwersytetu są również stałe i nadzwyczajne uroczystości.


Dział II
Tradycja i zwyczaje

§ 8

1. Najwyższą godnością nadawaną przez Senat osobom szczególnie zasłużonym dla  rozwoju nauki, kultury lub życia społecznego jest tytuł doktora honoris causa.
2. Senat nadaje tytuł doktora honoris causa na wniosek danej jednostki, uprawnionej do nadawania stopnia naukowego profesora.
3. Senat nadaje tytuł doktora honoris causa połową składu członków Senatu w danym roku akademickim.
4. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa odbywa się zgodnie z tradycją i zwyczajami Uniwersytetu.
5. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa zarządza Rektor niezwłocznie po  podjęciu przez Senat uchwały o nadaniu tytułu doktora honoris causa, biorąc pod uwagę harmonogram prac Uniwersytetu.
6. Nadanie tytułu doktora honoris causa wpisuje się do księgi doktorów honoris causa

§ 9

1. Wybitnemu uczonemu może być nadawany tytuł naukowy profesora.
2. Komisja senacka ds. stopni nadaje tytuł profesora na wniosek Rektora.
3. Komisja podejmuje uchwałę w sprawie nadania tytułu profesora większością głosów. W razie równości głosów, głos decydujący należy do Rektora.
4. Uroczystość nadania tytułu profesora odbywa się zgodnie z tradycją Uniwersytetu.
5. Uroczystość nadania tytułu profesora  zarządza Rektor niezwłocznie po podjęciu przez Senat uchwały o nadaniu tytułu profesora, biorąc pod uwagę harmonogram prac Uniwersytetu.

§ 10

1. Osobie zasłużonej dla Uniwersytetu Rotryjskiego Senat Uczelni na wniosek Rektora może przyznać
odznakę „Pro Arte et Sciente”.
2. Senat przyznaje odznakę połową składu członków Senatu w danym roku akademickim.
3. Przyznanie odznaki wpisuje się do księgi Zasłużonych dla Uniwersytetu.
4. Uroczystość przyznania zarządza Rektor niezwłocznie po podjęciu uchwały o przyznaniu jej przez Senat, biorąc pod uwagę harmonogram prac Uniwersytetu.

§ 11

Uroczyste promocje doktorskie odbywają się zgodnie z tradycją i zwyczajami określonymi stosownym aktem.

§ 12

Dniem Uniwersytetu jest dzień 26 października upamiętniający św. Ambrożego z Mediolanu.

§ 13

1. Rektor, Prorektor, profesorowie mają przywilej występowania na uroczystościach w tradycyjnych togach wraz z insygniami sprawowanych rządów.
2. Kolory tóg oraz rodzaj insygniów odpowiadają zwyczajom akademickim. Insygniami rektora są: berło, łańcuch oraz sygnet. Kolory tóg określi Rektor w zarządzeniu.

Dział III
Władze

Rozdział I
Senat i Rektor

§ 14

Rektor powoływany jest przez Jego Świątobliwość na nieokreśloną kadencję.

§ 15

Organami Uniwersytetu są Senat Uczelni i Rektor.

§ 16

W skład Senatu wchodzą:
1) Rektor jako przewodniczący,
2) Prorektorzy,
3) Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora
4) Przedstawiciele poszczególnych jednostek, jeżeli nie spełniają punktu 3).
5) Przedstawiciel Jego Świętobliwości niezwiązany z uczelnią bądź On sam.

§ 17

1. Posiedzenia zwyczajne Senatu zwołuje Rektor raz na trzy miesiące, pomijając okresy wolne od zajęć dydaktycznych.
2. Posiedzenia nadzwyczajne Senatu zwołuje Rektor z własnej inicjatywy, na wniosek szefa danej jednostki lub 1/3 członków Senatu w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
3. W razie nieobecności Rektora posiedzenia Senatu zwołuje i przewodniczy obradom wyznaczony przez Rektora Prorektor.
4. Obradom Senatu, które dotyczą oceny pracy Uniwersytetu lub oceny Rektora, przewodniczy wybrany przez Senat członek Senatu. Wyboru dokonuje się niezwłocznie po otworzeniu obrad.
5. Posiedzenie Senatu zwołuje się przez wysłanie nie później niż siedem dni przed terminem do wszystkich członków Senatu zawiadomienia lub opublikowanie w dziale Ogłoszeń zawiadomienia o planowanym posiedzeniu.
6. Projekt porządku obrad posiedzenia ustala Rektor.
7. Senat może umieścić w porządku obrad sprawy wniesione przez członków tego organu, a nie objęte projektem porządku obrad.
8. Uchwały Senatu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
9. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Senat w uchwale wyrażoną większością 2/3 w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania postanowi o tajności głosowania.
10. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawach personalnych na wniosek jednego członka Senatu.
12. Uchwały i protokoły są jawne dla wszystkich członków społeczności Uniwersytetu. 
13. Części protokołów obrad objęte tajemnicą nie mogą zostać udostępnione.

§ 18

Do wyłącznej kompetencji Senatu należy:
1) Uchwalanie i zmiana statutu,
2) Uchwalanie regulaminu studiów, zasad przyjęć na studia oraz studia doktoranckie.
3) Ustalanie głównych kierunków rozwoju Uczelni,
4) Ustalanie zasad działania Uniwersytetu oraz wytycznych dla kierowników poszczególnych jednostek w zakresie wykonywania jego działań,
5) Ocena działalności Uniwersytetu, zatwierdzanie sprawozdań z jego działalności oraz ocena działalności Rektora,
6) Wyrażanie opinii społeczności akademickiej o sprawach przedłożonych przez Rektora, szefa danej jednostki lub 1/3 członków Senatu w danym roku akademickim.

§ 19

1. Senat powołuje stałe i doraźne komisje senackie.
2. Stałymi komisjami są:
1) Komisja ds. współpracy międzynarodowej,
2) Komisja ds. tytułu naukowego profesora
3) Komisja ds. odznaczeń i nagród.
3. Zadaniem stałych komisji jest opiniowanie i przygotowywanie wniosków odnoszących się do oznaczonej dziedziny działalności Uniwersytetu. Komisje doraźne są powoływane do zbadania określonej sprawy.
4. Uchwała Senatu o powołaniu komisji określa tryb zgłaszania kandydatów, skład i zadania oraz zasady wyboru przewodniczącego. Senat w razie potrzeby uchwala również regulamin działania komisji.

§ 20
1. Przewodniczący komisji senackiej:
1) przewodniczy posiedzeniom komisji i kieruje jej pracami;
2) przedstawia Senatowi lub Rektorowi przygotowane przez komisję opinie
3) składa Senatowi sprawozdania z działalności komisji.
2. Przewodniczący komisji senackiej może żądać od wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, jej pracowników, studentów oraz doktorantów informacji, wyjaśnień, sprawozdań i innych dokumentów w sprawach należących do właściwości komisji. Może również żądać od każdego pracownika, studenta i doktoranta udziału w posiedzeniach komisji.
3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia komisji z własnej inicjatywy, Rektora lub 1/3 członków komisji.

§ 21

1. Rektor piastuje najwyższą godność na Uniwersytecie i przysługuje mu tytuł Jego Magnificencji.
2. Rektorem Uniwersytetu Rotryjskiego może być tylko osoba posiadająca tytuł naukowy profesora.
3. Rektor kieruje pracą Uniwersytetu i reprezentuje go na zewnątrz. W tym zakresie podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uniwersytetu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez statut do kompetencji innych organów Uniwersytetu, a w szczególności:
1) Sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uniwersytetu,
2) Jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów,
3) Sprawuje nadzór nad administracją Uniwersytetu,
4) Zawiera umowy o współpracy z innymi podmiotami,
5) Dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie
6) Rozpatruje odwołania od decyzji szefów jednostek,
7) Składa Senatowi sprawowanie z działalności,
8) Opracowuje i realizuje strategię rozwoju Uniwersytetu, w tym doskonali jakość kształcenia,
4. Na czas swojej nieobecności Rektor powierza kierowanie działalnością Uniwersytetu i reprezentowanie go na zewnątrz wyznaczonemu Prorektorowi, udzielając mu stosownego pisemnego pełnomocnictwa.

§ 22

1. Rektor określa w drodze pisemnych pełnomocnictw i aktów wewnątrzuczelnianych zakres obowiązków i uprawnień Prorektorów w zakresie prowadzenia spraw uczelni
2. Prorektorem może być wyłącznie nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub w specjalnych przypadkach tytuł naukowy doktora. Warunkiem pełnienia funkcji Prorektora jest zatrudnienie na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
3. Prorektorzy, w liczbie nie większej niż trzech, są zastępcami i pełnomocnikami Rektora w zakresie ustalonym przez Rektora.
4. Prorektor na czas swojej nieobecności powierza, za zgodą Rektora, w drodze pisemnego pełnomocnictwa swoje uprawnienia i obowiązki innemu prorektorowi.

§ 23

Rektor może powołać pełnomocników, określając zakres ich działania w pisemnym pełnomocnictwie lub w akcie wewnątrzuczelnianym.

§ 24

1. Rektor może powoływać stałe lub doraźne komisje rektorskie.
2. Rektor określa zadania komisji, które działają na podstawie wytycznych ustalonych
4. Do uprawnień przewodniczącego komisji stosuje się odpowiednio § 20.

Rozdział II
Szef jednostki

§ 25

1. Organem każdej jednostki jest jej szef.
2. W zależności od rodzaju jednostki szefem jest:
a) Zakładu – kierownik
b) Katedry – kierownik
c) Instytutu – dyrektor
d) Wydziału – dziekan
3. Szefa powołuje Rektor na drodze rozporządzenia.
4. Kwalifikacje na poszczególne stanowiska kierownicze określi Rektor w rozporządzeniu.
 
§ 26

1. Do wyłącznej kompetencji szefa organu należy:
1) Ustalanie ogólnych kierunków działalności jednostki,
2) Ustalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu, w tym komisji senackiej bądź Rektora, planów studiów w swojej jednostce,
3) Ustalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu, w tym komisji senackiej bądź Rektora, planów studiów doktoranckich w swojej jednostce,
4) Uchwalanie w razie potrzeby wewnętrznego regulaminu jednostki, który podlega zatwierdzeniu przez Senat.
5) Reprezentacja jednostki na zewnątrz,
6) Sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną i badawczą w jednostce,
7) Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach dotyczących studentów,
8) Opracowywanie strategii rozwoju jednostki zgodną ze strategią rozwoju Uniwersytetu.
3. Szef jednostki może powoływać stałe lub doraźne komisje wewnętrzne, ustalając ich skład, zadania i kadencję. Przepisy z § 20 stosuje się odpowiednio.
4. Szef jednostki może powołać pełnomocników, określając zakres ich działania.

Dział IV
Struktura organizacyjna

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 27

Uniwersytet Rotryjski wykonuje swoje zadania przez jednostki organizacyjne, które prowadzą:
1) Działalność podstawową, polegającą na kształceniu studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, prowadzeniu badań naukowych, rozwijaniu i upowszechnianiu
2) Działalność pomocniczą o charakterze gospodarczym i finansowym,
3) Działalność administracyjną podporządkowaną działalności podstawowej.

§ 28

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu tworzy się, łączy, przekształca lub likwiduje stosownie do potrzeb wynikających z zadań Uniwersytetu oraz możliwości kadrowych w chwili podejmowania decyzji o utworzeniu, połączeniu, przekształceniu lub likwidacji

§ 29

Wniosek o utworzenie, połączenie, przekształcenie jednostki powinien określać strukturę wewnętrzną, zadania naukowe, dydaktyczne i inne projektowanej jednostki oraz skład osobowy ze wskazaniem osób mających kwalifikacje do objęcia stanowisk kierowniczych.

Rozdział II
Katedra i inne jednostki organizacyjne

§ 30

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu są katedry.

§ 31

1. Katedra prowadzi co najmniej jeden przedmiot.
2. Katedra organizuje i koordynuje kształcenie studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, a także badania naukowe w danej dziedzinie.


§ 32

Katedry obejmują dyscypliny pokrewne i mające wykonywać podobne zadania w zakresie kształcenia studentów, kadry naukowej i dydaktycznej oraz badań naukowych.

§ 33

Dwie katedry badające wspólną dyscyplinę naukową tworzą instytut. Instytutem zarządza dyrektor wybierany przez Rektora na drodze zarządzenia spośród dotychczasowych kierowników katedr bądź osoby wskazanej przez nich.

§ 34

Dwa instytuty badające wspólną dyscyplinę naukową tworzą wydział. Wydziałem zarządza dziekan powoływany przez Rektora na drodze zarządzenia spośród wszystkich nauczycieli akademickich danej jednostki organizacyjnej.

Dział V
Studenci, doktoranci i studia

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 35

Studenci będący członkami społeczności Uniwersytetu aktywnie uczestniczą w jej życiu.

§ 36

Studenci korzystają ze swobody studiowania z zachowaniem przepisów statutu oraz regulaminem studiów.

§ 37

1. Senat może ustalić wstępne warunki przyjmowania na studia i podaje je do publicznej wiadomości.
2. Wniosek o przyjęcie na studia podpisuje Rektor lub osoba przez niego upoważniona.

§ 38

Przyjęcie w poczet studentów następuje z chwilą immatrykulacji.

§ 39

1. Prawa i obowiązki studenta określa statut i regulamin studiów.
2. Powinnością każdego studenta jest szanowanie tradycji i zwyczajów uniwersyteckich, dbanie o jego dobre imię oraz angażowanie się w działania podejmowane na rzecz doskonalenia jakości kształcenia.

§ 40

Uniwersytet Rotryjski kształci i wychowuje studentów.

§ 41

Do doktorantów stosuje się odpowiednio §35-40.

Dział VI
Postanowienia końcowe

§ 42

Moc obowiązywania traci Statut Uniwersytetu Rotryjskiego z 13 sierpnia 2013 roku.


Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Rotryjskiego
/-/ prof. zw. dr net. Giovanni Ganganelli
Rektor Uniwersytetu Rotryjskiego


/-/Sanctitas Vestra Clemens III,
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.


/-/ Cosimo Pietro de Medici

Kamerling Stolicy Apostolskiej
Prymas Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Książę Toskanii i Palestriny