Autor Wątek: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza  (Przeczytany 5123 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Giovanni Battista Aldobrandini

 • Gość
Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« dnia: Wtorek, 05 Maj 2015, 20:52:57 »
Cytuj


Wasza Świątobliwość!
Wasze Eminencje i Ekscelencje!
Czcigodni Prezbiterzy i Drodzy Bracia!

Przedstawiam poniżej projekt nowej bulli zasadniczej, nazwanej "Mandatum novum", czyli "Nowe przykazanie". Jej najważniejsze założenia:

1. Likwidacja obywatelstwa jako wytworu prawa epoki nowożytnej, nieznany w epoce, w której istnieje Rotria.
2. Wchłonięcie Sygnatury Apostolskiej do Świętego Oficjum.
3. Pełna władza ustawodawcza i wykonawcza dla Patriarchy Rotrii.
4. Nowa hierarchia praw.
5. Brak szczegółowego wyliczenia praw obywatelskich.
6. Sediswakancja i konklawe uregulowane w osobnej Konstytucji Apostolskiej.
7. Zmiana Kurii w Kancelarię Apostolską (fakultatywną).
8. Orzeczenia Świętego Oficjum źródłem prawa.
9. Możliwość funkcjonowania wojsk lenników.

Bulla jest prosta, czytelna i przejrzysta. Więcej mówić nie będę - należy projekt bowiem dokładnie przeczytać i zapoznać się. A potem rozmawiać. Zapraszam do lektury i dyskusji.

prof. zw. dr net. Giovanni Battista kardynał Aldobrandini
Legat Soborowy
Cytuj
BULLA WĘGIELNA
"Mandatum novum"


Alexander Quartus, Patriarcha et Episcopus Rotriae, Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Servum Servorum Dei, Soverano Status Pontificius, Pater Regni et Ducis, etc., etc., etc., in perpetuam rei memoriam.

PREAMBUŁA
W trosce o przyszłość naszą i naszej Ojczyzny,
nie zapominając o chwalebnej przeszłości,
stojąc na progu III Państwa Kościelnego,
my - obywatele Rotrii,
wierząc w Boga Wszechmocnego w Trójcy Świętej jedynego,
Pana Naszego,
który jest dla nas źródłem wiary, nadziei i miłości,
postanawiamy, iż stać będziemy na straży jedności i suwerenności Naszej Ojczyzny,
przysięgając chronić ją przed wszelkim złem i zepsuciem moralnym,
w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem oraz przed własnym sumieniem,
ustanawiamy ten akt normatywny
jako nowe podstawowe źródło praw dla naszego państwa.ROZDZIAŁ I
Patrimonium Sancti Pauli

Artykuł 1.
(Państwo Kościelne Rotria)

1. Ustanawia się dwie oficjalne nazwy państwa: Państwo Kościelne Rotria oraz Patrimonium Sancti Pauli.
2. Państwo Kościelne Rotria, zwane dalej Rotrią jest monarchią teokratyczno - elekcyjną.
3. Rotria jest ostoją Kościoła Rotryjskiego.


Artykuł 2.
(¬ródło i podział władzy)

1. Władza suwerenna w Rotrii należy do Patriarchy.
2. Władzę ustawodawczą i wykonawczą w Rotrii pełni Patriarcha.
3. Władzę sądowniczą w Rotrii pełni Patriarcha i Święte Oficjum.


Artykuł 3.
(Język urzędowy i stolica)

1. Językiem urzędowym w Rotrii jest język polski.
2. Dla podkreślenia walorów kulturowych oraz estetycznych dopuszczalne jest użycie języka łacińskiego.
3. Stolicą Rotrii jest Apostolskie Miasto Rotria.

Artykuł 4.
(Waluta)

1. Walutą Rotrii jest Lir Rotryjski.
2. Jeden Lir Rotryjski równy jest 100 Centesimom Rotryjskim.

Artykuł 5.
(Symbole narodowe)

1. Flagę Rotrii określa załącznik nr 1.
2. Godło Rotrii określa załącznik nr 2.
3. Hymn Rotrii określa załącznik nr 3.
4. Herb Rotrii stanowi herb każdorazowego Patriarchy Rotrii.

Artykuł 6.
(Hierarchia praw)

¬ródłem prawa jest najwyższa władza apostolska Patriarchy Rotrii.

1) Niniejsza Bulla Węgielna;
2) Konstytucje Apostolskie;
3) Bulle Patriarsze;
4) Adhortacje soborowe;
5) Adhortacje synodalne;
6) Ratyfikowane umowy międzynarodowe;
7) Dekrety Motu Proprio oraz Brewe;
8) Rozporządzenia urzędników patriarszych;
9) Orzeczenia Świętego Oficjum;
10) Akty prawa miejscowego;
11) Normy prawa zwyczajowego.

Artykuł 7.
(Powszechna moc obowiązująca)

1. Bulla Węgielna obowiązuje na całym terytorium Państwa Kościelnego.
2. Wszelkie akty prawne weń uchwalane nie mogą pozostawać w sprzeczności z Bullą Węgielną oraz z innymi aktami, szczególnie wyższymi w hierarchii.
3. Wszelkie akty prawne podlegają oficjalnej publikacji. Akty nieopublikowane nie mają zastosowania.


ROZDZIAŁ II
Prawa i obowiązki obywateli

Artykuł 8.
(Prawa i wolności mieszkańców Rotrii)
Przyrodzona, niezbywalna i nienaruszalna godność człowieka jest źródłem wszelkich jego praw i wolności

Artykuł 10.
(Obowiązki mieszkańców Rotrii)
1. Wszyscy mieszkańcy Państwa Kościelnego zobowiązani są do wierności wobec prawowitego Patriarchy Rotrii.
2. Każdy mieszkaniec Państwa Kościelnego zobowiązany jest do przestrzegania prawa, ponoszenia świadczeń publicznych i obrony państwa przed zagrożeniami zewnętrznymi.


ROZDZIAŁ III
Patriarcha Rotrii


Artykuł 11.
(Patriarcha)
1. Najwyższym Przedstawicielem władzy świeckiej i kościelnej w Rotrii jest Patriarcha.
2. Osoba Patriarchy jest nietykalna.
3. Patriarcha sprawuje wszelką władzę ustawodawczą i wykonawczą w Państwie Kościelnym Rotria.

Artykuł 12.
(Kompetencje Patriarchy)
Patriarcha:
1) stoi na czele Państwa Kościelnego Rotria oraz prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną,
2) reprezentuje Rotrię na zewnątrz,
3) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe,
4) pełni funkcje legislacyjne i wydaje Konstytucje Apostolskie, Bulle, Brewe i Dekrety Motu Proprio;
5) określa kształt i kompetencje organów państwowych i kościelnych,
6) powołuje i odwołuje urzędników państwowych i kościelnych,
7) mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Państwa Kościelnego w innych państwach,
8 ) jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych,
9) ustanawia i znosi organy terenowe Kościoła Rotryjskiego,
10) ustanawia i znosi funkcje kościelne i tytuły honorowe,
11) ustanawia i znosi ordery i odznaczenia,
12) nadaje, obniża i odbiera funkcje kościelne i tytuły honorowe,
13) nadaje i odbiera ordery i odznaczenia,
14) stosuje prawo łaski,
15) ogłasza i znosi Stan Wyjątkowy i Stan Wojenny,
16) mianuje i odwołuje Kamerlinga sprawującego władzę w jego imieniu, na podstawie odrębnych przepisów,
17) pełni funkcje sądownicze określone w dalszych przepisach niniejszej Bulli,
18) zwołuje Sobory Powszechne jako ciało doradcze w sprawach Kościoła Rotryjskiego, których działanie regulowane jest przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego,
19) zwołuje Synody Biskupie jako ciało doradcze w sprawach związanych z administracją Państwa Kościelnego, których działanie regulowane jest przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Artykuł 13.
(Kadencja, opróżnienie Tronu Patriarszego oraz wybór Patriarchy oraz regencja)
1. Kadencję, opróżnienie Tronu Patriarszego oraz wybór Patriarchy regulują przepisy odpowiedniej Konstytucji Apostolskiej dotyczącej sediswakancji i konklawe.
2. W przypadku przejściowej niemożności sprawowania władzy przez Patriarchę, ustanawiana jest w drodze bulli regencja.
3. Osobę regenta oraz zakres i warunki regencji określa bulla wprowadzająca regencję.


ROZDZIAŁ IV
Kancelaria Apostolska

Artykuł 14.
1. Kancelaria Apostolska, zwana dalej Kancelarią jest organem doradczym i pomocniczym Patriarchy Rotrii.
2. Kancelaria pomaga Patriarsze w sprawowaniu funkcji legislacyjnej poprzez przygotowywanie dokumentów, a także nadzoruje pozostałych urzędników niższego szczebla powołanych przez Patriarchę.
3. W skład Kancelarii wchodzi Kanclerz, Wicekanclerz, Sekretarz Stanu, Notariusz Patriarszy.
4. Powołanie i odwoływanie urzędników Kancelarii jest fakultatywne i zależy wyłącznie od woli Patriarchy.
5. Na czele Kancelarii stoi Kanclerz, którego główną rolą jest doradztwo Patriarsze w sprawach wewnętrznych.
6. Zastępcą Kanclerza jest Wicekanclerz, którego podstawowym zadaniem jest czuwanie nad poprawnością legislacji w Państwie Kościelnym.
7. Pomoc w prowadzeniu polityki zagranicznej dla Patriarchy świadczy Sekretarz Stanu.
8. Notariusz Patriaszy dba o sprawy techniczne związane z obsługą forum Państwa Kościelnego Rotria.
9. Wszyscy urzędnicy w Kancelarii są równi, a Kanclerz jest jedynie pierwszym wśród równych.
10. Urzędnicy administracji państwowej nie mogą prowadzić żadnej działalności, która stałaby w sprzeczności z pełnionymi przez nich obowiązkami.


Artykuł 15.
(Akty prawne urzędników państwowych)
1. Urzędnicy Kancelarii Apostolskiej oraz podlegli im urzędnicy niższego szczebla na podstawie Bulli Węgielnej oraz innych aktów prawnych w celu ich wykonania wydają rozporządzenia.
2.Patriarcha może uchylić rozporządzenie wydane przez któregokolwiek z urzędników


ROZDZIAŁ V
Święte Oficjum

Artykuł 16.
(Święte Oficjum)

1. Święte Oficjum wykonuje zadania z zakresu wszelkiego wymiaru sprawiedliwości oraz sądownictwa na zasadach określonych w Kodeksie Prawa Kanonicznego oraz odrębnych przepisach.
2. W skład Świętego Oficjum wchodzą Inkwizytorzy na czele z Wielkim Inkwizytorem, których powołuje Patriarcha Rotrii.
3. Święte Oficjum dokonuje powszechnie obowiązującej wykładni prawa, a jego orzeczenia są źródłem prawa.
4. Od wyroków Świętego Oficjum przysługuje prawo odwołania się do Patriarchy, który ponownie rozpatruje sprawę i wydaje wyrok.
5. Kardynałowie mają przywilej sądzenia jedynie przez Patriarchę, jednak jego wyroki są dla nich nieodwołalne.


ROZDZIAŁ VI
Wojsko Patriarsze

Artykuł 17.
(Gwardia Apostolska i wojska lenników)
1. Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Rotryjskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju stoi Gwardia Apostolska Państwa Kościelnego Rotria, zwane dalej "Gwardią Apostolską", jako jedyna formacja zbrojna w Państwie Kościelnym Rotria.
2. Księstwa lenne oraz niższa szlachta ziemska mogą posiadać jednostki własnego wojska w liczbie ustalonej przez Patriarchę w momencie nadania lenna.

Artykuł 18.
(Skład Gwardii Apostolskiej)
W skład Gwardii Apostolskiej wchodzą:
1. Gwardia Szlachecka;
2. Gwardia Palatyńska;
3. Żandarmeria Rotryjska.

Artykuł 19.
(Gonfalonier Gwardii Apostolskiej)
Na czele Gwardii Apostolskiej stoi Gonfaloniere Wojsk Patriarszych.

Artykuł 20.
(Odesłanie do przepisów szczególnych)
Szczegółową regulację dotyczącą wojska patriarszego pozostawia się odrębnej Konstytucji Apostolskiej.


ROZDZIAŁ VI
Stan Wyjątkowy i Stan Wojenny

Artykuł 21.
(Stan Wyjątkowy)
1. W sytuacji szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, ustroju i prawnego porządku publicznego wprowadza się Stan Wyjątkowy.
2. Stan Wyjątkowy może być wprowadzony na całości, bądź części terytorium Państwa Kościelnego Rotria.
3. Stan Wyjątkowy wprowadzany jest na mocy Bulli Patriarchy.
4. W czasie obowiązywania Stanu Wyjątkowego niefunkcjonują żadne prawa.

Artykuł 22.
(Stan Wojenny)

W sytuacji ogłoszenia przez Państwo Kościelne wojny z krajem ościennym, bądź w sytuacji ataku państwa obcego na Państwo Kościelne Rotria, Patriarcha może ogłosić Stan Wojenny.

ROZDZIAŁ VII
Przepisy derogacyjne, przejściowe i załączniki


Artykuł 23.
(Zmiana Bulli Węgielnej)
Zmiana niniejszego aktu następuje wyłącznie za zgodą Patriarchy, w formie uchwały soborowej przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów.

Artykuł 24.
(Przepisy przejściowe)
Niniejsza Bulla wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die ..., mensis ...., anno Domini bis millesimo quintodecimo, Pontificatus Nostri primo.


« Ostatnia zmiana: Wtorek, 05 Maj 2015, 23:00:16 wysłana przez Aleksander IV »

Giovanni Battista Aldobrandini

 • Gość
Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Odpowiedź #1 dnia: Środa, 06 Maj 2015, 11:03:54 »
Proszę o wypowiedzi na temat projektu.

Offline Basilio Aldobrandini

 • Biskup
 • Stały bywalec
 • ***
 • Wiadomości: 77
 • Reputacja +10/-0
 • Błogosławieni ubodzy w duchu.
  • Status GG
  • Zobacz profil
Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Odpowiedź #2 dnia: Środa, 06 Maj 2015, 12:48:46 »
Brakuje załączników określających symbole narodowe.
dr net. bp Basilio ALDOBRANDINI FSSPA
Proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP w Mediolanie
Dyrektor Zakładu Archeologii
Prefekt Apostolski


Giovanni Battista Aldobrandini

 • Gość
Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Odpowiedź #3 dnia: Środa, 06 Maj 2015, 13:01:17 »
Tak, ja niestety ich nie opracuje. Jestem graficznym abnegatem. Zupełnie się na tym nie znam. Tutaj otwiera się możliwość dla któregoś z Ojców.


PS. Bulla dodatkowo reguluje kwestie regencji - dotychczas tylko zawartą w prawie zwyczajowym.

Offline Basilio Aldobrandini

 • Biskup
 • Stały bywalec
 • ***
 • Wiadomości: 77
 • Reputacja +10/-0
 • Błogosławieni ubodzy w duchu.
  • Status GG
  • Zobacz profil
Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Odpowiedź #4 dnia: Środa, 06 Maj 2015, 14:53:56 »
Czyli będziemy mieć nowe symbole narodowe?
dr net. bp Basilio ALDOBRANDINI FSSPA
Proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP w Mediolanie
Dyrektor Zakładu Archeologii
Prefekt Apostolski


Giovanni Battista Aldobrandini

 • Gość
Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Odpowiedź #5 dnia: Środa, 06 Maj 2015, 14:57:00 »
Tak.

Offline x. Giuseppe Bertelli

 • Prezbiter
 • Stały bywalec
 • ***
 • Wiadomości: 109
 • Reputacja +7/-3
  • Zobacz profil
Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Odpowiedź #6 dnia: Środa, 06 Maj 2015, 17:29:56 »
Czcigodni Ojcowie Soborowi!

Na początku chciałbym nawiązać do nazwy. Mandatum novum - nowe przykazanie. W budowie słowotwórczej tego wyrazu możemy wyodrębnić wyraz podstawowy, którym jest przykazać. Co zatem znaczy owo przykazać? Znaczy to wydać rozkaz, kazać. Bulla jest niejako rozkazem, ale niektórzy mogą uważać, że ma ono raczej zabarwienie pejoratywne. Może się więc źle kojarzyć. Według mnie bardziej znamienną nazwą będą słowa przewodnie encykliki Leona XIII, "Rerum Novarum" - rzeczom nowym, przemianom.

Co z Kurią? Czy nie będzie już miała władzy ustawodawczej? Czy Patriarcha stanie się władcą absolutnym? Co z obywatelami? Czy nie będą już mieli prawa głosu?

Kolejnym pytaniem, które nasuwa się po przeczytaniu owej bulli, jest fakt, iż mamy mieć nowe godło i herb? Czy nie możemy mieć tylko herbu, albo tylko godła? Nie widzę potrzeby, żeby istniały oba rodzaje. Nawet w realnych państwach nie jest to praktykowane.

W artykule 6 powyższej bulli napisane jest o źródłach prawa zwyczajowego? Czy będą one spisane? W artykule 10 brakuje mi wspomnienia o przysiędze obywatelskiej względem Patriarchy. Dlaczego prawa i obowiązki zostały tak mocno okrojone? Gdzie podział się rozdział traktujący o Kościele Rotryjskim? Nie podoba mi się pomysł o Kancelarii Apostolskiej. Dlaczego jej skład został okrojony? Co z kulturą i wojskiem?

Wnoszę o powołanie Komisji, której celem będzie przygotowanie nowego projektu tej ustawy zasadniczej.
x. dr net. Giuseppe monsignore Bertelli
Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości


Giovanni Battista Aldobrandini

 • Gość
Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Odpowiedź #7 dnia: Środa, 06 Maj 2015, 18:26:11 »
1. Kwestia nazwy - jak najbardziej do dyskusji.
2. Kancelaria Apostolska będzie tylko organem doradczym. Nie będzie miała władzy ustawodawczej, bo to nie funkcjonuje. Najlepiej działa jednoosobowy legislator jakim jest Patriarcha. Kuria nie pracuje od czasu Wicekanclerza Berdena, a więc ponad pół roku.
3. Kwestie godła i herbu - jedno będzie stale,  jedno zależne od pontyfikatu Patriarchy.
4. Prawo zwyczajowe jest niespisane. Gdy jest spisane to jest prawem pisanym.
5. Wojsko będzie regulowane konstytucją apostolską o charakterze szczególnym.
6. Urzędnicy kulturalni będą podlegli bezpośrednio Patriarsze oraz Kanclerzowi.


Żadnych komisji nie będzie,  Jego Świątobliwość wyraził się jasno i  ostatecznie.

Offline x. Giuseppe Bertelli

 • Prezbiter
 • Stały bywalec
 • ***
 • Wiadomości: 109
 • Reputacja +7/-3
  • Zobacz profil
Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Odpowiedź #8 dnia: Środa, 06 Maj 2015, 18:37:34 »
No to po co jest Sobór jeżeli wszystko jest już z góry ustalone?
x. dr net. Giuseppe monsignore Bertelli
Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości


Giovanni Battista Aldobrandini

 • Gość
Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Odpowiedź #9 dnia: Środa, 06 Maj 2015, 20:17:25 »
Odniosłem się do Brata uwag, a Brat ich nie skomentował.

Offline Aleksander IV

 • Patriarcha
 • Przyjaciel kraju
 • *******
 • Wiadomości: 277
 • Reputacja +15/-3
 • Fortitudo et laus mea Dominus
  • Status GG
  • Zobacz profil
Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Odpowiedź #10 dnia: Środa, 06 Maj 2015, 20:30:41 »
Nic z góry nie zostało ustalone. Gdyby tak było, korzystając z aktualnie przysługujących nam uprawnień, przeprowadzilibyśmy reformy. Wiedząc jednak, że żaden człowiek nie jest doskonały, postanowiliśmy oprzeć się o mądrość Ojców Soborowych, aby wypracować najlepszy i najkorzystniejszy model dla III Państwa Kościelnego.

W kwestiach poruszonych przez Monsignore Bertellego:
1. Herb ma z definicji być oznaką Państwa Kościelnego używaną wyłącznie przez patriarchę, np.: w dokumentach, aktach prawa wydawanych przez patriarchę lub przez niego podpisywanych, zaproszeniach, notach dyplomatycznych - słowem we wszystkich oficjalnych aktywnościach, które podejmuje Patriarcha. Zaś godło w postaci tiary patriarszej i kluczy, będzie używane przez urzędników państwowych, jako insygnium Państwa Kościelnego. W rozporządzeniach, przemowach, etc... Stąd to rozdzielenie.

2. Co do nazwy bulli, popieramy propozycję zmiany.

3. W kwestii władzy ustawodawczej, mamy następującą propozycję: Synod Powszechny, w którym prawo głosu przysługiwać będzie wszystkim duchownym w stopniu prezbitera i biskupa, będzie zatwierdzał, bądź nie, ustawy proponowane przez Patriarchę lub Kancelarię Apostolską. Pozwoli to pobudzić aktywność na polu legislacyjnym.

4. W kwestii samej Kancelarii Apostolskiej - proponujemy zmianę nazwy na Kamerę Apostolską, na czele której stanie Kamerling, a jej skład będzie przez niego ustalany. Kamerling będzie wydawał rozporządzenia w imieniu całej kamery w granicach jego uprawnień, które będą kontrasygnowane przez poszczególnych urzędników Kamery. Generalnie, głównym uprawnieniem Kamery Apostolskiej będzie władza wykonawcza w stosunku do państwa: polityka wewnętrzna, kultura, wojsko, sprawy zagraniczne, wykonywanie ustaw. Kamera powinna składać się z: Kamerlinga, Sekretarza Stanu, Mecenasa Patriarszego i Gonfaloniere Wojsk.

5. Obywatelstwa nie powinno być, bo jest to nowożytny wynalazek, nieprzystający do naszego klimatu. Wszelkie prawa obywatelskie w stosunku do państwa, będą przysługiwały duchownym. Chodzi tu przede wszystkim o prawo głosu na soborach i synodach. Zaś prawa człowieka, w postaci poszanowania życia i zdrowia, wolności i własności, powinny na równej zasadzie przysługiwać wszystkim mieszkańcom. Prawdopodobnie bullę powinno się wzbogacić o podstawowe prawa przysługujące mieszkańcom i osobom przebywającym w Rotrii, takie jak wspomniane wcześniej, z zastrzeżeniem, iż mogą być one ograniczone, bądź odebrane wyłącznie decyzją władzy sądowniczej.
/-/Sanctitas Vestra Alexander IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

Giovanni Battista Aldobrandini

 • Gość
Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Odpowiedź #11 dnia: Środa, 06 Maj 2015, 21:22:35 »
W Rotrii kolegialne tworzenie prawa jest pozbawione sensu zwłaszcza patrząc na to, że w realnym Państwie Kościelnym papież miał władze absolutną. Kuria to zbędny urząd. Co robi Gonfaloniere? Jedną defilade na kilka miesięcy? Co robi Mecenas? Powoła urzędnika raz na kilka miesięcy? Realnie potrzebny jest tylko sekretarz stanu do pomocy i reprezentacji w sprawach zagranicznych.


Jeżeli już quasi parlament to składający się z książąt lennych, ale mający tylko prawa weta co do konstytucji apostolskich. I to jednogłośnego oraz względnego.

Zresztą Sobory i Synody mają uprawnienia prawotwórcze. Po co dawać je kolejnym organom? Naprawdę nie mnóżmy bytów ponad potrzeby.
« Ostatnia zmiana: Środa, 06 Maj 2015, 21:28:32 wysłana przez Giovanni Battista Aldobrandini »

Offline Adriano Vittorino

 • Obywatel
 • Przyjaciel kraju
 • ****
 • Wiadomości: 462
 • Reputacja +6/-0
  • Status GG
  • Zobacz profil
Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Odpowiedź #12 dnia: Czwartek, 07 Maj 2015, 10:04:58 »
Dostojni,

ja apeluje tylko o uwzględnienie świeckiego aspektu państwa. Nie może być tak, ze także w sprawach państwowych wszystkie decyzje podejmują duchowni. Pomysł parlamentem/radą złożoną z książąt lennych jest jednym z dobrych rozwiązań tej kwestii.
Nie wiem czy nie powinno się wymagać by do objęcia księstwa wymagana była świeckość kandydata.
Także urzędy, które nie mają kościelnego charakteru mogłyby być obsadzane przez świeckich (oczywiście w miarę możliwości personalnych).
/-/ Adriano Vittorino
Książę Urbino


Giovanni Battista Aldobrandini

 • Gość
Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Odpowiedź #13 dnia: Czwartek, 07 Maj 2015, 11:33:19 »
Wasza Książęca Mość!

Wymóg świeckości książąt dyskryminowałby duchownych, których jest większość w Rotrii. Wiele osób wybiera ten kraj właśnie ze względu na drogę duchowną. Świeckość państwa? Rotria jest Państwem Kościelnym z samej nazwy. Kościół Rotryjski i Państwo Kościelne są nieodłącznie ze sobą złączone.

Natomiast co do parlamentu - był to alternatywny pomysł popierany także przez Jego Świątobliwość. Widzę to tak: Signoria składająca się z lenników Patriarchy oraz kardynałów - Książąt Rotrii, która obraduje nad dokumentami patriarszymi dotyczącymi wyłącznie państwa. Może je przyjąć bądź jednogłośnie odrzucić.

Tylko czy odrzucenie miało by być ostateczne, bezwzględne?

Offline Carlos Lorenzo de Medici y Zep

 • Częsty gość
 • **
 • Wiadomości: 38
 • Reputacja +6/-3
  • Zobacz profil
Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Odpowiedź #14 dnia: Czwartek, 07 Maj 2015, 12:29:49 »
Nie wiem czy nie powinno się wymagać by do objęcia księstwa wymagana była świeckość kandydata.
Także urzędy, które nie mają kościelnego charakteru mogłyby być obsadzane przez świeckich (oczywiście w miarę możliwości personalnych).

Już niech tak Wasza Książęca Mość nie szaleje bo na arenie zostanie Książęca Mość, Dostojny Dziadek Królewska Wysokość Vittorio, Książęca Mość Fernando Alvarez i ja.

ja apeluje tylko o uwzględnienie świeckiego aspektu państwa. Nie może być tak, ze także w sprawach państwowych wszystkie decyzje podejmują duchowni.

Może raz jeszcze przypomnę nazwę kraju: Państwo Kościelne Rotria, nie Państwo Świeckie Rotria. Wiadomo przecież, że decyzję podejmą duchowni.

Pomysł parlamentem/radą złożoną z książąt lennych jest jednym z dobrych rozwiązań tej kwestii.

Omawialiśmy to za pontyfikatu Piusa IV. Signoria nie działała w ogóle i była zbyteczna, a książę nadal chce ją odbudowywać. Po pierwsze to nie w stylu renesansowego Państwa Kościelnego, po drugie demokracja ukrzyżowała Jezusa :P
Jego Królewska Wysokość
Carlos Lorenzo de Medici y Zep


Regent Imperium Skarlandzkiego,
Następca Tronu Skarlandzkiego,
Książę Toledo, Surmenii, Toskanii,
Ferrary i Bari, hrabia Segesty