Rotria

WŁADZE => Acta Apostolicae Sedis => Ustawy => Wątek zaczęty przez: Cosimo Pietro de Medici w Poniedziałek, 03 Lis 2014, 14:25:06

Tytuł: Ustawa o ochronie informacji niejawnych
Wiadomość wysłana przez: Cosimo Pietro de Medici w Poniedziałek, 03 Lis 2014, 14:25:06
Cytuj
USTAWA
z dnia 3 października 2014
O ochronie informacji niejawnych

Rozdział I.
Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa zasady ochrony informacji, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Państwa Kościelnego Rotria albo byłoby z punktu widzenia jego interesów niekorzystne, także w trakcie ich opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania, zwanych dalej „informacjami niejawnymi”.

Art. 2. 1. Informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku albo wykonywania czynności zleconych.
2. Zasady zwalniania sądowego od obowiązku zachowania w tajemnicy informacji niejawnych oraz sposób postępowania z aktami spraw zawierającymi informacje niejawne w postępowaniu przed sądami i innymi organami określają przepisy odrębnych ustaw.

Rozdział II.
Klasyfikowanie i podmioty informacji niejawnych

Art. 3. Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę "ściśle tajne", jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować poważną szkodę Państwu Kościelnemu Rotria w istotnym stopniu.

Art. 4. 1. Klauzulę tajności nadaje i znosi Wicekanclerz Kurii Rotryjskiej na podstawie indeksu, wydawanego w drodze rozporządzenia Wicekanclerza Kurii lub upublicznionego oświadczenia w zakresie zastrzeżenia obowiązku zachowania w tajemnicy informacji.
2. O nadaniu klauzuli informacji niejawnej, Wicekanclerz informuje Patriarchę Państwa Kościelnego przedstawiając stosowne uzasadnienie dla swojej decyzji.
3. W przypadku, gdy Patriarcha dostrzeże brak konieczności przyznania statusu informacji niejawnej, posiada możliwość unieważnienia decyzji Wicekanclerza ws. nadania klauzuli tajności.
3a. Może także dokonać tego w przypadkach, kiedy odtajnienie podmiotów objętych klauzulą jest niezbędne do poprawnego przeprowadzenia postępowań wyjaśniających przed Patriarchą lub Sygnaturą Apostolską.
4. Monitorowanie stanu indeksu oraz wnioskowanie o aktualizację zawartych w nim danych leży w gestii kierownika kongregacji ds. sprawiedliwości.

Art. 5. 1. Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę „ściśle tajne”, jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje wyjątkowo poważną szkodę dla Państwa Kościelnego Rotria przez to, że:
1) zagrozi niepodległości, suwerenności lub integralności terytorialnej Państwa Kościelnego, a także uniemożliwi realizację zadań związanych z ochroną suwerenności lub porządku konstytucyjnego Państwa Kościelnego Rotria;
2) zagrozi bezpieczeństwu wewnętrznemu lub porządkowi konstytucyjnemu Państwa Kościelnego, a także zakłóci porządek publiczny lub zagrozi bezpieczeństwu obywateli ;
3) zagrozi sojuszom lub pozycji międzynarodowej Państwa Kościelnego, a także pogorszy stosunki Państwa Kościelnego z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi lub utrudni prowadzenie bieżącej polityki zagranicznej;
4) osłabi gotowość obronną Państwa Kościelnego lub zakłóci przygotowania obronne państwa lub funkcjonowanie Gwardii Apostolskiej, a także utrudni realizację przedsięwzięć obronnych lub negatywnie wpłynie na zdolność bojową rotryjskich sił zbrojnych;
5) doprowadzi lub może doprowadzić do identyfikacji funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracowników służb odpowiedzialnych za realizację zadań wywiadu lub kontrwywiadu, którzy wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze, jeżeli zagrozi to bezpieczeństwu wykonywanych czynności lub może doprowadzić do identyfikacji osób udzielających im pomocy w tym zakresie lub utrudni wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub ścigania sprawców zbrodni przez służby lub instytucje do tego uprawnione;
6) zagrozi lub może zagrozić życiu lub zdrowiu funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracowników, którzy wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze, lub osób udzielających im pomocy w tym zakresie;
7) w istotny sposób zakłóci funkcjonowanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości;

Art. 6. Podmioty objęte ustawową kwalifikacją do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych:
1. Członkowie Kolegium Kardynalskiego, w zakresie działalności związanej z obradowaniem gremialnym na konsystorzach oraz konklawe, z wyłączeniem obrad dotyczących zmiany składu Kolegium Kardynalskiego. Przebieg i informacje związane z przeprowadzaniem obrad konklawe nie podlega ujawnieniu z mocy prawa.
2. Członkowie Kurii Rotryjskiej, w zakresie działalności związanej z obradowaniem gremialnym podczas posiedzeń Kurii Rotryjskiej, a także podczas realizowania zadań szczególnej wagi państwowej.
2a. Zakres obrad Kurii Rotryjskiej objęty ochroną informacji niejawnych ustala Wicekanclerz w drodze konsultacji z członkami Kurii Rotryjskiej.
3. Przedstawiciele Pełnomocni i Nadzwyczajni Państwa Kościelnego Rotria, a także wszyscy przedstawiciele i pracownicy korpusu służby dyplomatycznej, podczas realizowania zadań związanych z wykonywaniem posługi dyplomatycznej, jeśli ujawnienie konkretnych informacji mogłoby wpłynąć na szkodę lub pogorszenie pozycji międzynarodowej Państwa Kościelnego Rotria.
4. Nie podlegają utajnieniu informacje wobec członków Kurii Rotryjskiej, które w jakimkolwiek wymiarze mogłyby ograniczyć lub uniemożliwić sprawowanie przez nich funkcji.

Rozdział III.
Okoliczności wyłączające

Art. 7. 1. Jako okoliczności wyłączające definiuje się wszelkie zjawiska, wyłączające podmiot w rozumieniu niniejszej ustawy z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji niejawnych.
2. Okolicznościami wyłączającymi status informacji niejawnych z mocy prawa, są w szczególności:
1) informacje, w których wyrażono chęć lub wolę działania na niekorzyść Państwa Kościelnego Rotria; 2) informacje, w których wyrażono chęć lub wolę działania na niekorzyść organów państwa, władz państwowych, funkcjonariuszy lub obywateli rotryjskich.
3. Prawo uchylenia obowiązku zachowania w tajemnicy informacji niejawnych przysługuje w przypadkach wagi szczególnej Patriarsze Państwa Kościelnego Rotria lub Wicekanclerzowi Kurii Rotryjskiej, a także Sygnaturze Apostolskiej na mocy prawomocnego orzeczenia i tylko w sprawach toczących się przed Sygnaturą.
4. Członkowie Kolegium Kardynalskiego są bezwzględnie zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, związanych z przebiegiem konklawe oraz konsystorzy, z wyjątkiem okoliczności wskazanej w art. 5 ust. 1 niniejszej Ustawy. Zobowiązanie członków Kolegium jest nienaruszalne.

Art. 8. Ujawnienie informacji niejawnych z pominięciem zasad ujętych w art. 7 ust.2- 3 niniejszej Ustawy jest równoznaczne z działaniem wbrew interesowi państwa, co skutkuje podstawę odpowiedzialności karnej.

Rozdział IV.
Przepisy końcowe

Art. 9. Tracą moc zasady zachowania w tajemnicy informacji niejawnych, nieujęte w niniejszej Ustawie, z wyjątkiem zasad normowanych w aktach prawnych wyższego rzędu.
Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

/-/Sanctitas Vestra Clemens III,
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.


(http://www.rotria.boo.pl/pieczec-clemensIII.png)