Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Pokaż wątki - Don Tommaso I de Mancini

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
Dwór Książęcy / Rodzina Książeca
« dnia: Czwartek, 23 Kwi 2015, 10:23:44 »
Rodzina Panująca w Księstwie Parmy
di Farnese - Mancini
1. Jego Książęca Mość Książę Parmy Don Tommaso I


2. Jego Książęca Wysokość Don Giacinto Martino z Parmy

2
Actuum Ducalum / Konstytucja książęca "Serenissimus Dominus Noster"
« dnia: Czwartek, 23 Kwi 2015, 10:11:39 »
Cytuj
Constitutio Ducalis
SERENISSIMUS DOMINUS NOSTER
Najjaśniejszy Pan Nasz, Aleksander IV, Biskup Rotryjski dał nam na wieki na własność Ziemie Księstwa Parmy. Patrząc śmiało w przyszłość, pamiętamy o potrzebach naszych poddanych, a najbardziej konieczną do właściwego życia społecznego rzeczą jest ustanowienie podstawowych praw, które regulowałyby kompetencje władz oraz ustalałyby wolności i prawa poddanych.
Przeto na mocy nadanej nam władzy – My, Don Tommaso I, Książę Parmy, ustanawiamy, uchwalamy i postanawiamy ogłosić niniejszą konstytucję książecą, która stanowić będzie, prócz praw Państwa Kościelnego Rotrii, najwyższe prawo Księstwa.


W imię Trójcy Przenajświętszej!


Caput I – Ducatum (Księstwo)

Art. 1
Księstwo Parmy jest jednostką administracyjną Państwa Kościelnego Rotria w rozumieniu Konstytucji Apostolskiej Ducati Patrimoni Sancti Pauli. Zachowuje jednak autonomię poprzez ustanawianie i stosowanie własnego prawa, z poszanowaniem ustaw Państwa Kościelnego Rotrii, posiadanie własnego wojska i nadawanie własnych tytułów szlacheckich,

Art. 2
Religią panującą w Księstwie Parmy po wsze czasy będzie rotriokatolicyzm. Książę Parmy musi wyznawać rotriokatolicyzm, by móc objąć tron Księstwa Parmy.

Art. 3
Księstwo Parmy jest stanową monarchią dziedziczną.

Art. 4
Rodziną panującą w Księstwie Parmy jest ród de Mancini. Zasady i tryb dziedziczenia tronu Księstwa Parmy oraz związanych z nim tytułów i uprawnień regulują inne akty prawne.

Art. 5
Stolicą Księstwa Parmy jest Książęce Miasto Parma.

Art. 6
Językiem urzędowym w Księstwie Parmy jest język polski. Językami pomocniczymi są łacina, język włoski, język francuski i język hiszpański. Spośród języków pomocniczych tylko łaciny można używać przy spisywaniu aktów prawnych.

Art. 7
Flaga i herb Księstwa Parmy określone są odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej konstytucji.

Caput II – Cives (Poddani)

Art. 8
Poddani to mieszkańcy Księstwa Parmy, którzy złożyli przysięgę wierności Księciu Parmy i zostały im nadane obywatelstwo i stan.

Art. 9
Są trzy stany w Księstwie Parmy : szlachta, duchowieństwo i mieszczaństwo. Można łączyć pierwszy i drugi stan, trzeciego z pierwszym zaś nie.

Art. 10
Każdy poddany bez względu na stan ma prawo do życia, prawo do poszukiwania szczęścia, prawo do własności oraz prawo do poszanowania godności ludzkiej

Art. 11
Każdy poddany bez względu na stan ma obowiązek wierności wobec Księcia Parmy oraz płacić wszelkie podatki, daniny i inne ciężary publiczne.

Art.12
Kto chce uzyskać obywatelstwo i zostać przydzielonym do odpowiedniego stanu, musi wnieść stosowny wniosek do Księcia Parmy, a po jego zaakceptowaniu złożyć niniejszą przysięgę : Ja, N, w pełni dobrowolnie i świadomie przysięgam Waszej Książecej Mości, że dochowam wierności Waszej Wysokości oraz Waszym następcom, że do końca życia będę służył Księstwu Parmy oraz będę przestrzegał prawa książęcego jak i państwowego. Tak mi dopomóż Boże w Trójcy Jedyny Prawdziwy i Wszyscy Święci

Caput III – Dux (Książę)

Art. 13
Książę Parmy jest jedynym prawowitym właścicielem ziem Księstwa Parmy oraz pełni władzę wykonawczą, we współpracy z Pierwszym Ministrem oraz ustawodawczą razez ze Stanami Generalnymi.

Art. 14
Książę Parmy jest najwyższym sędzią w Księstwie Parmy.

Art. 15
Książe Parmy :
I. Mianuje Pierwszego Ministra.
II. Promulguje akty prawne przewidziane do promulgacji przez niego.
III. Reprezentuje Księstwo Parmy na zewnątrz
IV. Nadaje szlachectwa i odbiera je
V. Nadaje statuty oraz przywileje stanom
VI. Nadaje obywatelstwo i przydziela do stanu.
VII. Ogłasza konstytucje i ordonanse.

Art. 17
Książę Parmy jest nietykalny i tylko Patriarcha Rotrii może odebrać mu ziemię i złożyć z urzędu.

Art. 18
Książę Parmy obejmuje władzę nad Księstwem Parmy poprzez złożenie hołdu lennego Patriarsze Rotrii.

Art. 19
Gdyby się zdarzyło, że Książe Parmy by zmarł bądź abdykował, Pierwszy Minister podaje do wiadomości Patriarchy Rotrii oraz Następcy Tronu zaistniały fakt, a następnie ogłasza bezkrólewie i  zwołuje Stany Generalne. Stany Generalne natychmiastowo obwołują Następcę Tronu nowym Księciem Parmy, a w przypadku śmierci poprzedniego Księcia Parmy ogłaszają tygodniową żałobę. Następca Tronu obejmuje władze nie wcześniej niż w tydzień po ogłoszeniu go Księciem Parmy.

Art. 20

Książe Parmy może ogłosić regencję, w przypadku gdy nie może sprawować władzy. Na regenta może mianować członka Rodziny Panującej bądź któregoś ze szlachciców.

Art. 21

W przypadku, gdy Książę Parmy jest nieaktywny przez czas nie krótszy niż dwa tygodnie i nie poinformował o fakcie swojej nieobecności, Pierwszy Minister zwołuje Stany Generalne, które mianują regenta zgodnie z art. 20. Gdy niepoinformowana nieobecność trwa miesiąc, domniemuje się, że Książę Parmy abdykował i rozpoczyna się procedurę przewidzianą w art. 19

Caput IV – Status Generales (Stany Generalne)

Art. 22
Stany Generalne to zgromadzenie wszystkich trzech stanów, które wspólnie z Księciem Parmy stanowi prawo.

Art. 23
Stany Generalne zwołuje Książę Parmy z inicjatywy własnej lub na wniosek Pierwszego Ministra bądź na wniosek przynajmniej jednego członka Stanów Generalnych.

Art. 24
Członkowie Stanów Generalnych na czas posiedzeń posiadają immunitet formalny i materialny.

Art. 25
Zasady i tryb działalności Stanów Generalny, jak i stanowienia przez nie prawa, określą inne akty prawne.

Caput V – Primus Minister (Pierwszy Minister)

Art. 26
Pierwszy Minister jest najwyższym urzędnikem Księstwa Parmy, sprawuje nadzór nad administracją publiczną i lokalną, a także nad beneficjami.

Art. 27
Pierwszego Ministra mianuje Książę Parmy z grona szlachty bądź duchowieństwa.

Art. 28
Pierwszy Minister :
I. Sprawuje pieczę nad finansami Księstwa Parmy
II. Nadzoruje wykonywanie ustaw i innych ustaw prawnych
III. Prowadzi prace Kancelarii Książęcej
IV. Wydaje edyktów i dekretów.
V. Sprawuje nadzór nad wojskiem książecym w czasie pokoju w imieniu Księcia Parmy.

Caput VI – Ius publice respondendi (Prawo publicznej odpowiedzi)

Art. 29
Ius publice respondendi posiada przede wszystkim Książe Parmy.

Art. 30
Książę Parmy może nadać także to uprawnienie w przywileju dla wybitnych jurystów, przynajmniej w stopniu doktora prawa, lub osobom wybitnie biegłym w prawie nie posiadającym tytułu naukowego. Mają oni prawo wydawania reskryptów ex auctoritate ducalis.

Art. 31
Osoby posiadające ius publice respondendi ex auctoritate ducalis mogą odpowiadać zarówno na zapytania prawne z zakresu prawa prywatnego, jak i publicznego, chyba że zostanie to im ograniczone w przywileju przez Księcia Parmy.

Art. 32.
Osoby posiadające ius publice respondendi ex auctoritate ducalis stanowią obowiązującą wykładnię prawa książęcego. W przypadku opinii sprzecznych spór rozwiązuje w odpowiednim reskrypcie Książe Parmy.

Caput VII – Normae epilogi (Przepisy końcowe)

Art. 33
Niniejszą konstytucję można zmienić poprzez wydanie konstytucji zmieniającej bądź poprzez ustawę Stanów Generalnych.

Art. 34
W trybie specjalnym Książe Parmy wyda konstytucje : O Rodzinie Panującej, O ¬ródłach Prawa, O Stanach i ich uczestnictwie we sprawowaniu władzy w przeciągu miesiąca od wejście w życie konstytucji Serenissimus Dominus Noster.

Art. 35
Niniejsza konstytucja wchodzi w życie wraz z chwilą jej ogłoszenia.


(-) Thomas I de Farnese - Mancini
Dei Gratia Dux ParmaeZałącznik nr 1Załącznik nr 2

3
Plac Navona / Czy moja walka trwa?
« dnia: Czwartek, 23 Kwi 2015, 06:25:50 »

4
Księstwo Parmy / Benvenuti a Parma!
« dnia: Piątek, 27 Mar 2015, 10:15:00 »
BENVENUTI A PARMA


Witaj w Przybyszu!

Parma to duże, acz spokojnie miasto. Wielu twierdzi, że to najspokojniejsza wśród wielkich stolic książęcych w Rotrii. Miasto to powstało już w czasach starożytnych. Dzisiejszy jego wygląd ukształtował się głównie w XV i XVI wieku. Mury je otaczające świadczą o potędze i majestacie Książęcego Miasta
Wszedłeś już za mury? Zapewne już widzisz Palazzo del Giardino. To perła naszego miasta. Pałac i otaczające go ogrody onieśmielają każdego, kto go zobaczy. Wybudował go Alessandro Farnese. Dziś służy jako siedziba Księcia Parmy.

W centrum zaś miasta znajduje się przepiękna katedra zbudowana w stylu romańskim z XI wieku. Obok niej stoi zabytkowe baptysterium. Katedra i plac przed nią, Piazza di Duomo, to centrum życia Parmeńczyków. Może i Ty tu zabawisz?


Przybyszu, tutaj kończy się nasza wycieczka. Mam nadzieję, że Ci się spodobała i zagościsz w Parmie na dłużej. A może i na zawsze ;)?
[/font].
[/size]

5
Kancelaria Wicekanclerza / Expose Wicekanclerza Kurii
« dnia: Wtorek, 17 Mar 2015, 00:52:22 »
Wasza Świątobliwość!
Wasza Królewska Wysokość!
Wasze Eminencje!
Wasze Ekscelencje!
Czcigodni Bracia i Siostry!


"Powstań Boże i broń swojej sprawy!" – Słowa te od jakiegoś już czasu towarzyszą Rotryjczykom. Niech słowa tejże antyfony stanowią preambułę naszej konstytucji.

Obecnie, w sytuacji jakże trudnej, każdy z nas staje do walki. Ta walka ma nas prowadzić ku lepszej przyszłości ,więc jeśli pozostaniemy zjednoczeni, to zwyciężymy! Ostatnie wydarzenia - interwencja wojsk skarlandzkich i aresztowanie Patriarchy – stwarzały wrażenie jakoby Rotria była państwem wyjątkowo niestabilnym, o trudnej sytuacji wewnętrznej. Owszem, aktualny stan Państwa nie napawa optymizmem, jednak zapał w sercach wiernych, jak nigdy wcześniej daje nadzieję na powrót do czasów jego świetności. Sam byłem pełen wątpliwości przed podpisaniem listu do Jego Wysokości Regenta, jednak zważywszy na pozytywne skutki Jego pomocy decyzja ta stała się dla mnie formalnością. Z tego miejsca chciałbym podziękować Imperium Skarlandu, przekazując tym samym wyrazy wdzięczności od Rotryjczyków. Rotria wymaga naprawy - nie ulega to wątpliwości. W tym expose chciałbym przedstawić swoją wizję odnowy Rotrii, którą kierować się będzie Kuria.

Po pierwsze, reforma ustrojowo – prawna. Nasze prawo jest pełne luk, w wielu miejscach niedoskonałe, choć funkcjonowało przez wiele lat. Z tego względu chciałbym, aby Kuria w porozumieniu z Konsylium doprowadziła do uchwalenia nowej konstytucji - ulepszonej wersji Bulli Exsurge Domine. W najbliższym czasie powołam Komisję Legislacyjną, która zajmie się tą kwestią. Jest to jednak zabieg kosmetyczny, a nie leczenie choroby niszczącej nasze Państwo. Mając to na uwadze we współpracy z Konsylium będziemy wnioskować o zwołanie Soboru. Można stawiać pytania o zasadność zwoływania kolejnego Soboru, lecz ten będzie odmienny od dotychczasowych. Na nim to bowiem proklamujemy III Państwo Kościelne - nową, lepszą Rotrię.

Po drugie, racjonalna polityka zagraniczna. Kuria Rotryjska będzie kierować swe działania skupiając się na odzyskaniu przez Państwo Kościelne utraconego prestiżu. Chcę to uczynić poprzez umocnienie istniejących więzów ze Skarlandem, ale też z innymi bliskimi nam państwami - Rzeczypospolitą Obojga Narodów czy Surmenią. Jako wicekanclerz będę także aktywnie uczestniczył w zbliżającym się kongresie. Apeluję do Was, kochani Bracia, byśmy pracowali razem na rzecz naszego wspólnego dobra, jakim jest Rotria.

Odrzućmy walkę o interesy własne i zastąpmy ją bojem o Państwo. Mamy wielu wrogów w mikroświecie i to dla nich nasza niekorzystna sytuacja stwarza okazję do osiągnięcia osobistych korzyści. Chcą zniszczyć nasz ukochany kraj. Ufajmy jednak Miłosierdziu Bożemu, bowiem napisane jest : "5 Pan po Twojej prawicy zetrze królów w dniu swego gniewu. Będzie sądził narody, wzniesie stosy trupów, zetrze głowy jak ziemia szeroka. Po drodze będzie pił ze strumienia, dlatego głowę podniesie. " VIVAT ROTRIA!
 

(-) Tommaso Domenico kardynał de Mancini
Wicekanclerz Kurii Rotryjskiej

6
Dwór Patriarszy / Zerwanie konkordatu
« dnia: Piątek, 13 Mar 2015, 20:27:08 »
Wasza Świątobliwość!

Jako prymas Imperium Skarlandu chciałbym poinformować, iż Jego Królewska Wysokość Regent Imperium Skarlandu Carlos Lorenzo de Medici y Zep wypowiedział konkordat zawarty przez Aleksandra III w 2012 roku. Wystosuję odpowiednie pismo do władz Impreium wzywające do powrotu do Kościoła w imieniu Waszej Świątobliwości.

Załączam link do ordonansu zrywającego konkordat : http://www.scarlana.eu/forum/index.php?topic=1404.msg8696;topicseen#msg8696

Cum debita reverentia,
(-) Tommaso Domenico kardynał de Mancini
Prymas Imperium Skarlandu


7
Dwór Patriarszy / Dymisja
« dnia: Poniedziałek, 02 Mar 2015, 19:18:24 »
Cytuj
Apostolskie Miasto Rotria, 02.03.2015r.
Jego Eminencja
prof. UR dr net Tommaso Domenico kardynał de Mancini OFD
Sekretarz Stanu

do

Jego Świątobliwości
Patriarcha Rotrii
Aleksandra IV


Wasza Świątobliwość!

Z powodu dość gwałtownych i uciążliwych ataki realiozy (praca i studia) pragnę złożyć na ręce Waszej Świątobliwości dymisję z urzędu Sekretarza Stanu. Ten urząd, jakże ważny nie tyle co konstytucyjnie, ale przede wszystkim ze względu na kierunek polityki rotryjskiej, wymaga, ażeby osoba go pełniąca była bardziej aktywna niż ja w tym momencie mojego wirtualnego życia. To też wielka odpowiedzialność, której ja, niegodny sługa Waszej Świątobliwości, nie jestem w stanie sprostać z powodu wyżej wymienionego.
Oddaję się więc do dyspozycji Waszej Świątobliwości i serdecznie proszę o rozpatrzenie mojej prośby.

Cum debita reverentia,
(-) prof. UR dr net. Tommaso Domenico kardynał de Mancini OFD
Sekretarz Stanu.

8
Kancelaria Rektora / Wniosek
« dnia: Poniedziałek, 23 Lut 2015, 05:16:19 »
1. Imię i nazwisko: Tommaso Domenico de Mancini
2. Posiadane obywatelstwo: rotryjskie, skarlandzkie
3. Katedra na którą kierowany jest wniosek: Instytut Prawa
4. Specjalizacja: obojga praw
5. Argumentacja wniosku: Chciałbym poszerzyć swoją wiedzę na teję Wielkiego Inkwizytora, wypada mi być biegłym zarówno w prawie kanonicznym, jak i państwowym.
6. Podpis: (-) prof. UR dr net. T.D. de Mancini OFD

9
Kapitularz / Kapituła Generalna II MMXV
« dnia: Poniedziałek, 23 Lut 2015, 04:36:47 »
Czcigodni Bracia,

Wzywam Was, abyście przybyli do konwentu św. Tomasza z Akwinu celem odbycia kolejnej Kapituły Generalnej. Chciałbym podzielić się w jej trakcie ustaleniami z audiencji u Jego Świątobliwości oraz przedyskutować bieżącą sytuację Zakonu i perspektywy rozwoju. Proszę w tym wątku o potwierdzanie obecności.

Braterskim pozdrowieniem,
(-) brat prof. UR dr net. Tommaso Domenico de Mancini OFD
Generał Zakonu Braci Dominikanów

10
Dwór Patriarszy / Prośba o audiencję
« dnia: Wtorek, 17 Lut 2015, 23:22:45 »
Fiesole, 17 lutego 2015 roku
Najczcigodniejszy Brat
Generał Zakonu Braci Dominikanów
prof. UR dr net Tommaso Domenico de Mancini OFD

do

Jego Świątobliwości
Patriarchy Rotrii
Aleksandra IV


Wasza Świątobliwość!

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenia mi prywatnej audiencji, na której przedstawię Waszej Świątobliwości najnowsze ustalenia Kapituły Generalnej, a także przedyskutuję przyszłość Zakonu. Chciałbym także w imieniu Naszego Zakonu poprosić o błogosławieństwo Waszej Świątobliwości.
Serdecznie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Cum debita reverentia,
(-) Br. Tommaso Domenico de Mancini OFD
Generał Zakonu Braci Dominikanów.

11
Armarium / Statut Generalny o Kolegium Dominikańskim
« dnia: Niedziela, 21 Gru 2014, 14:10:51 »
Cytuj

Statut Generalny
o Kolegium Dominikańskim
z dnia 21 miesiąca grudnia Roku Pańskiego 2014


Art. 1.
Niniejszy statut reguluje wszystkie kwestie związane z Kolegium Dominikańskim.

Art. 2.
Kolegium Dominikańskie, zwane dalej "Kolegium", jest uczelnią, której celem jest kształcenie kandydatów do Zakonu Dominikańskiego

Art. 3.
§ 1. Na czele Kolegium stoi Dziekan.
§ 2. Dziekan jest powoływany przez Kapitułę Generalną na wniosek Generała.
§ 3. Opróżnienie stanowiska Dziekana następuje przez:
1. Wykluczenie z Zakonu Dominikanów
2. Suspensę nałożoną przez stosowną władzę
3. Rezygnację złożoną przed Generałem Zakonu
4. Decyzję Kapituły Generalnej
§ 3a. W czasie vacatu na stanowisku dziekana, urząd pełni Generał Zakonu.

Art. 4.
§ 1. Głównym zadaniem Dziekana jest opieka nad uczelnią i studentami.
§ 2. Obowiązkiem Dziekana jest przeprowadzenie egzaminu końcowego.
§ 2a. Gdy Dziekan nie może przeprowadzić egzaminu, wyznacza do tego zadania innego Brata.

Art. 5.
§ 1. Każdy Brat w ramach formacji stałej jest zobowiązany raz w przeciągu dwóch miesięcy wygłosić jeden wykład z zakresu teologii, filozofii lub historii Kościoła.
§ 2. Z publikacji wykładów są zwolnieni studenci UR lub innej akredytowanej przez UR uczelni wyższej.

Art. 6.
Niniejszy Statut Generalny wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) dr net. Tommaso Domenico kardynał Mancini
Generał Zakonu Braci Dominikanów12
Rada Regencyjna / MP : Ad maiorem Dei gloriam - Albert van Oranje-Nassau
« dnia: Środa, 15 Paź 2014, 19:06:41 »
Cytuj


THOMAS EPISCOPUS CUM COLLEGIO REGENTUM

LITTERAE APOSTOLICAE
MOTU PROPRIO DATAE


AD MAIOREM DEI GLORIAM

EIUSQUE SUCCESSORIBUS CANONICE SUBSTITUENDIS, IN PERPETUAM REI MEMORIAM, SUBSTITUANTUR
NORMIS QUAE SEQUUNTUR:Venerabili Fratri Nostro
Alberto van Oranje-Nassau,Summa igitur, qua fungimur, Apostolica potestate constituimus:
Na mocy najwyższej władzy apostolskiej, jaką sprawujemy, postanawiamy, co następuje:§ 1. Wynieść Cię do godności prezbitera Świętego Kościoła Rotryjskiego.
1° Nadać pełnię przywilejów wynikających z tego tytułu.
2° Zobowiązać do przestrzegania powierzonych obowiązków pasterskich.

§ 2. Zezwolić Ci na stosowanie w czasie sprawowania funkcji herbu należnego duchownemu w randze prezbitera.

§ 3. Zobowiązać Cię do prezentacji stosownego blasonu w terminie nie dłuższym, niż siedem dni od dnia upowszechnienia naszej woli.

§ 4. Cośmy tutaj zapisali, w życie wcielamy i w prawie ustanawiamy stosownym z chwilą ogłoszenia.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XV, mensis October, anno Domini bis millesimo quattuordecimo,+ Thomas Mancini
Episcopus Regens in Rotria(-) Cosmas de Rotria
Regens in Rotria

13
Archiwum AAS / Bulla In Timore
« dnia: Środa, 15 Paź 2014, 17:13:23 »
Cytuj

Thomas, Episcopus Regens, in Rotria
dilecti fratres et sorores, in perpetuam rei memoriam.


Bulla
In Timore

Art. 1.
Na mocy nadanej nam władzy, kierując się najwyższą troską o Kościół, Matkę Naszą, ustanawiamy Radę Regencyjną, w skład której powołujemy naszą skromną osobę, jako przewodniczącego, i Brata Kosmę z Rotrii.
Art. 2.
Nadajemy wszelkie prerogatywy oraz inne kompetencje patriarsze Radzie Regencyjnej na czas trwania sediswakancji.
 
Art. 3.
Rada Regencyjna ulegnie samorozwiązaniu wraz z momentem wyboru nowego Patriarchy.

Art.4
Niniejsza bulla wchodzi w życie wraz z momentem jej ogłoszenia.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XIV, mensis October, anno Domini bis millesimo quattuordecimo,

+ Thomas Mancini
Episcopus Regens in Rotria14
Pałac Kwirynalski / Oświadczenie ws. rzekomego ataku na serwer
« dnia: Środa, 15 Paź 2014, 15:58:57 »
Czcigodni Bracia!

Wczorajsze wydarzenia na pewno Wami wstrząsnęły. Wydaje mi się, że nie tylko Wami, ale także tymi, którzy się o nich dowiedzieli. Każda v-śmierć jest tragedią dla każdego mikronauty. Jednak nie sposób tutaj nie powiedzieć o steku kłamstw, jakie wczoraj ujrzały światło dzienne. Z tego względu chciałbym sprostować parę spraw.
Po pierwsze, nie było żadnego ataku na serwer. Właścicielem serwera, na którym umieszczona jest strona Rotrii, jest realnie Lorenzo de Medici. Niektórzy z nas, jak np. ja, Markos Viktorjosigos, opłacali ten serwer. Ostatnio to ja uiściłem opłatę, przez co strona rotryjska działa. Pius IV, Cesare de Medici, jak i Facibeni nigdy się do tego nie kwapili, a wręcz żądali od nas kolejnych wpłat. Kiedy więc Pius IV zwrócił się z prośbą o hasła do serwera, nastąpiła odmowa. Stąd też razem z wyżej wymienionymi Braćmi  wymyślili „zamach”.
Po drugie, nigdy nie współpracowałem i nie zamierzam współpracować z ruchem masońskim bądź z byłymi członkami loży „Micronati”. Są to zwykłe oszczerstwa nie podparte żadnymi dowodami. W szczególności zaś nie współpracuję z Guliano Montinim. Co prawda był on kiedyś moim sekretarzem, jednak nasza współpraca i przyjaźń skończyła się wraz z wyjściem na jaw jego udziału w spisku przeciw Rotrii.
Chciałbym zwrócić się do Was, Bracia, w tym trudnym czasie. Musimy utrzymać jedność naszego Narodu i pracować wspólnie na rzecz Rotrii. Nie możemy dopuścić do jej likwidacji. Bądźmy silni! Bądźmy wierni! Amen!

+ Tommaso Domenico Mancini

15
ARCHIWUM / Kościół zawsze reformujący się!
« dnia: Poniedziałek, 01 Wrz 2014, 21:39:26 »
Czcigodni Bracia!

Niedawno, bo w piątek, do wiadomości publicznej podałem swoje "Tezy" - porgram reformy Kościoła Rotryjskiego. Dlaczego to zrobiłem? Bo dostrzegam, że pomimo pewnego wzrostu, Rotria zaczyna podążać złą drogą. Zamknęliśmy się dla v-świata - praktycznie nie prowadzimy działalności w innych krajach, poza przywitaniem się, ewentualnie jakimiś wystawami. Oczywiście są większe lub mniejsze wyjątki. Wydaje mi się, że nie robimy tego, co powinniśmy, co jest naszym obowiązkiem - nie świadczymy o naszej wierze. Rotria - ten świetny ekumeniczny projekt, który miał być ostoją chrześcijaństwa w mikroświecie, dzisiaj jest "fabryką ceremonii". Rytuały są ważne, ale u nas dochodzi często do przerostu formy nad treścią. Nic za ceremonią nie idzie, żadna głębia. Musimy być solą tego świata, jego światłem! Musimy wspierać Kościół lokalny, a przede wszystkim chrześcijańskich władców, którzy w walkę o cywilizacje życia w mikroświecie są usamotnieni. Tu tytuł "Obrońcy Wiary" nie wystarczy. Patriarcha musi być dla nich prawdziwym ojcem, przewodnikiem, autorytetem. Dziś w przepychu swojego dworu Patriarcha zapomniał o nich, o swoich wiernych synach.
Chciałbym na koniec przypomnieć swoje "Tezy" i prosić Was, Bracia o zdanie. Jeśli potrzebne będzie rozwinięcie ktoregoś z punktów, to proszę poczekać do jutra, gdyż wtedy upublicznię moje dziełko "O posłannictwie misyjnym w mikroświecie", w którym rozwinę większość punktów. Także, jeśli Bóg da, zamierzam wydać broszurę na temat zdrowego ceremonializmu pt. "O zbędnym przepychu dworu Patriarszego".

Cytuj
Tezy Brata Tommaso Domenico Manciniego z klasztoru św. Tomasza we FiesoleDedykowane Ojcu Świętemu Piusowi IV z okazji dnia koronacji

1. Patriarcha Rotrii, choć jest suwerenem Państwa Kościelnego, jest przede wszystkim posłany, aby głosić prawdy wiary i promować je dla pożytku wielu.

2. Powinnością Patriarchy jest to, aby był sługą Kościoła, a nie panem feudalnym i żeby w ten sposób wykonywał swoją posługę jako wybrany do przewodzenia wspólnocie v-Kościoła.

3. Kościół Rotryjski nie może zamykać się w sobie, w swoim własnym ceremonializmie, lecz działać w mikroświecie na rzecz wartości chrześcijańskich, aby poprzez swoją działalność przysporzyć jak największy pożytek duszą. Ceremonie same w sobie bowiem go nie dadzą, a więc to w jaki sposób v-Kościół działa musi wykraczać poza ramy suchych ceremonii.

4. Patriarcha Rotrii, tak jak każdy chrześcijanin, ma być „światłem świata”. Jeżeli zamyka się on dla mikroświata, staje się „więźniem Kwirynału”, to nim nie jest. W mikroświecie szarga się wartości, a nie ma nikogo, kto by konsekwentnie stał po stronie Prawdy. Prawdziwy „Ojciec Królów i Książąt” wiernie broni Prawdy, bez względu na straty dla Państwa, czy dla siebie samego.

5. Patriarcha Rotrii musi w tym zakresie współpracować z chrześcijańskimi monarchami i zachęcić ich do tego by poprzez opiekę nad danym Kościołem lokalnym, stawali się „obrońcami Wiary”. Oni to bowiem poprzez Boże powołanie i namaszczenie zostali wybrani, by pełnić władzę nad swoimi krajami. To Boże powołanie zobowiązuje ich do świadczenia o swojej wierze wobec tych, nad którymi mają władzę.

6. Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi nie powinni mieć zbyt wielu przywilejów państwowych, chyba że jest to konieczne lub jest związane z pełnioną funkcją lub urzędem.

7. Choć nie możemy prowadzić ewangelizacji takiej jak prawdziwi duchowni, to jednak każdy z nas jest wezwany do posługi misyjnej względem bliźnich, a v-Kościół to świetne pole do jej wypełniania.

8. Patriarcha Rotrii jest „pierwszym wśród równych” w Kolegium Biskupów, jednak tylko i wyłącznie „pierwszym wśród równych”. Nie powinien mieć władzy absolutnej w Kościele, lecz pełnić ją wspólnie z Kościołem reprezentowanym przez biskupów, tak jak wspólnie pełnili władzę Apostołowie pod przewodnictwem Piotra w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Patriarcha zatem, jako Biskup Rotrii, powinien we wszelkich kwestiach powinien radzić się i podejmować decyzje wspólnie z Synodem Biskupów, natomiast w kwestiach bardzo ważnych dla Kościoła wagi powinien powierzać je do rozstrzygnięcia Soborowi Powszechnemu.

9. Starodawna tradycja dawała moc ostatecznego orzekania w sprawach kościelnych Soborowi Powszechnemu, toteż należy przywrócić tę prerogatywę Soborowi. Także należy powierzyć Soborowi władzę zdejmowania z urzędu Patriarchy w wypadku, gdy ten jawnie i publicznie popełnia grzechy ciężkie, z których nie chce się poprawić powodując zgorszenie wśród wiernych.

10. Jeśli zaś chodzi o Kolegium Kardynalskie, Patriarcha powinien dobierać kandydatów z Kościołów lokalnych, nie tylko zaś z Rotrii, aby to reprezentacja Kościoła miała przywilej wyboru Biskupa Powszechnego. Nie godzi się, aby kraje, w których Kościół żyje i rozwija się, nie miały „swojego” kardynała.

11. Kościół Rotryjski powinien dać więcej wolności biskupom ordynariuszom. Oni bowiem często posiadają o wiele większą wiedzę o mentalności swoich wiernych i ich potrzebach. Z tego względu muszą mieć więcej wolności i niezależności od v-Stolicy Apostolskiej.

12. Każdy biskup jest równy wobec siebie w Kolegium Biskupów.

13. Biskup także jako pierwszy pasterz swojej diecezji powinien dbać jak najlepiej o swoje owieczki. Powinien być dla nich obrazem Boga Ojca – sprawiedliwym sędzią, ale także miłosiernym ojcem.

14. Chociaż Patriarcha ma jako jedyny prawo kreacji nowych biskupów, jednakże to Synod Biskupów powinien wybierać kandydatów do tego zaszczytnego urzędu, a Patriarcha jedynie zatwierdzać ich nominacje.

15. Najwyższą władzę w danej prowincji kościelnej powinien mieć Synod Prowincjonalny pod honorowym przewodnictwem prymasa. Sam zaś synod powinien składać się z biskupów diecezjalnych oraz reprezentacji niższego duchowieństwa. Na czele diecezji staje zaś biskup, którego wspomaga kapituła.

16. Kościół Rotryjski to nie tylko hierarchia, ale też świeccy. Biskupi powinni wyciągnąć ku nim rękę i sprawować nad nimi pasterską opiekę. Powinni także radzić się ich w ważnych kwestiach, a także dołączać do składu kapituł.

17. Te zaś wszystkie tezy, które tu spisałem, spisane zostały na chwałę Bożą oraz v-Kościoła. Niechaj Ci, którzy posiadają władzę w Kościele Rotrii kontemplują je i przekazują owoce tej kontemplacji wiernym, aby Kościół, który wciąż się reformuje, świadczył o wierze jak latarnia wśród mroków tego mikroświata i nigdy nie odwracał się od swych świętych, chrześcijańskich korzeni. Amen.

Z pasterskim błogosławieństwem,
+ Tommaso Domenico Mancini OFD

Strony: [1] 2 3 ... 10