Autor Wątek: Ustawa o Sygnaturze Apostolskiej  (Przeczytany 528 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Cosimo Pietro de Medici

  • Kardynał
  • Filar państwa
  • *****
  • Wiadomości: 1206
  • Reputacja +31/-19
    • Zobacz profil
    • Email
Ustawa o Sygnaturze Apostolskiej
« dnia: Wtorek, 21 Paź 2014, 14:50:48 »
Cytuj
USTAWA
z dnia 21 października 2014 roku

o Sygnaturze Apostolskiej


Rozdział I.
Przepisy ogólne

Art. 1.
Niniejsza ustawa reguluje kwestie związane z ustrojem i organizacją sądownictwa w Państwie Kościelnym, a także z prawami i obowiązkami Trybunów i zasadami działania organów ścigania.

Art. 2.
1. Każdy podmiot ma prawo występować o obronę swoich praw, a także o ochronę interesu publicznego przed Sygnaturą Apostolską.
2. Za podmiot uważa się jednostkę posiadającą osobowość fizyczną lub prawną, a także organy władzy publicznej.


Rozdział II.
Postępowanie przed Sygnaturą Apostolską

Art. 3.
1. Postępowanie przed Sygnaturą Apostolską wszczyna się na wniosek strony.
2. Wniosek o wszczęcie postępowania kieruje wnioskodawca bezpośrednio lub za pomocą pełnomocnika ustanowionego na podstawie przepisów niniejszej Ustawy do kancelarii Sygnatury Apostolskiej.
3. Wielki Trybun posiada 7 dni na rozpatrzenie wniosku pod względem zasadności i merytoryczności.
4. W przypadku uznania zasadności i merytoryczności wniosku, w ciągu 7 dni Wielki Trybun wydaje postanowienie związane z powołaniem składu orzekającego a także ustala termin pierwszego posiedzenia Sygnatury Apostolskiej.
5. W przypadku oddalenia wniosku, w drodze uzasadnienia Wielki Trybun zobowiązany jest wyjaśnić okoliczności wydania decyzji w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni.
6. Postanowienie o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania podlega zaskarżeniu do Patriarchy Państwa Kościelnego Rotria w terminie do 7 dni od dnia wydania decyzji.
7. Patriarcha, w terminie do 7 dni, ma prawo utrzymać w mocy, zmienić lub unieważnić postanowienie Wielkiego Trybuna,  wydając własne i ostateczne postanowienie w sprawie. Po naznaczonym terminie uznaje się prawomocność postanowienia wydanego przez Wielkiego Trybuna.

Art. 4.
1. Sygnatura Apostolska orzeka dwuinstancyjnie, przy czym drugą instancją jest zawsze Patriarcha Państwa Kościelnego Rotria.
2. Orzeczenia Patriarchy są ostateczne w sprawie i prawomocne z chwilą ogłoszenia.

Art. 5.
Sygnatura Apostolska sprawuje wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych kodeksem prawa kanonicznego lub innymi aktami prawnymi dla właściwości Kongregacji Świętego Oficjum.

Art. 6.
Z zakresu prawa konstytucyjnego, Sygnatura Apostolska orzeka w sprawach:
1. zgodności bulli patriarszych, ustaw, umów międzynarodowych, dekretów, brewe rozporządzeń i postanowień z Bullą Exsurge Domine,
2. zgodności umów międzynarodowych z ustawami,
3. zgodności przepisów prawa, wydawanych przez wszystkie organy państwowe oraz organy terytorialne księstw lennych, z Bullą Exurge Domine, bullami patriarszymi, ustawami, umowami międzynarodowymi, dekretami, brewe, rozporządzeniami i postanowieniami etc.
4. zastosowania i zasadności norm prawa zwyczajowego.

Art. 7.
Sygnatura Apostolska rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa oraz orzeka we wszystkich sprawach związanych z jednostkami samorządu terytorialnego Państwa Kościelnego Rotria.

Art. 8.
1. Sygnatura Apostolska orzeka jednoosobowo, z wyjątkiem kwestii normowanych niniejszą Ustawą.
2. Rozstrzygnięcie sprawy co do istoty zawisłej przed Sygnaturą Apostolską następuje poprzez wydanie wyroku po przeprowadzeniu rozprawy.
3. Sygnatura Apostolska może wydać postanowienie bez przeprowadzenia rozprawy, jeśli przewidziany jest tryb nieprocesowy. Charakterystyka trybu nieprocesowego zawiera się w art. 8a ust. 1-7 niniejszej Ustawy.
4. Sporne kwestie proceduralne i inne, niestanowiące rozstrzygnięcia sprawy co do istoty rozstrzyga Sygnatura Apostolska za pomocą postanowień.
5. Wyroki muszą posiadać uzasadnienie i być ogłoszone na forum Państwa Kościelnego Rotria.

Art. 8a.
1. Postępowanie w trybie nieprocesowym jest drugim, obok procesu, trybem postępowania rozpoznawczego, zwany postępowaniem niespornym.
2. W postępowaniu nieprocesowym rozpoznawane są sprawy wyraźnie przekazane do tego trybu przez ustawodawcę. W przypadku braku przepisów szczególnych, dana kategoria spraw rozpoznawana jest w procesie.
3. W postępowaniu nieprocesowym Sygnatura Apostolska wszczyna postępowanie na wniosek strony. Wszczęcie postępowania z urzędu dopuszczalne jest jedynie wówczas, kiedy z uwagi na interes publiczny wymagana jest sądowna regulacja kwestii przedmiotowych.
4. W przypadku nieprocesowego trybu postępowania, skład orzekający złożony jest z jednego trybuna, zaś decyzja w sprawie ogłaszana jest jako postanowienie.
5. Do postępowania nieprocesowego należą w szczególności sprawy z zakresu:
a) prawa osobowego, a więc uznania osobowości fizycznej lub prawnej, w tym szczególnie kwestie związane z rozstrzygnięciem w zakresie zdolności do czynności prawnych;
b) prawa rodzinnego, w zakresie niepokrywającym się z wyłącznością stanowienia Patriarchy Państwa Kościelnego Rotria, lub we wszystkich kwestiach związanych z przysposobieniem, jeśli stosowne upoważnienie zostało przyznane Sygnaturze Apostolskiej w drodze bulli patriarszej;
c) prawa rzeczowego, a więc czynności związanych z powstaniem, treścią, zmianą lub ustaniem prawa własności oraz innych praw do rzeczy, zawartych w katalogu praw rzeczowych;
d) prawa spadkowego, którego przedmiotem regulacji są kwestie związane z przejściem praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela na spadkobiercę.
6. Do udziału w postępowaniu nieprocesowym uprawnione są wszystkie podmioty, których treści i postanowienia podjęte w toku postępowania dotyczyć będą bezpośrednio.
6a. Podmioty, których dotyczyć może postanowienie zamykające postępowanie, winny zostać nakreślone przez wnioskodawcę we wniosku o wszczęcie postępowania.
7. O trybie nieprocesowym postępowania trybun informuje wnioskodawcę oraz strony w terminie do 7 dni od dnia przyjęcia wniosku o wszczęcie postępowania.


Rozdział III.
Trybuni Sygnatury Apostolskiej
Art. 9.
1. W skład Sygnatury Apostolskiej wchodzą Trybuni Sygnatury Apostolskiej.
1a. Trybunów Sygnatury Apostolskiej powołuje i odwołuje Patriarcha Państwa Kościelnego Rotria.
2. Zaleca się, aby Trybunem Sygnatury mógł zostać jedynie obywatel Rotrii, który:
1) ukończył studia w zakresie prawa Rotrii na Uniwersytecie Rotryjskim,
2) posiada nieposzlakowaną opinię społeczną,
3) nie sprawuje innych funkcji publicznych w kraju jak i zagranicą, które byłyby sprzeczne z pełnieniem godności Trybuna Sygnatury Apostolskiej, a także stawiałyby pod wątpliwość bezstronność sędziowską danego Trybuna,
4) nie był skazany za popełnienie przestępstwa.
3. Zaleca się, aby spośród wszystkich trybunów powołanych w skład Sygnatury, Patriarcha typował jednego, najstarszego stażem lub z najwyższym ukierunkowanym wykształceniem, który sprawować będzie funkcję Wielkiego Trybuna.
4. Wielki Trybun stoi na czele Sygnatury Apostolskiej, nad którą sprawuje pieczę w imieniu Patriarchy  Państwa Kościelnego Rotria.

Art. 10.
1. Do zakresu kompetencji Wielkiego Trybuna należy:
1) kierowanie pracami Sygnatury Apostolskiej, w tym poprzez promulgację postanowień wewnętrznych,
2) możliwość sugerowania Patriarsze kandydatów zdatnych do objęcia godności Trybuna Sygnatury Apostolskiej,
3) ustalanie składu orzekającego w postępowaniach toczących się przed Sygnaturą, w tym także:
a) w sprawach, które postrzegane są społecznie jako sprawy najwyższej wagi państwowej lub szczególnie istotne z punktu widzenia państwa, skład orzekający składać się będzie z 3 lub 5 trybunów;
b) jeśli w kadrze Sygnatury nie ma ilości trybunów, ujętej w ust. 3a, Wielki Trybun ma prawo doraźnie złożyć wniosek do Patriarchy o powołanie odpowiedniej brakującej liczby członków składu orzekającego;
c) Patriarcha ma także prawo samodzielnie podjąć decyzję w zakresie doraźnego rozszerzenia składu orzekającego;
d) trybuni powołani na podstawie art. 10 pkt. 3a – 3c tracą urząd z chwilą zakończenia postępowania, do uczestnictwa w którym zostali powołani.
4) reprezentowanie Sygnatury Apostolskiej na zewnątrz, a także wyrażanie opinii w jej imieniu.
5) spełnianie wszystkich kompetencji, niezastrzeżonych dla innych organów Sygnatury.

Art. 11.
1. Trybuni w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli.
2. Trybunom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.
3. Trybun nie może prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności Sygnatury i niezawisłości trybunów.


Rozdział IV.
Strony postępowania

Art. 12.
1. Oskarżycielem publicznym, w myśl zapisu art. 28 ust. 1 Bulli Exsurge Domine, może być każdy pełnoprawny obywatel Państwa Kościelnego Rotria, jeśli zastosowanie środka oskarżenia może przyczynić się do prawowitego dochodzenia jego praw przed Sygnaturą.
2. Obywatel Państwa Kościelnego Rotria, któremu przedstawiono zarzuty naruszenia prawa, stawiając go tym samym w stan oskarżenia – ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania, osobiście sprawując funkcję obrońcy lub nadając w tym zakresie pełnomocnictwo osobie trzeciej.
2a. Pełnomocnik oskarżonego ma prawo podejmowania  w imieniu swojego mocodawcy jedynie tych czynności, które mocodawca zawarł w pełnomocnictwie. Zdolność ta ustaje z chwilą uprawomocnienia się decyzji Sygnatury w sprawie lub gdy któraś ze stron pełnomocnictwa dokona jego wypowiedzenia.
2b. O fakcie ustanowienia pełnomocnika, ustanawiający zobowiązany jest poinformować trybuna Sygnatury Apostolskiej, który przewodniczy procesowi nie później, niż na 2 dni przed pierwszym posiedzeniem Sygnatury w sprawie.
2c. W przypadku wątpliwości co do rzetelność działania i nieposzlakowanej opinii ustanowionego pełnomocnika, trybun prowadzący sprawę ma możliwość nakazania zmiany przedstawiciela, jednakże nie więcej, niż dwukrotnie. Po tym czasie, jako organ drugiej instancji, przedstawiciela wyznacza Patriarcha Państwa Kościelnego Rotria, od którego decyzji nie przysługuje odwołanie.

Art. 13.
1. Funkcję organów ścigania w Państwie Kościelnym Rotria sprawuje wyizolowana w tym celu jednostka Gwardii Apostolskiej.
2. Szczegółowy zakres funkcjonowania organów ścigania reguluje rozporządzenie kierownika kongregacji ds. sprawiedliwości.


Rozdział V.
Środki odwoławcze i terminy zastosowania

Art. 14.
1. Środkiem odwoławczym nazywa się środek zaskarżenia służący stronie w postępowaniu prowadzonym przed Sygnaturą Apostolską, którego celem jest doprowadzenie do zmiany lub uchylenia wydanego orzeczenia.
2. Podział środków odwoławczych sprowadza się do zwyczajnych i nadzwyczajnych.
3. Zasadność wniesionych środków odwoławczych rozpatruje instytucja sądownicza drugiej instancji, której decyzja w sprawie jest ostateczna.

Art. 15.
1. Zwyczajnym środkiem odwoławczym nazywamy środek zaskarżenia, mający na celu uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia w toku instancji, a więc stosowany względem orzeczeń nieprawomocnych.
2. Nadzwyczajnym środkiem odwoławczym nazywamy środek zaskarżenia służący uchyleniu orzeczenia prawomocnego przez ponowne rozpoznanie zakończonej już nim sprawy.
3. Zastosowanie ust. 2 nie obejmuje orzeczeń wydanych w toku drugiej instancji, a więc przez Patriarchę Państwa Kościelnego Rotria.

Art. 16.
1. Zastosowanie nadzwyczajnego środka odwoławczego przysługuje jedynie stronie postępowania bezpośrednio związanej orzeczeniem zamykającym przewód i jedynie wówczas, kiedy w sprawie pojawiły się nowe dowody lub okoliczności, które wcześniej nie zostały ujawnione, a których ujawnienie mogłoby wpłynąć na zmianę wydanego orzeczenia.
2. Decyzję o uznaniu lub nieuznaniu zasadności zastosowania nadzwyczajnego środka odwoławczego podejmuje Patriarcha Państwa Kościelnego Rotria po zasięgnięciu opinii Wielkiego Trybuna, w terminie do 14 dni od daty przyjęcia wniosku pod rozpatrzenie.
3. W przypadku uznania zasadności wniosku o zastosowanie nadzwyczajnego środka odwoławczego, postępowanie toczy się bezpośrednio w drugiej instancji, przy udziale trybunów Sygnatury Apostolskiej, jeśli nie wyklucza tego decyzja Patriarchy.
4. Decyzja Patriarchy względem zastosowania lub odmowy zastosowania nadzwyczajnego środka odwoławczego jest ostateczna.
5. Wniosek o zastosowanie nadzwyczajnego środka odwoławczego strona złożyć może jednokrotnie w stosunku do danego postępowania.

Art. 17.
1. Możliwość zastosowania zwyczajnego środka odwoławczego przysługuje jedynie stronom postępowania lub ich pełnomocnikom, w nieprzekraczalnym terminie do 72 godzin od momentu wydania orzeczenia przez Sygnaturę Apostolską z zastosowaniem uzasadnienia rzeczonego działania przez wnioskodawcę.
2. Decyzja o zasadności lub bezzasadności zastosowania środka odwoławczego o którym mowa w ust. 1 leży w gestii Patriarchy, który posiada 7 dni na rozpatrzenie wniosku.
3. W przypadku uznania zasadności zastosowania środka odwoławczego, instancja sądownicza drugiej instancji wszczyna ponownie postępowanie.
4. W przypadku uznania bezzasadności zastosowania środka odwoławczego, wyrok wydany przez instytucję sądowniczą pierwszej instancji staje się prawomocny z chwilą wydania decyzji o odrzuceniu wniosku, a także nie podlega ponownemu zastosowaniu środka odwoławczego.
5. Orzeczenie zamykające postępowanie w drugiej instancji jest ostateczne i nie podlega żadnym środkom odwoławczym lub zaskarżenia.

Art. 18.
1. Prawomocnością nazywa się stan prawny odnoszący się do orzeczeń Sygnatury Apostolskiej, mający miejsce wówczas, gdy orzeczenie nie może być zmienione czy uchylone poprzez wniesienie środka odwoławczego lub zaskarżenia.
2. Przez orzeczenia Sygnatury Apostolskiej, o których mowa w ust. 1, rozumie się wyroki i postanowienia wydawane przez Sygnaturę Apostolską.

Art. 19.
1. W przypadku orzeczeń zamykających postępowanie w sprawie, termin prawomocności następuje po upływie 72 godzin od momentu wydania orzeczenia.
2. W przypadku postanowień zamykających postępowanie w sprawie, której nadano tryb nieprocesowy, termin prawomocności następuje po upływie 72 godzin od momentu wydania postanowienia.
3. Postanowienia procesowe, stosowane do zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania przed Sygnaturą Apostolską, są skuteczne z chwilą ogłoszenia.
3a. Zażalenie na postanowienie o którym mowa w ust. 3 przysługuje jedynie stronom danego postępowania. Rzeczone zażalenie składa się do Patriarchy Państwa Kościelnego Rotria w terminie 24 godzin od momentu wydania. Patriarcha ma 48h na rozpatrzenie zażalenia, zaś jego decyzja w sprawie jest ostateczna.
3b. Postanowienie procesowe, o którym mowa w ust. 3. obowiązuje mimo złożenia środka zaskarżenia, aż do momentu wydania rozstrzygającej decyzji przez Patriarchę.


Rozdział VI.
Przepisy końcowe

Art. 20.
Tracą moc wszystkie przepisy prawne regulujące kwestie związane z Sygnaturą Apostolską, postępowaniem sądowym, środkami odwoławczymi i zaskarżenia oraz terminami ich zastosowania, sprzeczne z niniejszą Ustawą.

Art. 21.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


/-/Sanctitas Vestra Clemens III,
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc./-/ Cosimo Pietro de Medici

Kamerling Stolicy Apostolskiej
Prymas Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Książę Toskanii i Palestriny