Autor Wątek: Ustawa o służbach dyplomatycznych  (Przeczytany 612 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Aleksander IV

  • Patriarcha
  • Przyjaciel kraju
  • *******
  • Wiadomości: 277
  • Reputacja +15/-3
  • Fortitudo et laus mea Dominus
    • Status GG
    • Zobacz profil
Ustawa o służbach dyplomatycznych
« dnia: Środa, 28 Sty 2015, 09:17:01 »
Cytuj
Ustawa o Służbach Dyplomatycznych

Art. 1.
Ustawa niniejsza reguluje kwestie związane z podziałem i funkcjonowaniem służb dyplomatycznych Państwa Kościelnego Rotria.

Art. 2.
W Państwie Kościelnym Rotria do korpusu dyplomatycznego zalicza się reprezentantów nadzwyczajnych i stałych.

Art. 3.
Status Reprezentanta Nadzwyczajnego przysługuje:

1. Głowie Państwa Kościelnego Rotria na czas odbywania wizyty dyplomatycznej.
2. Wicekanclerzowi rotryjskiemu na czas odbywania wizyty dyplomatycznej.
3. Sekretarzowi Stanu na czas odbywania wizytacji bądź realizacji misji dyplomatycznej.
4. Członkom Kolegium Kardynalskiego na czas pobytu na określonym terytorium, jeśli powierzono im określoną misję dyplomatyczną lub działają w imieniu Patriarchy Rotrii.
5. Legatom na czas sprawowania misji dyplomatycznej lub gdy działają w imieniu Patriarchy Rotrii.
6. Wszelkim innym urzędnikom dyplomatycznym, powołanym na mocy odrębnych przepisów lub działającym z ramienia określonego upoważnienia czasowego, wydanego przez Patriarchę Państwa Kościelnego Rotria lub ministra kompetentnego ds. zagranicznych.

Art. 4.
Status Reprezentanta Stałego, po przeprowadzeniu procesu akredytacyjnego, posiadają:

1. Nuncjusz Apostolski Państwa Kościelnego Rotria;
2. Zwierzchnicy konkordatowych jednostek terytorialnych Kościoła, mianowani przez Patriarchę Państwa Kościelnego.

Art. 5.
Reprezentanci Nadzwyczajni, z chwilą przybycia na terytorium określonego państwa, gdzie sprawowana jest już misja dyplomatyczna, zyskują zwierzchność nad Reprezentantami Stałymi chyba, że przepisy odrębne postanowią inaczej. Warunkiem ustanowienia zwierzchnictwa jest sprawowanie misji czasowej, której okres nie przekracza 14 dni.

Art. 6.
Funkcje personalne w służbach dyplomatycznych:

1. Legat – jest oficjalnym reprezentantem Państwa Kościelnego Rotria tylko wówczas, kiedy powierzona mu została konkretna misja w kraju dotychczas nieakredytowanym prawnie przez Państwo Kościelne. Wówczas obowiązkiem Legata staje się negocjacja umowy międzynarodowej na warunkach przewidzianych odrębnymi przepisami. Wyjątkiem od zasady jest sprawowanie innej misji bądź funkcji, zleconej przez Patriarchę Rotrii. Legatów nominuje i odwołuje Patriarcha Rotrii wedle własnego uznania lub na wniosek ministra kompetentnego ds. zagranicznych.

2. Nuncjusz Apostolski – funkcja Nuncjusza Apostolskiego Państwa Kościelnego Rotria odpowiada świeckiej funkcji Ambasadora o zwyczajnym zakresie uprawnień. Nuncjusz Apostolski jest reprezentantem Państwa Kościelnego w kraju, z którym Państwo Kościelne zawarło traktat uznaniowy nie będący konkordatem i do którego ów Reprezentant został oddelegowany. Nuncjusze Apostolscy powoływani i odwoływani są stosowną nominacją Patriarchy, z zachowaniem traktatowego procesu akredytacji przedstawicieli dyplomatycznych, przewidzianego odrębnymi unormowaniami.

3. Prymasowie – funkcja Prymasa z ramienia Państwa Kościelnego Rotria przysługuje reprezentantowi dyplomatycznemu w kraju, z którym Państwo Kościelne zawarło umowę dyplomatyczną o charakterze konkordatowym. Prymas, oddelegowany na terytorium określonego państwa, sprawuje wszelkie funkcje związane z reprezentacją dyplomatyczną stałą, a także zarządza podległą mu jednostką terenową Kościoła w sposób określony odrębnymi unormowaniami. Prymasów powołuje i odwołuje Patriarcha Państwa Kościelnego Rotria wedle własnego uznania lub na wniosek ministra kompetentnego ds. zagranicznych.

4. Inni reprezentanci – możliwość reprezentowania Państwa Kościelnego posiada każdy pełnoprawny obywatel Rotrii wówczas, jeśli otrzyma specjalne upoważnienie czasowe wydane przez Patriarchę Państwa Kościelnego Rotria lub ministra kompetentnego ds. zagranicznych na okres nie dłuższy, niż 14 dni. Wyjątkiem od zasady są duchowni dzierżący tytuł kardynalski, mający możliwość reprezentowania Patriarchy bez limitu czasowego i w każdym kraju, na podstawie uzyskanego upoważnienia.

Art. 7.
Sekretariat Stanu Kongregacji Spraw Zagranicznych

1. Sekretariat Stanu tworzą wszyscy reprezentanci dyplomatyczni Państwa Kościelnego Rotria, z chwilą rozpoczęcia sprawowania funkcji reprezentacyjnej poza granicami Państwa Kościelnego.

2. Członkowie Sekretariatu Stanu zobowiązani są do przestrzegania zasad wynikających z przyjętego protokołu dyplomatycznego, a także obranego planu prowadzenia polityki zagranicznej przez Kurię Rotryjską w porozumieniu z Patriarchą.

3. Członkowie Sekretariatu Stanu działają na zasadzie i w zakresie przepisów zawartych w art. 6. niniejszej Ustawy.

4. Kierownictwo nad Sekretariatem Stanu sprawuje Sekretarz Stanu, powoływany według zasad określonych odrębnymi przepisami.
5. Sekretarz Stanu ma prawo zażądać raportu z prowadzonej działalności dyplomatycznej od każdego reprezentanta, z wyjątkiem podmiotów ujętych w art. 3., pkt. 1. i 2. niniejszej Ustawy.

6. Reprezentant dyplomatyczny, wezwany do złożenia raportu ze swojej działalności, posiada okres 7 dni na przedstawienie sprawozdania Sekretarzowi Stanu.

7. W przypadku dostrzeżenia naruszenia zasad protokołu dyplomatycznego, przepisów regulowanych umowami międzynarodowymi lub planu polityki zagranicznej Państwa Kościelnego Rotria, a także etykiety zwyczajowej obowiązującej reprezentanta dyplomatycznego, Sekretarz Stanu ma prawo:

a) Napomnieć reprezentanta dyplomatycznego stosując list ministerialny.
b) Zawiesić* reprezentanta dyplomatycznego w sprawowanej funkcji dyplomatycznej, bez względu na posiadany status misji i z wyłączeniem art. 3., pkt. 1. i 2. niniejszej Ustawy.
c) Odwołać reprezentanta dyplomatycznego, jeśli czynność ta nie została zarezerwowana dla innych organów, określonych w niniejszej Ustawie.

*Zawieszenie obowiązuje od chwili jego ogłoszenia aż do momentu wyjaśnienia wszelkich nieścisłości lub anulowania przez Patriarchę Państwa Kościelnego Rotria. Jeśli okres zawieszenia przekracza 7 dni, Sekretarz Stanu zobowiązany jest ustalić zastępstwo za określonego reprezentanta lub przejąć jego obowiązki osobiście.


Art. 8.
Każdy z Reprezentantów Stałych, sprawujący swój urząd na określonym terenie państwa przyjmującego, zobowiązany jest do szczegółowej współpracy z Prefektem Apostolskim na zasadach określonych Bullą „Status Animarum Apostolicae Sedis”.

Art. 9.
Ustanawia się instytucję Sekretariatu Nuncjatury Apostolskiej, który powoływany jest rozporządzeniem ministra kompetentnego ds. zagranicznych na wniosek Nuncjusza Apostolskiego. Zastrzega się jednocześnie, że pracownicy Sekretariatu Nuncjatury Apostolskiej nie sprawują żadnych funkcji reprezentacyjnych w rozumieniu dyplomatycznym, zaś za swoje działania odpowiadają przed Nuncjuszem Apostolskim i dzierżą zakres uprawnień ograniczający się do pełnienia roli substytutów nuncjuszy.

Art. 10.
Na terenie wybranej Nuncjatury Apostolskiej przewiduje się nie więcej niż jeden Sekretariat Nuncjatury.

Art. 11.
Tracą moc wszelkie przepisy regulujące kwestię służb dyplomatycznych, różne z niniejszą Ustawą.

Art. 12.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


/-/ Albertus Wilhelmus episcopus d'Orange Nassau
Regens Apostolicae Sedis
/-/Sanctitas Vestra Alexander IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.