Autor Wątek: Bulla Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pauli Apostoli  (Przeczytany 499 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Giovanni Battista Aldobrandini

  • Gość
Bulla Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pauli Apostoli
« dnia: Piątek, 24 Kwi 2015, 22:48:16 »
Cytuj

Alexander Quartus, Patriarcha et Episcopus Rotriae Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Servum Servorum Dei,
Soverano Status Pontificius, Pater Regni et Ducis, etc., etc., etc.,
in perpetuam rei memoriam.


Bulla
Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pauli Apostoli


Art. 1
Kreujemy Bractwo Kapłańskie Świętego Pawła Apostoła jako wspólnotę podległą Kościołowi Rotryjskiemu.

Art. 2
Wyznaczamy zgodnie z Konstytucją wspólnoty Księstwo Modeny jako pierwotną siedzibę władz Bractwa.

Art. 3
Powołujemy na Prałata Bractwa Czcigodnego Prezbitera Basilio Aldobrandiniego.

Art. 4
Zobowiązujemy wszystkich członków Bractwa do bezwzględnego przestrzegania prawa Kościoła, a także zapisów Codex Iuris Canonici.

Art. 5
Ustanawiamy Konstytucję przedstawioną poniżej w załączniku nr 1 najwyższym dokumentem Bractwa.

Art. 6
Bulla wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Datum Rotriae, apud S. Paulum, die XXIII, mensis Aprilis, anno Domini bis millesimo quintodecimo, Pontificatus Nostri primo.


Alexander IV P.M.
Załącznik nr 1

Cytuj


Costitutio Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pauli Apostoli

Na cześć i na chwałę Kościoła Rotryjskiego, Stolicy Apostolskiej i na pożytek wszelki Jego Świątobliwości oraz wszystkich kapłanów wraz z wiernymi, ku rozkwitowi aktywności i pracy na rzecz rozwoju duchowego stanowi się niniejszą Konstytucję, będącą kamieniem węgielnym Bractwa Kapłańskiego Świętego Pawła Apostoła.

Rozdział I - Bractwo Kapłańskie Świętego Pawła Apostoła

Art. 1
1. Bractwo Kapłańskie Świętego Pawła Apostoła (łac. Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pauli Apostoli), zwane dalej Bractwem, jest wspólnotą zrzeszającą prezbiterów oraz biskupów Świętego Kościoła Rotryjskiego, którzy zobowiązują się swoją aktywnością oraz ciężką pracą służyć Kościołowi Rotryjskiemu oraz Stolicy Apostolskiej.
2. Bractwo znajduje się pod opieką i protekcją Jego Świątobliwości Patriarchy Rotrii i podlega tylko jemu.
3. Bractwo posługuje się skrótem: FSSPA.
4. Herb Bractwa określony jest w załączniku nr 1.
5. Dewizą Bractwa są słowa: "Vince in bono malum", czyli "Zło dobrem zwyciężaj".
6. Patronem Bractwa jest Święty Paweł Apostoł.

Art. 2
Bractwo stawia sobie za cel zrzeszać duchownych rotryjskich, którzy zobowiązują się:
a) aktywnie pracować na cześć i na chwałę Kościoła Rotryjskiego oraz Stolicy Apostolskiej;
b) regularnie logować się, pisać posty oraz śledzić bieżące wydarzenia w Państwie Kościelnym oraz krajach, w których z woli Jego Świątobliwości pełnią posługę;
c) gorliwie wypełniać obowiązki powierzone im przez Biskupa Rotrii i biskupów diecezjalnych oraz innych przełożonych;
d) krzewić kulturę i historię Rotrii oraz klimat Państwa Kościelnego;
e) głosić uniwersalne wartości chrześcijańskie zarówno słowem, jak i czynem;
f) bronić Kościoła Rotryjskiego oraz Stolicy Apostolskiej i być bezwzględnie posłusznym kościelnym władzom.

Art. 3
1. Siedzibą Bractwa jest Księstwo Modeny.
2. Bractwo działa w Państwie Kościelnym Rotria oraz w każdym państwie, w którym znajdują się struktury Kościoła Rotryjskiego


Rozdział II - Członkostwo w Bractwie

Art. 4
1. Członkiem Bractwa może być każdy prezbiter oraz biskup Kościoła Rotryjskiego bez względu na kościelne tytuły honorowe, które posiada.
2. Do Bractwa może zostać przyjęty wyłącznie duchowny, który swoim dotychczasowym kapłańskim życiem potwierdza, że posiada cnoty gorliwości oraz aktywności w posługiwaniu dla Kościoła.

Art. 5
1. Kandydat na członka Bractwa powinien złożyć wniosek w Kancelarii Prałata.
2. Prałat Bractwa wniosek przyjmuje bądź odrzuca w przeciągu 7 dni.
3. Po uzyskaniu zgody Prałata kandydat musi złożyć przysięgę wierności wobec Jego Świątobliwości.
4. Kandydat przyrzeka także przestrzegać zobowiązań z art. 2 niniejszej Konstytucji.
5. Po przyjęciu przysięgi przez Ojca Świętego, kandydat zostaje pełnoprawnym członkiem Bractwa.

Art. 6
1. Członek Bractwa może zostać pozbawiony członkostwa w Bractwie, gdy swoim zachowaniem przeczy ideałom wyznawanym przez współbraci.
2. Uchwałę o wydaleniu członka z Bractwa decyduje Kapituła większością głosów.

Art. 7
1. Strojem przynależnym członkom Bractwa jest ich strój chórowy ze względu na posiadany stopień duchowny lub kościelny tytuł honorowy.
2. Prałat Bractwa niebędący biskupem ma prawo do noszenia rokiety, mantoletu oraz infuły.
 
Rozdział III - Władza


Art. 8
1. Najwyższą władzę w Bractwie sprawuje Prałat.
2. Kadencja Prałata trwa cztery miesiące.
3. Prałat powoływany jest przez Jego Świątobliwość Patriarchę Rotrii.
4. Prałat sprawuje wszelką władzę w Bractwie niezastrzeżoną dla innych organów.
5. Prałat może upomnieć Brata, który nieznacznie narusza ideały wyznawane przez Bractwo.
6. Prałat podejmuje decyzje w postaci postanowień.

Art. 9
1. Kapitułę tworzą wszyscy członkowie Bractwa.
2. Kapituła obraduje na wezwanie Prałata.
3. Kapituła podejmuje decyzje w sprawach określanych w przepisach niniejszej Konstytucji.
4. Kapituła jest organem doradczym Prałata i sprawuje pełnię władzy w Bractwie w okresie, gdy stanowisko Prałata jest nieobsadzone.
5. Kapituła podejmuje decyzje w postaci uchwał.

Rozdział IV - Przepisy końcowe

Art. 10
Konstytucja wchodzi w życie z momentem wydania bulli tworzącej Bractwo przez Patriarchę Rotrii.

Art. 11
Zmiany w niniejszej Konstytucji dokonuje Prałat za zgodą Kapituły wyrażoną większością głosów.Załącznik nr 1.