Autor Wątek: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza  (Przeczytany 6738 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Giovanni Battista Aldobrandini

 • Gość
Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Odpowiedź #45 dnia: Piątek, 29 Maj 2015, 15:53:17 »
Słuszna uwaga.

Giovanni Battista Aldobrandini

 • Gość
Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Odpowiedź #46 dnia: Piątek, 29 Maj 2015, 18:34:43 »
Cytuj
BULLA WĘGIELNA
"Rerum novarum"


Alexander Quartus, Patriarcha et Episcopus Rotriae, Summus Pontifex Ecclesiae Universalis, Servum Servorum Dei, Soverano Status Pontificius, Pater Regni et Ducis, etc., etc., etc., in perpetuam rei memoriam.

PREAMBUŁA
W trosce o przyszłość naszą i naszej Ojczyzny,
nie zapominając o chwalebnej przeszłości,
stojąc na progu III Państwa Kościelnego,
my - obywatele Rotrii,
wierząc w Boga Wszechmocnego w Trójcy Świętej jedynego,
Pana Naszego,
który jest dla nas źródłem wiary, nadziei i miłości,
postanawiamy, iż stać będziemy na straży jedności i suwerenności Naszej Ojczyzny,
przysięgając chronić ją przed wszelkim złem i zepsuciem moralnym,
w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem oraz przed własnym sumieniem,
ustanawiamy ten akt normatywny
jako nowe podstawowe źródło praw dla naszego państwa.ROZDZIAŁ I
Patrimonium Sancti Pauli

Artykuł 1.
(Państwo Kościelne Rotria)

1. Ustanawia się dwie oficjalne nazwy państwa: Państwo Kościelne Rotria oraz Patrimonium Sancti Pauli.
2. Państwo Kościelne Rotria, zwane dalej Rotrią jest monarchią teokratyczno - elekcyjną.
3. Rotria jest ostoją Kościoła Rotryjskiego.


Artykuł 2.
(¬ródło i podział władzy)

1. Władza suwerenna w Rotrii należy do Patriarchy.
2. Władzę ustawodawczą i wykonawczą w Rotrii pełni Patriarcha.
3. Władzę ustawodawczą pełni także Synod Powszechny.
3. Władzę sądowniczą w Rotrii pełni Patriarcha i Święte Oficjum.


Artykuł 3.
(Język urzędowy i stolica)

1. Językiem urzędowym w Rotrii jest język polski.
2. Dla podkreślenia walorów kulturowych oraz estetycznych dopuszczalne jest użycie języka łacińskiego.
3. Stolicą Rotrii jest Apostolskie Miasto Rotria.

Artykuł 4.
(Waluta)

1. Walutą Rotrii jest Lir Rotryjski.
2. Jeden Lir Rotryjski równy jest 100 Centesimom Rotryjskim.

Artykuł 5.
(Symbole narodowe)

1. Flagę Rotrii określa załącznik nr 1.
2. Godło Rotrii określa załącznik nr 2.
3. Hymn Rotrii określa załącznik nr 3.
4. Herb Rotrii stanowi herb każdorazowego Patriarchy Rotrii.

Artykuł 6.
(Hierarchia praw)

¬ródłem prawa jest najwyższa władza apostolska Patriarchy Rotrii.

1) Niniejsza Bulla Węgielna;
2) Konstytucje Apostolskie;
3) Bulle Patriarsze;
4) Adhortacje soborowe;
5) Adhortacje synodalne;
6) Ratyfikowane umowy międzynarodowe;
7) Dekrety Motu Proprio oraz Brewe;
8) Rozporządzenia urzędników patriarszych;
9) Orzeczenia Świętego Oficjum;
10) Akty prawa miejscowego;
11) Normy prawa zwyczajowego.

Artykuł 7.
(Powszechna moc obowiązująca)

1. Bulla Węgielna obowiązuje na całym terytorium Państwa Kościelnego.
2. Wszelkie akty prawne weń uchwalane nie mogą pozostawać w sprzeczności z Bullą Węgielną oraz z innymi aktami, szczególnie wyższymi w hierarchii.
3. Wszelkie akty prawne podlegają oficjalnej publikacji. Akty nieopublikowane nie mają zastosowania.


ROZDZIAŁ II
Prawa i obowiązki obywateli

Artykuł 8.
(Prawa i wolności mieszkańców Rotrii)
Przyrodzona, niezbywalna i nienaruszalna godność człowieka jest źródłem wszelkich jego praw i wolności

Artykuł 10.
(Obowiązki mieszkańców Rotrii)
1. Wszyscy mieszkańcy Państwa Kościelnego zobowiązani są do wierności wobec prawowitego Patriarchy Rotrii.
2. Każdy mieszkaniec Państwa Kościelnego zobowiązany jest do przestrzegania prawa, ponoszenia świadczeń publicznych i obrony państwa przed zagrożeniami zewnętrznymi.


ROZDZIAŁ III
Patriarcha Rotrii


Artykuł 11.
(Patriarcha)
1. Najwyższym Przedstawicielem władzy świeckiej i kościelnej w Rotrii jest Patriarcha.
2. Osoba Patriarchy jest nietykalna.
3. Patriarcha sprawuje wszelką władzę ustawodawczą i wykonawczą w Państwie Kościelnym Rotria.

Artykuł 12.
(Kompetencje Patriarchy)
Patriarcha:
1) stoi na czele Państwa Kościelnego Rotria oraz prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną,
2) reprezentuje Rotrię na zewnątrz,
3) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe,
4) pełni funkcje legislacyjne i wydaje Konstytucje Apostolskie, Bulle, Brewe i Dekrety Motu Proprio;
5) określa kształt i kompetencje organów państwowych i kościelnych,
6) powołuje i odwołuje urzędników państwowych i kościelnych,
7) mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Państwa Kościelnego w innych państwach,
8 ) jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych,
9) ustanawia i znosi organy terenowe Kościoła Rotryjskiego,
10) ustanawia i znosi funkcje kościelne i tytuły honorowe,
11) ustanawia i znosi ordery i odznaczenia,
12) nadaje, obniża i odbiera funkcje kościelne i tytuły honorowe,
13) nadaje i odbiera ordery i odznaczenia,
14) stosuje prawo łaski,
15) ogłasza i znosi Stan Wyjątkowy i Stan Wojenny,
16) mianuje i odwołuje Kamerlinga sprawującego władzę w jego imieniu, na podstawie odrębnych przepisów,
17) pełni funkcje sądownicze określone w dalszych przepisach niniejszej Bulli,
18) zwołuje Sobory Powszechne jako ciało doradcze w sprawach Kościoła Rotryjskiego, których działanie regulowane jest przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego,
19) zwołuje Synody Biskupie oraz Synody Powszechne jako ciało doradcze w sprawach związanych z administracją Państwa Kościelnego, których działanie regulowane jest przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego,
20) ma prawo weta w stosunku do uchwał Synodu Powszechnego.

Artykuł 13.
(Kadencja, opróżnienie Tronu Patriarszego oraz wybór Patriarchy oraz regencja)
1. Opróżnienie Tronu Patriarszego oraz wybór Patriarchy regulują przepisy odpowiedniej Konstytucji Apostolskiej dotyczącej sediswakancji i konklawe.
2. W przypadku przejściowej niemożności sprawowania władzy przez Patriarchę, ustanawiana jest w drodze bulli regencja.
3. Osobę regenta oraz zakres i warunki regencji określa bulla wprowadzająca regencję.
4. Pontyfikat Patriarchy trwa 6 miesięcy.


ROZDZIAŁ IV
Kamera Apostolska

Artykuł 14.
1. Kamera Apostolska, zwana dalej Kancelarią jest organem doradczym i pomocniczym Patriarchy Rotrii.
2. Kamera pomaga Patriarsze w sprawowaniu funkcji legislacyjnej poprzez przygotowywanie dokumentów, a także nadzoruje pozostałych urzędników niższego szczebla powołanych przez Patriarchę lub nich samych.
3. Kamera Apostolska jako całość posiada inicjatywę ustawodawczą.
4. W skład Kancelarii wchodzi Kamerling, Sekretarz Stanu, Notariusz Patriarszy, Mecenas Patriarszy, Gonfaloniere Wojsk Patriarszych.
5. Powołanie i odwoływanie urzędników Kamery jest fakultatywne i zależy wyłącznie od woli Patriarchy.
6. Na czele Kamery stoi Kamerling, którego główną rolą jest doradztwo Patriarsze w sprawach wewnętrznych.
7. Mecenas Patriarszy zajmuje się opieką nad kulturą i sztuką w Państwie Kościelnym, a Gonfaloniere Wojsk Patriarszych stoi na czele patriarszej armii.
8. Pomoc w prowadzeniu polityki zagranicznej dla Patriarchy świadczy Sekretarz Stanu.
9. Notariusz Patriaszy dba o sprawy techniczne związane z obsługą forum Państwa Kościelnego Rotria.
10. Urzędnicy administracji państwowej nie mogą prowadzić żadnej działalności, która stałaby w sprzeczności z pełnionymi przez nich obowiązkami.


Artykuł 15.
(Akty prawne urzędników państwowych)
1. Urzędnicy Kamery Apostolskiej oraz podlegli im urzędnicy niższego szczebla na podstawie Bulli Węgielnej oraz innych aktów prawnych w celu ich wykonania wydają rozporządzenia.
2.Patriarcha może uchylić rozporządzenie wydane przez któregokolwiek z urzędników.

ROZDZIAŁ V
Synod Powszechny


Artykuł 16.
(Synod Powszechny)

Synod Powszechny jest zebraniem wszystkich duchownych rotryjskich w celu dysputy oraz uchwalania adhortacji posynodalnych dotyczących istotnych kwestii w państwie.

Artykuł 17.
(Inicjatywa ustawodawcza)

Projekty adhortacji mogą przedstawiać Synodowi:
1. Kamera Apostolska jako całość.
2. Poszczególni Książęta lenni.
3. Obywatele w liczbie 10.
4. Patriarcha Rotrii.

Artykuł 18.
(Ustrój Synodu i jego obrady)

1. Synodowi przewodzi Wikariusz Generalny Stolicy Apostolskiej.
2. Synod zwołuje Wikariusz Generalny Stolicy Apostolskiej na żądanie uprawnionych do wniesienia projektu adhortacji. Synod może również zwołać Patriarcha Rotrii.
3. Synod podejmuje uchwały większością głosów.

Artykuł 19.
(Prawo weta)

Patriarcha Rotrii ma prawo weta absolutnego w stosunku do adhortacji Synodu Powszechnego.


ROZDZIAŁ VI
Święte Oficjum

Artykuł 20.
(Święte Oficjum)

1. Święte Oficjum wykonuje zadania z zakresu wszelkiego wymiaru sprawiedliwości oraz sądownictwa na zasadach określonych w Kodeksie Prawa Kanonicznego oraz odrębnych przepisach.
2. W skład Świętego Oficjum wchodzą Inkwizytorzy na czele z Wielkim Inkwizytorem, których powołuje Patriarcha Rotrii.
3. Święte Oficjum dokonuje powszechnie obowiązującej wykładni prawa, a jego orzeczenia są źródłem prawa.
4. Od wyroków Świętego Oficjum przysługuje prawo odwołania się do Patriarchy, który ponownie rozpatruje sprawę i wydaje wyrok.
5. Kardynałowie mają przywilej sądzenia jedynie przez Patriarchę, jednak jego wyroki są dla nich nieodwołalne.


ROZDZIAŁ VII
Wojsko Patriarsze

Artykuł 21.
(Gwardia Apostolska i wojska lenników)
1. Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Rotryjskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju stoi Gwardia Apostolska Państwa Kościelnego Rotria, zwane dalej "Gwardią Apostolską", jako jedyna formacja zbrojna w Państwie Kościelnym Rotria.
2. Księstwa lenne oraz niższa szlachta ziemska mogą posiadać jednostki własnego wojska w liczbie ustalonej przez Patriarchę w momencie nadania lenna.

Artykuł 22.
(Skład Gwardii Apostolskiej)
W skład Gwardii Apostolskiej wchodzą:
1. Gwardia Szlachecka;
2. Gwardia Palatyńska;
3. Żandarmeria Rotryjska.

Artykuł 23.
(Gonfalonier Gwardii Apostolskiej)
Na czele Gwardii Apostolskiej stoi Gonfaloniere Wojsk Patriarszych.

Artykuł 24.
(Odesłanie do przepisów szczególnych)
Szczegółową regulację dotyczącą wojska patriarszego pozostawia się odrębnej Konstytucji Apostolskiej.


ROZDZIAŁ VIII
Stan Wyjątkowy i Stan Wojenny

Artykuł 25.
(Stan Wyjątkowy)
1. W sytuacji szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, ustroju i prawnego porządku publicznego wprowadza się Stan Wyjątkowy.
2. Stan Wyjątkowy może być wprowadzony na całości, bądź części terytorium Państwa Kościelnego Rotria.
3. Stan Wyjątkowy wprowadzany jest na mocy Bulli Patriarchy.
4. W czasie obowiązywania Stanu Wyjątkowego niefunkcjonują żadne prawa.

Artykuł 26.
(Stan Wojenny)

W sytuacji ogłoszenia przez Państwo Kościelne wojny z krajem ościennym, bądź w sytuacji ataku państwa obcego na Państwo Kościelne Rotria, Patriarcha może ogłosić Stan Wojenny.

ROZDZIAŁ IX
Przepisy derogacyjne, przejściowe i załączniki


Artykuł 27.
(Zmiana Bulli Węgielnej)
Zmiana niniejszego aktu następuje wyłącznie za zgodą Patriarchy, w formie uchwały soborowej przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów.

Artykuł 28.
(Przepisy przejściowe)
Niniejsza Bulla wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Datum Rotriae, apud S. Paulum, die ..., mensis ...., anno Domini bis millesimo quintodecimo, Pontificatus Nostri primo.

Offline Giacinto Martino de Mancini OFD

 • Biskup
 • Filar państwa
 • *****
 • Wiadomości: 1146
 • Reputacja +6/-0
 • "Radujcie się zawsze w Panu"
  • Status GG
  • Zobacz profil
Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Odpowiedź #47 dnia: Piątek, 29 Maj 2015, 22:26:19 »
Cytuj
PREAMBUŁA
[...]stojąc na progu III Państwa Kościelnego,
my - obywatele Rotrii

Cytuj
ROZDZIAŁ II
Prawa i obowiązki obywateli

Cytuj
Projekty adhortacji mogą przedstawiać Synodowi:
3. Obywatele w liczbie 10.

Którz to są ci obywatele?
Kto będzie mieszkańcem? Na jakiej podstawie się nim można stać?
Kto będzie mógł służyć w Gwardii?
Kto będzie mógł pełnić urzędy administracyjne?

Rotria to nie jest tylko Patriarcha, to są również obywatele -mam wrażenie, że część o tym zapomniała...
Arcybiskup dr net. Giacinto Martino Mancini OFD
Baron Fossombrone i hrabia Królestwa Agurii,
Prymas Królestwa Agurii,
Trybun Sygnatury Apostolskiej,
Dyrektor Filharmonii Książęcej


Offline Giacinto Martino de Mancini OFD

 • Biskup
 • Filar państwa
 • *****
 • Wiadomości: 1146
 • Reputacja +6/-0
 • "Radujcie się zawsze w Panu"
  • Status GG
  • Zobacz profil
Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Odpowiedź #48 dnia: Sobota, 30 Maj 2015, 16:50:20 »
Teraz zauważyłem, że w powyższy post jest źle
napisany. Miał wyglądać tak:

Cytuj
PREAMBUŁA
[...] stojąc na progu III Państwa Kościelnego,
my - obywatele Rotrii
Cytuj
ROZDZIAŁ II
Prawa i obowiązki obywateli

Cytuj
Projekty adhortacji mogą przedstawiać Synodowi:
3. Obywatele w liczbie 10.

Którz to są ci obywatele?
Kto będzie mieszkańcem? Na jakiej podstawie się nim można stać?
Kto będzie mógł służyć w Gwardii?
Kto będzie mógł pełnić urzędy administracyjne?

Rotria to nie jest tylko Patriarcha, to są również obywatele -mam wrażenie, że część o tym zapomniała...
Arcybiskup dr net. Giacinto Martino Mancini OFD
Baron Fossombrone i hrabia Królestwa Agurii,
Prymas Królestwa Agurii,
Trybun Sygnatury Apostolskiej,
Dyrektor Filharmonii Książęcej


Offline Basilio Aldobrandini

 • Biskup
 • Stały bywalec
 • ***
 • Wiadomości: 77
 • Reputacja +10/-0
 • Błogosławieni ubodzy w duchu.
  • Status GG
  • Zobacz profil
Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Odpowiedź #49 dnia: Poniedziałek, 01 Cze 2015, 11:33:03 »
Myślę, że powinniśmy kontynuować obrady.
dr net. bp Basilio ALDOBRANDINI FSSPA
Proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP w Mediolanie
Dyrektor Zakładu Archeologii
Prefekt Apostolski


Offline x. Giuseppe Bertelli

 • Prezbiter
 • Stały bywalec
 • ***
 • Wiadomości: 109
 • Reputacja +7/-3
  • Zobacz profil
Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Odpowiedź #50 dnia: Poniedziałek, 01 Cze 2015, 15:40:32 »
A ja myślę, że obrady Świętego Soboru powinny zostać wstrzymane.
x. dr net. Giuseppe monsignore Bertelli
Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości


Offline Basilio Aldobrandini

 • Biskup
 • Stały bywalec
 • ***
 • Wiadomości: 77
 • Reputacja +10/-0
 • Błogosławieni ubodzy w duchu.
  • Status GG
  • Zobacz profil
Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Odpowiedź #51 dnia: Poniedziałek, 01 Cze 2015, 16:03:52 »
Postawa Brata doprowadziła już do wielkiej straty, jaką był mój Ś.P. Ojciec. Miał Monsignore stworzyć własny projekt, którego do tej pory nie widać. Jest okazja do zmiany, więc proszę korzystać.
dr net. bp Basilio ALDOBRANDINI FSSPA
Proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP w Mediolanie
Dyrektor Zakładu Archeologii
Prefekt Apostolski


Offline x. Giuseppe Bertelli

 • Prezbiter
 • Stały bywalec
 • ***
 • Wiadomości: 109
 • Reputacja +7/-3
  • Zobacz profil
Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Odpowiedź #52 dnia: Poniedziałek, 01 Cze 2015, 16:34:27 »
To jest potwarz i kalumnia, ale daruje bratu. Niech zna Brat moje wielką łaskawość.
x. dr net. Giuseppe monsignore Bertelli
Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości


Offline Aleksander IV

 • Patriarcha
 • Przyjaciel kraju
 • *******
 • Wiadomości: 277
 • Reputacja +15/-3
 • Fortitudo et laus mea Dominus
  • Status GG
  • Zobacz profil
Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Odpowiedź #53 dnia: Wtorek, 02 Cze 2015, 00:02:47 »
A ja myślę, że obrady Świętego Soboru powinny zostać wstrzymane.

Mógłby Monsignore wskazać ku temu powód?
/-/Sanctitas Vestra Alexander IV
Pontifex Maximus et Servus Servorum Dei,
Patriarcha et Episcopus Rotriae, etc.

Offline x. Giuseppe Bertelli

 • Prezbiter
 • Stały bywalec
 • ***
 • Wiadomości: 109
 • Reputacja +7/-3
  • Zobacz profil
Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Odpowiedź #54 dnia: Wtorek, 02 Cze 2015, 15:09:30 »
Brak aktywności innych obywateli.
x. dr net. Giuseppe monsignore Bertelli
Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości


Offline Giacinto Martino de Mancini OFD

 • Biskup
 • Filar państwa
 • *****
 • Wiadomości: 1146
 • Reputacja +6/-0
 • "Radujcie się zawsze w Panu"
  • Status GG
  • Zobacz profil
Odp: Dysputa II: Nowa bulla zasadnicza
« Odpowiedź #55 dnia: Czwartek, 04 Cze 2015, 20:48:33 »
Jeśli Wasza Świątobliwość i Ojcowie Soborowi chcą prowadzić dysputę, to proszę odpowiedzieć na moje pytania dotyczące bulli.
Arcybiskup dr net. Giacinto Martino Mancini OFD
Baron Fossombrone i hrabia Królestwa Agurii,
Prymas Królestwa Agurii,
Trybun Sygnatury Apostolskiej,
Dyrektor Filharmonii Książęcej